Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

M asir texnoloji inkişaf mərhələsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin lkədən getməsi və lkəyə gəlməsi, onların yaşayış yeri və olduğu yer zrə qeydiyyatı sahəsində g stərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi n elektron informasiya resurslarının formalaşdırılması, uzlaşdırılması və inkişaf etdirilməsi zəruridir.

Bu sahədə aidiyyəti d vlət orqanları və qurumlarının səmərəli fəaliyyətinin təşkil edilməsi, onların informasiya təminatı, sənədləşmə, yoxlama, sorğu və təhlil işlərinin avtomatlaşdırılması prosesinin, qarşılıqlı informasiya m badiləsinin və informasiya təhl kəsizliyinin təmin edilməsi, "Giriş- ıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin təşkilati-h quqi əsaslarının m əyyən edilməsi məqsədilə qərara alıram: [1]

1. "Giriş- ıxış" avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi" "Giriş- ıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi" adlandırılsın.

2. "Giriş- ıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay m ddətində:

3.1. "Giriş- ıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin istismarını təmin edən normativ h quqi aktları təsdiq etsin;

3.2. "Giriş- ıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi daxilində d vlət orqanları və qurumlarının informasiya resurslarından istifadəyə buraxılış dərəcəsini m əyyən etsin;

3.3. q vvədə olan qanunvericilik aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

3.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və m vafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ h quqi aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

3.5. z səlahiyyətləri daxilində bu fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

4. Bu fərman dərc edildiyi g ndən q vvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 22 aprel 2008-ci il

№ 744

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

22 aprel 2008-ci il tarixli 744 n mrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında

 

ƏSASNAMƏ

 

I. MUMİ M DDƏALAR

 

1. Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsindən, " Pasportlar haqqında", "Yaşayış yeri və olduğu yer zrə qeydiyyat haqqında", "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarından və bu sahədə digər normativ h quqi aktlardan irəli gələn vəzifələrin həyata ke irilməsini təmin edən "Giriş- ıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin aidiyyəti d vlət orqanları və qurumları (bundan sonra d vlət orqanları) tərəfindən əlaqələndirilmiş qaydada istifadəsinin, informasiya resurslarının formalaşdırılmasının, uzlaşdırılmasının, aparılmasının, inkişaf etdirilməsinin və informasiya təhl kəsizliyinin h quqi, təşkilati və texnoloji əsaslarını m əyyən edir.[2]

2. "Giriş- ıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi (bundan sonra - Sistem) - x susi təyinatlı d vlət informasiya resursudur. Sistemin əsas təyinatı h quq m hafizə və digər aidiyyəti d vlət orqanlarının səlahiyyətləri ər ivəsində fəaliyyətinin informasiya təminatından, aşağıdakı məsələlər ilə bağlı sənədləşmə, yoxlama, sorğu və təhlil işlərinin avtomatlaşdırılmasının həyata ke irilməsi vasitəsilə elektron xidmətlərin g stərilməsindən ibarətdir:

2.1. şəxsiyyət vəsiqələri, pasport-viza və digər sərhədke mə sənədlərinin fərdi olaraq doldurulması və verilməsi;

2.2. yaşayış və olduğu yer zrə qeydiyyat;

2.3. Sistem ər ivəsində istifadə olunan sənəd blanklarının və onların hərəkətinin u otu;

2.4. lkəyə gəlişinə və lkədən gedişinə məhdudiyyət qoyulan və ya axtarışda olan şəxslər, nəqliyyat vasitələri zrə siyahıların aparılması, etibarsız sərhədke mə sənədləri zrə yoxlamanın aparılması;

2.5. şəxslərin, sənədlərin, nəqliyyat vasitələrinin nəzarət siyahıları ilə yoxlanılması və sərhədke mə u otu;

2.6. şəxslərin identifikasiyası, sərhədke mə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin həqiqiliyinin m əyyənləşdirilməsi;

2.7. Sistemin tərkibinə daxil olan paylanmış, habelə onunla qarşılıqlı əlaqədə olan digər informasiya sistemləri arasında uzlaşmanın aparılmasında iştirak edilməsi;

2.8. biometrik məlumatlar zrə informasiya resurslarının formalaşdırılması məqsədilə məlumatların toplanılması.

3. Sistemin informasiya resurslarının formalaşdırılması və onlardan istifadə edilməsi insan h quq və azadlıqlarına riayət olunmaqla həyata ke irilir.

4. Sistemin fəaliyyəti "vahid pəncərə" prinsipi əsasında yeni texnologiyalar tətbiq edilməklə təmin olunur. Sistemin informasiya resursları, habelə təminat, inteqrasiya və təhl kəsizlik vasitələri milli informasiya fəzasının tərkib hissəsidir və Azərbaycan Respublikasının m lkiyyətidir.

5. Sistemin maliyyələşdirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin m əyyən etdiyi qaydada d vlət b dcəsində nəzərdə tutulan vəsait hesabına həyata ke irilir.

 

II. SİSTEMİN STRUKTURU

 

6. Sistem bir-birinin təminat vasitələrindən və paylanmış informasiya resurslarından qarşılıqlı istifadə edən aşağıdakı altsistemlərdən, aidiyyəti d vlət orqanlarında olan m vafiq lokal seqmentlərdən ibarətdir:

6.1. "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi";

6.2. "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının pasportları";

6.3. "Azərbaycan Respublikasında 30 g ndən artıq yaşamaq istəyən əcnəbinin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə, Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənara getməsi n Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi";[3]

6.4. "Şəxslərin yaşadığı və olduğu yer zrə qeydiyyatı";

6.5. "Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına dair məlumatlar";

6.6. "Dəniz inin şəxsiyyət sənədi";

6.7. "Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsi";

6.8. "Viza";

6.9. "Biometrik informasiya";

6.10. Sərhədke məyə məhdudiyyət ;

6.10-1. Sərhədke mə zamanı x susi diqqət ;[4]

6.11. "Sərhəd nəzarəti";

6.12. "Mərkəzi serverlər kompleksi, idarəetmə və m hafizə";

6.13. "İnformasiya m badiləsi";

6.14. "Elektron xəritə ilə vizual n mayiş";

6.15. "Sorğu, təhlil və hesabat";

6.16. "Blanklar";

6.17. "Audit";

6.18. E-qeyri-rezident .[5]

7. Sistem vasitəsilə aşağıdakı informasiya resurslarının formalaşdırılması təmin edilir:

7.1. "Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları";

7.2. "Əcnəbilər";

7.2-1. Qeyri-rezidentlər ; [6]

7.3. "Sərhədke mə";

7.4. Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı ;

7.4-1. Sərhədke mə zamanı x susi diqqət siyahısı ;[7]

7.5. "Blankların u otu";

7.6. "Audit jurnalı".

 

III. SİSTEM ƏR İVƏSİNDƏ D VLƏT ORQANLARININ VƏZİFƏLƏRİ. SİSTEMLƏ İNTEQRASİYA OLUNAN DİGƏR D VLƏT İNFORMASİYA

RESURSLARI

 

8. D vlət orqanları tərəfindən Sistem ər ivəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata ke irilən vəzifələr aşağıdakılardır:

8.1. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi:

8.1.1. Sistemin mərkəzi serverlər kompleksinin idarə və m hafizə edilməsi;

8.1.2. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına şəxsiyyət vəsiqələrinin, mumvətəndaş pasportlarının fərdi olaraq doldurulması, verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.1.3. Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənara getməsi n Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqələrinin fərdi olaraq doldurulması, verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.1.4. şəxslərin yaşayış yeri və olduğu yer zrə qeydiyyatı barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.1.5. Azərbaycan Respublikasında 30 g ndən artıq yaşamaq istəyən əcnəbinin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqənin fərdi olaraq doldurulması, verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;[8]

8.1.6. Sistem vasitəsilə verilmiş mumvətəndaş pasportlarının, m vafiq vəsiqələrin və digər sənədlərin qanunvericiliklə m əyyən edilmiş hallarda aktiv statusunun dəyişdirilməsi barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.1.7. yaşayış yeri zrə qeydiyyat barədə məlumatların verilməsi ilə bağlı fəaliyyətin təmin edilməsi;

8.1.8. biometrik məlumatlar zrə informasiya resurslarının formalaşdırılması n məlumatların toplanılması, identifikasiya işlərinin təşkili;

8.1.9. şəxsin başqa fərdi məlumatlarla sənəd almaq, belə sənədlərdən istifadə etmək cəhdlərinin, şəxsə m xtəlif fərdi identifikasiya n mrələrinin (FİN) verilməsi hallarının biometrik texnologiyalarla aşkarlanması və aradan qaldırılması işlərinin təmin edilməsi və m vafiq məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.1.10. Sistemlə digər əlaqəli d vlət və beynəlxalq informasiya resursları arasında məlumat m badiləsinin təşkil edilməsi;

8.1.11. Sistem ər ivəsində aidiyyəti d vlət orqanları və onların struktur b lmələri arasında informasiya m badiləsinin, o c mlədən yoxlama və razılaşdırma işlərinin elektron sənəd d vriyyəsi qaydasında təşkil edilməsi;

8.1.12. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi zrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri se ilən , Azərbaycan Respublikası h dudlarından kənara ıxarılan şəxslər haqqında məlumatların "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi və m vafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;[9]

8.1.13. etibarsız hesab edilmiş, itmiş, oğurlanmış və saxta pasportlar, vəsiqələr, axtarışda olan nəqliyyat vasitələri haqqında məlumatların "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi;

8.1.14. z səlahiyyətləri daxilində "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı"nın aparılması, bu sahədə informasiya proseslərinin idarə və m hafizə edilməsi;

8.1.15. readmissiya zrə sorğuların, onlara əlavə olunan sənədli və biometrik məlumatların, habelə verilən cavabların informasiya resursunun formalaşdırılması və identifikasiya-sorğu işinin təşkili;

8.1.16. sorğu, təhlil və hesabat işlərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada təşkil və təmin edilməsi;

8.1.17. Sistem ər ivəsində verilən sənəd blanklarının və onların hərəkətinin u otu;

8.1.18. sistemdaxili audit fəaliyyətinin təşkili və z səlahiyyətləri daxilində sistemdaxili auditin həyata ke irilməsi;

8.2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi:

