Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Sosial sığorta haqqında[1]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında sosial sığorta sahəsində m nasibətləri tənzimləyir, sosial sığortanın h quqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını m əyyən edir.

 

I fəsil.

MUMİ M DDƏALAR

 

Maddə 1. Sosial sığorta anlayışı

 

Sosial sığorta bu Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda fiziki şəxslərin itirilmiş əmək haqlarının, gəlirlərinin və ya əlavə xərclərinin kompensasiya edilməsinə, habelə itirilməsinin qarşısının alınmasına y nəldilmiş təminat formasıdır.[2]

 

Maddə 2. Sosial sığortanın formaları

 

Sosial sığorta məcburi d vlət sığortası və k n ll (əlavə) sığorta formalarında olur.

Məcburi d vlət sosial sığortası sığortaedənlər tərəfindən b t n əmək m qaviləsi (kontraktı) zrə işləyənlər barəsində həyata ke irilir. Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda digər şəxslər də məcburi d vlət sosial sığortasına cəlb olunurlar. [3]

 

Maddə 3. Sosial sığortanın prinsipləri

 

Sosial sığortanın prinsipləri aşağıdakılardır:

sosial sığortanın m ntəzəmliyinə d vlət təminatı;

sosial sığortanın mumiliyi;

sosial sığortanın iş ilərə əmək qabiliyyətinin itirildiyi hər bir halda təminat verməsi;

sosial sığorta subyektlərinin h quq bərabərliyi;

d vlət sosial sığortasının məcburiliyi;

məcburi d vlət sosial sığortasının idarə edilməsində ictimai təşkilatların iştirakının təmin olunması.

 

Maddə 4. Sosial sığorta hadisəsi

 

Sosial sığorta hadisəsi elə bir haldır ki, onun baş verməsi ilə sığortaolunanın sığorta təşkilatından sığorta dəməsi almaq h ququ yaranır.

Sosial sığorta hadisəsinə aşağıdakılar daxildir:

pensiya yaşına atmaq;

əlil və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxs olmaq;[4]

ailə baş ısını itirmək;

əmək qabiliyyətinin m vəqqəti itirilməsi (qanunvericiliklə m əyyən olunmuş d vr n);[5]

hamiləlik və doğum;

uşağın anadan olması;

uşağa qulluq;

l m;

sanatoriya-kurort m alicəsi zərurəti.

işsiz olmaq (qanunvericiliklə m əyyən olunmuş d vr n).[6]

Məcburi d vlət sosial sığortası bu maddədə g stərilən b t n hadisələr zrə, k n ll (əlavə) sosial sığorta isə tərəflərin se diyi sığorta hadisələri zrə tətbiq edilir. [7]

 

Maddə 5. Sosial sığorta sənədləri

 

Sosial sığorta hadisəsinin baş verdiyini təsdiq edən və sığorta dəməsinin təyin edilməsinə əsas olan sənədlər qanunvericiliklə m əyyən edilir.

 

Maddə 6. Sosial sığorta zrə dəmələrin n vləri

 

Sosial sığorta hadisəsi baş verdikdə aşağıdakı sığorta dəmələri verilir:

Azərbaycan Respublikasının m vafiq qanunvericiliyi ilə m əyyən edilən əmək (sosial sığorta) pensiyaları; [8]

k n ll (əlavə) sosial sığorta əsasında əmək pensiyalarına əlavələr; [9]

əmək qabiliyyətinin m vəqqəti itirilməsinə g rə m avinət (qanunvericiliklə m əyyən olunmuş d vr n); [10]

hamiləliyə və doğuma g rə m avinət;

uşağın anadan olmasına g rə birdəfəlik m avinət;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş yaş həddinə atana qədər uşağa qulluqla əlaqədar m avinət;

dəfn n m avinət;

sığortaolunanların sanatoriya-kurort m alicəsi zrə xərclərinin tam və ya qismən dənişi.

işsizlik m avinəti.[11]

Əmək qabiliyyətinin m vəqqəti itirilməsinə g rə m avinət və hamiləliyə və doğuma g rə m avinət almaq h ququ ən azı 6 ay sosial sığorta stajı olan şəxslərə şamil edilir. Hər iki halda m avinətin aylıq maksimal həddi Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-1-ci maddəsinə uyğun olaraq əmək pensiyasının minimum məbləğinin 25 mislindən artıq ola bilməz.[12]

Qanunvericiliyə g rə əməyin dənişi fonduna məcburi d vlət sosial sığorta haqqının hesablanmasından azad olunan sığortaedənlərdə işləyən şəxslərin hesablanmış sosial sığorta dəmələrini (əmək pensiyaları istisna olmaqla) hesablanmış məcburi d vlət sosial sığorta haqqının məbləğinin azadolmalar nəzərə alınmadan hesablanmalı olan məcburi d vlət sosial sığorta haqqının məbləğinə nisbətində almaq h ququ vardır. [13]

M vafiq D vlət Proqramına uyğun olaraq işsizlik m avinətləri məcburi d vlət sosial sığorta haqları hesabına maliyyələşdirilir. [14]

 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə sosial sığorta zrə təminatın başqa n vləri də m əyyən edilə bilər. [15]

 

Maddə 7. Sosial sığorta haqqında qanunvericilik

 

Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bu Qanundan və digər normativ h quqi aktlardan ibarətdir.

Ələt azad iqtisadi zonasında sosial sığorta sahəsində m nasibətlər Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir.[16]

 

II fəsil.

SOSİAL SIĞORTANIN İŞTİRAK ILARI. ONLARIN H QUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

 

Maddə 8. Sosial sığortanın iştirak ıları

 

Sosial sığortanın iştirak ıları sığorta ı, sığortaedənlər və sığortaolunanlardır.

Sığorta ı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən edilmiş qaydada məcburi d vlət sosial sığortası və ya k n ll sığorta zrə fəaliyyəti (məcburi d vlət sosial sığorta haqlarının hesablanmasına və dənilməsinə nəzarət zrə fəaliyyət istisna olmaqla) həyata ke irən və sığorta fondlarını idarə edən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) və h quqi şəxslərdir. [17]

Sığortaedənlər Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət g stərən m lkiyyət və təşkilati-h quqi formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının və ya xarici d vlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış h quqi şəxs statusunda olan m əssisə, idarə və təşkilatlar, onların filial və n mayəndəlikləri, se kili orqanlar, d vlət orqanları, habelə z n və ya başqasını sosial sığorta edən digər şəxslərdir.[18]

sığortaolunanlar xeyrinə sığorta fəaliyyəti həyata ke irilənlərdir.

sığortaolunanın sığorta stajı sığortaolunanın xeyrinə məcburi d vlət sosial sığorta haqqı dənilən əmək fəaliyyəti d vrlərinin mumi m ddətidir.[19]

 

Maddə 9. Sığorta ının h quq və vəzifələri

 

Sığorta ının h quqları aşağıdakılardır:

m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqandan (qurumdan) məcburi d vlət sosial sığorta haqları zrə məlumat və hesabatlar almaq;[20]

sosial sığorta dəmələrinin həcmi və verilmə əsasları barədə sığorta edənlərdən arayış almaq;

sığortaedənlər tərəfindən bu qanunun tələblərinə əməl edilməsinin elektron monitorinqini aparmaq, monitorinqin nəticələri barədə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqana (quruma) məlumat vermək;[21]

k n ll (əlavə) sosial sığorta m qaviləsi zrə hdəliklərin icrasını tələb etmək;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər h quqları həyata ke irmək.

Sığorta ının vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:

z n n m ntəzəm dəmə qabiliyyətini təmin edən tədbirlər g rmək;

sosial sığorta dəmələrinin vaxtında hesablanıb dənilməsini təmin etmək;

k n ll (əlavə) sosial sığorta m qavilələri zrə hdəliklərini vaxtında və tam həcmdə icra etmək;

məcburi d vlət sosial sığortanın məqsədləri n m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) təqdim etdiyi məlumatlar əsasında sığortaedənlərin və sığortaolunanların u otunu aparmaq; [22]

məcburi d vlət sosial sığortası zrə daxilolmaların m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) ilə aylıq, r bl k və illik zləşdirilməsini aparmaq;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

Maddə 9-1. Məcburi d vlət sosial sığorta haqlarının hesablanmasına və dənilməsinə nəzarət[23]

 

9-1.1. Məcburi d vlət sosial sığorta haqlarının hesablanmasına və dənilməsinə nəzarət, məcburi d vlət sosial sığorta haqları zrə hesabatın vaxtında təqdim edilməməsinə, hesablanmış məcburi d vlət sosial sığorta haqlarının azaldılmasına və ya yayındırılmasına g rə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi, məcburi d vlət sosial sığorta haqqı zrə yaranmış borcların alınması, məcburi d vlət sosial sığorta haqqının vaxtında dənilməməsinə g rə faizlərin hesablanması və artıq dənilmiş məcburi d vlət sosial sığorta haqqının qaytarılması Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində vergilər zrə m əyyən olunmuş qaydada həyata ke irilir.

9-1.2. Artıq dənilmiş və ya d zg n tutulmamış məcburi d vlət sosial sığorta haqlarının geri qaytarılması qaydası m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən edilir.

 

Maddə 10. Sığortaedənlərin h quq və vəzifələri

 

Sığortaedənlər aşağıdakı h quqlara malikdirlər:

sosial sığortanın b t n formalarında iştirak etmək;

k n ll (əlavə) sosial sığortanı həyata ke irmək n sığorta ı təşkilatı m stəqil se mək;

sosial sığorta qaydalarına və k n ll (əlavə) sosial sığorta zrə m qavilələrə əməl edilməsini tələb etmək.

Sığortaedənlərin vəzifələri aşağıdakılardır:

məcburi d vlət sosial sığortasını həyata ke irən sığorta ı təşkilatda u ota durmaq (kommersiya h quqi şəxsləri, publik h quqi şəxslər, xarici kommersiya h quqi şəxsin n mayəndəlik və filialları, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla);[24]

m əyyən edilmiş m ddət daxilində sosial sığorta haqqını sığorta ıya dəmək;

sosial sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta dəmələrini vaxtında və m əyyənləşdirilmiş qaydada sığorta olunanlara vermək;

sosial sığorta haqlarının u otunu aparmaq və hər r b zrə r b başa atdıqdan sonra n vbəti ayın 20-dən gec olmayaraq bu barədə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən edilmiş formada m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqana (quruma) hesabat vermək; [25]

hesabat d vr ndə fəaliyyət g stərmədiyi halda Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində m əyyən edilmiş qaydada m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqana (quruma) hesabat əvəzinə hesabatın təqdim edilməsi n m əyyən edilmiş m ddətdən gec olmayaraq fəaliyyətin olmaması barədə arayış təqdim etmək;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

Maddə 11. Sığortaolunanların h quq və vəzifələri

 

Sığortaolunanların h quqları aşağıdakılardır:

onları məcburi d vlət sosial sığortası zrə sığorta etməyi sığortaedəndən tələb etmək;

k n ll (əlavə) sosial sığorta n sığorta ını m stəqil se mək;

sosial sığorta dəmələrinin vaxtında verilməsini tələb etmək;

sosial sığorta dəmələri təyin edilərkən sığorta ıdan və ya sığortaedəndən z n n sığorta stajı barədə məlumat almaq.[26]

Sığortaolunanların vəzifələri aşağıdakılardır:

məcburi d vlət sosial sığortası zrə sığorta ı təşkilatda u ota durmaq; [27]

sosial sığorta haqqını vaxtında dəmək;

sosial sığorta hadisəsinin baş verdiyini təsdiq edən sənədləri sığorta ıya və ya sığortaedənə təqdim etmək.

 

III fəsil.

MƏCBURİ D VLƏT SOSİAL SIĞORTASI

 

Maddə 12. Məcburi d vlət sosial sığortasına cəlb olunan şəxslər[28]

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı, Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərman və sərəncamları ilə vəzifəyə təyin olunan şəxslər; Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət g stərən və ya xarici lkədə Azərbaycan Respublikasına məxsus b t n idarə, m əssisə və təşkilatlarda əmək m qaviləsi (kontraktı) ilə işləyən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və vətəndaşlığı olmayan şəxslər; Azərbaycan Respublikası mənbələrindən əmək dənişi və məcburi d vlət sosial sığorta haqqına cəlb olunan digər gəlirləri əldə edən əcnəbilər (qanunla təsdiq olunmuş neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay b lg s , ixrac boru kəmərləri haqqında Sazişlər ər ivəsində fəaliyyət g stərən podrat ı və subpodrat ı tərəflərdə işləyən, habelə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye parkında m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi fəaliyyətlə məşğul olan sənaye parkının rezidenti, onun podrat ısı və podrat ısı ilə birbaşa m qavilə bağlamış subpodrat ı tərəfindən həmin fəaliyyətin məqsədləri n cəlb edilən (2016-cı il mayın 1-dən 5 il m ddətində) əcnəbilər istisna olmaqla); se kili dənişli vəzifələrdə işləyənlər, hərbi qulluq ular və x susi r tbəli şəxslər (m ddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluq uları istisna olmaqla); prokurorlar, prokurorun m avinləri və k mək iləri, prokurorluğun m stəntiqləri vergi orqanlarının iş iləri; vəkillər kollegiyasının zvləri; fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər; d vlətlərarası sazişlərə uyğun olaraq əcnəbilər məcburi d vlət sosial sığortası ilə əhatə olunurlar.[29]

 

[30] Maddə 13. Məcburi d vlət sosial sığortası zrə sığorta iştirak ılarının u otu[31]

 

13.1. Sığortaedənlərin və sığortaolunanların məcburi d vlət sosial sığorta məqsədləri n sığorta ıda u otu m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) təqdim etdiyi u ot məlumatları əsasında aparılır.

