Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

"D vlət r sumu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə

D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun q vvəyə minməsi ilə bağlı onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay m ddətində:

q vvədə olan qanunvericilik aktlarının D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

Nazirlər Kabinetinin və m vafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ-h quqi aktların həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.5-ci maddəsinə uyğun olaraq d zg n tutulmamış və artıq dənilmiş d vlət r sumunun qaytarılması qaydalarını təsdiq etsin;

z səlahiyyətləri daxilində D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.[1]

2. M əyyən edilsin ki:[2]

2.1. D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.1-ci maddəsinin birinci və ikinci bəndlərində, 1.2-ci, 4.1-ci, 4.1-2-ci (hər halda), 4.1-3-c (hər halda), 4.1-4-c , 6.2-ci, 18.65.6.1-ci (hər iki halda), 23-2-ci və 33-2.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata ke irir;[3]

2.1-1. həmin Qanunun 4.1-4-c maddəsində orqan (qurum) dedikdə vəsaitlərin b lg s hissəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, vəsaitlərdən istifadə qaydası hissəsində isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin X susi Tibb Xidmətində işləyən d vlət qulluq ularına m nasibətdə), Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti (bu Qanunun 4.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan xidmətləri və h quqi hərəkətləri həyata ke irən d vlət orqanlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik h quqi şəxslərin, habelə d vlət notariat kontorlarının, 4.1-2-ci maddəsində Azərbaycan Respublikasının Qida Təhl kəsizliyi Agentliyinin iş ilərinə, 4.1-3-c maddəsində isə Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyinin iş ilərinə və mobil cihazların qeydiyyatı sisteminə m nasibətdə) və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi (həmin D vlət Agentliyinin və ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyət g stərən digər d vlət orqanlarının iş ilərinə m nasibətdə) həyata ke irirlər;[4]

2.1-2. həmin Qanunun 4.1-ci maddəsində qurumların iş iləri dedikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin X susi Tibb Xidmətində işləyən d vlət qulluq uları, bu Qanunda nəzərdə tutulan xidmətləri və h quqi hərəkətləri həyata ke irən d vlət orqanlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik h quqi şəxslərin, habelə d vlət notariat kontorlarının iş iləri nəzərdə tutulur;[5]

2.1-3. həmin Qanunun 4.1-1-ci maddəsində (ikinci halda) nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi həyata ke irirlər;

2.1-4. həmin Qanunun 4.1-1-ci maddəsində (hər iki halda) m vafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan qurumlar dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin tabeliyində olan ASAN xidmət mərkəzləri nəzərdə tutulur;

2.1-5. həmin Qanunun 4.1-1-ci maddəsində m vafiq icra hakimiyyəti orqanlarının iş iləri dedikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin X susi Tibb Xidmətində işləyən d vlət qulluq uları, həm inin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin iş iləri nəzərdə tutulur;

2.1-6. həmin Qanunun 1.1-ci maddəsinin birinci və ikinci bəndlərində, 1.2-ci və 6.2-ci maddələrində qurum dedikdə, D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətləri g stərən və h quqi hərəkətləri həyata ke irən publik h quqi şəxslər nəzərdə tutulur;[6]

2.1-7. həmin Qanunun 4.1-2-ci maddəsində qida təhl kəsizliyi sahəsində fəaliyyət g stərən orqan dedikdə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhl kəsizliyi Agentliyi nəzərdə tutulur; [7]

2.1-8. həmin Qanunun 4.1-2-ci maddəsində orqanın iş iləri dedikdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin X susi Tibb Xidmətində işləyən d vlət qulluq uları, həm inin Azərbaycan Respublikasının Qida Təhl kəsizliyi Agentliyinin iş iləri nəzərdə tutulurlar;

2.1-9. həmin Qanunun 4.1-2-ci maddəsində ( nc halda) orqan dedikdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası və Azərbaycan Respublikasının Qida Təhl kəsizliyi Agentliyi nəzərdə tutulur;

2.1-10. həmin qanunun 4.1-3-c maddəsində orqanın iş iləri dedikdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin X susi Tibb Xidmətində işləyən d vlət qulluq uları, həm inin Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyinin iş iləri nəzərdə tutulurlar;

2.1-11. həmin qanunun 4.1-3-c maddəsində (ikinci halda) orqan dedikdə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi nəzərdə tutulur;

2.1-12. həmin qanunun 4.1-3-c maddəsində ( nc halda) orqan dedikdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası və Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi nəzərdə tutulur;[8]

