Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 22 iyun tarixli 689-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Ədalət mühakiməsinin rəsmi embleminin təsviri ndə dəyişiklik edilməsi barədə

Publik hüquqi şəxslər haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Maddə 1. Bu Qanunun tətbiq dairəsi

 

1.1. Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 10-cu bəndinə uyğun olaraq, publik hüquqi şəxslərin yaradılması, fəaliyyət göstərməsi və təşkili qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Bu Qanun dövlətə məxsus müəssisələrə şamil edilmir.[1]

 

Maddə 2. Bu Qanunda istifadə edilən anlayışlar

 

2.1. Publik hüquq ümumdövlət və ya ictimai maraqların təmin edilməsi ilə bağlı olan münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının məcmusudur.

2.2. Publik hüquqi şəxs dövlət və bələdiyyə adından və ya publik hüquqi şəxs tərəfindən yaradılan, ümumdövlət və (və ya) ictimai əhəmiyyət daşıyan fəaliyyətlə məşğul olan, dövlət və ya bələdiyyə orqanı olmayan təşkilatdır.[2]

 

Maddə 3. Publik hüquqi şəxsin fəaliyyəti

 

3.1. Publik hüquqi şəxslər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə yalnız o hallarda məşğul ola bilərlər ki, bu fəaliyyət onların yaradılması zamanı və nizamnaməsində qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmağa xidmət etsin və bu məqsədlərə uyğun gəlsin.

3.2. Publik hüquqi şəxs nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş halda təsərrüfat cəmiyyətləri yarada və ya onlarda iştirak edə bilər.

3.3. Publik hüquqi şəxsin mənfəəti onun nizamnaməsində nəzərdə tutulmayan məqsədlər üçün yalnız təsisçinin qərarı ilə müvafiq olaraq dövlət büdcəsinə və yerli büdcəyə köçürülə bilər.

3.4. Publik hüquqi şəxs Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətləri göstərdiyi və hüquqi hərəkətləri həyata keçirdiyi halda, buna görə həmin Qanunla müəyyən edilmiş qaydada və məbləğdə dövlət rüsumu tutur.[3]

 

Maddə 4. Publik hüquqi şəxsin yaradılması

 

4.1. Publik hüquqi şəxs dövlət adından müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, bələdiyyə adından isə müvafiq bələdiyyə orqanları tərəfindən yaradılır.

4.2. Bu Qanunun 4.1-ci maddəsinə uyğun olaraq yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən də nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş halda publik hüquqi şəxslər yaradıla bilər.

4.3. Bu Qanunla müəyyən edilmiş xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, publik hüquqi şəxsin yaradılması ilə bağlı digər məsələlər Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə tənzimlənir.

4.4. Publik hüquqi şəxs Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra hüquqi şəxs statusunu əldə edir.

 

Maddə 5. Publik hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyəti

 

5.1. Publik hüquqi şəxs dövlət qeydiyyatına alındığı andan mülki hüquqlara malik olmaqla mülki vəzifələr daşıyır və publik hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyətinə onun ləğvinin başa çatdığı an xitam verilir.

5.2. Publik hüquqi şəxs yalnız nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyət ilə məşğul ola bilər.

5.3. Dövlət orqanları və bələdiyyə orqanları qanunvericiliklə onlara həvalə edilmiş hüquq və vəzifələri yaratdıqları publik hüquqi şəxslərə ötürə bilməzlər.

5.4. Publik hüquqi şəxs müflis elan oluna bilməz.[4]

 

Maddə 6. Publik hüquqi şəxsin nizamnaməsi

 

6.1. Müxtəlif sahələr üzrə publik hüquqi şəxsin nümunəvi nizamnaməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən oluna bilər.