13.2. Ailə kəndli təsərr fatları qanunvericiliklə m əyyən olunmuş qaydada u ota alındıqdan, m lkiyyətində olan kənd təsərr fatına yararlı torpaqları istifadə edən şəxslər isə torpağa m lkiyyət h ququnu təsdiq edən sənəd aldıqdan sonra bir ay m ddətində məcburi d vlət sosial sığortasının məqsədləri n u ota alınmaq barədə ərizə ilə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqana (quruma) m raciət edir. Ərizənin forması m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən olunur.

13.3. M vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) bu qanunun 13.2-ci maddəsinə uyğun olaraq u ota almanı həyata ke irdikdən sonra bu barədə 1 iş g n m ddətində m vafiq icra hakimiyyəti orqanına elektron formada məlumat verir.

13.4. Məcburi d vlət sosial sığortası məqsədilə sığortaedənlərin və sığortaolunanların u otu qaydası m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən edilir.

 

Maddə 14. Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı

 

14.1. Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı sığortalamaya g rə sığorta ıya verilən pul vəsaitidir.

14.2. Məcburi d vlət sosial sığortasında sığorta haqqı əmək dənişinə (gəlirə) nisbətdə faizlə m əyyən edilir, sığortaedənin və sığortaolunanın vəsaiti hesabına dənilir.

14.3. Bu qanunun 14.4-c maddəsinin m ddəaları nəzərə alınmaqla, muzdlu işdən əldə edilən gəlirlər zrə məcburi d vlət sosial sığorta haqqı aşağıdakı dərəcələrlə dənilir:

14.3.1. sığortaedən tərəfindən dənilən sığorta haqqı - hesablanmış əməyin dənişi fondunun və məcburi d vlət sosial sığortasına cəlb olunan digər gəlirlərin 22 faizi;

14.3.2. sığortaolunan tərəfindən dənilən sığorta haqqı - iş inin əməkhaqqının və məcburi d vlət sosial sığortasına cəlb olunan digər gəlirlərinin 3 faizi.

14.4. Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-d vlət sektoruna aid edilən sığortaedənlərdə işləyən sığortaolunanların muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən məcburi d vlət sosial sığorta haqqı 2019-cu il yanvarın 1-dən 7 il m ddətində aşağıdakı dərəcələrlə dənilir:

 

Sığorta haqqına cəlb edilən aylıq gəlir

sosial sığorta haqqı dərəcəsi

cəmi

sığortaolunanın gəlirlərindən tutulan

sığortaedənin vəsaiti hesabına dənilən

200 manatadək

25 faiz

3 faiz

22 faiz

200 manatdan ox olduqda

25 faiz

6 manat + 200 manatdan ox olan hissənin 10 faizi

44 manat + 200 manatdan ox olan hissənin 15 faizi

 

14.5. Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir əldə edən sığortaolunanlar zrə məcburi d vlət sosial sığorta haqqı aşağıdakı dərəcələrlə dənilir:

14.5.1. sahibkarlıq fəaliyyəti zrə - minimum aylıq əməkhaqqının tikinti və ticarət sahələrində 50 faizi, digər sahələrdə 25 faizi miqdarında; (2020-ci il yanvarın 1-dən q vvəyə minir)

14.5.2. m lki h quqi xarakterli m qavilələrlə işləyənlər (fərdi sahibkarlar istisna olmaqla) zrə dəmə mənbəyindən tutulmaqla - gəlirlərinin 25 faizi miqdarında;

14.5.3. x susi notariuslar zrə - minimum aylıq əməkhaqqının on mislinin 25 faizi miqdarında;

14.5.4. m əlliflik qonorarı dəyən h quqi və fiziki şəxslər n dəmə mənbəyindən tutulmaqla - hesablanmış qonorar məbləğinin 15 faizi miqdarında;

14.5.5. vəkillər kollegiyasının zvləri, sərbəst auditorlar, sərbəst m hasiblər - gəlirlərinin 20 faizi miqdarında;

14.5.6. m lkiyyətində olan kənd təsərr fatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslərin (digər sahələrdə işləyib məcburi d vlət sosial sığorta haqqı dəyənlər istisna olmaqla) və ailə kəndli təsərr fatlarının əmək qabiliyyətli (I və II qrup əlillər, həm inin sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar istisna olmaqla, 15 yaşından "Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş yaş həddinədək olan şəxslər) ailə zvlərinin hər biri n (alınan əmlak və torpaq payı hesabına şəxsi yardım ı və digər təsərr fatlar daxil olmaqla) minimum aylıq əməkhaqqının 6 faizi miqdarında.

14.6. Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı hər ay n hesablanır, əməkhaqqı və digər gəlirlər zrə dənişlərlə eyni vaxtda, lakin sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq, tam məbləğdə yalnız nağdsız hesablaşma qaydasında dənilir.

14.7. Bu qanunun məqsədləri n neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-d vlət sektorunun meyarları m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən olunur.

 

Maddə 15. Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı hesablanan gəlir n vləri[32]

 

Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı sosial sığorta haqqı hesablanmayan aşağıdakı gəlir n vləri istisna olunmaqla əmək dənişinin və gəlirlərin b t n n vləri zrə hesablanır:

iş vaxtı daimi yolda olan və ya işi gediş-gəliş (səyyar) xarakteri daşıyan, l təşkilatlarında işləyən iş ilərə g ndəlik ezamiyyə xərclərinin əvəzində verilən əlavələr;

qanunvericiliklə m əyyən edilmiş ezamiyyə xərclərinin (g ndəlik yemək xərcləri, kommunal xərclər və nəqliyyat xərcləri) məbləğləri;

m əssisənin ləğvi, iş ilərin sayının azaldılması, ştatların ixtisar edilməsi və ya iş inin vəfatı ilə əlaqədar əmək m qaviləsinə xitam verilərkən birdəfəlik dənilən məbləğlər; [33]

əmək şəraiti zərərli, ağır olan və yeraltı işlərdə alışan iş ilərə verilən pulsuz m alicə-profilaktik yeməklər, s d və ona bərabər tutulan digər məhsulların dəyəri və iş ilərə m əyyən edilmiş m ddətlərdə və tələb olunan eşidlərdə verilən x susi geyim, x susi ayaqqabı və digər fərdi m hafizə vasitələrinin dəyəri;

istehsalatdan ayrılmaqla təhsil almağa g ndərilmiş tələbələrə, doktorantlara və magistrlərə m əssisə və təşkilatların hesabına dənilən təqa d məbləğləri;[34]

təbii fəlakət və digər f vqəladə hallarla əlaqədar m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarları əsasında, habelə xarici d vlətlər və digər təşkilatlar tərəfindən g stərilən birdəfəlik yardımlar;

aliment dənişləri, donorluq zamanı verilən qan və qan komponentləri n haqq;

məcburi d vlət sosial sığorta haqları hesabına verilən sosial sığorta dəmələrinin məbləğləri;

Azərbaycan Respublikasının qanunları və m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarları əsasında d vlət b dcəsinin vəsaiti hesabına verilən d vlət təqa dləri və d vlət m avinətləri; [35]

sığorta hadisəsi baş verdikdə, sığortalının əmlakına və ya əmlak mənafelərinə dəymiş zərərin yerini doldurmaq n pul və ya natura şəklində dənilmiş vəsait-sığorta dənişi, həm inin sığortaedən tərəfindən dənilən b t n n v icbari sığorta və k n ll tibbi sığorta haqları, 3 ildən az olmayan m ddətə bağlanan m qavilə ilə həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası zrə sığortaedənin sığortaolunanın gəlirlərinin 50 faizindən ox olmayan hissəsindən Azərbaycan Respublikasının sığorta ılarına dənilən sığorta haqları, həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası zrə m qavilənin q vvəyə mindiyi andan etibarən 3 illik m ddət ke dikdən sonra sığorta olunana və faydalanan şəxsə dənilən hər hansı məbləğlər;[36]

muzdlu işə və sahibkarlıq fəaliyyətinə aid olmayan gəlirlər (faiz gəliri, dividend, əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir, royalti, sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri n istifadə olunmayan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir, hədiyyə və mirasların məbləği, idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarından, lotereyaların ke irilməsindən, habelə digər yarışlardan və m sabiqələrdən pul şəklində əldə edilən uduşlar); [37]

yarışlarda və m sabiqələrdə əşya və pul şəklində alınan m kafatların dəyəri;

d vlət qulluq usuna pensiya yaşına atmasına g rə k n ll işdən ıxması ilə əlaqədar verilən birdəfəlik haqq;

sığortaedənin vəsaiti hesabına əmək qabiliyyətini m vəqqəti itirməyə g rə verilən m avinət;

d vlət orqanları tərəfindən k rmə yolu ilə başqa yerlərə işləməyə g ndərilən iş ilərə k r lmə və kirayə xərclərinin əvəzi n dənilən kompensasiya; [38]

yubiley tarixlərinə g rə yubilyara dənilən birdəfəlik xarakter daşıyan m kafatlar;[39]

rotasiya qaydasında xarici ezamiyyətə g ndərilən diplomatik xidmət əməkdaşlarının, diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata ke irən şəxslərin və m hafizəsi zəruri hesab edilən Azərbaycan Respublikasının xarici lkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət g stərən diplomatik n mayəndəliklərinin və konsulluqlarının m hafizəsini həyata ke irən hərbi qulluq uların xarici lkədə aldığı əmək haqqı;[40]

fəaliyyətləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanı vasitəsilə əlaqələndirilən beynəlxalq, yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatlarının (sığortaedənlərin) donor lkə, təşkilat, zəl şirkətlər tərəfindən maliyyələşdirilən humanitar proqramlar ər ivəsində ayrılan vəsait hesabına əcnəbilər zrə formalaşan əmək haqqı fondu (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-c il 1 iyul tarixli, 298 n mrəli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Qa qınların və məcburi k k nlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması zrə D vlət Proqramı nın icrası m ddətində); [41]

əmək xəsarəti və ya sağlamlığın başqa c r pozulması nəticəsində iş ilərə dəymiş zərərin əvəzində verilən dəmələr;

ictimai təşkilatlar, xeyriyyə cəmiyyətləri və fondları tərəfindən verilən maddi yardımlar;[42]

hərbi qulluq ulara və x susi r tbəli şəxslərə verilən və Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilən təminat xərcliyinə (pul təminatına) daxil edilməyən dənişlər; [43]

əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektləri ilə əməkdaşlıq edən şəxslərə, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti subyektlərinə k mək edən şəxslərə dənilən b t n n v əməkhaqqı, m kafat və digər maddi təminatlar; [44]

m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən dənilən maddi yardım (dəstək); [45]

sığortaedənin iş ilərinin yeməklə təmin edilməsi ilə bağlı nc tərəfə dədiyi vəsait.

