Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

"Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları"nın və "Elektron xidmət n vlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın və Elektron xidmət n vlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında[1]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

D vlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslərin elektron xidmətlər g stərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 n mrəli Fərmanının 1-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları təsdiq edilsin (1 n mrəli əlavə).

2. Elektron xidmət n vlərinin Siyahısı təsdiq edilsin (2 n mrəli əlavə).

3. Elektron xidmətlər reyestrinin operatoru funksiyalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi həyata ke irir.[2]

4. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyinə tapşırılsın ki: [3]

4.1. bir ay ərzində elektron xidmətlər reyestrini formalaşdırsın;

4.2. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən elektron xidmətlərin g stərilməsinin mərhələlərlə icra olunmasını nəzərə alaraq, bu qərarın 2-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş "Elektron xidmət n vlərinin Siyahısı"nda zərurət yarandığı halda dəyişikliklər edilməsi barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.[4]

5. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın ki, iki ay m ddətində:

5.1. g stərilən elektron xidmətlərin elektron xidmətlər reyestrində qeydə alınmasını təmin etsinlər;

5.2. elektron xidmətlərin g stərilməsində iştirak edən əməkdaşların elektron imza ilə təmin edilməsi n zəruri tədbirlər g rs nlər.

6. Bu qərar imzalandığı g ndən q vvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə

 

Bakı şəhəri, 24 noyabr 2011-ci il

№ 191

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 n mrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

1 n mrəli əlavə

 

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi[5]

 

QAYDALARI

 

1. mumi m ddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar "D vlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslərin elektron xidmətlər g stərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 n mrəli Fərmanının 1-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır. [6]

1.2. Bu Qaydalar mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər tərəfindən fəaliyyətin həyata ke irilməsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və informasiya sistemləri vasitəsilə digər d vlət qurumlarına, fiziki və h quqi şəxslərə elektron xidmətlər g stərilməsi ilə bağlı məsələləri tənzimləyir. [7]

1.3. Bu Qaydalar həm inin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslərin elektron xidmətlər g stərməsində iştirak edən digər təşkilatlara da şamil edilir.

1.4. Bu Qaydalar qanunvericiliklə m hafizəsi təmin edilən informasiyaların əldə edilməsi ilə bağlı elektron xidmətlərin g stərilməsini əhatə etmir.

 

2. Əsas anlayışlar

 

2.1. Bu Qaydalarda aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə edilir:

2.1.1. elektron xidmətlər - mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər tərəfindən fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq digər d vlət qurumlarına, fiziki və h quqi şəxslərə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməklə, tərəflər arasında bilavasitə təmas olmadan g stərilən xidmətlər;

2.1.2. inzibati reqlament - elektron xidmətin həyata ke irilməsinin inzibati prosedurunu m əyyənləşdirən texniki normativ h quqi akt;

2.1.3. elektron xidmət təminat ısı (bundan sonra - təminat ı) - elektron xidmətlər g stərən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxs;

2.1.4. elektron xidmət istifadə iləri (bundan sonra - istifadə i) - elektron xidmətlərdən istifadə edən d vlət qurumları, fiziki və h quqi şəxslər;

2.1.5. elektron xidmətlər reyestri - mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər tərəfindən g stərilən elektron xidmətlər barədə məlumatların daxil edildiyi məlumat bazası;

2.1.6. reyestrin operatoru - elektron xidmətlərin reyestrini formalaşdıran və xidmətlərin u otunu aparan səlahiyyətli orqan;

2.1.7. "Elektron h kumət"in d vlət informasiya sistemi - d vlət qurumlarının informasiya sistemləri arasında təhl kəsiz informasiya m badiləsini, elektron xidmətlərin g stərilməsini təmin edən "Elektron h kumət" portalı, elektron xidmətlər reyestri, həm inin m vafiq sahədə təşkilati-texniki elementlərin vahid kompleksi;[8]

2.1.8 Elektron h kumət portalı - d vlət qurumlarının elektron xidmətlərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada təqdim olunmasına, istifadə ilərin onlardan istifadəsinə, d vlət qurumlarının portala qoşulmuş informasiya sistemləri və ehtiyatlarından (məlumat bazaları, məlumat-axtarış sistemləri, reyestrlər və digər informasiya resursları) m vafiq sənədlər barədə qanunla m əyyən edilmiş qaydada informasiya əldə edilməsinə xidmət edən internet informasiya ehtiyatı;[9]

2.1.9. identikləşdirmə - informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə etməklə şəxsin birmənalı m əyyən edilməsi.