8.2.1. xidməti və diplomatik pasportların fərdi olaraq doldurulması, verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.2.2. xaricdə olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına mumvətəndaş pasportlarının verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.2.3. Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnamələrinin fərdi olaraq doldurulması, verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.2.4. xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının u otu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.2.4-1. digər d vlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;[10]

8.2.5. Azərbaycan Respublikasının konsulluqları tərəfindən aparılan vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının d vlət qeydiyyatı haqqında məlumatların Sistemə daxil edilməsi;[11]

8.2.6. Sistem vasitəsilə əcnəbilərə viza , o c mlədən elektron viza verilməsi işinin təşkili;[12]

8.2.7. viza verilməsi ilə bağlı m vafiq sorğuların, viza əcnəbiyə dəvət əsasında verildikdə əcnəbini lkəyə dəvət edən fiziki və h quqi şəxslər haqqında məlumatların, habelə verilmiş vizalar barədə, o c mlədən onların m ddətlərinin bitməsi haqqında məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.2.8. Sistem vasitəsilə verilmiş pasport-viza sənədlərinin qanunvericiliklə m əyyən edilmiş hallarda aktiv statusunun dəyişdirilməsi barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.2.9. Sistem ər ivəsində verilən sənəd blanklarının və onların hərəkətinin u otu;

8.2.10. lkədə olması arzuolunmaz şəxslər, etibarsız hesab edilmiş, itmiş, oğurlanmış və saxta pasport-viza və digər sərhədke mə sənədləri haqqında məlumatların "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi;

8.3. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi:[13]

8.3.1. dəniz inin şəxsiyyət sənədinin fərdi olaraq doldurulması, verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.3.2. dəniz inin şəxsiyyət sənədinin blanklarının və onların hərəkətinin u otu;

8.3.3. dəniz inin şəxsiyyət sənədinin qanunvericiliklə m əyyən edilmiş hallarda aktiv statusunun dəyişdirilməsi barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.3.4. təşkilati-h quqi və m lkiyyət formasından asılı olmayaraq telefon (məftilli), sell lar (mobil), radiotrank və simsiz telefon xidmətləri g stərən rabitə m əssisələrinin (operatorlarının) abunə iləri haqqında məlumatların Sistemə daxil edilməsi;[14]

8.4. Azərbaycan Respublikasının D vlət Sərhəd Xidməti:

8.4.1. lkəyə gələn və lkədən gedən şəxslərin və nəqliyyat vasitələrinin sərhədke mə nəzarəti və qeydiyyatı;

8.4.2. sərhədke mə yoxlamasının, o c mlədən sərhədi ke ən şəxslərin biometrik identifikasiyasının nəticələri barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.4.3. sərhədke mə rejimini pozmuş, lkədən ıxarılmış şəxslər, lkə ərazisinə əvvəllər m xtəlif səbəblərdən buraxılmamış əcnəbilər haqqında məlumatların "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi;

8.4.4. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi zrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri se ilən şəxslər haqqında məlumatların "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi və m vafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.4.5. itmiş, oğurlanmış və saxta pasportlar, vizalar, vəsiqələr, axtarışda olan nəqliyyat vasitələri haqqında məlumatların "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi;

8.4.6. şəxsin başqa fərdi məlumatlarla pasport və digər sərhədke mə sənədləri almaq, belə sənədlərdən istifadə etmək cəhdlərinin aşkarlanması işlərinin z səlahiyyətləri daxilində həyata ke irilməsi və m vafiq məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.4.7. z səlahiyyətləri daxilində readmissiya zrə sorğuların, onlara əlavə olunan məlumatların, habelə verilən cavabların informasiya resursunun formalaşdırılmasında və identifikasiya - sorğu işində iştirak edilməsi;

8.5. Azərbaycan Respublikasının D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti:[15]

8.5.1. xaricə daimi yaşamağa getmək h ququ qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada məhdudlaşdırılmış d vlət sirri ilə işləməyə buraxılan və ya əvvəllər buraxılmış vətəndaşlar haqqında məlumatların "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi və m vafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.5.2. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi zrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri se ilən şəxslər haqqında məlumatların "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi və m vafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.5.3. terror uluq və m təşəkkil transmilli cinayətkarlığın digər formalarında iştirak etməkdə ş bhəli bilinən, habelə lkədə olması milli təhl kəsizlik baxımından arzuolunmaz şəxslər haqqında məlumatların "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi;[16]

8.5.4. Sistemdə tətbiq olunan informasiya m hafizə, o c mlədən şifrləmə vasitələrinə aid təkliflərin verilməsi və onların sertifikatlaşdırılması işlərinin təşkili;

8.5.5. əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə viza verilməsi ilə bağlı rəylərin Sistemə daxil edilməsi;

8.5.6. etibarsız hesab edilmiş, itmiş, oğurlanmış və saxta pasport-viza və digər sərhədke mə sənədləri, vəsiqələr, axtarışda olan nəqliyyat vasitələri haqqında məlumatların "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi;

8.5.7. z səlahiyyətləri daxilində readmissiya zrə sorğuların, onlara əlavə olunan məlumatların, habelə verilən cavabların informasiya resursunun formalaşdırılmasında və identifıkasiya-sorğu işində iştirak edilməsi;

8.5.8. şəxsin başqa fərdi məlumatlarla pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi, digər sərhədke mə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi almaq, belə sənədlərdən istifadə etmək cəhdlərinin aşkarlanması işlərinin z səlahiyyətləri daxilində həyata ke irilməsi və m vafiq məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.5.9. z səlahiyyətləri daxilində sistemdaxili audit fəaliyyətinin həyata ke irilməsi;

8.5-1. Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti: [17]

8.5-1.1. xaricə daimi yaşamağa getmək h ququ D vlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş qaydada məhdudlaşdırılmış d vlət sirri ilə işləməyə buraxılan və ya əvvəllər buraxılmış Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin əməkdaşları və ya sabiq əməkdaşları haqqında məlumatların "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı na daxil edilməsi və m vafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.5-1.2. kəşfiyyat tədbirlərinin həyata ke irilməsi məqsədi ilə məlumatların "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı na daxil edilməsi və m vafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.5-1.3. Sistemdə tətbiq olunan informasiya m hafizə, o c mlədən şifrləmə vasitələrinə aid təkliflərin verilməsi;

8.5-1.4. əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə viza verilməsi ilə bağlı rəylərin Sistemə daxil edilməsi;

8.5-1.5. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, readmissiya zrə sorğuların, onlara əlavə olunan məlumatların, habelə verilən cavabların informasiya resursunun formalaşdırılmasında və identifikasiya-sorğu işində iştirak edilməsi;

8.5-1.6. şəxsin başqa fərdi məlumatlarla pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi, digər sərhədke mə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi almaq, belə sənədlərdən istifadə etmək cəhdlərinin aşkarlanması işlərinin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq həyata ke irilməsi və m vafiq məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.5-1.7. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, sistemdaxili audit fəaliyyətinin həyata ke irilməsi.

8.6. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi:

8.6.1. aşağıdakı məlumatların "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi və m vafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi:

8.6.1.1. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi zrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri se ilən şəxslər haqqında;

8.6.1.2. m əyyən m ddətə azadlıqdan məhrum etmə, m rl k azadlıqdan məhrum etmə, azadlığın məhdudlaşdırılması, islah işləri, ictimai işlər, cərimə n v ndə cəzalara məhkum olunmuş şəxslər haqqında;[18]

8.6.1.3. zərinə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan vəzifələr qoyulmaqla şərti məhkum edilən və ya cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilən və qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada zərinə daimi yaşayış yerini dəyişməmək, yaxud m əyyən yerlərə getməmək barədə vəzifələr qoyulmuş şəxslər haqqında;[19]

8.6.1.4. məhkum edilmiş, lakin cəzasının əkilməsi təxirə salınan şəxslər haqqında;[20]

8.6.1.5. tibbi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq edilən şəxslər haqqında;

8.6.1.6. məhkəmə qərarı, əmri və vergi orqanlarının pul tələblərinin dənilməsi ilə bağlı inzibati aktı əsasında verilmiş icra sənədinin k n ll icra n m əyyən olunmuş vaxtda zrs z səbəbdən icra edilməməsinə g rə məhkəmənin qərarı ilə lkədən getmək h ququ m vəqqəti məhdudlaşdırılan şəxslər haqqında;[21]

8.6.2. əcnəbilər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaqların vladlığa g t r lməsi haqqında məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.7. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu, Vergilər Nazirliyi, F vqəladə Hallar Nazirliyi , D vlət G mr k Komitəsi:[22]

axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi zrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri se ilən şəxslər haqqında məlumatların Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı na daxil edilməsi;

8.8. Azərbaycan Respublikasının M dafiə Nazirliyi:

intizam xarakterli hərbi hissədə saxlanılan şəxslər haqqında məlumatların "Sərhədke mə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi və m vafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.9. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlıq Məsələləri Komissiyası:

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul, bərpa və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından ıxma məsələləri ilə bağlı qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada qəbul edilən qərarlar barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;[23]

8.10. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi:

8.10.1. "elektron sağlamlıq kartı"nda olan pasport və şəxsiyyət vəsiqələrinin doldurulmasına aid məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.10.2. stasionar tibb m əssisələrində m alicə olunan əcnəbilərin olduğu yer zrə qeydiyyatı n məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.11. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi:

əcnəbilərin mehmanxana, turist bazalarında və turist infrastrukturuna aid digər yerlərdə olduğu yer zrə qeydiyyatı n məlumatların Sistemə daxil olunmasının təmin edilməsi; [24]

8.12. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi:

əcnəbi tələbə və m əllimlərin yataqxanalarda olduğu yer zrə qeydiyyatı n məlumatların Sistemə daxil olunmasının təmin edilməsi;

8.13. Azərbaycan Respublikasının X susi D vlət M hafizə Xidməti:

sərhədke məyə məhdudiyyət qoyulan şəxslərin m əyyənedici və qeydiyyat məlumatlarının Sistemə daxil edilməsi;

8.14. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial M dafiəsi Nazirliyi:

Azərbaycan Respublikasında əmək fəaliyyətini həyata ke irmək n fərdi icazə almış əcnəbilər haqqında məlumatların Sistemə daxil edilməsi; [25]