 

Maddə 16. Məcburi d vlət sosial sığorta dəmələrinin təyin edilməsinin şərtləri və qaydası

 

Məcburi d vlət sosial sığortası zrə dəmələrin təyin edilməsinin şərtləri və qaydası Azərbaycan Respublikasının m vafiq qanunvericiliyi iləm əyyən edilir. [46]

 

Maddə 17. Məcburi d vlət Sosial sığorta dəmələrinin verilməsi[47]

 

Bu Qanunun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulan sosial sığorta dəmələri sığortaolunanlara yalnız nağdsız qaydada bilavasitə sığorta ı tərəfindən, əməliyyat-axtarış, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyətinin subyektlərinə isə Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq verilir.[48]

 

Maddə 18. Məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetmə

 

Məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni (məcburi d vlət sosial sığorta haqlarının hesablanmasına və dənilməsinə nəzarət zrə fəaliyyət istisna olmaqla) m vafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata ke irir. Məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı: [49]

məcburi d vlət sosial sığorta vəsaitlərini idarə edir;

bu Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar izahatlar verir və səlahiyyəti daxilində normativ aktlar qəbul edir;

məcburi d vlət sosial sığorta haqqının toplanması qaydalarını m əyyən edir; [50]

qanunvericiliklə m əyyən olunmuş qaydada kameral və səyyar yoxlamalar aparır;[51]

sığortaedənlərin məcburi d vlət sosial sığortası zrə hesabatlarını m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqandan (qurumdan) əldə edir; [52]

məcburi d vlət sosial sığortası qaydalarını pozan sığortaedənlərə maliyyə sanksiyaları tətbiq edir;

məcburi d vlət sosial sığortası qaydalarını m təmadi olaraq pozan sığortaedənin təqsirkar vəzifəli şəxslərini onların orta aylıq əmək haqlarının 50 faizi məbləğində cərimə edir;[53]

məcburi d vlət sosial sığorta haqqı dənilmədikdə və ya dənilməsi gecikdirildikdə sığortaedəni xəbərdar edir, xəbərdarlıq m ddətində bu hərəkətlər aradan qaldırılmadıqda hesablaşma və digər hesabları zrə k rmə əməliyyatlarının (b dcəyə və digər icbari dənişlər istisna olmaqla) aparılmasını qanunvericilikdə m əyyən olunmuş qaydada dayandırır;

dəmə qabiliyyəti olmayan sığortaedənlərin fəaliyyətinin dayandırılması və əmlakının satılması yolu ilə məcburi d vlət sosial sığorta haqqı zrə debitor borclarının dənilməsi n iddia qaldırır;

Azərbaycan Respulikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək m qaviləsi (kontraktı) h quqi q vvəyə minmədən sığortaedən tərəfindən hər hansı işin (xidmətin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilən iş iləri qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada məcburi d vlət sosial sığortasına cəlb edir;[54]

Əsasnaməsində m əyyən edilmiş digər fəaliyyətlə məşğul olur.

Məcburi d vlət sosial sığorta haqlarının hesablanmasına və dənilməsinə m nasibətdə məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) həyata ke irir.[55]

Məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı məhkəmələrə iddia ərizələrinin verilməsi n d vlət r sumunu dəməkdən azaddır.[56]

 

Maddə 19. Məcburi d vlət sosial sığortasının vəsaitləri

 

19.1. Məcburi d vlət sosial sığortasının vəsaitləri vahid fondda cəmləşdirilir, bu Qanuna və başqa m vafiq normativ h quqi aktlara uyğun olaraq sosial sığorta dəmələrinin, m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) saxlanma xərclərinin və digər xərclərin maliyyələşdirilməsinə sərf edilir. Sığorta vəsaitlərinin başqa məqsədlərə y nəldilməsinə yol verilmir. [57]

19.2. İlin sonuna məcburi d vlət sosial sığortasının vəsaitlərinin vahid fondda istifadə olunmamış qalığı n vbəti ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə y nəldilir. [58]

 

Maddə 20. Məcburi d vlət sosial sığortası vəsaitlərinin mənbələri

 

Məcburi d vlət sosial sığortasının vəsaitləri aşağıdakı mənbələr hesabına yaradılır:

məcburi və k n ll (əlavə) sosial sığorta zrə daxil olan sığorta haqqı;

d vlət b dcəsindən ayırmalar;

maliyyə sanksiyalarının və cərimələrin tətbiqi nəticəsində daxil olan məbləğlər;

sanatoriya-kurort yollayışlarının satışından əldə edilmiş vəsaitlər;

bank kreditləri;

qanunvericiliyə uyğun əldə edilmiş digər gəlirlər.

Bu qanunun tələblərinin pozulmasına g rə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən maliyyə sanksiyası məbləğinin 50 faizi və sığortaedənlərin məcburi d vlət sosial sığorta haqqının dənilməsinin gecikdirilməsinə g rə hesablanan faiz məbləğinin 30 faizi m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) maddi-texniki bazasını və iş ilərinin sosial m dafiəsini g cləndirmək məqsədilə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) hesabına k r l r. Bu vəsaitlərin b lg s və onlardan istifadə qaydası m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən olunur.[59]

 

Maddə 21. Məcburi d vlət sosial sığortası qaydalarını pozmağa g rə maliyyə sanksiyaları[60]

 

Məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyətinin orqanları aşağıdakı maliyyə sanksiyalarını tətbiq etmək h ququna malikdirlər:[61]

sığortaedənlərin (kommersiya h quqi şəxsləri, publik h quqi şəxslər, xarici kommersiya h quqi şəxsin n mayəndəlik və filialları, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla) məcburi d vlət sosial sığortası zrə u ota durma qaydalarını pozmalarına g rə, o c mlədən u ota durmadıqda həmin d vr ərzində hesablanmalı olan məcburi d vlət sosial sığorta haqqı bərpa edilməklə, sosial sığorta haqqının 5 faizi məbləğində, hesablanmalı olan sosial sığorta haqqının məbləğini m əyyənləşdirmək m mk n olmadıqda, iyirmi iki manat miqdarında;[62]

sığortaedənlərin məcburi d vlət sosial sığortası ilə əlaqədar hesabat və maliyyə sənədlərinin vaxtında təqdim edilməməsinə g rə hesabat d vr n hesablanmış sosial sığorta haqqının 10 faizi məbləğində, hesabat d vr n hesablanmalı olan sosial sığorta haqqının məbləğini m əyyənləşdirmək m mk n olmadıqda, qırx d rd manat miqdarında cərimə;[63]

sığortaedənlərin məcburi d vlət sosial sığorta haqqı hesablanan əmək dənişi və gəlir n vlərinin gizlədilməsinə (sosial sığorta haqqının azaldılmasına) g rə azaldılmış sosial sığorta haqqı bərpa edilməklə onun 50 faizi, belə hərəkətlərə təkrar yol verildikdə isə 100 faizi məbləğində cərimə;[64]

sığortaedənlərin məcburi d vlət sosial sığorta vəsaitləri hesabına artıq sosial sığorta dəməsi verilməsinə g rə artıq verilmiş məbləğ bərpa edilməklə onun 50 faizi, belə hərəkətlərə təkrar yol verildikdə isə 100 faizi məbləğində cərimə;

sığortaedənlərin məcburi d vlət sosial sığorta haqlarının başqa məqsədlər n istifadə edilməsinə g rə sərf olunmuş vəsaitlərin 50 faizi məbləğində cərimə;

m lkiyyətindən və təşkilati-h quqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının və ya xarici d vlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış h quqi şəxs statusunda olan m əssisə, idarə və təşkilatların, onların filial və n mayəndəliklərinin əməyin dənilməsinin lkə zrə m əyyən edilmiş minimum məbləğindən az əmək haqqı dənilməsinə g rə faktiki dənilən əmək haqqı ilə minimum əmək haqqı arasındakı fərqin 50 faizi məbləğində cərimə;[65]

m lkiyyətindən və təşkilati-h quqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının və ya xarici d vlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış h quqi şəxs statusunda olan m əssisə, idarə və təşkilatların, onların filial və n mayəndəliklərinin iş ilərinin sayının gizlədilməsinə g rə (əmək m qaviləsi (kontraktı) olmadan işləyənlər olduqda və ya əmək m qaviləsi (kontraktı) h quqi q vvəyə mindiyi halda hesabatdan gizlədildikdə) hər iş iyə g rə - sığorta edənin fəaliyyət d vr n n hər ayı n əlli beş manat miqdarında cərimə;[66]

məcburi d vlət sosial sığorta haqları əmək haqqı dənişləri ilə eyni vaxtda həyata ke irilmədiyi halda, habelə məcburi d vlət sosial sığorta haqqı zrə borcların və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının sığortaedənin hesabından M lki Məcəllədə nəzərdə tutulmuş dənişlərin n vbəliliyinə uyğun tutulmasına dair məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının sərəncamlarını icra etmədiyinə g rə, eləcə də hesablaşma və digar hesablar zrə k rmə əməliyyatlarının aparılması qanunvericiliyə uyğun olaraq dayandırıldığı m ddətdə k rmə əməliyyatı apardığına g rə kredit təşkilatlarına dənilməli olan məcburi d vlət sosial sığorta haqqı məbləğinin 10 faizi miqdarında bank və ya digər kredit təşkilatlarına cərimə;[67]

bu Qanunun 14-c maddəsi ilə m əyyən edilmiş qaydada məcburi d vlət sosial sığorta haqları zrə borcların dənilməsinə dair bildirişdə g stərilən m ddət bitdiyi tarixdən sığortaedən tərəfindən onun kassasından, Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hesabdan pul vəsaitinin silinməsi n vbəliyi pozulmaqla, nağd qaydada məxaric əməliyyatları aparıldıqda aparılmış məxaric əməliyyatlarının 10 faizi miqdarında;[68]

məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilən bank və ya digər kredit təşkilatında hesabın a ılmasına dair şəhadətnamə-dublikat olmadan sığortaedənlərə (kommersiya h quqi şəxsləri, publik h quqi şəxslər, xarici kommersiya h quqi şəxsin n mayəndəlik və filialları, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla) hesablaşma hesabı və ya digər hesablar a dığına g rə hər a ılmış hesab n bank və ya digər kredit təşkilatlarına d rd y z qırx manat məbləğində;[69]

sığortaedənlərin məcburi d vlət sosial sığorta haqqının dənilməsi gecikdirildikdə gecikdirmənin hər g n nə g rə, lakin bir ildən ox olmamaq şərti ilə sığorta haqqının 0,1 faizi məbləğində penya.[70]

Yoxlama nəticəsində aşkar edilmiş vaxtında dənilməmiş məcburi d vlət sosial sığorta haqqına penya həmin məbləğin sığortaedənə hesablandığı g ndən tətbiq edilir.[71]

Maliyyə sanksiyaları zrə borclar bu Qanunun 14-c maddəsinə uyğun olaraq tutulur.[72]

Sığortaedən tərəfindən məcburi d vlət sosial sığorta qaydalarının bir ne ə pozuntusuna yol verildikdə, maliyyə sanksiyaları hər pozuntuya m nasibətdə ayrıca tətbiq edilir.[73]

 

IV fəsil.

 

K N LL (ƏLAVƏ) SOSİAL SIĞORTA

 

Maddə 22. K n ll (əlavə) sosial sığorta h ququ

 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, əcnəbilər, b t n idarə, m əssisə və təşkilatlar k n ll (əlavə) sosial sığorta h ququna malikdirlər.

 

Maddə 23. Sığorta ılar

 

K n ll (əlavə) sosial sığorta məcburi d vlət sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı, habelə x susi olaraq bu məqsəd n yaradılmış zəl sığorta təşkilatları tərəfindən həyata ke irilir.

zəl sosial sığorta təşkilatları h quqi şəxslər n qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada d vlət qeydiyyatından ke məli və fəaliyyətləri n lisenziya almalıdırlar.

Lisenziya verən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı zəl sosial sığorta təşkilatlarının m ntəzəm dəmə qabiliyyətinə malik olmalarına nəzarət edir.

 

Maddə 24. K n ll (əlavə) sosial sığorta zrə dəmələrin n vləri

 

Məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı k n ll (əlavə) sosial sığortanı bu Qanunun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş b t n dəmələr zrə, zəl sosial sığorta təşkilatları isə d vlət pensiyalarından başqa b t n digər dəmələr zrə həyata ke irə bilər.

 

Maddə 25. zəl sosial sığorta təşkilatlarının sığorta fondu

 

zəl sosial sığorta təşkilatlarının sığorta fondu təsis ilərin verdiyi vəsaitlər, sosial sığorta m qavilələri zrə daxil olan sığorta haqları, kommersiya fəaliyyətindən əldə edilmiş gəlirlər, qanunvericiliyə uyğun olaraq daxil olmuş digər vəsaitlər hesabına yaradılır.

Sosial sığorta təşkilatı sığorta fondunun vəsaitləri zərində m stəqil sərəncam vermək h ququna malikdir.

 

Maddə 26. K n ll (əlavə) sosial sığorta m qaviləsi

 

K n ll (əlavə) sosial sığorta sığorta ı ilə sığortaedən (olunan) arasında bağlanan sosial sığorta m qaviləsi əsasında həyata ke irilir. Sosial sığorta m qaviləsində tərəflərin h quq və vəzifələri, sosial sığorta haqqının və sosial sığorta dəmələrinin məbləği, sığorta hadisəsi, tərəflərin məsuliyyəti, habelə tərəflərin razılığı ilə digər şərtlər g stərilir.

 

Maddə 27. Sosial sığorta şəhadətnaməsi (polisi)

 

Sığorta ı sığortaedənə (olunana) sosial sığorta şəhadətnaməsi (polisi) verir. Sosial sığorta şəhadətnaməsinin (polisin) forması m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir.

 

V fəsil.