 

3. Tətbiq sahəsi

 

3.1. Bu Qaydalar mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər tərəfindən aşağıdakı konkret sahələrdə g stərilən xidmətləri əhatə edir:

3.1.1. ailə, qadın, uşaq problemləri;

3.1.2. arxitektura və tikinti;

3.1.3. dini qurumlarla iş;

3.1.4. d vlət qulluğu;

3.1.5. əmək və məşğulluq;

3.1.6. əmlak m nasibətləri;

3.1.7. g mr k işi;

3.1.8. h quqi xidmətlər;

3.1.9. h quq m hafizə;

3.1.10. idman və bədən tərbiyəsi;

3.1.11. kənd təsərr fatı;

3.1.12. kommunal xidmətlər;

3.1.13. konsulluq xidmətləri;

3.1.14. qa qınlar və məcburi k k nlərlə iş;

3.1.15. maliyyə, qiymətli kağızlar, audit;[10]

3.1.16. mədəniyyət, turizm;

3.1.17. m dafiə;

3.1.18. nəqliyyat;

3.1.19. rabitə və informasiya texnologiyaları;

3.1.20. səhiyyə;

3.1.21. sənaye, ticarət;

3.1.22. sosial m dafiə, sosial təminat;

3.1.23. standartlaşdırma və metrologiya;

3.1.24. statistika;

3.1.25. təbii resurslar və ekologiya;

3.1.26. təhsil və elm;

3.1.27. torpaq və xəritə əkmə;[11]

3.1.28. vergilər;

3.1.29. vətəndaşlıq, miqrasiya.

 

4. Elektron xidmətlərin g stərilməsi

 

4.1. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər tərəfindən bu Qaydalarla m əyyən olunmuş konkret sahələr zrə elektron xidmətlərin təşkili hər bir xidmət zrə hazırlanmış inzibati reqlamentə uyğun həyata ke irilir.

4.2. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər informasiya və interaktiv n v elektron xidmətlər g stərirlər. [12]

4.3. İnformasiya n vl elektron xidmətlərdə istifadə ilərə sərbəst olaraq m xtəlif məsələlər zrə elektron formada məlumatlanma imkanı təmin edilir. Bu n v elektron xidmətlərin g stərilməsi n identikləşdirmə tələb olunmur.

4.4. İnteraktiv n vl elektron xidmətlərdə istifadə ilərin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslərin informasiya sistemlərinə sorğu və ya tapşırıqla m raciəti və m vafiq informasiya, sənəd və ya hər hansı tələb olunan nəticənin əldə edilməsi n qarşılıqlı məlumat m badiləsi təmin edilir. Bu n v elektron xidmətlərin g stərilməsi n identikləşdirmə tələb olunur.

4.5. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxsin g stərdiyi elektron xidmət bu Qaydaların 10-cu hissəsinə m vafiq olaraq qeydə alınaraq, Reyestrə daxil edilməlidir.

4.6. Elektron xidmətlərin g stərilməsi zamanı "Elektron h kumət" d vlət informasiya sistemindən istifadə edilir.

 

5. Elektron xidmət istifadə ilərinin h quqları

 

5.1. Elektron xidmətlərdən istifadə zamanı istifadə ilərin aşağıdakı h quqları vardır:

5.1.1. elektron xidmətləri m vafiq inzibati reqlamentə uyğun qaydada və vaxtında almaq;

5.1.2. elektron xidmətlərdən istifadə etmək n dolğun, aktual və d zg n məlumat əldə etmək;

5.1.3. elektron xidmətlərdən eyni şərtlərlə və bərabərh quqlu istifadə etmək;

5.1.4. elektron xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan m bahisələrin məhkəməyəqədər həlli imkanlarından istifadə etmək.

 

6. Təminat ının h quq və vəzifələri

 

6.1. Təminat ının aşağıdakı h quqları vardır:

6.1.1. təqdim edilmiş sənədlər barədə ətraflı informasiya əldə edilməsi n istifadə inin məlumatlarına əsasən digər d vlət qurumlarında aparılan elektron informasiya ehtiyatlarından (məlumat bazaları, məlumat-axtarış sistemləri, reyestrlər və digər informasiya resursları) istifadə etmək, bu m mk n olmadığı hallarda, istifadə idən həmin sənədlərin əslini tələb etmək;

6.1.2. elektron xidmətlərin g stərilməsi ilə bağlı digər d vlət qurumları ilə qarşılıqlı informasiya və sənəd m badiləsi aparmaq;

6.1.3. istifadə inin elektron xidmətlərdən istifadə tarix əsi barədə məlumatları saxlamaq.

6.2. Təminat ı aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin etməlidir:

6.2.1. elektron xidmətləri qanunvericiliyə uyğun təşkil etmək;

6.2.2. elektron xidmətləri m vafiq inzibati reqlamentlərə uyğun g stərmək;

6.2.3. elektron xidmətlərin qeydə alınaraq Reyestrə daxil edilməsi n m vafiq tədbirlər g rmək;[13]

6.2.3-1. elektron xidmətlərin, informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının Elektron h kumət portalına qoşulmasının təmin edilməsi n Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-c il 5 fevral tarixli 813 n mrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Elektron h kumət portalı haqqında Əsasnamə yə uyğun tədbirlər g rmək;[14]

6.2.4. elektron xidmətlərin g stərilməsini təmin etmək n qanunvericiliklə m əyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

6.3. Elektron xidmətlərin g stərilməsi dərhal həyata ke irilmədiyi hallarda təminat ı istifadə inin m raciətinin qəbul edilməsi və sonrakı icrası ilə bağlı ona bildiriş g ndərməlidir.