8.15. "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti: [26]

sərnişindaşıma sahəsində bilet, o c mlədən elektron bilet alınması,

sərnişinlərin qeydiyyatı n təqdim olunan sənədlər zrə məlumatların Sistemə daxil edilməsi;

8.16. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri D vlət Komitəsi:

daşınmaz əmlakın ərazilər zrə sxematik planı barədə məlumatların,

daşınmaz əmlakın rəqəmli kadastr xəritəsindən və nvan Reyestri İnformasiya Sistemindən məlumatların Sistemə daxil edilməsi.[27]

8.17. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi:[28]

təşkilati-h quqi və m lkiyyət formasından asılı olmayaraq telefon (məftilli), sell lar (mobil), radiotrank və simsiz telefon xidmətləri g stərən rabitə m əssisələrinin (operatorlarının) abunə iləri haqqında məlumatların Sistemə daxil edilməsi.[29]

8.18. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə ağırış zrə D vlət Xidməti:

m ddətli həqiqi hərbi xidmətə ağırılan vətəndaşlar haqqında məlumatların Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı na daxil edilməsi və m vafiq əsaslar aradan qalxdıqda, məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi.[30]

8.19. Azərbaycan Respublikasının D vlət G mr k Komitəsi:[31]

8.19.1. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi zrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri se ilən şəxslər haqqında məlumatların Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı na daxil edilməsi və m vafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi; [32]

8.19.2. nəqliyyat vasitələrini və istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri n nəzərdə tutulan malları Azərbaycan Respublikası ərazisinə m vəqqəti gətirən və ya bu ərazidən m vəqqəti aparan fiziki şəxslər, onların nəqliyyat vasitələri və istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri n nəzərdə tutulan malları haqqında məlumatların Sərhədke mə zamanı x susi diqqət siyahısı na daxil edilməsi və m vafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi.

8.20. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi: [33]

8.20.1. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi zrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri se ilən şəxslər haqqında məlumatların Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı na daxil edilməsi və m vafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi;

8.20.2. vergi hdəliyinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə m əyyən edilmiş m ddətdə yerinə yetirilməməsinə g rə məhkəmənin qərarı ilə lkədən getmək h ququ m vəqqəti məhdudlaşdırılan vergi dəyicisi olan fiziki şəxs və ya h quqi şəxsin icra orqanının rəhbəri haqqında məlumatların Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı na daxil edilməsi və m vafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi.

9. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Milli Təhl kəsizlik Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, M dafiə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, F vqəladə Hallar Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial M dafiəsi Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi, D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti, D vlət Sərhəd Xidməti, D vlət G mr k Komitəsi, D vlət Dəniz Administrasiyası, X susi D vlət M hafizə Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu, habelə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlıq Məsələləri Komissiyası Sistem ər ivəsində z səlahiyyətləri daxilində sorğular verir və m vafiq məlumatları alırlar.[34]

10. Sistem məlumat-axtarış işlərinin operativliyi, tamlığı və ilkin mənbələrdən qarşılıqlı istifadə olunması, pərakəndəliyin və təkrar ılığın qarşısının alınması, fərdi məlumatlar zrə qarşılıqlı informasiya m badiləsinin təşkil edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılan Azərbaycan Respublikası əhalisinin d vlət reyestri və Q vvədən d şm ş sənədlərin d vlət reyestri, habelə Azərbaycan Respublikasının D vlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən aparılan miqrasiya sahəsində vahid informasiya sistemi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin operatoru olduğu Elektron h kumət informasiya sistemi və ASAN Viza sistemi, habelə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin operatoru olduğu www.azexport.az internet portalı ilə inteqrasiya olunur.[35]

Sistemlə inteqrasiya olunan informasiya resurslarının formalaşdırılmasını təmin edən d vlət orqanları arasında m badilə edilən məlumatlar aşağıdakılardır:

10.1. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi yanında Azərbaycan Respublikası Əhalisinin D vlət Reyestri Xidməti:

10.1.1. Sistemə təqdim olunan məlumatlar:

10.1.1.1. fərdi identifikasiya n mrələri (FİN);

10.1.1.2. Sistem vasitəsilə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin verilməsi ilə əlaqədar vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarından zəruri məlumatlar;

10.1.1.3. q vvədən d şm ş sənədlər haqqında məlumatlar;

10.1.2. Sistem tərəfindən təmin olunan məlumatlar:

10.1.2.1. "Azərbaycan Respublikası Əhalisinin D vlət Reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin m vafiq qurumları tərəfindən təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuş məlumatlar;

10.1.2.2. Azərbaycan Respublikasının konsulluqları tərəfindən aparılan vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının d vlət qeydiyyatı haqqında məlumatlar; [36]

10.1.2.3. q vvədən d şm ş sənədlər haqqında məlumatlar;

10.2. Azərbaycan Respublikasının D vlət Miqrasiya Xidməti:

10.2.1. Sistemə təqdim olunan məlumatlar:

10.2.1.1. miqrasiya sahəsində qanunvericiliyin tələblərini pozmuş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında;

10.2.1.2. lkədə m vəqqəti və ya daimi yaşamaq n icazə almış, habelə immiqrant və qa qın (sığınacaq axtaran) statusu almış şəxslər haqqında;[37]

10.2.1.3. qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının D vlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən sənədlər haqqında;

10.2.1.4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində m vəqqəti və daimi yaşayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilmiş icazələr, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında m vəqqəti olma m ddətinin uzadılması və ya onlara qa qın statusunun verilməsi və həmin şəxslərin yaşayış yeri zrə qeydiyyata alınması, habelə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində m vəqqəti olma m ddətinin uzadılması haqqında;[38]

10.2.1.5. Azərbaycan Respublikasına gəlişi qadağan edilmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında;

10.2.1.5-1. lkədə olması arzuolunmaz hesab edilən şəxslər haqqında;

10.2.1.5-2. barələrində Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənara ıxarılması haqqında qərar qəbul edilmiş, habelə Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənara ıxarılmış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında;[39]

10.2.1.6. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin olduğu yer zrə qeydiyyatı haqqında;[40]

10.2.1.7. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsi n razılıq haqqında;[41]

10.2.1.8. digər d vlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları haqqında;[42]

10.2.1.9. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını itirmiş şəxslər haqqında.[43]

10.2.2. Sistem tərəfindən təmin olunan məlumatlar:

10.2.2.1. lkəyə gələn və lkədən gedən şəxslərin sərhədke mə nəzarəti və qeydiyyatı haqqında, o c mlədən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin pasport və viza məlumatları;

10.2.2.2. Azərbaycan Respublikasında 30 g ndən artıq yaşamaq istəyən əcnəbinin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqələr barədə;[44]

10.2.2.3. Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənara getməsi n Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilmiş şəxsiyyət vəsiqələri haqqında;

10.2.2.4. Azərbaycan Respublikasında əmək fəaliyyətini həyata ke irmək n fərdi icazə almış əcnəbilər haqqında; [45]

10.2.2.5. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi zrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri se ilən, məhkum olunmuş , habelə Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənara ıxarılan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında;[46]

10.2.2.6. xarici lkələrdə yaşayan və Azərbaycan Respublikasının konsulluqlarında u otda olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları haqqında;

10.2.2.6-1. digər d vlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları haqqında;[47]

10.2.2.7. readmissiya zrə sorğular, habelə onlara verilən cavabların informasiya resursunda olan məlumatlar;

10.2.2.8. sərhədke mə yoxlamasının, o c mlədən sərhədi ke ən şəxslərin biometrik identifikasiyasının nəticələri haqqında;

10.2.2.9. sərhədke mə rejimini pozmuş, lkə ərazisinə m xtəlif səbəblərdən buraxılmayan əcnəbilər haqqında;

10.2.2.10. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilmiş dəniz inin şəxsiyyət sənədi haqqında;

10.2.2.11. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan uşaqları vladlığa g t rm ş əcnəbilər haqqında;

10.2.2.12. viza verilməsi ilə bağlı m vafiq sorğuların, viza əcnəbiyə dəvət əsasında verildikdə əcnəbini lkəyə dəvət edən h quqi və ya fiziki şəxslər haqqında, habelə verilmiş vizalar barədə, o c mlədən onların m ddətlərinin bitməsi haqqında;

10.2.2.13. Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnamələri haqqında;

10.2.2.14. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına verilmiş şəxsiyyət vəsiqələri, mumvətəndaş, xidməti və diplomatik pasportları haqqında;

10.2.2.15. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin lkə ərazisində yaşayış yeri və olduğu yer zrə qeydiyyatı haqqında;

10.2.2.16. m vafiq vəsiqələrin, pasportların, vizaların və digər sənədlərin qanunvericiliklə m əyyən edilmiş hallarda aktiv statusunun dəyişdirilməsi haqqında;

10.2.2.17. şəxsin başqa fərdi məlumatlarla pasport və şəxsiyyət vəsiqəsi almaq, belə sənədlərdən istifadə etmək cəhdləri haqqında;

10.2.2.18. etibarsız hesab edilmiş, itmiş, oğurlanmış və saxtalaşdırılmış pasportlar, vəsiqələr haqqında;

10.2.2.19. miqrasiya prosesləri zərində d vlət nəzarətinin həyata ke irilməsi n zəruri olan digər məlumatlar;[48]

10.2-1. Elektron h kumət informasiya sistemi ilə inteqrasiya prosesində m badilə edilən məlumatlar aşağıdakılardır:[49]

10.2-1.1. sistem tərəfindən təmin olunan məlumatlar:

10.2-1.1.1. Elektron h kumət informasiya sistemi vasitəsilə xidmətlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada g stərilməsini təmin etmək n zəruri olan bu Əsasnamənin 8-ci və 10-cu hissələrində nəzərdə tutulmuş məlumatlar;

10.3. ASAN Viza sistemi ilə inteqrasiya prosesində m badilə edilən məlumatlar aşağıdakılardır:[50]

10.3.1. sistemə təqdim olunan məlumatlar:

10.3.1.1. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sərhədke mə sənədlərinin fotoşəkil olan səhifəsinin skan edilmiş surəti və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 oktyabr tarixli 1082 n mrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ASAN Viza sistemi haqqında Əsasnamə nin 7.4-c və 7-1.0-cı bəndlərində qeyd edilən digər məlumatlar;[51]

10.3.1.2. elektron viza verilməsi və ya verilməsindən imtina edilməsi haqqında;

10.3.2. sistem tərəfindən təmin olunan məlumatlar:

10.3.2.1. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gəlişi ilə bağlı qadağalar və məhdudiyyətlər haqqında;

10.3.2.2. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olması və Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk etməsi haqqında.