YEKUN M DDƏALAR

 

Maddə 28. Sığorta ıların bank m əssisələri ilə m nasibətləri

 

M vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) sosial sığorta dəmələrinin verilməsi ilə əlaqədar aparılan əməliyyatlara g rə bank m əssisələrinə xidmət haqqı dənilməsi onların arasında bağlanan m qavilə ilə tənzimlənir. [74]

B t n bank m əssisələri sığorta ı təşkilatların tələbi ilə onların fəaliyyəti n zəruri olan məlumatları 10 g ndən gec olmayaraq təqdim etməyə borcludurlar.

 

Maddə 29. M bahisələrə baxılması

 

Sosial sığorta ilə əlaqədar sığortaedənlə sığortaolunan arasında yaranan m bahisələrə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən, sığorta ı və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) ilə sığortaedən arasında yaranan m bahisələrə isə bilavasitə məhkəmələrdə baxılır. [75]

 

Maddə 30. Bu Qanunun pozulmasına g rə məsuliyyət

 

Bu Qanunun normalarının pozulmasına g rə təqsirkar olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

 

Maddə 31. Beynəlxalq m qavilələr

 

Azərbaycan Respublikasının iştirak etdiyi beynəlxalq m qavilələrdə bu Qanundan fərqli qaydalar m əyyən edildikdə beynəlxalq m qavilələrin qaydaları tətbiq edilir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 18 fevral 1997-ci il

№ 250-IQ

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       27 oktyabr 1999-cu il tarixli 719-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 11, maddə 609)

2.       24 oktyabr 2000-ci il tarixli 936-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №11, maddə 776)

3.       22 iyun 2001-ci il tarixli 157-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 9, maddə 576)

4.       16 noyabr 2001-ci il tarixli 216-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 733)

5.       23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 736)

6.       22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №12, maddə 706)

7.       30 aprel 2004-c il tarixli 643-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 7, maddə 505)

8.       29 oktyabr 2004-c il tarixli 784-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 12, maddə 976)

9.       3 dekabr 2004-c il tarixli 794-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 2)

10.    21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082)

11.    10 oktyabr 2006-cı il tarixli 155-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 923)

12.    28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018)

13.    29 dekabr 2006-cı il tarixli 220-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 1, maddə 4)

14.    6 noyabr 2007-ci il tarixli 473-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1193)

15.    1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49)

16.    1 aprel 2008-ci il tarixli 582-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 4, maddə 254)

17.    2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462)

18.    13 iyun 2008-ci il tarixli 648-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602)

19.    4 dekabr 2009-cu il tarixli 928-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 dekabr 2009-cu il, № 285)

20.    5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276)

21.    22 oktyabr 2010-cu il tarixli 1097-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 26 noyabr 2010-cu il, № 259, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 949)

22.    30 sentyabr 2011-ci il tarixli 208-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 oktyabr 2011-ci il, № 239; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 10, maddə 883)

23.    22 oktyabr 2013-c il tarixli 768-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 noyabr 2013-c il, № 264; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1284)

24.    22 noyabr 2013-c il tarixli 828-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 11 dekabr 2013-c il, № 272, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1487)

25.    17 oktyabr 2014-c il tarixli 1075-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 31 oktyabr 2014-c il, № 237, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1171)

26.    15 aprel 2016-cı il tarixli 205-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 29 aprel 2016-cı il, № 91, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 657)

27.    6 may 2016-cı il tarixli 224-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 4 iyun 2016-cı il, № 119, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 971)

28.    1 fevral 2017-ci il tarixli 514-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 336)

29.    13 iyun 2017-ci il tarixli 720-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 iyul 2017-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1279)

30.    1 fevral 2018-ci il tarixli 976-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 22 mart 2018-ci il, № 63, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 3, maddə 369)

31.    6 mart 2018-ci il tarixli 1029-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 aprel 2018-ci il, № 73, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 3, maddə 396)

32.    24 aprel 2018-ci il tarixli 1083-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 may 2018-ci il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 870)

33.    4 may 2018-ci il tarixli 1141-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 25 may 2018-ci il, № 117, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 894)

34.    30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294)

35.    28 dekabr 2018-ci il tarixli 1418-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 fevral 2019-cu il, № 27)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 1 aprel 2008-ci il tarixli 582-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 4, maddə 254) ilə mətn zrə ismin m vafiq hallarında işəg t rənsığorta olunan s zləri m vafiq olaraq ismin m vafiq hallarında sığortaedənsığortaolunan s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 1-ci maddədə "vətəndaşların" s z "fiziki şəxslərin" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 16 noyabr 2001-ci il tarixli 216-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 733) ilə 2-ci maddənin mətnində "fərdi əmək m qaviləsi" s z "əmək m qaviləsi" s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 13 iyun 2008-ci il tarixli 648-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 4-c maddənin ikinci hissəsinin nc abzasında əlil s z ndən sonra və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdudluğunun s zləri əlavə edilmişdir.

 

30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 4-c maddənin ikinci hissəsinin nc abzasında "məhdudluğunun s z "məhdud olan şəxs s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 3 dekabr 2004-c il tarixli 794-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 2) ilə 4-c maddənin ikinci hissəsinin beşinci abzasının sonuna "(qanunvericiliklə m əyyən olunmuş d vr n)" s zləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 4-c maddənin ikinci hissəsinə on birinci abzas əlavə edilmişdir.

24 aprel 2018-ci il tarixli 1083-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 may 2018-ci il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 870) ilə 4-c maddənin ikinci hissəsinin onuncu abzasının sonunda n qtəli verg l işarəsi n qtə işarəsi ilə əvəz edilmişdir və on birinci abzası ləğv edilmişdir.

 

[7] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 4-c maddənin nc hissədə "aparılır s z "tətbiq edilir s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 16 noyabr 2001-ci il tarixli 216-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 733) ilə 6-cı maddənin birinci hissəsinin ikinci abzasında "d vlət" s z "əmək (sosial sığorta)" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 6-cı maddənin birinci hissəsinin ikinci abzasında "Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq" s zləri "Azərbaycan Respublikasının m vafiq qanunvericiliyi ilə m əyyən edilən" s zləri ilə əvəz edilmiş, "(sosial sığorta)" s zləri ıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq əmək (sosial sığorta) pensiyaları;

 

[9] 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 6-cı maddənin birinci hissəsinin nc abzasında "d vlət" s z "əmək" s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 3 dekabr 2004-c il tarixli 794-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 2) ilə 6-cı maddənin birinci hissəsinin d rd nc abzasının sonuna "(qanunvericiliklə m əyyən olunmuş d vr n)" s zləri əlavə edilmişdir.

 

[11] 30 sentyabr 2011-ci il tarixli 208-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 oktyabr 2011-ci il, № 239; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 10, maddə 883) ilə 6-cı maddəsinin birinci hissənin doqquzuncu abzasının sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və hissəyə yeni məzmunda onuncu abzas əlavə edilmişdir.

24 aprel 2018-ci il tarixli 1083-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 18 may 2018-ci il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 870) ilə 6-cı maddənin birinci hissəsinin doqquzuncu abzasının sonunda n qtəli verg l işarəsi n qtə işarəsi ilə əvəz edilmişdir və onuncu abzası ləğv edilmişdir.

 

[12] 16 noyabr 2001-ci il tarixli 216-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 733) ilə 6-cı maddəyə ikinci hissə əlavə edilmişdir.

 

6 mart 2018-ci il tarixli 1029-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 aprel 2018-ci il, № 73, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 3, maddə 396) ilə 6-cı maddənin ikinci hissəsinin ikinci c mləsində yaşa g rə əmək pensiyasının baza hissəsinin s zləri Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-1-ci maddəsinə uyğun olaraq əmək pensiyasının minimum məbləğinin s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018) ilə 6-cı maddənin birinci hissəsindən sonra yeni hissələr əlavə edilmişdir.

 

[14] 13 iyun 2008-ci il tarixli 648-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 6-cı maddənin d rd nc hissəsində əlillərin s z ndən sonra , sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların s zləri əlavə edilmişdir.

22 oktyabr 2010-cu il tarixli 1097-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 26 noyabr 2010-cu il, № 259, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 949) ilə 6-cı maddəsinin d rd nc hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

M vafiq d vlət proqramlarına uyğun olaraq əlillərin, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların, işaxtaranların və işsiz vətəndaşların sosial m dafiəsi ilə bağlı tədbirlər məcburi d vlət sosial sığorta vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir.

 

30 sentyabr 2011-ci il tarixli 208-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 oktyabr 2011-ci il, № 239; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 10, maddə 883) ilə 6-cı maddəsinin d rd nc hissə ıxarılmışdır.

 

[15] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018) ilə 6-cı maddənin sonuncu hissəsi ıxarılmışdır.

 

[16] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1418-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 3 fevral 2019-cu il, № 27) ilə 7-ci maddəyə yeni məzmunda ikinci hissə əlavə edilmişdir.

 

[17] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 8-ci maddənin ikinci hissəsinə "fəaliyyəti s z ndən sonra "(məcburi d vlət sosial sığorta haqlarının hesablanmasına və dənilməsinə nəzarət zrə fəaliyyət istisna olmaqla) s zləri və "idarə edən s zlərindən sonra "m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) və s zləri əlavə edilmişdir.

 

[18] 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 8-ci maddənin nc hissəsində "habelə" s z ndən sonra " z n və ya" s zləri əlavə edilmişdir.

 

28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018) ilə 8-ci maddənin nc hissəsində b t n işəg t rənlər s zləri m lkiyyət və təşkilati-h quqi formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının və ya xarici d vlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış h quqi şəxs statusunda olan m əssisə, idarə və təşkilatlar, onların filial və n mayəndəlikləri, se kili orqanlar, s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 8-ci maddənin nc hissəsinə "se kili orqanlar s zlərindən sonra ", d vlət orqanları s zləri əlavə edilmişdir.

 

[19] 16 noyabr 2001-ci il tarixli 216-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 733) ilə 8-ci maddəyə beşinci abzas əlavə edilmişdir.

 

[20] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 9-cu maddənin birinci hissənin ikinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

b t n sığortaedənlərdən məcburi d vlət sosial sığortası zrə iş ilərin sığorta edilməsini tələb etmək;

 

[21] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 9-cu maddənin birinci hissənin d rd nc abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

məcburi d vlət sosial sığortası qaydalarına sığortaedənlər tərəfindən əməl edilməsinə nəzarət etmək;

 

[22] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 9-cu maddənin ikinci hissəsinə yeni məzmunda beşinci və altıncı abzaslar əlavə edilmişdir.

 

[23] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə yeni məzmunda 9-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[24] 1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 10-cu maddənin ikinci hissəsinin ikinci abzasında "u ota durmaq" s zlərindən sonra "(kommersiya h quqi şəxsləri, xarici kommersiya h quqi şəxsin n mayəndəlik və filialları, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla)" s zləri əlavə edilmişdir.

1 fevral 2017-ci il tarixli 514-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 336) ilə 10-cu maddənin ikinci hissəsinin birinci bəndinə, 13-c maddənin ikinci hissəsinə, 21-ci maddənin birinci hissəsinin birinci və doqquzuncu bəndinə şəxsləri, s z ndən sonra publik h quqi şəxslər, s zləri əlavə edilmişdir.

 

30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 10-cu maddənin ikinci hissəsinin ikinci abzası ləğv edilmişdir.

 

[25] 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 10-cu maddənin ikinci hissəsinin d rd nc abzası ıxarılmış, əvvəlki beşinci abzası d rd nc abzas hesab edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 10-cu maddənin ikinci hissəsinin d rd nc abzasında "vəsaitlərinin hərəkətinin" s zləri "haqlarının" s z ilə əvəz edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 10-cu maddənin ikinci hissəsinə beşinci abzas əlavə edilmişdir.

 

30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 10-cu maddənin ikinci hissəsinin d rd nc və beşinci abzasları yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

sosial sığorta haqlarının u otunu aparmaq və bu barədə sığorta ıya hesabat vermək;

hesabat d vr ndə fəaliyyət g stərmədiyi halda sığorta ıya hesabat əvəzinə hesabatın təqdim edilməsi n m əyyən edilmiş m ddətdən gec olmayaraq fəaliyyətin olmaması barədə arayış təqdim etmək;

 

[26] 16 noyabr 2001-ci il tarixli 216-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 733) ilə 11-ci maddənin birinci hissəsinə beşinci abzas əlavə edilmişdir.

 

[27] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 11-ci maddənin ikinci hissəsinin ikinci abzası ləğv edilmişdir.