 

7. Təminat ıya və onun istifadə i ilə m nasibətlərinə dair tələblər

 

7.1. Təminat ı aşağıdakı tələblərə riayət etməlidir:

7.1.1. rəsmi internet informasiya ehtiyatında yaradılmış d vlət xidmətləri b lməsində aidiyyəti zrə g stərilən xidmətin adının, bu xidmətin g stərilməsi n tələb olunan sənədlərin dəqiq siyahısının, m vafiq sənədlərin (ərizə, blank və digər) elektron formasının yerləşdirilməsi, şəxslərin bu b lmədən maneəsiz, sərbəst istifadəsinin təmin edilməsi; [15]

7.1.2. istifadə i tərəfindən m əyyən edilmiş qaydada doldurulmuş ərizə və tələb olunan sənədlərin skan edilmiş surətlərinin elektron formada qəbul edilməsinin, bu barədə g ndərən şəxsə təsdiqetmə bildirişinin g ndərilməsinin və həmin sənədlərə qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada və m ddətdə baxılmasının təmin edilməsi, həm inin bu məqsədlə "bir pəncərə" prinsipi əsasında yaradılan "Elektron h kumət" portalının istifadə edilməsinə şərait yaradılması;

7.1.3. elektron xidmətin g stərilməsinin gedişatı barədə istifadə iyə məlumat almaq imkanının yaradılması və nəticənin ona təqdim edilməsi;

7.1.4. elektron xidmətlərin g stərilməsi n digər d vlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqələrin həyata ke irilməsi;

7.1.5. d vlət xidmətləri b lməsi vasitəsilə aparılan əməliyyatların və fərdi məlumatların təhl kəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə zəruri texniki təhl kəsizlik tədbirlərinin g r lməsi; [16]

7.1.6. qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər lazımi tədbirlərin həyata ke irilməsi.

7.2. Elektron xidmətlərin g stərilməsi zamanı təminat ı istifadə idən inzibati reqlamentdə nəzərdə tutulmayan sənədlərin, həm inin digər d vlət qurumlarının informasiya ehtiyatlarında m vcud olan sənədlərin və məlumatların təqdim edilməsini, o c mlədən, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, digər d vlət qurumlarına əlavə m raciət etməsini, hər hansı razılaşdırma aparılmasını tələb etməməlidir.

7.3. Təminat ı istifadə i tərəfindən elektron formada g ndərilmiş sənədlərin və məlumatların adi qaydada emal edilməsini, saxlanılmasını və m vcud karg zarlıq qaydalarına m vafiq olaraq baxılmasını təmin etməlidir.

7.4. İstifadə i tərəfindən elektron formada g ndərilmiş sənədlərin və məlumatların keyfiyyəti aşağı, natamam, oxunulmaz olduqda və ya digər atışmazlığı halında təminat ı bu barədə istifadə ini məlumatlandırmalı və ona elektron xidmətin g stərilməsinin m mk n olması n bu halların aradan qaldırılmasını t vsiyə etməlidir.

 

8. Elektron xidmətlər zrə dənişlər

 

8.1. Təminat ı tərəfindən elektron xidmətin g stərilməsi n qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş dənişlərdən başqa əlavə haqq ( dəniş) tələb edilməməlidir.

8.2. Təminat ı elektron xidmətin g stərilməsi n dənişin real vaxt rejimində elektron formada həyata ke irilməsi imkanını təmin etməlidir.

 

9. Elektron xidmətlərin həyata ke irilməsi n inzibati reqlamentlərin işlənilməsi

 

9.1. Təminat ılar bu Qaydaların 1 n mrəli əlavəsi ilə m əyyən edilmiş n munəvi formaya uyğun olaraq, hər bir elektron xidmət zrə ayrıca inzibati reqlament hazırlamalıdırlar.

9.2. Elektron xidmətin həyata ke irilməsi n inzibati reqlament bu xidməti təmin edəcək mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxs tərəfindən hazırlanır və təsdiq edilir. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının hazırladığı inzibati reqlament həmin orqan tərəfindən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslərin hazırladığı inzibati reqlament Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir. Elektron xidmətin g stərilməsində digər d vlət qurumlarının iştirakı nəzərdə tutulduğu halda, inzibati reqlament bu qurumlarla razılaşdırılmaqla xidməti təmin edəcək qurum tərəfindən hazırlanır və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qaydada təsdiq edilir. [17]

9.3. İnzibati reqlamentin işlənilməsi zamanı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxs elektron xidmətin g stərilməsinin optimallaşdırılması, keyfiyyətinin y ksəldilməsi, həm inin aşağıdakılar əsas g t r l r:

9.3.1. inzibati prosedurların və əməliyyatların nizamlanması, qanunvericiliyə zidd olmadığı hallarda artıq olan prosedur və əməliyyatların aradan qaldırılması;

9.3.2. təqdim olunan sənədlərin sayının azaldılması, eyni məlumatların təkrar təqdim edilməsinin qarşısını alan yeni sənəd formalarının tətbiq edilməsi, həm inin istifadə i və təminat ı arasında bilavasitə təmasın aradan qaldırılması n idarələrarası razılaşdırmaların informasiya texnologiyalarının tətbiqi vasitəsilə aparılması;

9.3.3. elektron xidmətin g stərilməsi n tələb olunan m ddətin azaldılması;

9.3.4. elektron xidmətin g stərilməsinə g rə məsuliyyət daşıyan şəxslərin m əyyənləşdirilməsi.

9.4. İnzibati reqlamentdə elektron xidmətin həyata ke irilməsində iştirak edən b t n qurumların - d vlət qurumlarının, onların tabeliyində olan təşkilatların, digər aidiyyəti qurumların fəaliyyəti, hərəkətləri dəqiq və dolğun təsvir olunur.