10.4. www.azexport.az internet portalı ilə inteqrasiya prosesində m badilə edilən məlumatlar aşağıdakılardır:[52]

10.4.1. sistemə təqdim olunan məlumatlar:

10.4.1.1. elektron imza verilməsi barədə m raciət etmiş xarici lkədə yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, xarici lkədə daimi yaşayan və Azərbaycan Respublikasının konsulluqlarında u otda olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının (qeyri-rezidentlərin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin fotoşəkil olan səhifəsinin skan edilmiş surəti;

10.4.1.2. m raciəti qeyri-rezidentin n mayəndəsi etdikdə, qeyri-rezident adından ıxış etmək səlahiyyəti olan şəxsə verilən etibarnamənin skan edilmiş surəti;

10.4.1.3. elektron imza sertifikatının verilməsi və ya verilməsindən imtina edilməsi ( virtual FİN in ləğv edilməsi) haqqında;

10.4.2. sistem tərəfindən təmin olunan məlumatlar:

10.4.2.1. qeyri-rezidentə verilən virtual FİN haqqında;

11. Sistemdən aşağıdakı d vlət orqanlarının informasiya alması onların səlahiyyətləri ər ivəsində təmin edilir:

11.1. Azərbaycan Respublikasının D vlət Statistika Komitəsi - siyahıya alınan şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələri zrə məlumatlar;

11.2. Azərbaycan Respublikasının D vlət İmtahan Mərkəzi abituriyentlərin və imtahan verən digər şəxslərin, habelə D vlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq ke irilən m sabiqələrdə iştirak etmək istəyən şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələri zrə məlumatlar;[53]

11.3. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Se ki Komissiyası - se ici siyahılarının tərtibi və dəqiqləşdirilməsi n əhalinin yaşayış və olduğu yer zrə qeydiyyat haqqında, habelə se icilərin şəxsiyyət vəsiqələri zrə məlumatlar;

11.4. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial M dafiəsi Nazirliyi - d vlət sosial sığorta sistemində fərdi u ot n şəxsiyyət vəsiqələri zrə məlumatlar. [54]

11.5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında D vlət Qulluğu Məsələləri zrə Komissiya - "D vlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa m vafiq olaraq ke irilən m sabiqələrdə iştirak etmək istəyən şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələri zrə məlumatlar. [55]

11.6. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı kommunal, rabitə və digər k tləvi xidmətlərə g rə dənişlərin qəbulu zrə mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemində və mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrində qeydiyyata alınan şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələri zrə məlumatlar;[56]

11.7. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrində qeydiyyata alınan şəxslər, Daşınar əmlakın y kl l y haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş daşınar əmlakın y kl l y n n d vlət reyestrinin aparılması ilə bağlı y kl l k sahibi, borclu və y kl l k verən, İcbari sığortalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş icbari sığorta n vlərinə dair bağlanmış icbari sığorta m qavilələri zrə sığortalılar və Qiymətli kağızlar bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş qaydada qiymətli kağız m lkiyyət ilərinin reyestrinin aparılması ilə bağlı həmin m lkiyyət ilər Azərbaycan Respublikası vətəndaşları olduqda şəxsiyyət vəsiqələri zrə, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər olduqda Azərbaycan Respublikası ərazisində m vəqqəti və ya daimi yaşamaq h ququnu təsdiq edən sənədlər, o c mlədən qa qın vəsiqəsi zrə, h quqi şəxs olduqda isə h quqi şəxs haqqında məlumatlar;[57]

11.8. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri D vlət Komitəsi daşınmaz əmlaka m lkiyyət və digər əşya h quqlarının d vlət qeydiyyatı ilə bağlı şəxslərin ərizələrindəki şəxsiyyət vəsiqələri zrə məlumatlar;

11.9. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi operatoru olduğu, həm inin tabeliyində olan qurumların operatoru olduğu informasiya sistemlərinin fəaliyyətinin təmin olunması, habelə "ASAN xidmət" mərkəzlərində xidmətlərin həyata ke irilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqələri, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində m vəqqəti və ya daimi yaşamaq h ququnu təsdiq edən sənədlər, o c mlədən qa qın vəsiqəsi zrə məlumatlar;[58]

11.10. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə ağırış zrə D vlət Xidməti hərbi u ota və hərbi qeydiyyata alınan şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələri zrə məlumatlar; [59]

11.11. Azərbaycan Respublikasının D vlət G mr k Komitəsi lkəyə gələn və lkədən gedən şəxslərin sərhədke mə nəzarəti və qeydiyyatı haqqında məlumatlar, o c mlədən həmin şəxslərin pasport məlumatları;[60]

11.12. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində m vəqqəti və ya daimi yaşamaq h ququnu təsdiq edən sənədlər, o c mlədən qa qın vəsiqəsi zrə, habelə lkəyə gələn və lkədən gedən şəxslərin sərhədke mə nəzarəti və qeydiyyatı haqqında məlumatlar;[61]

11.13. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi operatoru olduğu www.azexport.az internet portalının fəaliyyətinin təmin olunması ilə bağlı xarici lkədə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqələri zrə məlumatlar;[62]

11.14. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi operatoru olduğu Lisenziyalar və icazələr portalı vasitəsilə lisenziyaların və icazələrin verilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqələri, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində m vəqqəti və ya daimi yaşamaq h ququnu təsdiq edən sənədlər zrə məlumatlar.[63]

 

IV. SİSTEMİN TƏRKİB HİSSƏLƏRİNİN TƏYİNATI

 

12. Sistemin tərkibinə daxil olan altsistemlərin fəaliyyəti qanunvericiliklə m əyyən edilmiş səlahiyyətlərinə uyğun olaraq m vafiq d vlət orqanları tərəfindən aşağıda g stərilən qaydada təmin edilir:

12.1. "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi", "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının pasportları", "Azərbaycan Respublikasında 30 g ndən artıq yaşamaq istəyən əcnəbinin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə", "Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənara getməsi n Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi", "Dəniz inin şəxsiyyət sənədi" və "Viza" altsistemləri:[64]

12.1.1. altsistemlərdə g stərilən sənədlərin verilməsi Sistemin aşağıdakı standart sxemi zrə həyata ke irilir:

12.1.1.1. şəxslərin m vafiq forma zrə ərizə-anketdə g stərilən məlumatları (adı, soyadı, atasının adı, təvəll d , doğum yeri, biometrik məlumatlar, ailə vəziyyəti, nvanı və s.) Sistemə daxil edilir;

12.1.1.2. təqdim olunan məlumatların d zg nl y , əldə olan sənədlərə uyğunluğu və qanunvericiliklə m əyyən olunan məhdudiyyət hallarının m vcudluğu yoxlanılır;

12.1.1.3. sənədin blankı m vafiq standartlara uyğun fərdi qaydada doldurulur;

12.1.1.4. sənəd və onun ap keyfiyyəti pasport oxuyan x susi proqram-texniki vasitə ilə yoxlanılır və verilir;

12.1.1.5. toplanılan məlumatlar saxlanılma və istifadə n Sistemin mərkəzi serverinə k r l r;

12.1.2. fərdi olaraq doldurulmuş sənədin blankının n mrəsi aktiv statuslu m vafiq sənədlərin siyahısına daxil olunur;

12.2. "Şəxslərin yaşadığı və olduğu yer zrə qeydiyyatı" altsistemi vasitəsilə Sistemə şəxslərin yaşadığı və olduğu yer zrə qeydiyyatı haqqında məlumatlar daxil edilir;

12.3. "Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına dair məlumatlar" altsistemi vasitəsilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul, xitam və bərpa məsələləri zrə qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada qəbul olunmuş qərarlar barədə məlumatlar icrası n Sistemə daxil edilir;

12.4. "Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsi" altsistemi vasitəsilə Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnamələrinin verilməsi n zəruri olan məlumatların yoxlanılması həyata ke irilir;

12.5. "Biometrik informasiya" altsistemi:

12.5.1. pasport-viza və digər sərhədke mə sənədlərinin, şəxsiyyət və qeydiyyat vəsiqələrinin fərdi olaraq doldurulması, sərhəd nəzarətinin aparılması, readmissiya zrə sorğuların icrası zamanı m vafiq biometrik məlumatlar Sistemin m vafiq informasiya resurslarında toplanılır;[65]

12.5.2. Altsistem aşağıdakı məsələlərin həllini təmin edir:

12.5.2.1. biometrik məlumatlar zrə milli informasiya resurslarının formalaşdırılması məqsədilə məlumatların toplanılması;

12.5.2.2. əldə edilən və Sistemdə m vcud olan biometrik məlumatların standartlara uyğun formata evrilməsi;

12.5.2.3. şəxsin başqa fərdi məlumatlarla sənəd almaq, belə sənədlərdən istifadə etmək cəhdlərinin, şəxsə m xtəlif fərdi identifikasiya n mrələrinin (FİN) verilməsi hallarının biometrik identifikasiya texnologiyaları ilə aşkarlanması, aradan qaldırılma mexanizminin və sənədlərin m hafizə dərəcələrinin g cləndirilməsi;

12.5.2.4. biometrik məlumatlar zrə informasiya resurslarından qanunvericiliyə m vafiq qaydada şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, sərhəd nəzarəti, cinayət təqibi, kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat, əməliyyat-axtarış fəaliyyəti, ictimai asayişin qorunması, xilasetmə sahələrində identifikasiya və verifikasiya işlərində istifadəsi;

12.5.2.5. axtarışda olan şəxslərin k tləvi toplantı və gediş-gəliş yerlərində real vaxt rejimində şəkillərinə g rə tanınması və m şahidəsi sistemi ilə inteqrasiyanın həyata ke irilməsi;

12.5.2.6. biometrik məlumatlar zrə d vlət və beynəlxalq informasiya sistemləri arasında məlumat m badiləsində iştirak edilməsi;