 

[28] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018) ilə 12-ci maddədə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət g stərən və ya xarici lkədə Azərbaycan Respublikasına məxsus b t n idarə, m əssisə və təşkilatlarda s zləri ıxarılsın, Azərbaycan Respublikası mənbələrindən əmək dənişi və məcburi d vlət sosial sığorta haqlarına cəlb olunan digər gəlirləri əldə edən əcnəbilər s zlərindən sonra ( Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, ıraq yataqlarının və G nəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay b lg s haqqında Azərbaycan Respublikasının D vlət Neft Şirkəti ilə AMOKO KASPİAN Sİ PETROLEUM LİMİTED, Bİ-Pİ EKSPLOREYŞN (KASPİAN Sİ) LİMİTED, DELTA NİMİR XƏZƏR LİMİTED, DEN NORSKE STATS OLYESELSKAP a. s., LUKoyl SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ, MakDERMOTT AZƏRBAYCAN İNK., PENNZOYL KASPİAN KORPOREYŞN, REMKO XƏZƏR ENERCİ LİMİTED, T RKİYE PETROLLERİ A.O., YUNOKAL XƏZƏR, LTD arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, onun həyata ke irilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 1994-c il 2 dekabr tarixli 933 n mrəli Qanunu və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatı pay b lg s haqqında Azərbaycan Respublikasının D vlət Neft Şirkəti ilə ARDNŞ Kommersiya Ortaq Şirkəti, Bi-Pi Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited, Elf Petroleum Azərbaycan B.V., LUKoyl İnternəşnl LTD, Oyl İndastriz İncinirinq ənd Konstrakşn, Statoyl Azərbaycan A.S., T rkiş Petroleum Oversiz Kompani Limited şirkətləri arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata ke irilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 4 oktyabr tarixli 160-IQ n mrəli Qanunu ilə təsdiq olunmuş Sazişlər ər ivəsində fəaliyyət g stərən podrat ı və subpodrat ı tərəflərdə işləyən əcnəbilər istisna olmaqla) s zləri, se kili dənişli vəzifələrdə işləyənlər s zlərindən sonra hərbi qulluq ular və x susi r tbəli şəxslər s zləri, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan s zlərindən sonra fiziki s z əlavə edilsin.

 

[29] 16 noyabr 2001-ci il tarixli 216-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 733) ilə 12-ci maddənin mətnində "fərdi əmək m qaviləsi" s z "əmək m qaviləsi" s z ilə əvəz edilmişdir.

23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-c il, № 12, maddə 736) ilə "prokurorluğun m stəntiqləri" s zlərindən sonra "vergi orqanlarının iş iləri" s zləri əlavə edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 12-ci maddədə "vətəndaşlığı olmayan şəxslər;" s zlərindən sonra "Azərbaycan Respublikası mənbələrindən əmək dənişi və məcburi d vlət sosial sığorta haqqına cəlb olunan digər gəlirləri əldə edən əcnəbilər;" s zləri əlavə edilmiş, "; d vlətlərarası sazişlərə uyğun olaraq əcnəbilər" s zləri ıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı, Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərman və sərəncamları ilə vəzifəyə təyin olunan şəxslər; Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət g stərən və ya xarici lkədə Azərbaycan Respublikasına məxsus b t n idarə, m əssisə və təşkilatlarda fərdi əmək m qaviləsi (kontraktı) ilə işləyən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və vətəndaşlığı olmayan şəxslər; se kili dənişli vəzifələrdə işləyənlər; prokurorlar, prokurorun m avinləri və k mək iləri, prokurorluğun m stəntiqləri, vergi orqanlarının iş iləri; vəkillər kollegiyasının zvləri; fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər; d vlətlərarası sazişlərə uyğun olaraq əcnəbilər məcburi d vlət sosial sığortası ilə əhatə olunurlar.

6 noyabr 2007-ci il tarixli 473-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1193) ilə 12-ci maddədə "hərbi qulluq ular və x susi r tbəli şəxslər" s zlərindən sonra "(m ddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluq uları istisna olmaqla)" s zləri əlavə edilmişdir.

6 may 2016-cı il tarixli 224-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 4 iyun 2016-cı il, № 119, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 971) ilə 12-ci maddəsində tərəflərdə işləyən s zlərindən sonra , habelə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye parkında m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi fəaliyyətlə məşğul olan sənaye parkının rezidenti, onun podrat ısı və podrat ısı ilə birbaşa m qavilə bağlamış subpodrat ı tərəfindən həmin fəaliyyətin məqsədləri n cəlb edilən (2016-cı il mayın 1-dən 5 il m ddətində) s zləri əlavə edilmişdir.

 

30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 12-ci maddədə "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, ıraq yataqlarının və G nəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay b lg s haqqında Azərbaycan Respublikasının D vlət Neft Şirkəti ilə AMOKO KASPİAN Sİ PETROLEUM LİMİTED, Bİ-Pİ EKSPLOREYŞN (KASPİAN Sİ) LİMİTED, DELTA NİMİR XƏZƏR LİMİTED, DEN NORSKE STATS OLYESELSKAP a. s., LUKoyl SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ, MakDERMOTT AZƏRBAYCAN İNK., PENNZOYL KASPİAN KORPOREYŞN, REMKO XƏZƏR ENERCİ LİMİTED, T RKİYE PETROLLERİ A.O., YUNOKAL XƏZƏR, LTD arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, onun həyata ke irilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 1994-c il 2 dekabr tarixli 933 n mrəli Qanunu və "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay b lg s haqqında Azərbaycan Respublikasının D vlət Neft Şirkəti ilə ARDNŞ Kommersiya Ortaq Şirkəti, Bi-Pi Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited, Elf Petroleum Azərbaycan B.V., LUKoyl İnternəşnl LTD, Oyl İndastriz İncinirinq ənd Konstrakşn, Statoyl Azərbaycan A.S., T rkiş Petroleum Oversiz Kompani Limited şirkətləri arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata ke irilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 4 oktyabr tarixli 160-IQ n mrəli Qanunu ilə təsdiq olunmuş s zləri "qanunla təsdiq olunmuş neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay b lg s , ixrac boru kəmərləri haqqında s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[30] 16 noyabr 2001-ci il tarixli 216-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 733) ilə 13-c maddənin mətnində "fərdi əmək m qaviləsi" s z "əmək m qaviləsi" s z ilə əvəz edilmişdir.

1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə birinci hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

İşəg t rənlər təsərr fat subyektləri kimi d vlət qeydiyyatına alındıqdan, təsərr fat subyekti olmayan işəg t rənlər fərdi əmək m qaviləsi (kontraktı) bağlandıqdan sonra bir aydan gec olmayaraq iş ilərinin sayı barədə məlumatları təqdim etməklə, fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar isə şəxsən, məcburi d vlət sosial sığortası zrə sığorta ı təşkilatda u ota durmalıdırlar.

17 oktyabr 2014-c il tarixli 1075-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 31 oktyabr 2014-c il, № 237, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1171) 13-c maddənin birinci hissəsində bağlandıqdan s z h quqi q vvəyə mindikdən s zləri ilə əvəz edilmişdir.

24 oktyabr 2000-ci il tarixli 936-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №11, maddə 776) ilə 13-c maddəyə yeni ikinci hissə əlavə edilmiş və 13-c maddənin ikinci hissəsi m vafiq olaraq nc hissə hesab edilmişdir.

6 noyabr 2007-ci il tarixli 473-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1193) ilə 13-c maddənin ikinci hissəsində "m vafiq icra hakimiyyəti orqanında onun u ota alınması barədə sənəd" s zləri "m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilən bank və ya digər kredit təşkilatında hesabın a ılmasına dair şəhadətnamə - dublikat" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə ikinci hissədə "təsərr fat subyektlərinə" s zlərindən sonra "(kommersiya h quqi şəxsləri, xarici kommersiya h quqi şəxsin n mayəndəlik və filialları, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla)" s zləri əlavə edilmişdir.

1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə nc hissə d rd nc hissə hesab edilmiş və yeni məzmunda nc hissə əlavə edilmişdir.

1 fevral 2017-ci il tarixli 514-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 336) ilə 13-c maddənin nc hissəsinə (birinci halda) şəxslərin, s z ndən sonra publik h quqi şəxslərin, s zləri əlavə edilmişdir.

16 noyabr 2001-ci il tarixli 216-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 733) ilə 14-c maddə yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 14. Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı

Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı sığortalamaya g rə sığorta ı təşkilata verilən pul vəsaitidir.

Məcburi d vlət sosial sığortasında sığorta haqqı əməyin dənişi fonduna (gəlirə) nisbətdə faizlə m əyyən edilir və sığortaedənin (olunanın) vəsaitləri hesabına dənilir.

Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı:

b t n işəg t rənlər n (kolxoz, sovxoz, təsərr fatlararası kənd təsərr fatı m əssisələri və kəndli (fermer) təsərr fatlarından başqa) hesablanmış əməyin dənişi fondunun 30 faizi miqdarında;

kolxoz, sovxoz, təsərr fatlararası kənd təsərr fatı m əssisələri, kəndli (fermer) təsərr fatları n hesablanmış əməyin dənişi fondunun 23 faizi miqdarında;

ev təsərr fatında muzdlu iş ilərin (ev qulluq usu, dayə, şəxsi katibə, s r c və s.) əməyindən istifadə edən şəxslər hesablanmış əmək haqqının 20 faizi miqdarında;

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları ilə vəzifəyə təyin olunan şəxslər; se kili dənişli vəzifələrdə işləyənlər; prokurorlar, prokurorun m avinləri və k mək iləri, prokurorluğun m stəntiqləri; fərdi əmək m qaviləsi (kontraktı) ilə işləyənlər, habelə kontrakt əsasında qulluğa qəbul edilmiş hərbi qulluq ular hesablanmış əmək haqqının 1 faizi miqdarında;

vəkillər kollegiyasının zvləri n gəlirlərinin 20 faizi miqdarında;

x susi notarius, sərbəst auditor, sərbəst m hasib, fərdi etektif fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər n - gəlirlərinin 20 faizi miqdarında;

Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri zrə:

ticarət və ictimai iaşə obyektlərində fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər n lkə zrə tən ilin orta aylıq əmək haqqının 30 faizi miqdarında;

əhaliyə məişət və nəqliyyat xidməti g stərən fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər n lkə zrə tən ilin orta aylıq əmək haqqının 25 faizi miqdarında;

fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin digər n vləri ilə məşğul olan şəxslər n lkə zrə tən ilin orta aylıq əmək haqqının 20 faizi miqdarında;

ticarət və ictimai iaşə obyektlərində, əhaliyə məişət və nəqliyyat xidməti sahəsində, eləcə də fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin digər n vləri ilə məşğul olan şəxslər n nəzərdə tutulan məcburi d vlət sosial sığorta haqqı məbləğləri bu Qanunun 14-c maddəsinin nc hissəsinin doqquzuncu on birinci abzaslarında Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri zrə m əyyən edilmiş məcburi d vlət sosial sığorta haqqının respublika tabeli digər şəhərlərdə 80 faizi, rayon mərkəzlərində, digər şəhərlərdə və qəsəbələrdə 60 faizi, kənd yerlərində 50 faizi tətbiq edilir.

icarə əsasında nəqliyyat vasitələrində işləyən şəxslər n icarədar tərəfindən icarə haqqının 20 faizi miqdarında;

m əlliflik qonorarı dəyən h quqi və fiziki şəxslər hesablanmış qonorar məbləğinin 15 faizi miqdarında dəyirlər.

Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı sosial sığorta dəmələri zrə xərclər ıxıldıqdan sonra hər ay n sonrakı ayın əvvəlində nağd və ya nağdsız hesablaşma qaydasında dənilir. Qonorar dəyən h quqi və fiziki şəxslər məcburi d vlət sosial sığorta haqqını hər dəfə qonorar hesablandıqda dəyirlər. Məcburi d vlət sosial sığorta haqlarının dənilməsi əmək haqqı dənişləri ilə eyni vaxtda həyata ke irilir.

D vlət qulluq uları sosial sığorta fonduna dənişlərdən azaddırlar

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 14-c maddənin ikinci hissəsində "əməyin dənişi fonduna" s zləri "əmək dənişinə" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin ikinci abzasında b t n işəg t rənlər s zləri m lkiyyətindən və təşkilati-h quqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının və ya xarici d vlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış h quqi şəxs statusunda olan m əssisə, idarə və təşkilatlar, onların filial və n mayəndəlikləri, habelə başqasını sosial sığorta edən şəxslər s zləri ilə əvəz edilmişdir.

22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №12, maddə 706) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin ikinci abzasında "29" rəqəmi "27" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

3 dekabr 2004-c il tarixli 794-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 2) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin ikinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

se kili orqanlar və b t n işəg t rənlər n (kənd təsərr fatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o c mlədən sənaye sulu ilə) h quqi şəxslərdən başqa) - hesablanmış əməyin dənişi fondunun 27 faizi miqdarında;

6 noyabr 2007-ci il tarixli 473-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1193) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin ikinci abzasında "əməyin dənişi fondunun" s zlərindən sonra "və məcburi d vlət sosial sığortasına cəlb olunan digər gəlirlərinin" s zləri əlavə edilmişdir.