9.5. İnzibati reqlament aşağıdakı tələblərə uyğun olmalıdır:

9.5.1. elektron xidmətin yerinə yetirilməsi n mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxsin, o c mlədən aidiyyəti struktur b lmələrinin və tabeliyində olan təşkilatların m vafiq fəaliyyətini tam əhatə etməlidir;

9.5.2. aydın və qısa yazılmalıdır.

9.6. İnzibati reqlamentdə əsasən aşağıdakılar əks olunmalıdır:

9.6.1. mumi hissə;

9.6.2. elektron xidmətin g stərilməsi n fəaliyyət ardıcıllığı;

9.6.3. elektron xidmətin g stərilməsi zamanı qarşılıqlı m nasibətlər.

9.7. İnzibati reqlamentin layihəsi onu hazırlayan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxsin internet informasiya ehtiyatında ictimai m zakirəyə ıxarılmalıdır.

9.8. Təsdiq olunmuş İnzibati reqlament xidmət g stərən d vlət qurumunun internet informasiya ehtiyatında yerləşdirilməli və tanışlıq n ictimaiyyətə a ıq olmalıdır.[18]

 

10. Reyestrin aparılması

 

10.1. Hər bir mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxsin g stərdiyi elektron xidmətlər qeydə alınaraq, elektron xidmətlər reyestrinə daxil edilməlidir. Elektron xidmətlər Reyestri reyestrin operatoru tərəfindən aparılır.

10.2. Reyestrin aparılmasına aşağıdakı fəaliyyətlər aiddir:

10.2.1. elektron xidmətin Reyestrə daxil etməklə qeydə alınması;

10.2.2. Reyestrə daxil edilmiş elektron xidmət haqqında məlumatlara d zəlişlər edilməsi;

10.2.3. elektron xidmətin qeydə alınmasının ləğv edilməsi və Reyestrdən ıxarılması.

10.3. Elektron xidmətin qeydə alınması n mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxs bu Qaydaların 2 n mrəli əlavəsində g stərilən ərizə formasını dolduraraq, Reyestrin operatoruna m raciət etməlidir.

10.4. Reyestrin operatoru m raciət ərizəsini aldıqdan sonra 3 iş g n ərzində elektron xidməti qeydə alaraq Reyestrə daxil edilməsini təmin edir və elektron xidmətə təkrarolunmaz reyestr n mrəsinin verilməsi barədə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxsə bildiriş g ndərir.

10.5. Reyestrdə elektron xidmətlər barədə aşağıdakı məlumatlar saxlanılır:

10.5.1. elektron xidmətin qeydə alınması və ya qeydə alınmasının ləğv edilməsi barədə məlumatlar;

10.5.2. m raciət ərizəsinə daxil edilmiş məlumatlar.

10.6. Reyestrə daxil edilmiş elektron xidmətlər barədə məlumatlarda d zəlişlər olduqda, təminat ı 3 iş g n ərzində Reyestrdə m vafiq d zəlişlərin edilməsi n Reyestrin operatoruna m raciət etməlidir.

10.7. Elektron xidmətin qeydə alınmasının ləğv edilməsi təminat ının m raciəti əsasında və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həyata ke irilir.

10.8. Reyestrdə d zəlişlər edilməsi barədə m raciət daxil olduğu tarixdən etibarən Reyestrin operatoru tərəfindən 1 iş g n ərzində həyata ke irilir və bu barədə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxsə məlumat verilir.

 

11. Elektron xidmətlərin təqdim olunması sulları

 

11.1. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər tərəfindən g stərilən elektron xidmətlər onların rəsmi internet informasiya ehtiyatlarında və "Elektron h kumət" portalında istifadə ilərə təqdim olunur.

11.2. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər elektron xidmətlərini z rəsmi internet informasiya ehtiyatlarında yaradılmış d vlət xidmətləri b lməsində təqdim edirlər. [19]

11.3. "Elektron h kumət" portalı elektron xidmətlər haqqında məlumatların istifadə ilərə atdırılmasına və elektron xidmətlərdən sadə yolla və "bir pəncərə" prinsipi əsasında istifadəsinə imkan verir.

11.4. Elektron h kumət portalının fəaliyyətinin təşkili Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi, təhl kəsizliyinin təmin edilməsi həmin Nazirliklə birgə Azərbaycan Respublikası X susi D vlət M hafizə Xidmətinin X susi Rabitə və İnformasiya Təhl kəsizliyi D vlət Agentliyi tərəfindən həyata ke irilir.[20]

11.5. "Elektron h kumət" portalında istifadə ilər n aşağıdakı imkanlar təmin edilir:

11.5.1. fərdiləşdirilmiş xidmətlərin g stərilməsi n portala təhl kəsiz giriş mexanizmlərindən istifadə edilməsi;

11.5.2. portal vasitəsilə d vlət qurumları və onlar tərəfindən g stərilən elektron xidmətlər haqqında məlumatların əldə edilməsi;

11.5.3. m vcud sorğulardan istifadə etməklə, m əyyən formaları doldurmaqla və ya bilavasitə mənbəyə ke idi təmin etməklə, elektron xidmətlərin o c mlədən dəniş nəzərdə tutan xidmətlərin g stərilməsi;

11.5.4. rəsmi yazışmalar altsisteminə ke idin təmin edilməsi.