6.2. Publik hüquqi şəxsin nizamnaməsində aşağıdakılar göstərilir:

6.2.1. adı, olduğu yer və publik hüquqi şəxs olduğu;

6.2.2. nizamnamənin qəbulu və ona dəyişikliklərin edilməsi qaydası;

6.2.3. fəaliyyətin məqsədi və istiqamətləri;

6.2.4. idarə olunma qaydası;

6.2.5. publik hüquqi şəxsin üzərində nəzarətin forması və əhatə dairəsi;

6.2.6. nizamnamə fondu;

6.2.7. əmlakının formalaşma mənbələri, maliyyə fəaliyyətinin əsasları, publik hüquqi şəxsin məhsullarının (malların, işlərin, xidmətlərin) qiymətlərinin tənzimlənən qiymət olub-olmaması;[5]

6.2.8. təsərrüfat cəmiyyətlərinin yaradılması və ya onlarda iştirak etmək hüququ (verildiyi halda);

6.2.8-1. bu Qanunun 6.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müddəa;[6]

6.2.9. publik hüquqi şəxsin fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması qaydası;

6.2.10. ləğvi və yenidən təşkili qaydası.

6.3. Dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxsin və onun törəmə publik hüquqi şəxsin nizamnaməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, bələdiyyə adından yaradılan publik hüquqi şəxsin və onun törəmə publik hüquqi şəxsin nizamnaməsi isə müvafiq bələdiyyə tərəfindən təsdiq edilir.[7]

6.4. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi faktların qeydiyyatı ilə bağlı xidmətləri göstərən (hüquqi hərəkətləri həyata keçirən) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxsin əməkdaşları nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş halda dövlət qulluqçularına bərabər tutulurlar.[8]

 

Maddə 7. Publik hüquqi şəxsin əmlakı

 

7.1. Publik hüquqi şəxsin nizamnamə fondu təsisçi (təsisçilər) tərəfindən verilmiş əmlak hesabına formalaşdırılır.

7.2. Publik hüquqi şəxsin əmlakı nizamnamə fondundan, ona təsisçilər tərəfindən verilmiş digər əmlakdan, habelə dövlət və ya yerli büdcələrdən ayrılan vəsaitlərdən, fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq görülən işlərdən, göstərilən xidmətlərdən əldə edilən daxilolmalardan, ianələrdən, qrantlardan və nizamnamədə müəyyən edilmiş digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlərdən formalaşa bilər.

7.3. Publik hüquqi şəxsin əmlakı üzərində sahiblik, istifadə və sərəncam vermək hüquqlarının həyata keçirilməsi qaydası onun nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.

7.4. Publik hüquqi şəxslərə verilmiş müvafiq olaraq dövlət və bələdiyyə əmlakı onlar tərəfindən yalnız nizamnamədə müəyyən edilmiş məqsədlərə uyğun olaraq istifadə edilir.

7.5. Dövlət və bələdiyyə müvafiq olaraq yaratdıqları publik hüquqi şəxsin öhdəlikləri üçün cavabdeh deyildir və onun fəaliyyəti ilə bağlı zərər üçün publik hüquqi şəxsə verdiyi əmlakın dəyəri həddində risk daşıyır.[9]

7.6. Dövlət və bələdiyyə müvafiq olaraq yaratdıqları publik hüquqi şəxsin üzərinə götürdüyü hər hansı öhdəliklərə görə cavabdeh deyildir.

 

Maddə 8. İdarəçilik

 

8.1. Publik hüquqi şəxsin idarə edilməsi qaydası onun nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.

8.2. Publik hüquqi şəxsin təsisçisinin səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:

8.2.1. nizamnamənin və strukturunun təsdiqi;

8.2.2. nizamnamə fondunun miqdarının müəyyən edilməsi;

8.2.3. inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, illik maliyyə hesabatlarının təsdiqi;

8.2.4. icra orqanlarının (kollegial və ya təkbaşçı) yaradılması, onların səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi və səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi;

8.2.5. təsərrüfat cəmiyyətlərinin yaradılmasına və ya onlarda iştirak etməyə, idarə, filial və nümayəndəliklərin yaradılmasına razılıq verilməsi;[10]

8.2.6. xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), habelə publik hüquqi şəxsə aidiyyəti olan şəxslərlə əqdin (əqdin dəyəri aktivlərin 5 faiz və daha çox hissəsini təşkil etdikdə) bağlanmasına razılıq verilməsi.