28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin nc abzasındakı birinci m tərizədən , pensiya ılardan və digər sahələrdə işləyib məcburi d vlət sosial sığorta haqqı dəyənlərdən s zləri ıxarılmışdır.

3 dekabr 2004-c il tarixli 794-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 2) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin nc abzası ıxarılmış və d rd nc on beşinci abzasları m vafiq olaraq nc on d rd nc abzaslar hesab edilmişdir. nc abzasın əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

kənd təsərr fatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o c mlədən sənaye sulu ilə) h quqi şəxslər n - hesablanmış əməyin dənişi fondunun 23 faizi miqdarında;

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin nc abzasında "pensiya hesablanması n təsdiq olunmuş orta" s zləri "m əyyən olunmuş minimum" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

10 oktyabr 2006-cı il tarixli 155-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 923) ilə . nc hissənin nc abzasında h quqi şəxs yaradanlardan, s zlərindən sonra ailə kəndli təsərr fatı zvlərindən, s zləri əlavə edilmişdir.

28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin d rd nc abzasında 6 rəqəmi 12 rəqəmi ilə, beşinci abzasında 4 rəqəmi 8 rəqəmi ilə, altıncı abzasında 2 rəqəmi 4 rəqəmi ilə, yeddinci abzasında 1 rəqəmi 2 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

15 aprel 2016-cı il tarixli 205-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 29 aprel 2016-cı il, № 91, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 657) ilə 14-c maddəsinin nc hissəsinin ikinci bəndindən sonra yeni məzmunda Qeyd hissəsi əlavə edilmişdir.

22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №12, maddə 706) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin onuncu abzasında "1,5" rəqəmi "2" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

3 dekabr 2004-c il tarixli 794-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 2) ilə nc hissənin onuncu abzasında "2" rəqəmi "3" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin doqquzuncu abzasında se kili dənişli vəzifələrdə işləyənlər; s zlərindən sonra hərbi qulluq ular; s zləri əlavə edilmişdir və , habelə kontrakt əsasında qulluğa qəbul edilmiş hərbi qulluq ular s zləri ıxarılmışdır.

6 noyabr 2007-ci il tarixli 473-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1193) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin doqquzuncu abzasında "hərbi qulluq ular" s zlərindən sonra "və x susi r tbəli şəxslər (m ddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluq uları istisna olmaqla)" s zləri əlavə edilmişdir.

22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №12, maddə 706) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin on nc abzasında " dənilir" s z ıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

m əlliflik qonorarı dəyən h quqi və fiziki şəxslər n - hesablanmış qonorar məbləğinin 15 faizi miqdarında dənilir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 14-c maddənin nc hissəsində on birinci abzas ıxarılmış və on iki on d rd nc abzaslar m vafiq olaraq on bir on nc abzaslar hesab edilmişdir. On birinci abzasın əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

icarə əsasında nəqliyyat vasitələrində işləyən şəxslər n icarədar tərəfindən - icarə haqqının 20 faizi miqdarında;

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin on birinci abzasında "fiziki şəxslər n" s zlərindən sonra " dəmə mənbəyindən tutulmaqla" s zləri əlavə edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin on ikinci abzasında "m qavilələrlə işləyənlər n" s zlərindən sonra "(sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər istisna olmaqla) dəmə mənbəyindən tutulmaqla" s zləri əlavə edilmiş, "gəlirlərinin 20 faizi miqdarında" s zləri " lkə zrə m əyyən edilmiş minimum aylıq əmək haqqının 80 faizi miqdarında" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin on ikinci abzasında lkə zrə m əyyən edilmiş minimum aylıq əmək haqqının 80 faizi miqdarında s zləri gəlirlərin 25 faizi miqdarında s zləri ilə əvəz edilmişdir.

22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №12, maddə 706) ilə 14-c maddənin nc hissəsinə on d rd nc və on beşinci abzaslar əlavə edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 14-c maddənin nc hissəsinin on nc abzasında "sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan" s zlərindən sonra "və həmin lkələrdə məcburi d vlət sosial sığorta haqqı dəməyən" s zləri əlavə edilmiş, " tən ilin orta aylıq əmək haqqının 20 faizi" s zləri "m əyyən edilmiş minimum aylıq əmək haqqının 80 faizi" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018) ilə 14-c maddənin d rd nc hissəsinin birinci abzasında hər iki halda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər s zləri sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər s zləri ilə əvəz edilmişdir.

6 noyabr 2007-ci il tarixli 473-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1193) ilə 14-c maddənin d rd nc hissəsinin birinci abzasında "Ticarət, nəqliyyat və tikinti sahələrində" s zləri "Ticarət və tikinti sahələrində" s zləri ilə, "70" rəqəmi "50" rəqəmi ilə, "40" rəqəmi isə "20" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 14-c maddənin d rd nc hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri zrə:

ticarət və ictimai iaşə obyektlərində fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər n - lkə zrə tən ilin orta aylıq əmək haqqının 20 faizi miqdarında;

əhaliyə məişət və nəqliyyat xidməti g stərən fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər n - lkə zrə tən ilin orta aylıq əmək haqqının 15 faizi miqdarında;

fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin digər n vləri ilə məşğul olan şəxslər n - lkə zrə tən ilin orta aylıq əmək haqqının 10 faizi miqdarında dənilir.

10 oktyabr 2006-cı il tarixli 155-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 923) ilə maddəyə aşağıdakı məzmunda beşinci hissə əlavə edilmişdir və beşinci səkkizinci hissələr m vafiq olaraq altıncı-doqquzuncu hissələr hesab edilmişdir.

6 noyabr 2007-ci il tarixli 473-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1193) ilə 14-c maddənin beşinci hissəsində "2" rəqəmi "6" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 14-c maddənin beşinci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Ticarət və ictimai iaşə obyektlərində, əhaliyə məişət və nəqliyyat xidməti sahəsində, eləcə də fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin digər n vləri ilə məşğul olan şəxslər n nəzərdə tutulan məcburi d vlət sosial sığorta haqqı məbləğləri bu maddənin nc hissəsində Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri zrə m əyyən edilmiş məcburi d vlət sosial sığorta haqqının respublika tabeli digər şəhərlərdə 80 faizi, rayon mərkəzlərində, digər şəhərlərdə və qəsəbələrdə 60 faizi, kənd yerlərində 50 faizi tətbiq edilir.

13 iyun 2017-ci il tarixli 720-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 iyul 2017-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1279) ilə 14-c maddənin altıncı hissəsində nağd və ya s zləri yalnız s z ilə əvəz edilmişdir.

3 dekabr 2004-c il tarixli 794-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 2) ilə 14-c maddənin altıncı hissəsinin nc c mləsində "əmək haqqı dənişləri ilə eyni vaxtda" s zlərindən sonra "və həmin dənişlərin həcminə uyğun tam məbləğdə" s zləri əlavə edilmiş, d rd nc və beşinci c mlələri ıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Məcburi d vlət sosial sığorta haqları dənilmədikdə və ya dənilməsi gecikdirildikdə yaranmış borc məbləğləri sığorta edənlərin bank təşkilatlarında olan hesabından tutulur. Sığortaedən h quqi şəxs olmadıqda borc məbləği məhkəmənin qanuni q vvəyə minmiş qərarı əsasında tutulur.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 14-c maddənin altıncı hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı sosial sığorta haqqı dəmələri zrə xərclər ıxıldıqdan sonra hər ay n sonrakı ayın əvvəlində nağd və ya nağdsız hesablaşma qaydasında dənilir. Qonorar dəyən h quqi və fiziki şəxslər məcburi d vlət sosial sığorta haqqını hər dəfə qonorar hesablandıqda dəyirlər. Məcburi d vlət sosial sığorta haqlarının dənilməsi əmək haqqı dənişləri ilə eyni vaxtda və həmin dənişlərin həcminə uyğun tam məbləğdə həyata ke irilir.

5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 17 aprel 2010-cu il, № 81, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 276) ilə 14-c maddəsinin səkkizinci hissəsinin beşinci abzasının birinci c mləsində Milli Bankının s zləri Mərkəzi Bankının s zləri ilə əvəz edilmişdir.

3 dekabr 2004-c il tarixli 794-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 2) ilə yeddinci hissə əlavə edilmişdir.

29 oktyabr 2004-c il tarixli 784-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 12, maddə 976) ilə 14-c maddədə yeddinci hissə səkkizinci hissə hesab edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 14-c maddənin səkkizinci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Rotasiya qaydasında xaricə ezamiyyətə g ndərilən diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata ke irən şəxslərin xarici lkədə aldığı əməkhaqqından sosial sığorta dənişləri həyata ke irilmir.

3 dekabr 2004-c il tarixli 794-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 2) ilə doqquzuncu hissə əlavə edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 14-c maddənin doqquzuncu hissəsi ıxarılmışdır.

 

[31] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 13-c və 14-c maddələr yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 13. Məcburi d vlət sosial sığortası zrə sığorta iştirak ılarının u otu

 

Qeyri-kommersiya h quqi şəxsləri d vlət qeydiyyatına, ailə kəndli təsərr fatları isə qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada u ota alındıqdan, m lkiyyətində olan kənd təsərr fatına yararlı torpaqları istifadə edən şəxslər torpağa m lkiyyət h ququnu təsdiq edən sənəd aldıqdan, təsərr fat subyekti olmayan digər sığortaedənlər isə əmək m qaviləsi (kontraktı) h quqi q vvəyə mindikdən sonra bir ay m ddətində m vafiq məlumatları təqdim etməklə məcburi d vlət sosial sığorta zrə sığorta ı təşkilatda u ota durmalıdırlar.

Banklar tərəfindən təsərr fat subyektlərinə (kommersiya h quqi şəxsləri, publik h quqi şəxslər, xarici kommersiya h quqi şəxsin n mayəndəlik və filialları, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla) bank hesabları a ıldıqda həmin subyekt məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilən bank və ya digər kredit təşkilatında hesabın a ılmasına dair şəhadətnamə-dublikat təqdim etməlidir.

Kommersiya h quqi şəxslərin, publik h quqi şəxslərin, xarici kommersiya h quqi şəxsin n mayəndəlik və filiallarının, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin məcburi d vlət sosial sığortası zrə sığorta ı təşkilatda u otu m vafiq icra hakimiyyəti orqanının təqdim etdiyi u ot məlumatları əsasında aparılır.

Məcburi d vlət sosial sığortası zrə sığorta iştirak ılarının u otu, qaydaları məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

 

Maddə 14. Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı

 

Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı sığortalamaya g rə sığorta ı təşkilata verilən pul vəsaitidir.

Məcburi d vlət sosial sığortasında sığorta haqqı əmək dənişinə (gəlirə) nisbətdə faizlə m əyyən edilir və sığortaedənin (olunanın) vəsaitləri hesabına dənilir.

Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı:

se kili orqanlar və m lkiyyətindən və təşkilati-h quqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının və ya xarici d vlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış h quqi şəxs statusunda olan m əssisə, idarə və təşkilatlar, onların filial və n mayəndəlikləri, habelə başqasını sosial sığorta edən şəxslər n hesablanmış əməyin dənişi fondunun və məcburi d vlət sosial sığortasına cəlb olunan digər gəlirlərinin 22 faizi miqdarında;

kənd təsərr fatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o c mlədən sənaye sulu ilə) h quqi şəxslər n hesablanmış əməyin dənişi fondunun 23 faizi miqdarında;

m lkiyyətində olan kənd təsərr fatına yararlı torpaqları istifadə edən şəxslərin (h quqi şəxs yaradanlardan, ailə kəndli təsərr fatı zvlərindən, pensiya ılardan və digər sahələrdə işləyib məcburi d vlət sosial sığorta haqqı dəyənlərdən başqa) əmək qabiliyyətli ailə zvlərinin hər biri n (alınan əmlak və torpaq payı hesabına şəxsi yardım ı və digər təsərr fatlar daxil olmaqla) torpaq sahəsinin hər hektarına g rə lkə zrə m əyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqının:

torpaqların 1-ci keyfiyyət qrupu zrə 12 faizi;

torpaqların 2-ci keyfiyyət qrupu zrə 8 faizi;

torpaqların 3-c keyfiyyət qrupu zrə 4 faizi;

torpaqların 4-c keyfiyyət qrupu zrə 2 faizi miqdarında;

Qeyd: Bu maddənin nc hissəsinin ikinci bəndinin məqsədləri n əmək qabiliyyətli şəxslər dedikdə, I və II qrup əlillər, həm inin sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar istisna olmaqla, 15 yaşından Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsi ilə m əyyən edilmiş yaş həddinədək olan şəxslər başa d ş l r.

ev təsərr fatında muzdlu iş ilərin (ev qulluq usu, dayə, şəxsi katibə, s r c və s.) əməyindən istifadə edən şəxslər n hesablanmış əmək haqqının 20 faizi miqdarında;

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları ilə vəzifəyə təyin olunan şəxslər; d vlət qulluq uları; se kili dənişli vəzifələrdə işləyənlər; hərbi qulluq ular və x susi r tbəli şəxslər (m ddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluq uları istisna olmaqla); prokurorlar, prokurorun m avinləri və k mək iləri, prokurorluğun m stəntiqləri; əmək m qaviləsi (kontraktı) ilə işləyənlər, habelə kontrakt əsasında qulluğa qəbul edilmiş hərbi qulluq ular n hesablanmış əmək haqqının 3 faizi miqdarında;

vəkillər kollegiyasının zvləri, x susi notariuslar, sərbəst auditorlar, sərbəst m hasiblər n gəlirlərinin 20 faizi miqdarında;

icarə əsasında nəqliyyat vasitələrində işləyən şəxslər n icarədar tərəfindən icarə haqqının 20 faizi miqdarında;

m əlliflik qonorarı dəyən h quqi və fiziki şəxslər n dəmə mənbəyindən tutulmaqla hesablanmış qonorar məbləğinin 15 faizi miqdarında;

m lki h quqi xarakterli m qavilələrlə işləyənlər n (sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər istisna olmaqla) dəmə mənbəyindən tutulmaqla gəlirlərin 25 faizi miqdarında;

xarici lkələrdə haqqı dənilən əmək fəaliyyəti ilə və ya fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan və həmin lkələrdə məcburi d vlət sosial sığorta haqqı dəməyən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları n lkə zrə m əyyən edilmiş minimum aylıq əmək haqqının 80 faizi.