11.6. "Elektron h kumət" portalının tərkib hissəsi kimi təşkil edilən rəsmi yazışmalar altsistemi vətəndaşlara d vlət qurumları ilə etibarlı, təhl kəsiz və mumi şəkildə təmas yaratmağa imkan verir.

11.7. Rəsmi yazışmalar altsistemində vətəndaşlar bu sistemə qoşulmuş mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslərinə rəsmi m raciətlər g ndərə və nəticələri barədə məlumatlar əldə edə bilərlər.

 

12. Elektron imzadan istifadə

 

12.1. Elektron xidmətlərin g stərilməsi zamanı elektron imzadan aşağıdakı hallarda istifadə edilə bilər:

12.1.1. elektron xidmətlərin istifadə isinin autentifikasiyası;

12.1.2. rəsmi yazışmalar sistemində m raciətlərin g ndərilməsi və cavabların alınması;

12.1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslərinə elektron formada g ndərilən sənədlərin imzalanması.

12.2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə m vafiq olaraq d vlət qurumlarına fiziki və ya h quqi şəxs tərəfindən g ndərilən sənədlər onun g cləndirilmiş imzası ilə təsdiqlənməlidir.

12.3. Elektron imzadan istifadə ilə bağlı bu Qaydalarda nəzərdə tutulmayan digər məsələlər elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

 

13. Elektron xidmətlərlə bağlı məsuliyyət

 

13.1. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər elektron xidmətlərin g stərilməsi zamanı əldə etdikləri fərdi məlumatların və digər məlumatların qanunvericiliyə m vafiq qaydada m hafizəsini təmin etməlidirlər.

13.2. Elektron imzadan istifadə zamanı hər bir imza sahibi onu yaratma məlumatlarını gizli saxlamalıdır.

13.3. İstifadə ilər "Elektron h kumət" portalına m raciət n onlara verilmiş giriş məlumatlarının qorunmasına, digər şəxslərə verilməməsinə, elektron xidmətlərdən qanunauyğun şəkildə istifadəsinə g rə qanunvericiliklə m əyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

13.4. Elektron xidmətlərin g stərilməsi zrə yaranan m bahisələr tərəflərin razılaşması yolu ilə həll olunmadığı halda, qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkəməyə m raciət edilə bilər.

 

 


 

"Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər

tərəfindən konkret sahələr zrə elektron

xidmətlər g stərilməsi Qaydaları"na

1 n mrəli əlavə [21]

 

N munəvi forma

 

Təsdiq edirəm: [22]

(mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının adı,

rəhbər şəxsin soyadı, adı, atasının adı,

imza, tarix, m h r)

 

____________________________________________________________________________

elektron xidmətin tam adı (d vlət qurumunun və elektron xidmətin adı)

 

zrə inzibati reqlament

 

1. mumi m ddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı:

____________________________________________________________________________

elektron xidmətin rəsmi adı

 

1.2. Elektron xidmətin məzmunu:

____________________________________________________________________________

xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

1.3. Elektron xidmətin g stərilməsinin h quqi əsası:

____________________________________________________________________________

xidmətin g stərilməsini tənzimləyən normativ h quqi aktların (konkret

bəndləri g stərməklə) siyahısı

 

1.4. Elektron xidməti g stərən d vlət qurumunun adı:

____________________________________________________________________________

tam adı

 

1.5. Elektron xidmətin digər icra ıları:

____________________________________________________________________________

elektron xidmətin g stərilməsində iştirak edən digər d vlət orqanlarının və qurumlarının siyahısı[23]

 

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi:

____________________________________________________________________________

tam, qismən

1.7. Elektron xidmətin icra m ddəti: ____________________________________________

 

Qeydlər:

1. Tam avtomatlaşdırılmış elektron xidmət n xidmətin g stərilmə vaxtı sorğunun informasiya sistemləri tərəfindən emalı vaxtilə m əyyən edilir.

2. Qismən avtomatlaşdırılmış elektron xidmətin g stərilməsi n təqdim edilmiş məlumatın dolğunluğundan asılı olaraq, xidmətin m ddətinin aşağı və yuxarı həddi m əyyən olunur.

 

1.8. Elektron xidmətin g stərilməsinin nəticəsi:

____________________________________________________________________________

arayış, icazə, x susi razılıq (lisenziya), sertifikat, əməliyyat və s. [24]

 

2. Elektron xidmətin g stərilməsinin həyata ke irilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin n v :

____________________________________________________________________________

informativ, interaktiv

 

2.2. Elektron xidmət zrə dəniş: □ a) dənişsiz b) dənişli

2.2.1. dənişlidirsə,

____________________________________________________________________________

məbləğ və xidmət n dəniş tələb olunmasının h quqi əsası

____________________________________________________________________________

bank rekvizitləri, dəmə sulları - internet- dəmə, terminal, nağd və s.