8.3. Bu Qanunun 4.1-ci maddəsinə uyğun olaraq yaradılan publik hüquqi şəxs həmin orqanın təyin etdiyi rəhbər və ya kollegial icra orqanı (bundan sonra rəhbər) tərəfindən idarə olunur.[11]

8.4. Bu Qanunun 6.4-cü maddəsi nəzərə alınmaqla, rəhbər Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində müəyyən olunmuş tələblərə cavab verməlidir.[12]

8.5. Publik hüquqi şəxsin əmlakı üzərində rəhbərin sərəncam vermək hüququnun müəyyən şərtlərlə məhdudlaşdırılması nizamnamədə nəzərdə tutula bilər.

 

Maddə 9. Publik hüquqi şəxsin yenidən təşkili və ləğvi

 

Publik hüquqi şəxsin ləğvi və yenidən təşkili ilə bağlı məsələlər onun nizamnaməsi və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə tənzimlənir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 29 dekabr 2015-ci il

97-VQ

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       4 mart 2016-cı il tarixli 138-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 13 mart 2016-cı il, 57, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, 03, maddə 404)

2.       31 may 2017-ci il tarixli 708-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 7, maddə 1269)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 4 mart 2016-cı il tarixli 138-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 13 mart 2016-cı il, 57, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, 03, maddə 404) ilə 1.2-ci, 5.3-cü və 7.6-cı maddələr ləğv edilmişdir.

 

[2] 31 may 2017-ci il tarixli 708-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 7, maddə 1269) ilə 2.2-ci maddədə və ictimai sözləri və (və ya) ictimai sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 31 may 2017-ci il tarixli 708-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 7, maddə 1269) ilə 3.4-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[4] 31 may 2017-ci il tarixli 708-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 7, maddə 1269) ilə 5.4-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[5] 31 may 2017-ci il tarixli 708-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 7, maddə 1269) ilə 6.2.7-ci maddəyə əsasları sözündən sonra , publik hüquqi şəxsin məhsullarının (malların, işlərin, xidmətlərin) qiymətlərinin tənzimlənən qiymət olub-olmaması sözləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 31 may 2017-ci il tarixli 708-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 7, maddə 1269) ilə 6.2.8-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[7] 31 may 2017-ci il tarixli 708-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 7, maddə 1269) ilə 6.3-cü maddədən hər iki halda və onun törəmə publik hüquqi şəxsin sözləri çıxarılmışdır.

[8] 31 may 2017-ci il tarixli 708-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 7, maddə 1269) ilə 6.4-cü maddə əlavə edilmişdir.

 

[9] 31 may 2017-ci il tarixli 708-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 7, maddə 1269) ilə 7.5-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

[10] 31 may 2017-ci il tarixli 708-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 7, maddə 1269) ilə 8.2.5-ci maddədə yaradılması, habelə idarə, filial və nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsinə sözləri yaradılmasına və ya onlarda iştirak etməyə, idarə, filial və nümayəndəliklərin yaradılmasına sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 31 may 2017-ci il tarixli 708-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 7, maddə 1269) ilə 8.3-cü maddədən həmin orqanın təyin etdiyi sözləri çıxarılmışdır.

 

[12] 31 may 2017-ci il tarixli 708-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 iyul 2017-ci il, 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 7, maddə 1269) ilə 8.4-cü maddədə Rəhbər sözü Bu Qanunun 6.4-cü maddəsi nəzərə alınmaqla, rəhbər sözləri ilə əvəz edilmişdir.
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.