2.2. həmin Qanunun 5.5-ci, 18.65.3-1-ci (ikinci halda), 25.2-ci, 25.2.1-ci, 25.2.2-ci və 33-5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanı nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata ke irir;[9]

2.3. həmin Qanunun 4.7-ci maddəsində və 7-ci maddəsində (2-ci maddə zrə) nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi həyata ke irir;[10]

2.4. həmin Qanunun 23.1-ci, 23.2-ci, 23.3-c (birinci və nc c mlələrdə) və 23.4-c (birinci c mlədə) maddələrində nəzərdə tutulmuş "m vafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti z səlahiyyətləri daxilində həyata ke irir;[11]

2.5. həmin Qanunun 23.3-c maddəsində nəzərdə tutulmuş "x susi razılıq verən m vafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın siyahısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən m əyyən edilir.[12]

2.6. həmin Qanunun 4.1-ci maddəsinin ikinci abzasında m vafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri D vlət Komitəsi nəzərdə tutulur.[13]

2.7. həmin Qanunun 4.1-ci maddəsinin nc bəndində m vafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi, ikinci, nc və d rd nc bəndlərində m vafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan m vafiq qurumlar dedikdə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin tabeliyində olan ASAN xidmət mərkəzləri nəzərdə tutulur;[14]

2.8. həmin Qanunun 4.1-ci maddəsinin d rd nc bəndində m vafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi nəzərdə tutulur.[15]

2.9. həmin Qanunun 27.4-c maddəsində qeydiyyat orqanı dedikdə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri D vlət Komitəsi nəzərdə tutulur;[16]

2.10. həmin Qanunun 4.1-1-ci maddəsində m vafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan m vafiq qurumlar dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin tabeliyində olan ASAN xidmət mərkəzləri, ikinci və nc hallarda m vafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi nəzərdə tutulur.[17]

2.10. həmin Qanunun 33-3-c və 33-4-c maddələrinin adlarında, 33-4-c maddəsinin mətnində nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi həyata ke irir;[18]

2.11. həmin Qanunun 18.65.3-1-ci maddəsində (birinci halda) nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi həyata ke irir.[19]

3. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə tapşırılsın ki, bir ay m ddətində D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hesabat formasını təsdiq etsin.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

 

Bakı şəhəri, 26 dekabr 2001-ci il

№ 621

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       29 dekabr 2006-cı il tarixli 510 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1057)

2.       12 sentyabr 2008-ci il tarixli 826 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 798)

3.       19 iyun 2012-ci il tarixli 653 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 21 iyun 2012-ci il, № 135, Azərbaycan qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 547)

4.       27 dekabr 2012-ci il tarixli 797 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 28 dekabr 2012-ci il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1271)

5.       15 noyabr 2013-c il tarixli 23 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 16 noyabr 2013-c il, № 251; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1327)

6.       10 dekabr 2013-c il tarixli 43 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 15 dekabr 2013-c il, № 277, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1510)

7.       11 aprel 2014-c il tarixli 144 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 13 aprel 2014-c il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 04, maddə 360)

8.       13 yanvar 2016-cı il tarixli 721 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 14 yanvar 2016-cı il, № 08, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 43)

9.       26 may 2016-cı il tarixli 922 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 27 may 2016-cı il, № 114, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 883)

10.    6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1026 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1463)

11.    07 noyabr 2016-cı il tarixli 1100 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 11 noyabr 2016-cı il, № 249, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1807)

12.    9 mart 2017-ci il tarixli 1292 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 370)

13.    1 may 2017-ci il tarixli 1353 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 757)

14.    31 iyul 2017-ci il tarixli 1567 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7 , maddə 1377)

15.    17 oktyabr 2017-ci il tarixli 1637 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 18 oktyabr 2017-ci il, № 228, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1804)

16.    14 dekabr 2017-ci il tarixli 1725 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2017-ci il, № 278, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab, maddə 2293)

17.    25 iyun 2018-ci il tarixli 141 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 29 iyun 2018-ci il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1231)

18.    26 iyun 2018-ci il tarixli 149 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 30 iyun 2018-ci il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1239)

19.    16 iyul 2018-ci il tarixli 203 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 18 iyul 2018-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1489)

20.    10 dekabr 2018-ci il tarixli 395 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 14 dekabr 2018-ci il, № 282)

21.    31 yanvar 2019-cu il tarixli 505 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 3 fevral 2019-cu il, № 27)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI


[1] 29 dekabr 2006-cı il tarixli 510 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1057) ilə 1-ci bəndinin 5-ci abzası ıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

z səlahiyyətləri daxilində "D vlət r sumu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş x susi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti n vlərinə x susi razılıq (lisenziya) verilməsinə g rə d vlət r sumunun məbləğlərini m əyyənləşdirib təsdiq etsin;

 

[2] 11 aprel 2014-c il tarixli 144 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 13 aprel 2014-c il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 04, maddə 360) ilə 2-ci hissədə ikinci onuncu abzaslar m vafiq olaraq 2.1 2.9-cu bəndlər hesab edilmişdir.