 

2.3. Elektron xidmətin istifadə iləri:

____________________________________________________________________________

fiziki şəxslər, h quqi şəxslər, d vlət qurumları, digərləri[25]

 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:

____________________________________________________________________________

elektron xidmətin g stərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb nvanı

 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, d vlət qurumlarının internet informasiya ehtiyatının veb nvanı, elektron po t nvanı, telefon n mrəsi

 

2.6. Elektron xidmətin g stərilməsi n tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

2.6.1. elektron xidmətin g stərilməsi n tələb olunan sənədlər d vlət qurumlarının informasiya ehtiyatında olduqda:

____________________________________________________________________________

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) n mrəsini və ya onu identikləşdirməyə imkan verən digər rekvizitlər

 

2.6.2. elektron xidmətin g stərilməsi n tələb olunan məlumatlar və sənədlər d vlət qurumlarının informasiya ehtiyatında olmadıqda:

____________________________________________________________________________

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestat və s.) elektron formada surətləri

 

Qeydlər:

1. D vlət xidmətləri b lməsinə m raciət edən şəxs tərəfindən doldurulması tələb olunan ərizə, anket, blank və digər sənədlərin formaları bu reqlamentə əlavə edilir. [26]

2. Tələb olunan sənədlərə qanunvericiliklə notarial qaydada təsdiqlənmə və ya digər tələblər m əyyənləşdirilmişdirsə, bu halda elektron xidmətin g stərilməsi n həmin sənədlərin elektron formada surətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.

 

 

3. Elektron xidmətin g stərilməsi n inzibati prosedurlar

 

3.1. İnformativ n vl elektron xidmətlər istifadə ilər n daim a ıqdır və m raciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər u un sorğu:

3.2.1. sorğunun formalaşdırılması;

3.2.2. sorğunun qəbulu.

3.3. Elektron xidmətin g stərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.3.1. sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları (tam və qismən avtomatlaşdırılmış xidmətlərin uyğun x susiyyətləri nəzərə alınmaqla);

3.3.2. sorğunun qəbulu.

3.4. Sorğunun icrası:

3.4.1. ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o c mlədən məsul şəxs haqqında məlumat;

3.4.2. hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə m ddəti və/və ya maksimal yerinə yetirilmə m ddəti;

3.4.3. inzibati əməliyyatda iştirak edən digər d vlət qurumu haqqında məlumat;

3.4.4. hər bir inzibati prosedurun nəticəsi və onun verilməsi qaydası.

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.5.1. nəzarət forması;

3.5.2. nəzarət qaydası.

3.6. Elektron xidmətin g stərilməsi zrə m bahisələr:

3.6.1. istifadə inin şikayət etmək h ququ haqqında məlumat;

3.6.2. şikayətin əsaslandırılması və baxılması n lazım olan informasiya;

3.6.3. şikayətin baxılma m ddəti.

 

 


 

"Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər

tərəfindən konkret sahələr zrə elektron

xidmətlər g stərilməsi Qaydaları"na

2 n mrəli əlavə[27]

 

Elektron xidmətin qeydə alınması

( zərində d zəliş aparılması, ləğv edilməsi) barədə m raciət ərizəsi

 

1. Elektron xidmət g stərən d vlət qurumunun adı:

____________________________________________________________________________

tam adı

 

2. Elektron xidmət haqqında məlumatın:

□ qeydə alınmasını;

□ zərində d zəliş aparılmasını; Reyesr 1____________

□ qeydə alınmasının ləğv edilməsini Reyesr 1____________

xahiş edirik.

 

3. Elektron xidmətin adı:

____________________________________________________________________________

elektron xidmətin rəsmi adı

 

4. Elektron xidmətin digər icra ıları:

____________________________________________________________________________

elektron xidmətin g stərilməsində iştirak edən digər d vlət orqanlarının və qurumlarının siyahısı[28]

 

5. Elektron xidmətin məzmunu:

____________________________________________________________________________

xidmət və onun tətbiq sahəsi haqqında qısa məlumat

 

6. Elektron xidmətin g stərilməsinin h quqi əsası:

____________________________________________________________________________

xidmətin g stərilməsini tənzimləyən normativ h quqi aktlar (konkret bəndləri g stərilməklə)

 

7. Elektron xidmətin n v :

____________________________________________________________________________

informativ, interaktiv

 

 

8. Elektron xidmət zrə dəniş:

dənişsiz

dənişli

 

9. Elektron xidmətin istifadə iləri:

____________________________________________________________________________

fiziki şəxslər, h quqi şəxslər, d vlət orqanları, digərləri

 

10. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:

____________________________________________________________________________

elektron xidmətin g stərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb nvanı

 

 

Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik.

 

 

________________________

m raciət edənin imzası

 

"____" ______________ 20___ il

________________________

rəhbərin soyadı, adı

 

 

Qeydlər:

1. Ərizə m h rlə təsdiq edilir.

2. Məlumat elektron formada təqdim edilərsə, g cləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilir. Əgər real vaxt rejimində (on-line) doldurulma tətbiq edilərsə, bu zaman autentifikasiya mexanizmi istifadə edilməlidir.

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2012-ci il 17 oktyabr tarixli 235 n mrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

2 n mrəli əlavə

 

Elektron xidmət n vlərinin

 

SİYAHISI [29]

 

Sıra

№-si

Xidmətin adı

1

2

 

1. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi

1.1.

Azərbaycan Respublikasına səfər etmək istəyən əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə vizaların verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

1.2.

Xarici m xbirlərin akkreditasiyası n m raciətin və sənədlərin qəbulu

1.3. [30]

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların və Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin m raciətlərinin qəbulu

 

2. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

2.1.