12.6. Sərhədke məyə məhdudiyyət altsistemi:

12.6.1. altsistem vasitəsilə qanunvericiliklə m əyyən olunmuş qaydada aidiyyəti d vlət orqanları tərəfindən verilən məlumatlar Sistemin "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilir və sərhədke mə nəzarəti zamanı aşağıdakı məqsədlərlə istifadə olunur:

12.6.1.1. sərhədke mə zamanı şəxsin saxlanılaraq aidiyyəti d vlət orqanına təhvil verilməsi;

12.6.1.2. şəxsin sərhədke məsinə icazə verilməməsi və geri qaytarılması;

12.6.1.3. şəxsin sərhədke məsinə aidiyyəti d vlət orqanı tərəfindən nəzarətin təmin edilməsi;

12.6.2. "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi n əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusu dəyişilir;

12.6-1. Sərhədke mə zamanı x susi diqqət altsistemi:[66]

12.6-1.1. altsistem vasitəsilə g mr k qanunvericiliyi ilə m əyyən olunmuş qaydada nəqliyyat vasitələrini və istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri n nəzərdə tutulan malları Azərbaycan Respublikasının ərazisinə m vəqqəti gətirən və ya bu ərazidən m vəqqəti aparan fiziki şəxslər barədə məlumatlar Sərhədke mə zamanı x susi diqqət siyahısı na daxil edilir və sərhədke mə nəzarəti zamanı aşağıdakı məqsədlər n istifadə olunur:

12.6-1.1.1. aparılması məcburi olan əvvəllər gətirilmiş nəqliyyat vasitələrinin və istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri n nəzərdə tutulan malların Azərbaycan Respublikasının g mr k ərazisindən kənara aparılmamasına g rə inzibati xəta haqqında iş zrə icraata g mr k orqanları tərəfindən başlanılması n bu tələbləri pozan fiziki şəxsin sərhədke məsinə icazə verilməməsi;

12.6-1.1.2. şəxsin sərhədke məsinə aidiyyəti d vlət orqanı tərəfindən nəzarətin təmin edilməsi;

12.6-1.2. Sərhədke mə zamanı x susi diqqət siyahısı na daxil edilməsi n əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusu dəyişilir;

12.7. Sərhəd nəzarəti altsistemi:

12.7.0. altsistem vasitəsilə lkəyə gələn-gedən şəxslərin, nəqliyyat vasitələrinin sərhədke mə nəzarəti aşağıdakı sxem zrə həyata ke irilir:

12.7.0.1. sərhəd ke ən şəxslər və nəqliyyat vasitələri barədə məlumatlar (şəxsin pasport-viza və digər yol sənədləri, biometrik məlumatları, sərhəd-ke mə vaxtı, nəqliyyat vasitəsi və reysi, sərhəd məntəqəsi, yoxlama n qtəsi və s.) Sistemə daxil edilir;

12.7.0.2. şəxsin identifikasiyası və məlumatların m qayisəsi həyata ke irilir, lkəyə ilk dəfə gələn əcnəbiyə sistemdaxili identifikasiya n mrəsinin verilməsi təmin edilir;

12.7.0.3. sərhədke mə zrə toplanan məlumatlar real vaxt rejimində "Sərhədke məyə məhdudiyyət siyahısı", habelə aktiv pasportlar və vizalar, habelə digər yol sənədlərinin siyahısı ilə yoxlanılır;

12.7.0.4. yoxlamanın nəticəsi və sərhədke məyə verilən icazə, yaxud imtina barədə sərhəd nəzarət isi məlumatlandırılır, onun əlavə qeydləri Sistemə daxil edilir;

12.7.0.5. toplanan məlumatlar saxlanılma və istifadə n Sistemin mərkəzi serverinə "Sərhədke mə" informasiya resursuna k r l r;

12.8. "Mərkəzi serverlər kompleksi, idarəetmə və m hafizə" altsistemi:

12.8.1. altsistem aşağıdakı işlərin həyata ke irilməsini təmin edir:

12.8.1.1. informasiyanın lokal server və komp terləşmiş əlahiddə iş i yerlərdən qəbulu, saxlanması, m hafizəsi və aidiyyəti zrə t r lməsinin mərkəzləşmiş qaydada təmin edilməsi;

12.8.1.2. Sistemin informasiya resurslarının ehtiyat surətinin yaradılması və saxlanılması;

12.8.1.3. f vqəladə hallarda informasiya proseslərinin ehtiyat serverə ke irilməsi;

12.8.1.4. Sistemin informasiya resurslarından aidiyyəti d vlət orqanlarının fəaliyyət sahələrinə və səlahiyyətlərinə uyğun istifadə olunmasının təmin edilməsi;

12.8.1.5. audit jurnallarının mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılması;

12.8.1.6. Sistemin texniki vasitələrinə, informasiya daşıyıcılarına, informasiya təminatı vasitələrinə və kommunikasiya xətlərinə kənar və nəzarətsiz m daxilələrin qarşısının alınması;

12.8.1.7. proqram təminatı vasitələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi;

12.8.1.8. Sistemin təhl kəsizlik idarəedicisinin fəaliyyətinin proqram-texniki təminatı;

12.8.2. Sistemin informasiya təhl kəsizliyi modeli m mk n təhdidlər nəzərə alınaraq m vafiq standartlara uyğun qurulur və tətbiq edilir. Sistemin proqram-texniki və enerji təminatına təhdidlər Sistemin formalaşdırılması, istifadəsi, idarə olunması və inkişafı işlərində nəzərə alınır;

12.9. "İnformasiya m badiləsi" altsistemi:

12.9.1. Sistemin Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyində olan Mərkəzi serverlər kompleksi və onun lokal seqmentləri, o c mlədən aidiyyəti d vlət orqanlarındakı lokal serverləri və onların tabe iliyində olan struktur b lmələrindəki komp terləşmiş iş i yerləri arasında informasiya m badiləsi dayanıqlı, m hafizəli, y ksək t r c l fiber-optik əsas və digər ehtiyat xətlərə malik x susi telekommunikasiya və proqram-texniki təminat vasitələri ilə həyata ke irilir;

12.9.2. paylanmış informasiya resursları arasında m badilənin təşkili aşağıdakı vasitələrin tətbiqi ilə həyata ke irilir:

12.9.2.1. fərdi identifikasiya n mrəsi (FİN) və digər uzlaşdırma rekvizitləri;

12.9.2.2. razılaşdırılmış protokollar;

12.9.2.3. qəbul olunmuş təhl kəsizlik tələbləri;

12.9.3. aidiyyəti d vlət orqanlarının informasiya təminatı n aşağıdakı resurslardan istifadə olunur:

12.9.3.2. Sistemin informasiya resursları;

12.9.3.2. Sistemə inteqrasiya olunan və ya qoşulan digər d vlət informasiya sistemləri;

12.9.3.3. miqrasiya və fərdi məlumatlar zrə aidiyyəti beynəlxalq, regional və xarici təşkilat və qurumların m vafiq informasiya sistemləri;

12.9.4. Sistemin telekommunikasiya təminatı və ona xidmət m vcud qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyinin və aidiyyəti d vlət orqanlarının rabitə zrə struktur b lmələri tərəfindən mərkəzləşmiş qaydada həyata ke irilir;

12.10. "Elektron xəritə ilə vizual n mayiş" altsistemi:

12.10.0. Altsistem aşağıdakı işlərin həyata ke irilməsini təmin edir:

12.10.0.1. ərazi vahidləri və nvanların elektron rəqəmli xəritəyə bağlanması və vizuallaşdırılması;

12.10.0.2. əhalinin yaşayış və olduğu yer zrə qeydiyyat haqqında məlumatların və sorğuların elektron xəritə ilə vizuallaşdırılması;

12.11. "Sorğu, təhlil və hesabat" altsistemi:

12.11.1. altsistemin fəaliyyəti m vafiq telekommunikasiya, təhl kəsizlik, inteqrasiya və uzlaşdırma vasitələri ilə həm stasionar komp terlərlə, həm də mobil terminallarla həyata ke irilir, aidiyyəti d vlət orqanlarının aşağıdakı sahələrdə informasiya təminatının operativ aparılması təmin edilir:

12.11.1.1. m vafiq informasiya resurslarının strukturunda olan məlumat sahələri zrə m xtəlif kombinasiyalı sorğuların verilməsi;

12.11.1.2. statistik hesabatların tərtibi və təhlillərin aparılması;

12.11.1.3. əldə olunan nəticələrin siyahı, cədvəl, arayış, say və digər formalarda vizual n mayişi və apı;

12.11.1.4. sorğu zrə nəticənin yaddaşda saxlanılması, sənədlərin hazırlanması n m vafiq formatlara evrilməsi imkanlarının təmin edilməsi;

12.11.1.5. m xtəlif arayış formalarının hazırlanmasını, təhlil n məlumatları əlaqələndirib sxemlərin tərtib olunmasını yerinə yetirən universal proqram vasitələrinin tətbiqi;

12.11.2. altsistemin tətbiq sahələri aşağıda g stərilən məsələlərdən asılı olaraq davamlı genişləndirilir:

12.11.2.1. aidiyyəti d vlət orqanlarının artan tələbatı və texnologiyaların inkişafı;

12.11.2.2. Sistemin informasiya resurslarının strukturunun təkmilləşdirilməsi;

12.11.2.3. Sistemin tətbiq sahələrinin genişlənməsi;

12.11.3. altsistemdə həm inin aşağıdakılar təmin edilir:

12.11.3.1. yalnız aidiyyəti d vlət orqanlarının və onların struktur b lmələrinin səlahiyyətlərinə aid olan imkanlarından və məlumatlardan istifadə;

12.11.3.2. məxfilik rejiminə nəzarət;

12.12. "Blanklar" altsistemi:

12.12.0. Sistem vasitəsilə verilən sənədlərin blanklarının hərəkətinə, onların verilməsi ilə bağlı dənilən d vlət r sumlarının toplanmasına nəzarətin həyata ke irilməsi məqsədilə onların mərkəzləşmiş u otu aparılır, aşağıdakı məlumatlar Sistemə daxil edilir:

12.12.0.1. anbarda saxlanılan boş blanklar haqqında;

12.12.0.2. istifadəyə verilmiş blanklar haqqında;