 

[3] 1 may 2017-ci il tarixli 1353 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 757) ilə 2.1-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.1. "D vlət r sumu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş "m vafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi həyata ke irir;

 

31 iyul 2017-ci il tarixli 1567 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7 , maddə 1377) ilə 2.1-ci bənddə 4.1-ci maddəsində s zləri 1.1-ci maddəsinin birinci və ikinci bəndlərində, 1.2-ci, 4.1-ci, 6.2-ci və 33-2.2-ci maddələrində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

25 iyun 2018-ci il tarixli 141 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 29 iyun 2018-ci il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1231) ilə 2.1-ci bəndə 6.2-ci s zlərindən sonra , 23-2-ci s zləri əlavə edilmişdir.

 

16 iyul 2018-ci il tarixli 203 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 18 iyul 2018-ci il, № 157, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 7, I kitab, maddə 1489) ilə 2.1-ci bəndinə 6.2-ci s zlərindən sonra , 18.65.6.1-ci (hər iki halda) s zləri əlavə edilmişdir.

 

10 dekabr 2018-ci il tarixli 395 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 14 dekabr 2018-ci il, № 282) ilə 2.1-ci bəndə 4.1-ci, s zlərindən sonra 4.1-2-ci (hər halda), 4.1-3-c s zləri əlavə edilmişdir.

 

31 yanvar 2019-cu il tarixli 505 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 3 fevral 2019-cu il, № 27) ilə 2.1-ci bəndə 4.1-3-c s zlərindən sonra (hər halda), 4.1-4-c , s zləri əlavə edilmişdir.

 

[4] 1 may 2017-ci il tarixli 1353 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 757) ilə yeni məzmunda 2.1-1 2.1-5-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

31 iyul 2017-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164) ilə 2.1-1-ci bəndə orqanlar s z ndən sonra (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik h quqi şəxslər) s zləri, orqanlarının, s z ndən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik h quqi şəxslərin, s zləri əlavə edil

 

10 dekabr 2018-ci il tarixli 395 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 14 dekabr 2018-ci il, № 282) ilə 2.1-1-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.1-1. həmin Qanunun 4.1-2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş m vafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini vəsaitlərin orqanlar (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik h quqi şəxslər) arasında b lg s hissəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, vəsaitlərdən istifadə qaydası hissəsində isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin X susi Tibb Xidmətində işləyən d vlət qulluq ularına m nasibətdə), Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti (bu Qanunun 4.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan xidmətləri və h quqi hərəkətləri həyata ke irən d vlət orqanlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik h quqi şəxslərin, habelə d vlət notariat kontorlarının iş ilərinə m nasibətdə) və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi (həmin D vlət Agentliyinin və ASAN xidmət mərkəzlərində fəaliyyət g stərən digər d vlət orqanlarının iş ilərinə m nasibətdə) həyata ke irirlər;

 

31 yanvar 2019-cu il tarixli 505 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 3 fevral 2019-cu il, № 27) ilə 2.1-1-ci bənddə 4.1-3-c s zləri 4.1-4-c s zləri ilə, və 4.1-2-ci maddəsində isə s zləri , 4.1-2-ci maddəsində s zləri ilə əvəz edilmişdir, həmin bəndə birinci halda iş ilərinə s z ndən sonra , 4.1-3-c maddəsində isə Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyinin iş ilərinə və mobil cihazların qeydiyyatı sisteminə s zləri əlavə edilmişdir.

 

[5] 31 iyul 2017-ci il tarixli 1567 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7 , maddə 1377) ilə 2.1-2-ci bəndə orqanlarının, s z ndən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik h quqi şəxslərin, s zləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 31 iyul 2017-ci il tarixli 1567 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 1 avqust 2017-ci il, № 164, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7 , maddə 1377) ilə 2.1-6-cı bənd əlavə edilmişdir.