Xidməti və m lki silahın qeydiyyata alınması (qeydiyyatın dəyişdirilməsi) n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.2.

Xidməti və m lki silahın alınmasına və saxlanılmasına icazənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[31]

2.3. [32]

M xtəlif n v m h rlərin və ştampların hazırlanmasına x susi razılığın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.4.

zəl m hafizə fəaliyyətinə lisenziya verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[33]

2.5.

M lkiyyət ilərin əmlakının m hafizəyə g t r lməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.6.

S r c l k vəsiqəsinin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.7.

Nəqliyyat vasitələrinə texniki baxışın ke irilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.8.[34]

Yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti təhl kəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalarla bağlı g r lən tədbirlər barədə məlumat verilməsi və cərimələrin dənilməsi

2.9.

Nəqliyyat vasitələrinin d vlət qeydiyyatına alınması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.10.

Nəqliyyat vasitələrinin d vlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının sifariş verilməsi

2.11.

Nəqliyyat vasitələrində reklamın yayılmasına razılığın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.12.

Nəqliyyat vasitələrinin avadanlıqla təchiz olunmasına razılığın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.13.

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin m lki məsuliyyətinin icbari sığortası zrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verməsi faktını təsdiqləyən arayışın verilməsi n m raciətin qəbulu

2.14.

Vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.15.

mumvətəndaş pasportunun dəyişdirilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.16.

Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələrinin və onların lkə h dudlarını tərk etmək n şəxsiyyət vəsiqələrinin dəyişdirilməsi məqsədi ilə m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.17.

D vriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr, psixotrop maddələr, d vriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin istehsalında istifadə edilən və d vriyyəsinə nəzarət edilən avadanlığın istifadəsinə icazənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.18.

Narkotik vasitələrə və psixotrop maddələrə aid olmayan g cl təsir edən və ya zəhərli maddələr, həmin maddələri hazırlamaq və ya emal etmək n avadanlığın d vriyyəsinə icazənin verilməsi məqsədi ilə m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.19.

Daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.20.

Məhkumluq barədə arayışların verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.21.

Arxiv arayışlarının verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.22.

İtirilmiş əşyanın tapılmaması barədə arayışların verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.23.

Uşaq bağ alarına və yay istirahət d şərgələrinə yollayışların verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.24.

Daxili İşlər Nazirliyinin Xəzri İstirahət və Sağlamlıq Mərkəzinə yollayışların verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

2.25.[35]

Nəqliyyat vasitələrinin m lkiyyət ilərinə avtomobilin axtarışda, yaxud y kl olub-olmaması barədə arayışın verilməsi

2.26.

Nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə dair arayışın verilməsi

 

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi

3.1.

D vlət Notariat Arxivindən notariat hərəkətləri barədə məlumatın və onlarla bağlı sənədlərin surətlərinin verilməsi

3.2.

Qeydiyyat orqanları və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatının aparılması barədə məlumatın verilməsi

3.3.

Azərbaycan adları barədə məlumatın verilməsi

3.4.

Qeydiyyata alınmış vətəndaşlıq vəziyyəti aktları ilə bağlı sənədlərin verilməsi

3.5.

Qeyri-kommersiya h quqi şəxslərin və təhsil m əssisələrinin qeydiyyatı proseduru, adları, eləcə də qeydiyyata alınıb-alınmaması barədə məlumatın verilməsi[36]

3.6.

Mətbu nəşrlərin u otu n m raciətin və sənədlərin qəbulu

3.7.

Qeydiyyata alınmış qeyri-kommersiya h quqi şəxslər və təhsil m əssisələri n fərdi e-pəncərə[37]

3.8.

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrindən məlumatın verilməsi

3.9. [38]

Doğum haqqında vətəndaşlıq vəziyyəti aktının d vlət qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

3.9-1. [39]

l m haqqında vətəndaşlıq vəziyyəti aktının d vlət qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

3.9-2.

Nikah haqqında vətəndaşlıq vəziyyəti aktının d vlət qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

3.9-3.

Nikahın pozulması haqqında vətəndaşlıq vəziyyəti aktının d vlət qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

3.9-4.

vladlığa g t rmə haqqında vətəndaşlıq vəziyyəti aktının d vlət qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

3.9-5.

Atalığın m əyyən edilməsi haqqında vətəndaşlıq vəziyyəti aktının d vlət qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

3.9-6.

Adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsi haqqında vətəndaşlıq vəziyyəti aktının d vlət qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

3.10.

Notariat kontorları və notariat hərəkətlərinin aparılması barədə məlumatın verilməsi

3.11.

İcra qurumları və onlar tərəfindən hərraca ıxarılan əmlaklar, eləcə də dəyəri 5000 manatdan artıq olmayan daşınar əmlakın satışı zrə ticarət şəbəkələri haqqında məlumatın verilməsi[40]

3.12.

M lki d vriyyə nəticəsində baş verən h quqi hadisələrdən yaranan yeni h quq və vəzifələr barədə fiziki və h quqi şəxslərin məlumatlandırılması

3.13.

Ədliyyə orqanları və notariusların qəbuluna onlayn yazılış

3.14.

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına, həm inin Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə fərdi identifikasiya n mrəsi barədə məlumatın verilməsi

3.15.

Borcun, icra dənişinin, icra hərəkətləri ilə bağlı xərclərin internet vasitəsilə dənilməsi

3.16.