12.12.0.3. fərdi olaraq doldurulmuş blanklar haqqında;

12.12.0.4. q surlu və zədələnmiş blanklar haqqında;

12.13. "Audit" altsistemi:

12.13.0. altsistem vasitəsilə Sistemin təhl kəsizliyinə nəzarət olunması məqsədilə aşağıdakı proseslər barədə m vafiq qeydiyyatlar audit jurnalında avtomatik olaraq mərkəzləşmiş toplanılır, qorunur və təhlil edilir, m vafiq t vsiyə və hesabatlar hazırlanır:

12.13.0.1. proqram-texniki modulların yerinə yetirdiyi işlərin nəticələri;

12.13.0.2. m xtəlif informasiya prosesləri;

12.13.0.3. aidiyyəti d vlət orqanlarının sorğuları;

12.13.0.4. Sistemə giriş və ıxışlar;

12.13.0.5. səlahiyyət hədlərinin aşılması cəhdləri;

12.13.0.6. baş vermiş təhdidlər;

12.13.0.7. informasiya təhl kəsizliyi baxımından digər əhəmiyyətli hərəkətlər;

12.14. E-qeyri-rezident altsistemi:[67]

12.14.0. altsistem aşağıdakı işlərin həyata ke irilməsini təmin edir:

12.14.0.1. qeyri-rezidentlərin elektron imza verilməsi barədə m raciətlərinin qəbul və təhlil edilməsi;

12.14.0.2. qeyri-rezidentlərə virtual FİN verilməsi və virtual FİN verilmiş qeyri-rezidentlərin reyestrinin aparılması;

12.14.0.3. qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi və elektron imza sertifikatlarının reyestrinin aparılması.

 

V. SİSTEMİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ VƏ ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ

 

13. Sistemin istismarının, inkişafının və təhl kəsizliyin təşkili, g stərilən sahələrdə nəzarət və idarələrarası qarşılıqlı fəaliyyətin əlaqələndirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yaradılmış Əlaqələndirmə Şurası və onun ixtisaslaşmış m təxəssislərdən ibarət iş i qrupu tərəfindən həyata ke irilir.

14. Sistem daxilində d vlət orqanlarının informasiya resurslarından istifadəyə buraxılış dərəcəsini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti m əyyən edir.

15. Sistemə yeni subyektlərin qoşulması barədə təkliflər Əlaqələndirmə Şurasının rəyi nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilir.

Sistemə yeni informasiya sistemlərinin qoşulması n Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən inteqrasiya və informasiya təhl kəsizliyi tələbləri zrə ekspertiza ke irilir.[68]

16. Toplanmış təcr bə, perspektiv istiqamətlər, prioritetlər, m asir standartlar, yeni texnologiyalar nəzərə alınaraq Sistemin fəaliyyətinə və inkişafına dair perspektiv və illik tədbirlər planları, hesabatlar və Sistemin istismarını təmin edən qaydalar Əlaqələndirmə Şurası tərəfindən hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

17. Təkrar ılığa, pərakəndəliyə, informasiya sızmasına yol verməmək n Sistemin istismarı, inkişafı, təhl kəsizliyi zrə fəaliyyətin və sənədləşmə işlərinin təşkili Əlaqələndirmə Şurasının iş i qrupu tərəfindən mərkəzləşmiş qaydada həyata ke irilir, Sistemə g stərilən xidmətlər, baş vermiş təhdidlər qeydiyyata alınır, təhlil edilir, t vsiyə və hesabatlar hazırlanır.

18. Məlumatların Sistemə m əyyən olunmuş qaydada, vaxtında və d zg n daxil edilməsi aidiyyəti d vlət orqanının rəhbəri tərəfindən təmin edilir.

19. Sistemin komponentlərinin yerləşdiyi rejimli obyektlər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada h quqi, təşkilati və proqram-texniki vasitələrlə, nəzarət sistemləri ilə və səlahiyyətlərin b l nməsi sulu ilə m hafizə olunur. Sistemdə yalnız lisenziyalı proqram-texniki və sertifikatlaşdırılmış m hafizə vasitələrindən istifadə edilir.

 

 

 


FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

1.       2 dekabr 2008-ci il tarixli 29 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 3 dekabr 2008-ci il, № 271, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1058)

2.       13 fevral 2009-cu il tarixli 62 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 18 fevral 2009-cu il, № 38, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 75)

3.       20 iyul 2009-cu il tarixli 129 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 22 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 532)

4.       6 avqust 2009-cu il tarixli 142 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 7 avqust 2009-cu il, № 172, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №08, maddə 618)

5.       7 oktyabr 2009-cu il tarixli 163 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman ( Azərbaycan qəzeti 8 oktyabr 2009-cu il, № 223, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 776)

6.       23 fevral 2010-cu il tarixli 224 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 24 fevral 2010-cu il, № 43, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №02, maddə 88)

7.       9 avqust 2010-cu il tarixli 312 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 10 avqust 2010-cu il, № 172, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №8, maddə 717)

8.       7 sentyabr 2010-cu il tarixli 322 n mrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 8 sentyabr 2010-cu il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 9, maddə 770)

9.       2 iyul 2010-cu il tarixli 291 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 610)

10.    20 aprel 2011-ci il tarixli 413 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti 21 aprel 2011-ci il, № 81, Azərbaycan qəzeti 22 aprel 2011-ci il, № 85, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 04, maddə 282)

11.    14 oktyabr 2011-ci il tarixli 507 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 15 oktyabr 2011-ci il, № 228; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 10, maddə 891)

12.    30 avqust 2012-ci il tarixli 691 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 31 avqust 2012-ci il, № 193; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 08, maddə 787)

13.    13 sentyabr 2013-c il tarixli 980 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 14 sentyabr 2013-c il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 09, maddə 1046)

14.    01 noyabr 2013-c il tarixli 17 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 3 noyabr 2013-c il, № 234; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1321)

25 noyabr 2013-c il tarixli 35 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti 26 noyabr 2013-c il, № 259; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1339) 25 fevral 2014-c il tarixli 115 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 26 fevral 2014-c il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 122) 2 sentyabr 2014-c il tarixli 247 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1027) 11 sentyabr 2014-c il tarixli 282 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 12 sentyabr 2014-c il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1062) 11 fevral 2015-ci il tarixli 459 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, № 033, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 2, maddə 121) 1 may 2015-ci il tarixli 515 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 2 may 2015-ci il, № 093, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 521)

21.    22 may 2015-ci il tarixli 537 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2015-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 543)

22.    16 sentyabr 2015-ci il tarixli 602 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 17 sentyabr 2015-ci il, № 203, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 989)

23.    03 fevral 2016-cı il tarixli 764 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 4 fevral 2016-cı il, № 25; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 228)

24.    17 mart 2016-cı il tarixli 849 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 20 mart 2016-cı il, № 63, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 470)

25.    20 may 2016-cı il tarixli 908 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 869)

26.    21 may 2016-cı il tarixli 918 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 879)

27.    6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1027 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1464)

28.    25 oktyabr 2016-cı il tarixli 1084 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 26 oktyabr 2016-cı il, № 236, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1643)

29.    14 noyabr 2016-cı il tarixli 1109 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 16 noyabr 2016-cı il, № 253, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1816)

30.    9 fevral 2017-ci il tarixli 1229 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 10 fevral 2017-ci il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №2, maddə 173)

31.    13 fevral 2017-ci il tarixli 1241 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 fevral 2017-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 185)

32.    8 may 2017-ci il tarixli 1372 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 11 may 2017-ci il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 776)

33.    18 may 2017-ci il tarixli 1413 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 20 may 2017-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 817)

34.    7 avqust 2017-ci il tarixli 1574 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 8 avqust 2017-ci il, № 170, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1521)

15 fevral 2018-ci il tarixli 1825 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 16 fevral 2018-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 189) 29 mart 2018-ci il tarixli 1899 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 30 mart 2018-ci il, № 70, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 449)

37.    5 aprel 2018-ci il tarixli 1911 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 6 aprel 2018-ci il, № 76, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 662)

38.    19 aprel 2018-ci il tarixli 5 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 20 aprel 2018-ci il, № 88, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №4, maddə 682)

39.    27 avqust 2018-ci il tarixli 238 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 28 avqust 2018-ci il, № 190, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1688)

40.    19 sentyabr 2018-ci il tarixli 277 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1840)

4 oktyabr 2018-ci il tarixli 285 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 5 oktyabr 2018-ci il, № 223, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 1985) 20 noyabr 2018-ci il tarixli 351 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 22 noyabr 2018-ci il, № 263) 18 dekabr 2018-ci il tarixli 408 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 19 dekabr 2018-ci il, № 286) 21 dekabr 2018-ci il tarixli 428 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 23 dekabr 2018-ci il, № 290)

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 


[1] 13 fevral 2017-ci il tarixli 1241 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 fevral 2017-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 185) ilə preambulanın ikinci abzasında və 3.2-ci bənddə orqanlarının s z orqanları və qurumlarının s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 11 sentyabr 2014-c il tarixli 282 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 12 sentyabr 2014-c il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1062) ilə 1-ci hissədə Bu Əsasnamə s zlərindən sonra Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsindən, s zləri əlavə edilmişdir.

 

1 may 2015-ci il tarixli 515 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 2 may 2015-ci il, № 093, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 521) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 1-ci hissəsində lkədən getmək, lkəyə gəlmək və pasportlar s zləri Pasportlar s z ilə əvəz edilmişdir.

13 fevral 2017-ci il tarixli 1241 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 fevral 2017-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 185) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 1-ci bəndinə orqanları s z ndən sonra və qurumları (bundan sonra d vlət orqanları) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 13 sentyabr 2013-c il tarixli 980 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 14 sentyabr 2013-c il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 09, maddə 1046) ilə 6.3-c bənddən Azərbaycan Respublikasında 30 g ndən artıq yaşamaq istəyən əcnəbinin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə, s zləri ıxarılmışdır.