Ticarət və tikinti sahələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər lkə zrə m əyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqının 50 faizi məbləğinin, digər sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər isə 20 faizi məbləğinin:

Bakı şəhərində 100 faizi,

Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində 90 faizi,

respublika tabeli digər şəhərlərdə 80 faizi,

rayon mərkəzlərində, digər şəhərlərdə və qəsəbələrdə 60 faizi,

kənd yerlərində 50 faizi miqdarında məcburi d vlət sosial sığorta haqqı dəyirlər.

Ailə kəndli təsərr fatının hər bir zv n lkə zrə m əyyən edilmiş minimum aylıq əməkhaqqının 6 faizi miqdarında məcburi d vlət sosial sığorta haqqı dənilir.

Hər ay n hesablanmış məcburi d vlət sosial sığorta haqqı əmək haqqı və digər gəlirlər zrə dənişlərlə eyni vaxtda, lakin sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq, tam məbləğdə yalnız nağdsız hesablaşma qaydasında dənilir.

dəmə mənbəyindən qonorar dəyən h quqi və fiziki şəxslər tərəfindən məcburi d vlət sosial sığorta haqqı qonorarın hesablandığı aydan sonrakı ayın 15-dək dənilir.

Məcburi d vlət sosial sığorta haqları dənilmədikdə və ya dənilməsi gecikdirildikdə, yaranmış borc məbləğləri aşağıdakı qaydada alınır:

sığortaedən məcburi d vlət sosial sığorta haqlarını bu qanunla m əyyən edilmiş m ddətdə dəmədikdə, məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı bu qanuna m vafiq olaraq hesablanmış və ya yenidən hesablanmış məcburi d vlət sosial sığorta haqları zrə borcların və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının 5 g n m ddətində dənilməsinə dair sığortaedənə bildiriş g ndərir;

hesablanmış və ya yenidən hesablanmış məcburi d vlət sosial sığorta haqları zrə borclar və ya tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları sığortaedən tərəfindən bildirişdə g stərilən m ddətdə dənilmədiyi halda, məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı sığortaedənin cari, valyuta və digər hesablarından məcburi d vlət sosial sığorta haqları zrə borcların və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının hesabına alınması n banka və ya digər kredit təşkilatına icra sənədi olan sərəncam verir;

Sığortaedənin cari və digər hesablarında vəsait olduqda, məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının sərəncamı bank və ya digər kredit təşkilatı tərəfindən həmin sərəncamın daxil olduğu g n icra edilir;

Sığortaedənin valyuta hesabına sərəncam y nəldildiyi halda bank və ya digər kredit təşkilatı həmin g n Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının m əyyən etdiyi rəsmi məzənnə ilə sərəncamda g stərilən məbləğin 105 faizinədək hesabdakı valyuta vəsaitini dondurur və dərhal bu barədə sığortaedənə məlumat g ndərir. Valyuta vəsaiti sığortaedən tərəfindən manata konvertasiya edildikdən sonra sərəncam icra edilir;

Sığortaedənin cari, valyuta və digər hesablarında vəsait olmadıqda və ya məcburi d vlət sosial sığorta haqları zrə borcların və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dənilməsinə kifayət etmədikdə, məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının sərəncamı bankda və ya digər kredit təşkilatında saxlanılır və sığortaedənin hesablarına vəsait daxil olduqca icra edilir;

məcburi d vlət sosial sığorta haqları zrə borcların və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları sərəncamın banka və ya digər kredit təşkilatına daxil olduğu g ndən 90 g n ərzində dənilmədikdə, sərəncam geri qaytarılır və həmin borca g rə sərəncam bir daha icraya qəbul edilmir, həmin borclar və maliyyə sanksiyaları sığorta edəndən məhkəmə qaydasında alınır;

məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının məcburi d vlət sosial sığorta haqları zrə borcların və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının alınması haqqında sərəncamı bir ne ə bank və kredit təşkilatına verildikdə və bu zaman məcburi d vlət sosial sığorta haqları zrə borclar və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları sığortaedənin hər hansı cari, valyuta və digər hesabından məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının hesabına alındıqda, məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı digər banklara və ya kredit təşkilatlarına həmin borc və maliyyə sanksiyalarının alınması n vermiş olduğu sərəncamların və artıq alınmış vəsaitlərin dərhal geri qaytarılmasını təmin edir;

sığortaedən h quqi şəxs olmadıqda, borc məbləği məhkəmənin qanuni q vvəyə minmiş qərarı əsasında tutulur.

Artıq dənilmiş və ya d zg n tutulmamış məcburi d vlət sosial sığorta haqqı sığortaedənin m raciətinə əsasən geri qaytarılır.

Fəaliyyətləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanı vasitəsilə əlaqələndirilən beynəlxalq, yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatları (işəg t rənlər) donor lkə, təşkilat, zəl şirkətlər tərəfindən maliyyələşdirilən humanitar proqramlar ər ivəsində ayrılan vəsait hesabına formalaşan əmək haqqı fonduna hesablanmış məcburi d vlət sosial sığorta haqqını dəməkdən azaddırlar (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-c il 1 iyul tarixli, 298 n mrəli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Qa qınların və məcburi k k nlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması zrə D vlət Proqramı nın icrası m ddətində).

 

[32] 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 15-ci maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilən sosial sığorta haqqı hesablanmayan kompensasiyalar, m avinətlər və gəlirlər istisna olunmaqla əmək dənişinin və gəlirlərin b t n n vləri zrə hesablanır.

 

[33] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 15-ci maddənin birinci hissəsinin d rd nc abzasa "iş ilərin s z ndən əvvəl "m əssisənin ləğvi, s zləri əlavə edilmişdir.

 

[34] 4 may 2018-ci il tarixli 1141-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 25 may 2018-ci il, № 117, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 894) ilə 15-ci maddənin birinci hissəsinin altıncı abzasında aspirantlara (magistrlərə) s zləri doktorantlara və magistrlərə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[35] 29 dekabr 2006-cı il tarixli 220-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 1, maddə 4) ilə 15-ci maddəsinin onuncu abzasının əvvəlinə "Azərbaycan Respublikasının qanunları və" s zləri əlavə edilmişdir.

 

[36] 4 dekabr 2009-cu il tarixli 928-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 23 dekabr 2009-cu il, № 285) ilə 15-ci maddəsinin on birinci abzasında 5 rəqəmi (hər iki halda) 3 rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

22 oktyabr 2013-c il tarixli 768-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 noyabr 2013-c il, № 264; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1284) ilə 15-ci maddəsinin birinci hissəsinin onuncu bəndinə icbari s z ndən sonra sığorta s z əlavə edilmişdir.

 

30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 15-ci maddənin birinci hissəsinin on birinci abzasa " zrə sığortaedənin Azərbaycan Respublikasının sığorta ılarına dədikləri sığorta haqları, həyatın yığım sığortası zrə m qavilənin q vvəyə mindiyi andan etibarən 3 illik m ddət ke dikdən sonra sığortalıya s zləri "və pensiya sığortası zrə sığortaedənin sığortaolunanın gəlirlərinin 50 faizindən ox olmayan hissəsindən Azərbaycan Respublikasının sığorta ılarına dənilən sığorta haqları, həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası zrə m qavilənin q vvəyə mindiyi andan etibarən 3 illik m ddət ke dikdən sonra sığorta olunana və faydalanan şəxsə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

[37] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 15-ci maddənin birinci hissəsinin on ikinci abzasa "məbləği s z ndən sonra ", idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarından, lotereyaların ke irilməsindən, habelə digər yarışlardan və m sabiqələrdən pul şəklində əldə edilən uduşlar s zləri əlavə edilmişdir.

 

[38] 6 noyabr 2007-ci il tarixli 473-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1193) ilə 15-ci maddənin on altıncı abzasının əvvəlinə "d vlət orqanları tərəfindən" s zləri əlavə edilmişdir.

 

[39] 6 noyabr 2007-ci il tarixli 473-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1193) ilə 15-ci maddənin on yeddinci abzası ıxarılmışdır.

 

[40] 22 noyabr 2013-c il tarixli 828-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 11 dekabr 2013-c il, № 272, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1487) ilə 15-ci maddəsinin on yeddinci abzasında və diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata ke irən şəxslərin s zləri , diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata ke irən şəxslərin və m hafizəsi zəruri hesab edilən Azərbaycan Respublikasının xarici lkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət g stərən diplomatik n mayəndəliklərinin və konsulluqlarının m hafizəsini həyata ke irən hərbi qulluq uların s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[41] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 15-ci maddənin birinci hissəsinin on səkkizinci abzasa "vəsait hesabına s zlərindən sonra "əcnəbilər zrə s zləri əlavə edilmişdir.

 

[42] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018) ilə 15-ci maddəyə yeni abzaslar əlavə edilmişdir.

 

[43] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 15-ci maddənin birinci hissəsinin iyirmi birinci abzas ləğv edilmişdir.

 

[44] 6 noyabr 2007-ci il tarixli 473-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1193) ilə 15-ci maddənin iyirminci abzasında n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilsin, aşağıdakı məzmunda iyirmi birinci və iyirmi ikinci abzaslar əlavə edilmişdir.

 

[45] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 15-ci maddənin birinci hissəsinin iyirmi ikinci abzasın sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda iyirmi nc və iyirmi d rd nd abzas əlavə edilmişdir.

 

[46] 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 16-cı maddədə ""Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilən "Məcburi d vlət sosial sığorta dəmələrinin hesablanması və dənilməsi haqqında" Əsasnamə və digər normativ h quqi aktlar ilə" s zləri "Azərbaycan Respublikasının m vafiq qanunvericiliyi ilə" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[47] 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 17-ci maddənin adından "Məcburi d vlət" s zləri ıxarılmış və həmin maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 17. Məcburi d vlət sosial sığorta dəmələrinin verilməsi

Məcburi d vlət sosial sığorta dəmələri sığorta olunanlara sığortaedən tərəfindən, sığortaedən ləğv edildikdə və ya təsərr fat fəaliyyətini dayandırdıqda onun h quqi varisi tərəfindən, h quqi varisi olmadıqda isə bilavasitə, sığortaedəni u ota almış sığorta ı tərəfindən iş və ya yaşayış yerində verilir.

Fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlara məcburi d vlət sosial sığorta dəmələri bilavasitə sığorta ı tərəfindən verilir.

 

[48] 13 iyun 2017-ci il tarixli 720-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 iyul 2017-ci il, № 151, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1279) ilə 17-ci maddəyə sığortaolunanlara s z ndən sonra yalnız nağdsız qaydada s zləri əlavə edilmişdir.

1 fevral 2018-ci il tarixli 976-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 22 mart 2018-ci il, № 63, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 3, maddə 369) ilə 17-ci maddəyə sığorta ı tərəfindən s zlərindən sonra , əməliyyat-axtarış, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyətinin subyektlərinə isə Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq s zləri əlavə edilmişdir.

 

[49] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 18-ci maddənin birinci hissəyə "idarəetməni s z ndən sonra "(məcburi d vlət sosial sığorta haqlarının hesablanmasına və dənilməsinə nəzarət zrə fəaliyyət istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[50] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 18-ci maddənin birinci hissənin d rd nc , beşinci, yeddinci - onuncu abzasları ləğv edilmişdir.