 

[7] 10 dekabr 2018-ci il tarixli 395 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 14 dekabr 2018-ci il, № 282) ilə yeni məzmunda 2.1-7-ci 2.1-9-cu bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[8] 31 yanvar 2019-cu il tarixli 505 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 3 fevral 2019-cu il, № 27) ilə yeni məzmunda 2.1-10-cu 2.1-12-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

 

[9] 26 may 2016-cı il tarixli 922 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 27 may 2016-cı il, № 114, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 883) ilə 2.2-ci bəndində 5.5-ci maddəsində s zləri 5.5-ci, 25.2-ci, 25.2.1-ci və 25.2.2-ci maddələrində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

26 iyun 2018-ci il tarixli 149 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 30 iyun 2018-ci il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1239) ilə 2.2-ci bəndə 5.5-ci s zlərindən sonra , 18.65.3-1-ci (ikinci halda), s zləri əlavə edilmişdir və həmin bənddə və 25.2.2-ci s zləri , 25.2.2-ci və 33-5-ci s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 1 may 2017-ci il tarixli 1353 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 757) ilə 2.3-c bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.3. həmin Qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş "m vafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini bu Qanunun 2.0.1 - 2.0.11 maddələri zrə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi həyata ke irir;

 

17 oktyabr 2017-ci il tarixli 1637 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Xalq qəzeti, 18 oktyabr 2017-ci il, № 228, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 10, maddə 1804) ilə 2.3-c bəndində 2.0.1 2.0.11-ci maddələr s zləri 2-ci maddə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 12 sentyabr 2008-ci il tarixli 826 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti 13 sentyabr 2008-ci il, № 205, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 798) ilə 2-ci bəndinin beşinci abzasından və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti z səlahiyyətləri daxilində s zləri ıxarılmışdır.

 

13 yanvar 2016-cı il tarixli 721 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 14 yanvar 2016-cı il, № 08, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 43) ilə 2.4-c bənddə maddəsində s z , 23.2-ci, 23.3-c (birinci və nc c mlələrdə) və 23.4-c (birinci c mlədə) maddələrində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

9 mart 2017-ci il tarixli 1292 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 11 mart 2017-ci il, № 54, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 370) ilə 2.4-c bənd ləğv edilmişdir.

 

[12] 13 yanvar 2016-cı il tarixli 721 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 14 yanvar 2016-cı il, № 08, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 01, maddə 43) ilə 2.5-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[13] 19 iyun 2012-ci il tarixli 653 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 21 iyun 2012-ci il, № 135, Azərbaycan qəzeti 22 iyun 2012-ci il, № 136, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 06, maddə 547) ilə 2-ci hissəsinə altıncı bənd əlavə edilmişdir.

 

6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1026 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1463) ilə 2.6-2.8-ci bəndləri ləğv edilmişdir.

 

[14] 27 dekabr 2012-ci il tarixli 797 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 28 dekabr 2012-ci il, № 291, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1271) ilə 2-ci hissəsinə yeni məzmunda yeddinci bənd əlavə edilmişdir.

 

11 aprel 2014-c il tarixli 144 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 13 aprel 2014-c il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 04, maddə 360) ilə 2.7-ci bənddə Agentliyi s z ndən sonra , ikinci, nc və d rd nc bəndlərində m vafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan m vafiq qurumlar dedikdə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyinin tabeliyində olan ASAN xidmət mərkəzləri s zləri əlavə edilmişdir.

 

[15] 15 noyabr 2013-c il tarixli 23 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Respublika qəzeti, 16 noyabr 2013-c il, № 251; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1327) ilə 2-ci hissəsinin yeddinci bəndinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və həmin hissəyə səkkizinci bənd əlavə edilmişdir.

 

[16] 10 dekabr 2013-c il tarixli 43 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 15 dekabr 2013-c il, № 277, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1510) ilə 2-ci hissəsinə doqquzuncu bənd əlavə edilmişdir.

 

[17] 07 noyabr 2016-cı il tarixli 1100 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 11 noyabr 2016-cı il, № 249, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1807) ilə 2.9-cu bəndinin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 2.10-cu bənd əlavə edilmişdir.

 

1 may 2017-ci il tarixli 1353 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 757) ilə 2.10-cu bənd ləğv edilmişdir.

 

[18] 14 dekabr 2017-ci il tarixli 1725 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 16 dekabr 2017-ci il, № 278, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 12, I kitab, maddə 2293) ilə yeni məzmunda 2.10-cu bənd əlavə edilmişdir.

 

[19] 26 iyun 2018-ci il tarixli 149 n mrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( Azərbaycan qəzeti, 30 iyun 2018-ci il, № 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1239) ilə 2.10-cu bəndin sonunda n qtə işarəsi n qtəli verg l işarəsi ilə əvəz edilmişdir və aşağıdakı məzmunda 2.11-ci bənd əlavə edilmişdir.
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.