 

[4] 21 may 2016-cı il tarixli 918 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 879) ilə yeni məzmunda 6.10-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[5] 27 avqust 2018-ci il tarixli 238 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 28 avqust 2018-ci il, № 190, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1688) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 6.17-ci bəndinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 6.18-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[6] 27 avqust 2018-ci il tarixli 238 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 28 avqust 2018-ci il, № 190, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1688) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 7.2-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[7] 21 may 2016-cı il tarixli 918 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 879) ilə yeni məzmunda 7.4-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[8] 13 sentyabr 2013-c il tarixli 980 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 14 sentyabr 2013-c il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 09, maddə 1046) ilə 8.1.5-ci, 8.10.2-ci, 10.2.2.2-ci yarımbəndlər və 8.12-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[9] 11 sentyabr 2014-c il tarixli 282 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 12 sentyabr 2014-c il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1062) ilə 8.1.12-ci yarımbənddən , Azərbaycan Respublikası h dudlarından kənara ıxarılan s zləri ıxarılmışdır.

 

[10] 11 fevral 2015-ci il tarixli 459 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, № 033, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 2, maddə 121) ilə yeni məzmunda 8.2.4-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[11] 13 fevral 2009-cu il tarixli 62 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 18 fevral 2009-cu il, № 38, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 75) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.2.5-ci bənd ıxarılmışdır.

 

[12] 9 fevral 2017-ci il tarixli 1229 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 10 fevral 2017-ci il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №2, maddə 173) ilə 8.2.6-cı yarımbənddən , o c mlədən elektron viza s zləri ıxarılmışdır.

 

[13] 19 sentyabr 2018-ci il tarixli 277 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1840) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələr- arası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.3-c bənddə D vlət Dəniz Administrasiyası s zləri Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 19 sentyabr 2018-ci il tarixli 277 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1840) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələr- arası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə yə 8.3.4-c yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[15] 8 may 2017-ci il tarixli 1372 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 11 may 2017-ci il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 776) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.5-ci bəndində Milli Təhl kəsizlik Nazirliyi s zləri D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 11 sentyabr 2014-c il tarixli 282 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 12 sentyabr 2014-c il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1062) ilə 8.2.10-cu və 8.5.3-c yarımbəndlərdə lkəyə daxil olması s zləri lkədə olması s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 8 may 2017-ci il tarixli 1372 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 11 may 2017-ci il, № 99) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 8.5-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[18] 14 oktyabr 2011-ci il tarixli 507 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 15 oktyabr 2011-ci il, № 228; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 10, maddə 891) ilə təsdiq edilmiş Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.6.1.2-ci yarımbəndindən azadlığın məhdudlaşdırılması, s zləri ıxarılmışdır.

 

19 aprel 2018-ci il tarixli 5 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 20 aprel 2018-ci il, № 88, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №4, maddə 682) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.6.1.2-ci yarımbəndinə m rl k azadlıqdan məhrum etmə, s zlərindən sonra azadlığın məhdudlaşdırılması, s zləri əlavə edilmişdir.

 

[19] 11 sentyabr 2014-c il tarixli 282 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 12 sentyabr 2014-c il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1062) ilə 8.6.1.3-c yarımbəndin əvvəlinə zərinə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan vəzifələr qoyulmaqla s zləri əlavə edilmişdir və həmin yarımbənddən və qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada zərinə daimi yaşayış yerini dəyişməmək, yaxud m əyyən yerlərə getməmək barədə vəzifələr qoyulmuş s zləri ıxarılmışdır.

 

[20] 5 aprel 2018-ci il tarixli 1911 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 6 aprel 2018-ci il, № 76, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 662) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.6.1.4-c yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.6.1.4. azadlıqdan məhrumetmə n v ndə cəzaya məhkum edilmiş, lakin h km n icrası təxirə salınan şəxslər haqqında;

 

[21] 20 aprel 2011-ci il tarixli 413 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti 21 aprel 2011-ci il, № 81, Azərbaycan qəzeti 22 aprel 2011-ci il, № 85, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 04, maddə 282) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 8.6.1.6-cı bənd əlavə edilmişdir.

 

17 mart 2016-cı il tarixli 849 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 20 mart 2016-cı il, № 63, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 470) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.6.1.6-cı yarımbəndinə məhkəmə qərarı s zlərindən sonra , əmri və vergi orqanlarının pul tələblərinin dənilməsi ilə bağlı inzibati aktı s zləri əlavə edilmişdir.

 

[22] 6 avqust 2009-cu il tarixli 142 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 7 avqust 2009-cu il, № 172, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №08, maddə 618) ilə 8.7-ci bəndin birinci abzasına "Azərbaycan Respublikasının" s zlərindən sonra "Prokurorluğu," s z əlavə edilmişdir.

21 may 2016-cı il tarixli 918 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 879) ilə 8.7-ci bənddən , D vlət G mr k Komitəsi s zləri ıxarılmışdır.

 

14 noyabr 2016-cı il tarixli 1109 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 16 noyabr 2016-cı il, № 253, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1816) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.7-ci bəndindən , Vergilər Nazirliyi s zləri ıxarılmışdır.

 

[23] 20 may 2016-cı il tarixli 908 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 869) ilə 8.9-cu bəndin ikinci abzasında xitam və bərpa s zləri bərpa və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından ıxma s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[24] 7 sentyabr 2010-cu il tarixli 322 n mrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 8 sentyabr 2010-cu il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 9, maddə 770) ilə 8.11-ci ıxarılmışdır.

 

[25] 7 sentyabr 2010-cu il tarixli 322 n mrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 8 sentyabr 2010-cu il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 9, maddə 770) ilə 8.14-c ıxarılmışdır.

 

[26] 7 oktyabr 2009-cu il tarixli 163 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman ( Azərbaycan qəzeti 8 oktyabr 2009-cu il, № 223, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 776) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.15-ci bəndində Azərbaycan D vlət Dəmir Yolu s zləri Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

16 sentyabr 2015-ci il tarixli 602 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 17 sentyabr 2015-ci il, № 203, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, №9, maddə 989) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.15-ci bəndində Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı s zləri Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 2 iyul 2010-cu il tarixli 291 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 610) ilə "Giriş- ıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə"nin 8.16-cı bəndində "Azərbaycan Respublikasının Daşınmaz Əmlakın D vlət Reyestri Xidməti" s zləri "Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri D vlət Komitəsi" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

25 fevral 2014-c il tarixli 115 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 26 fevral 2014-c il, № 42, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 2, maddə 122) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.16-cı bəndinin nc abzasında nvanlar reyestrindən s zləri nvan Reyestri İnformasiya Sistemindən s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 2 sentyabr 2014-c il tarixli 247 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1027) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.17-ci bəndinin birinci abzasında, 9-cu hissəsində, 12.9.4-c yarımbəndində və 15-ci hissəsinin ikinci abzasında İnformasiya Texnologiyaları s zləri Y ksək Texnologiyalar s zləri ilə əvəz edilmişdir.

19 sentyabr 2018-ci il tarixli 277 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1840) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələr- arası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.17-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[29] 23 fevral 2010-cu il tarixli 224 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 24 fevral 2010-cu il, № 43, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №02, maddə 88) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə yə 8.17-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[30] 11 sentyabr 2014-c il tarixli 282 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 12 sentyabr 2014-c il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1062) ilə 8.18-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[31] 21 may 2016-cı il tarixli 918 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 879) ilə yeni məzmunda 8.19-cu bənd əlavə edilmişdir.

 

[32] 14 noyabr 2016-cı il tarixli 1109 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 16 noyabr 2016-cı il, № 253, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1816) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.19.1-ci yarımbəndə daxil edilməsi s zlərindən sonra və m vafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun dəyişdirilməsi s zləri əlavə edilmişdir.

 

[33] 14 noyabr 2016-cı il tarixli 1109 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 16 noyabr 2016-cı il, № 253, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1816) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 8.20-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[34] 6 avqust 2009-cu il tarixli 142 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 7 avqust 2009-cu il, № 172, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №08, maddə 618) ilə 9-cu bəndə "X susi D vlət M hafizə Xidməti," s zlərindən sonra "Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu," s zləri əlavə edilmişdir.

23 fevral 2010-cu il tarixli 224 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 24 fevral 2010-cu il, № 43, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №02, maddə 88) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 9-cu bənddə Əmək və Əhalinin Sosial M dafiəsi Nazirliyi, s zlərindən sonra Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, s zləri əlavə edilmişdir.

8 may 2017-ci il tarixli 1372 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 11 may 2017-ci il, № 99, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 776) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 9-cu hissəsindən Milli Təhl kəsizlik Nazirliyi, s zləri ıxarılmışdır və həmin hissəyə D vlət Sərhəd Xidməti s zlərindən əvvəl D vlət Təhl kəsizliyi Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti, s zləri əlavə edilmişdir.

19 sentyabr 2018-ci il tarixli 277 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №9 , maddə 1840) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələr- arası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 9-cu hissədən D vlət Dəniz Administrasiyası, s zləri ıxarılmışdır.

 

[35] 9 fevral 2017-ci il tarixli 1229 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 10 fevral 2017-ci il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №2, maddə 173) ilə 10-cu hissənin birinci abzasına sistemi ilə s zlərindən sonra və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin operatoru olduğu ASAN Viza sistemi ilə s zləri əlavə edilmişdir.

27 avqust 2018-ci il tarixli 238 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 28 avqust 2018-ci il, № 190, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1688) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 10-cu hissəsində sistemi ilə və s zləri sistemi, s z ilə əvəz edilmişdir və ASAN Viza sistemi s zlərindən sonra və İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin operatoru olduğu www.azexport.az internet portalı s zləri əlavə edilmişdir.

20 noyabr 2018-ci il tarixli 351 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 22 noyabr 2018-ci il, № 263) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 10-cu hissəsinin birinci abzasından habelə s z ıxarılmışdır və ASAN Viza sistemi və s zləri Elektron h kumət informasiya sistemi və ASAN Viza sistemi, habelə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[36] 13 fevral 2009-cu il tarixli 62 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 18 fevral 2009-cu il, № 38, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 75) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 10.1.2.2-ci bənd ıxarılmışdır.

 

[37] 11 sentyabr 2014-c il tarixli 282 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 12 sentyabr 2014-c il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1062) ilə 10.2.1.2-ci yarımbənddə m vəqqəti s z ndən sonra və ya daimi s zləri əlavə edilmişdir və həmin yarımbənddən immiqrant və s zləri ıxarılmışdır.

 

[38] 20 iyul 2009-cu il tarixli 129 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 22 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 532) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə yə 10.2.1.4-c bənd əlavə edilmişdir.