 

[51] 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082)) ilə 18-ci maddənin beşinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

işəg t rənlər tərəfindən məcburi d vlət sosial sığorta vasitələrinin d zg n xərclənməsinə nəzarət edir;

 

[52] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 18-ci maddənin birinci hissənin altıncı abzasında "qəbul edir s zləri "m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqandan (qurumdan) əldə edir s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[53] 16 noyabr 2001-ci il tarixli 216-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 733) ilə 18-ci maddənin birinci hissəsinin səkkizinci abzası ıxarılmışdır.

 

[54] 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 18-ci maddənin onuncu abzası yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

maliyyə vəziyyəti m vəqqəti pisləşmiş sığortaedənlərə məcburi d vlət sosial sığorta dəmələrinin verilməsində yardım edir;

 

17 oktyabr 2014-c il tarixli 1075-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 31 oktyabr 2014-c il, № 237, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1171) ilə 18-ci maddənin onuncu abzasında bağlanılmadan s z h quqi q vvəyə minmədən s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[55] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 18-ci maddənə yeni məzmunda ikinci hissə əlavə edilmişdir.

 

[56] 24 oktyabr 2000-ci il tarixli 936-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №11, maddə 776) ilə 18-ci maddəyə ikinci hissə əlavə edilmişdir.

30 aprel 2004-c il tarixli 643-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-c il, № 7, maddə 505) ilə 18-ci maddəsinin ikinci hissəsi ıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı məhkəmələrə iddia ərizələrinin verilməsi n d vlət r sumunu dəməkdən azaddır.

 

[57] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 19-cu maddəyə " dəmələrinin s z ndən sonra ", m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanın (qurumun) saxlanma xərclərinin s zləri əlavə edilmişdir, həmin maddənin mətni 19.1-ci maddə hesab edilmişdir.

 

[58] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə yeni məzmunda 19.2-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[59] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 20-ci maddənin ikinci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı maliyyə sanksiyalarının tətbiqi nəticəsində əldə edilmiş vəsaitlərin 30 faizini iş ilərin maddi həvəsləndirilməsinə və maddi texniki bazasının inkişaf etdirilməsinə y nəltmək h ququna malikdir.

 

[60] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 21-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

[61] 16 noyabr 2001-ci il tarixli 216-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 733) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin birinci abzasından "sığortaedənlərə" s z ıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyətinin orqanları sığortaedənlərə aşağıdakı maliyyə sanksiyalarını tətbiq etmək h ququna malikdirlər:

 

[62] 24 oktyabr 2000-ci il tarixli 936-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №11, maddə 776) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin ikinci abzasında pozmalarına g rə s zlərindən sonra , o c mlədən u ota durmadıqda həmin d vr ərzində hesablanmalı olan məcburi d vlət sosial sığorta haqqı bərpa edilməklə, s zləri əlavə edilmişdir.

 

1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin ikinci abzasında " sığortaedənlərin" s z ndən sonra "(kommersiya h quqi şəxsləri, xarici kommersiya h quqi şəxsin n mayəndəlik və filialları, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla)" s zləri əlavə edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin ikinci abzasında "sosial sığorta haqqının 5 faizi məbləğində" s zlərindən sonra ", hesablanmalı olan sosial sığorta haqqının məbləğini m əyyənləşdirmək m mk n olmadıqda şərti maliyyə vahidinin 20 misli miqdarında" s zləri əlavə edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 21-ci maddəsinin birinci hissəsinin ikinci abzasında şərti maliyyə vahidinin 20 misli s zləri iyirmi iki manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[63] 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin nc abzasında "sosial sığorta haqqının 10 faizi məbləğində" s zlərindən sonra ", hesabat d vr n hesablanmalı olan sosial sığorta haqqının məbləğini m əyyənləşdirmək m mk n olmadıqda şərti maliyyə vahidinin 40 misli miqdarında" s zləri əlavə edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 21-ci maddəsinin nc abzasında şərti maliyyə vahidinin 40 misli s zləri qırx d rd manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[64] 24 oktyabr 2000-ci il tarixli 936-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №11, maddə 776) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin beşinci abzasından qəsdən s z ıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

məcburi d vlət sosial sığorta vəsaitləri hesabına qəsdən artıq sosial sığorta dəməsi verilməsinə g rə artıq verilmiş məbləğ bərpa edilməklə onun 50 faizi, belə hərəkətlərə təkrar yol verildikdə isə 100 faizi məbləğində cərimə;

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin beşinci abzası ıxarılmış, əvvəlki altı-doqquzuncu abzaslar m vafiq olaraq beş-səkkizinci abzaslar hesab edilmişdir. Beşinci abzasın əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

sığortaedənlərin məcburi d vlət sosial sığorta vəsaitləri hesabına artıq sosial sığorta dəməsi verilməsinə g rə artıq verilmiş məbləğ bərpa edilməklə onun 50 faizi, belə hərəkətlərə təkrar yol verildikdə isə 100 faizi məbləğində cərimə;

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin beşinci abzasında "sığorta vəsaitlərinin" s zləri "sığorta haqlarının" s zləri ilə, "vəsaitlər bərpa olunmaqla onun" s zləri "vəsaitlərin" s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[65] 16 noyabr 2001-ci il tarixli 216-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 733) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin nc , d rd nc , beşinci, altıncı, yeddinci abzaslarının əvvəlinə "sığortaedənlərin" s z əlavə edilmişdir.

 

28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018) 21-ci maddənin birinci hissəsinin ilə yeddinci abzasında sığortaedənlərin s z m lkiyyətindən və təşkilati-h quqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının və ya xarici d vlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış h quqi şəxs statusunda olan m əssisə, idarə və təşkilatların, onların filial və n mayəndəliklərinin s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[66] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin altıncı abzasında sığortaedənlərin s z m lkiyyətindən və təşkilati-h quqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının və ya xarici d vlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış h quqi şəxs statusunda olan m əssisə, idarə və təşkilatların, onların filial və n mayəndəliklərinin s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

6 noyabr 2007-ci il tarixli 473-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1193) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin yeddinci abzasında " lkə zrə əvvəlki ilin orta aylıq əməkhaqqının 50 faizi məbləğində" s zləri "şərti maliyyə vahidinin 50 misli miqdarında" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 21-ci maddəsinin yeddinci abzasında şərti maliyyə vahidinin 50 misli s zləri əlli beş manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

17 oktyabr 2014-c il tarixli 1075-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 31 oktyabr 2014-c il, № 237, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1171) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin yeddinci abzasında əmək m qaviləsi olmadan işləyənlər olduqda və ya m qaviləsi olduğu halda s zləri əmək m qaviləsi (kontraktı) olmadan işləyənlər olduqda və ya əmək m qaviləsi (kontraktı) h quqi q vvəyə mindiyi halda s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[67] 24 oktyabr 2000-ci il tarixli 936-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №11, maddə 776) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinə səkkizinci və doqquzuncu abzaslar əlavə edilmiş və 21-ci maddənin birinci hissəsinin səkkizinci abzası m vafiq olaraq onuncu abzas hesab edilmişdir.

3 dekabr 2004-c il tarixli 794-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 2) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin doqquzuncu abzasında "eləcə də" s zlərindən əvvəl "habelə məcburi d vlət sosial sığorta haqqı zrə borcların və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının sığortaedənin hesabından M lki Məcəllədə nəzərdə tutulmuş dənişlərin n vbəliliyinə uyğun tutulmasına dair məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının sərəncamlarını icra etmədiyinə g rə," s zləri əlavə edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin səkkizinci abzasında "məcburi d vlət sosial sığorta haqları əmək haqqı dənişləri ilə eyni vaxtda həyata ke irilmədiyi halda, habelə" s zləri ıxarılmış, "k rmə əməliyyatı apardığına g rə - " s zlərindən sonra "kredit təşkilatlarına" s zləri ıxarılmış, həmin abzasda "10 faizi miqdarında" s zlərindən sonra "bank və ya digər kredit təşkilatlarına" s zləri əlavə edilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

məcburi d vlət sosial sığorta haqları əmək haqqı dənişləri ilə eyni vaxtda həyata ke irilmədiyi halda, habelə məcburi d vlət sosial sığorta haqqı zrə borcların və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının sığortaedənin hesabından M lki Məcəllədə nəzərdə tutulmuş dənişlərin n vbəliliyinə uyğun tutulmasına dair məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının sərəncamlarını icra etmədiyinə g rə, eləcə də hesablaşma və digər hesablar zrə k rmə əməliyyatlarının aparılması qanunvericiliyə uyğun olaraq dayandırıldığı m ddətdə k rmə əməliyyatı apardığına g rə kredit təşkilatlarına dənilməli olan məcburi d vlət sosial sığorta haqqı məbləğinin 10 faizi miqdarında cərimə;

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 21-ci maddənin iki-səkkizinci abzaslarının sonundakı "cərimə" s z ıxarılmışdır.

[68] 28 noyabr 2006-cı il tarixli 183-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1018) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin doqquzuncu abzasında borcların alınması n banka və ya digər kredit təşkilatlarına sərəncamın verildiyi tarixdən s zləri borcların dənilməsinə dair bildirişdə g stərilən m ddət bitdiyi tarixdən s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[69] 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinə yeni doqquzuncu və onuncu abzaslar əlavə edilmişdir.

 

6 noyabr 2007-ci il tarixli 473-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1193) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin onuncu abzasında "m vafiq icra hakimiyyəti orqanında onun u ota alınması barədə sənəd" s zləri "m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilən bank və ya digər kredit təşkilatında hesabın a ılmasına dair şəhadətnamə - dublikat" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

1 fevral 2008-ci il tarixli 543-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 49) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin onuncu abzasında "sığortaedənlərə" s z ndən sonra "(kommersiya h quqi şəxsləri, xarici kommersiya h quqi şəxsin n mayəndəlik və filialları, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla)" s zləri əlavə edilmişdir.

 

2 iyun 2008-ci il tarixli 618-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 462) ilə 21-ci maddəsinin onuncu abzasında şərti maliyyə vahidinin 400 misli s zləri d rd y z qırx manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

 

[70] 16 noyabr 2001-ci il tarixli 216-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 733) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin onuncu abzasının əvvəlinə "sığortaedənlərin" s z əlavə edilmiş və " dənilməsi gecikdirildikdə" s zlərindən sonra "cari təqvim ilində" s zləri əlavə edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 21-ci maddənin birinci hissəsinin əvvəlki onuncu abzası on birinci abzas hesab edilmiş və yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

sığortaedənlərin məcburi d vlət sosial sığorta haqqının dənilməsi gecikdirildikdə cari təqvim ilində gecikdirmənin hər g n nə g rə sığorta haqqının 0,1 faizi məbləğində peniya.

 

[71] 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 21-ci maddəyə yeni ikinci hissə əlavə edilmişdir.

 

[72] 24 oktyabr 2000-ci il tarixli 936-IQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №11, maddə 776)) ilə 21-ci maddənin ikinci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maliyyə sanksiyaları sığortaedənin hesabından qeyd-şərtsiz qaydada tutulur. Sığortaedən h quqi şəxs olmadıqda və ya bank idarələrində m vafiq hesaba malik deyilsə, maliyyə sanksiyaları notariusun verdiyi icra qeydi əsasında tutulur.

3 dekabr 2004-c il tarixli 794-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 2) ilə 21-ci maddənin ikinci hissəsində "hesabından" s z ndən sonra "bu Qanunun 14-c maddəsinin yeddinci hissəsinə uyğun olaraq" s zləri əlavə edilmişdir.

21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 21-ci maddənin əvvəlki ikinci hissəsi nc hissə hesab edilmiş və yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Məcburi d vlət sosial sığorta haqları zrə yaranmış maliyyə sanksiyaları sığortaedənlərin kredit təşkilatında olan hesabından bu Qanunun 14-c maddəsinin yeddinci hissəsinə uyğun olaraq habelə kredit təşkilatında sığortaedənin hesabı olmadıqda məhkəmənin qanuni q vvəyə minmiş qərarı əsasında tutulur.

 

[73] 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1029-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2005-ci il, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1082) ilə 21-ci maddəyə d rd nc hissə əlavə edilmişdir.

 

[74] 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 28-ci maddənin birinci hissəsində "Məcburi d vlət sosial sığortası sahəsində idarəetməni həyata ke irən m vafiq icra hakimiyyəti orqanı sosial sığorta haqlarının daxil olması və s zləri "M vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[75] 16 noyabr 2001-ci il tarixli 216-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 733) ilə 29-cu maddədə "Fərdi əmək m bahisələrinin həlli haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa" s zləri "Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294) ilə 29-cu maddəyə "sığorta ı s z ndən sonra "və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) s zləri əlavə edilmişdir.

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.