 

18 may 2017-ci il tarixli 1413 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 20 may 2017-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 817) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 10.2.1.4-c yarımbəndinə icazələr s z ndən sonra , əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında m vəqqəti olma m ddətinin uzadılması və ya onlara qa qın statusunun verilməsi s zləri əlavə edilmişdir və həmin yarımbənddən , habelə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində m vəqqəti olma m ddətinin uzadılması s zləri ıxarılmışdır.

 

[39] 11 sentyabr 2014-c il tarixli 282 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 12 sentyabr 2014-c il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1062) ilə 10.2.1.5-1-ci və 10.2.1.5-2-ci yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

[40] 13 sentyabr 2013-c il tarixli 980 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 14 sentyabr 2013-c il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 09, maddə 1046) ilə 10.2.1.6-cı yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.2.1.6. əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində 30 g nədək m ddətdə olduğu yer (mehmanxana, kempinq, turist bazası və ya digər bu kimi obyektlər) zrə qeydiyyat haqqında;

 

[41] 7 sentyabr 2010-cu il tarixli 322 n mrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 8 sentyabr 2010-cu il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 9, maddə 770) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə yə 10.2.1.5-10.2.1.7-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[42] 11 fevral 2015-ci il tarixli 459 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, № 033, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 2, maddə 121) ilə 10.2.1.7-ci yarımbəndin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 10.2.1.8-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[43] 20 may 2016-cı il tarixli 908 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 869) ilə 10.2.1.8-ci yarımbəndin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 10.2.1.9-cu yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[44] 7 sentyabr 2010-cu il tarixli 322 n mrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 8 sentyabr 2010-cu il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 9, maddə 770) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 10.2.2.1-ci və 10.2.2.2-ci bəndlər yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.2.2.1. əcnəbilərin pasport və vizaları, habelə sərhədke mə qeydiyyatı haqqında;

10.2.2.2. əcnəbilərin lkə ərazisində yaşayış və olduğu yer zrə qeydiyyatı haqqında;

 

[45] 20 iyul 2009-cu il tarixli 129 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 22 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 532) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 10.2.2.4-c bənd ıxarılmışdır.

 

[46] 7 sentyabr 2010-cu il tarixli 322 n mrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 8 sentyabr 2010-cu il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 9, maddə 770) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 10.2.2.5-ci bənddə "cinayət işi zrə təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb edilmiş və ya məhkum olunmuş" s zləri "məhkum olunmuş, habelə Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənara ıxarılan" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

11 sentyabr 2014-c il tarixli 282 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 12 sentyabr 2014-c il, № 198; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 09, maddə 1062) ilə 10.2.2.5-ci yarımbənddən , habelə Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənara ıxarılan s zləri ıxarılmışdır.

 

[47] 11 fevral 2015-ci il tarixli 459 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, № 033, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 2, maddə 121) ilə yeni məzmunda 10.2.2.6-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[48] 7 sentyabr 2010-cu il tarixli 322 n mrəli Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 8 sentyabr 2010-cu il, № 197, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 9, maddə 770) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 10.2.2.8-ci bənd 10.2.2.19-ci bənd hesab edilsin və həmin bənddə "miqrasiya proseslərinin idarə olunması" s zləri "miqrasiya prosesləri zərində d vlət nəzarətinin həyata ke irilməsi" s zləri ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 10.2.2.8-10.2.2.18-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[49] 20 noyabr 2018-ci il tarixli 351 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 22 noyabr 2018-ci il, № 263) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 10.2-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[50] 9 fevral 2017-ci il tarixli 1229 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 10 fevral 2017-ci il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №2, maddə 173) ilə 10.2.2.19-cu yarımbəndin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 10.3-c bənd əlavə edilmişdir.

 

[51] 15 fevral 2018-ci il tarixli 1825 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 16 fevral 2018-ci il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 2, maddə 189) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 10.3.1.1-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

10.3.1.1. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ərizə-anket məlumatları və sərhədke mə sənədlərinin fotoşəkil olan səhifəsinin skan edilmiş surəti;

4 oktyabr 2018-ci il tarixli 285 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 5 oktyabr 2018-ci il, № 223, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 1985) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 10.3.1.1-ci yarımbəndində bəndində s z və 7-1.0-cı bəndlərində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[52] 27 avqust 2018-ci il tarixli 238 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 28 avqust 2018-ci il, № 190, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1688) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 10.4-c bənd əlavə edilmişdir.

 

[53] 13 fevral 2017-ci il tarixli 1241 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 fevral 2017-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 185) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 11.2-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11.2. Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu zrə D vlət Komissiyası - abituriyentlərin və imtahan verən digər şəxslərin ərizə-anketində şəxsiyyət vəsiqəsi zrə məlumatlar;

 

[54] 6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1027 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1464) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 11.4-c bəndində D vlət Sosial M dafiə Fondu s zləri Əmək və Əhalinin Sosial M dafiəsi Nazirliyi s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[55] 2 dekabr 2008-ci il tarixli 29 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 3 dekabr 2008-ci il, № 271, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1058) ilə yeni məzmunda 11.5-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

13 fevral 2017-ci il tarixli 1241 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 fevral 2017-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 185) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 11.5-ci yarımbənd ləğv edilmişdir.

 

[56] 9 avqust 2010-cu il tarixli 312 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 10 avqust 2010-cu il, № 172, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №8, maddə 717) ilə "Giriş- ıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə"yə 11.6-cı bənd əlavə edilmişdir.

 

13 fevral 2017-ci il tarixli 1241 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 fevral 2017-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 185) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 11.6-cı yarımbənddən və mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrində s zləri ıxarılmışdır.

 

[57] 30 avqust 2012-ci il tarixli 691 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 31 avqust 2012-ci il, № 193; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 08, maddə 787) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 11.6-cı bəndinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və Əsasnaməyə 11.7-ci və 11.8-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

25 noyabr 2013-c il tarixli 35 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti 26 noyabr 2013-c il, № 259; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1339) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 11.7-ci bəndində avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin m lki məsuliyyətinin icbari sığortası m qavilələri s zləri İcbari sığortalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş icbari sığorta n vlərinə dair bağlanmış icbari sığorta m qavilələri s zləri ilə əvəz edilmişdir.

13 fevral 2017-ci il tarixli 1241 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 15 fevral 2017-ci il, № 34, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 185) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 11.7-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11.7. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi İcbari sığortalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş icbari sığorta n vlərinə dair bağlanmış icbari sığorta m qavilələri zrə sığortalı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqələri, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində m vəqqəti və ya daimi yaşamaq h ququnu təsdiq edən sənədlər zrə məlumatlar;

 

29 mart 2018-ci il tarixli 1899 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 30 mart 2018-ci il, № 70, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 449) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 11.7-ci bəndinə qeydiyyata alınan şəxslər s zlərindən sonra , Daşınar əmlakın y kl l y haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş daşınar əmlakın y kl l y n n d vlət reyestrinin aparılması ilə bağlı y kl l k sahibi, borclu və y kl l k verən s zləri əlavə edilmişdir.

 

18 dekabr 2018-ci il tarixli 408 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 19 dekabr 2018-ci il, № 286) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 11.7-ci, 11.9-cu və 11.12-ci bəndlərinə sənədlər s z ndən sonra , o c mlədən qa qın vəsiqəsi s zləri əlavə edilmişdir.

 

[58] 01 noyabr 2013-c il tarixli 17 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 3 noyabr 2013-c il, № 234; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1321) ilə "Giriş- ıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə"nin 11.8-ci bəndinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilsin və Əsasnaməyə yeni məzmunda 11.9-cu bənd əlavə edilmişdir.

 

03 fevral 2016-cı il tarixli 764 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 4 fevral 2016-cı il, № 25; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 228) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 11.9-cu bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11.9. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi "ASAN xidmət" mərkəzlərində həyata ke irilən xidmətlərlə bağlı m raciət edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqələri, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində m vəqqəti və ya daimi yaşamaq h ququnu təsdiq edən sənədlər zrə məlumatlar;

 

[59] 22 may 2015-ci il tarixli 537 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2015-ci il, № 109, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 543) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 11.9-cu bəndinin sonundakı n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilməklə yeni məzmunda 11.10-cu bənd əlavə edilmişdir.

 

[60] 21 may 2016-cı il tarixli 918 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 879) ilə 11.10-cu bəndin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 11.11-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[61] 25 oktyabr 2016-cı il tarixli 1084 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 26 oktyabr 2016-cı il, № 236, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №10, maddə 1643) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 11.11-ci bəndinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 11.12-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[62] 27 avqust 2018-ci il tarixli 238 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 28 avqust 2018-ci il, № 190, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1688) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 11.12-ci bəndinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 11.13-c bənd əlavə edilmişdir.

 

[63] 21 dekabr 2018-ci il tarixli 428 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 23 dekabr 2018-ci il, № 290) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 11.13-c bəndinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 11.14-c bənd əlavə edilmişdir.

 

[64] 13 sentyabr 2013-c il tarixli 980 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 14 sentyabr 2013-c il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 09, maddə 1046) ilə 12.1-ci bənddən Azərbaycan Respublikasında 30 g ndən artıq yaşamaq istəyən əcnəbinin qeydiyyata alınması haqqında vəsiqə , s zləri ıxarılmışdır.

 

[65] 13 sentyabr 2013-c il tarixli 980 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 14 sentyabr 2013-c il, № 201, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 09, maddə 1046) ilə 12.5.1-ci yarımbənddən və qeydiyyat s zləri ıxarılmışdır.

 

[66] 21 may 2016-cı il tarixli 918 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 22 may 2016-cı il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 879) ilə yeni məzmunda 12.6-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

[67] 27 avqust 2018-ci il tarixli 238 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 28 avqust 2018-ci il, № 190, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 8, maddə 1688) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 12.13-c bəndinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 12.14-c bənd əlavə edilmişdir.

 

[68] 7 avqust 2017-ci il tarixli 1574 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 8 avqust 2017-ci il, № 170, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1521) ilə Giriş- ıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə nin 8.17-ci bəndinin birinci abzasına, 9-cu hissəsinə, 12.9.4-c yarımbəndinə və 15-ci hissəsinin ikinci abzasına Rabitə s z ndən əvvəl Nəqliyyat, s z əlavə edilmişdir.
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.