Borclunun lkədən getmək h ququnun m vəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məlumatın verilməsi

3.17.

Ədliyyə Nazirliyinə elektron m raciət

3.18. [41]

Azərbaycan Respublikasında qeyri-kommersiya h quqi şəxslərin və təhsil m əssisələrinin d vlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə qeyri-kommersiya h quqi şəxsin və təhsil m əssisəsinin ləğv edilməsi, kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və m ddəti haqqında ilk məlumatın dərc olunması ilə bağlı m raciətlərin qəbulu və dərcolunma faktını təsdiq edən sənədin verilməsi.

3.19. [42]

Vərəsəlik işlərinin a ılıb-a ılmaması barədə məlumatın verilməsi

3.20.

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı m sabiqədə iştirak n namizədin qeydə alınması

3.21.

Notariat hərəkətləri, apostilin verilməsi və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının d vlət qeydiyyatı ilə əlaqədar dənişlərin internet vasitəsilə dənilməsi

3.22.

Məhkəmə r sumlarının internet vasitəsilə dənilməsi

3.23.

İqtisadi m bahisələr zrə elektron imza ilə təsdiq edilmiş iddia ərizələrinin və digər sənədlərin verilməsi və alınması

3.24.

İqtisadi m bahisələr zrə işlərdə iştirak edən şəxslərə həmin məhkəmə işləri zrə məhkəmə baxışının gedişatı barədə məlumatın verilməsi

3.25.

Əmr icraatı zrə elektron imza ilə təsdiq edilmiş ərizələrin və digər sənədlərin verilməsi və alınması[43]

 

4. Azərbaycan Respublikasının F vqəladə Hallar Nazirliyi

4.1.

X susi razılıqların (lisenziyaların) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

4.2.

İcazələrin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[44]

4.3.

Tikintidə Təhl kəsizliyə Nəzarət D vlət Agentliyində obyektlərin ekspertizasının aparılması n m raciətin və sənədlərin qəbulu [45]

4.4.

Ki ikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə D vlət Xidməti tərəfindən gəmilərin d vlət qeydiyyatının aparılması n m raciətin və sənədlərin qəbulu[46]

 

4-1. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi[47]

4-1.1.

Bələdiyyələr tərəfindən təqdim edilən r bl k maliyyə məlumatlarının qəbulu

4-1.2.

Kommersiya təşkilatları və publik h quqi şəxslər tərəfindən təqdim edilən maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının qəbulu

4-1.3.

Qeyri-h kumət təşkilatları, habelə xarici d vlətlərin qeyri-h kumət təşkilatlarının filial və n mayəndəlikləri tərəfindən təqdim edilən illik maliyyə hesabatlarının qəbulu

4-1.4.

Qiymətli metallar və qiymətli daşlarla, onlardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları ilə əməliyyatlar həyata ke irən h quqi və fiziki şəxslər tərəfindən təqdim edilən statistik hesabatların qəbulu

 

5. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

5.1.

Sığorta, təkrar sığorta, sığorta brokeri, sığorta agenti fəaliyyətinə x susi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

5.2.

Qiymətli metalların və qiymətli daşların istehsalı, emalı və istifadəsi, d vriyyəsi fəaliyyətinə x susi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

5.3.

Ciddi hesabat blanklarının hazırlanması fəaliyyətinə x susi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

5.4.

Qeyri-d vlət pensiya fondlarının fəaliyyətinə x susi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

 

6. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi[48]

6.1.

Malın mənşə lkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

6.2.

İxrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətini və təhl kəsizliyini təsdiq edən keyfiyyət sertifikatının verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

6.3.

Kommersiya h quqi şəxslərə, publik h quqi şəxslərə m nasibətdə qrant m qavilələrinin qeydiyyata alınması n m raciətin və sənədlərin qəbulu[49]

6.4.

Əmtəə birjasının fəaliyyətinə x susi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

6.5.

Əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat tullantılarının tədar k , emalı və satışı fəaliyyətinə x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

6.6.

Avropa İttifaqı lkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı ilə məşğul olan istehsal və emal m əssisələrinə təsdiqedici kod n mrəsinin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

6.7.

İnzibati cərimələrin və maliyyə sanksiyalarının internet vasitəsilə dənilməsi

6.8.[50]

Ke irilməsi nəzərdə tutulan d vlət satınalmalarına dair məlumatların verilməsi

6.9.

Ke irilmiş m sabiqələr və qalib malg ndərən (podrat ı) haqqında məlumatların verilməsi

6.10.

Xarici lkələrdə ke irilən d vlət satınalmalarına dair məlumatların verilməsi

6.11.

İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

6.12.

İnvestisiya təşviqi sənədini almış h quqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı n təsdiqedici sənədin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[51]

 

7. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi

7.1.

Elektron bəyannamənin qəbulu

7.2.

Elektron vergi hesab fakturasının qəbulu

7.3.

Vahid depozit hesabı vasitəsilə ƏDV zrə elektron dənişlərin və əvəzləşmələrin aparılması

7.4.

Fiziki şəxslərin vergi u otuna alınması [52]

7.5.

Kommersiya h quqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı

7.6.

ƏDV məqsədləri n onlayn qeydiyyat

7.7.

Banklarda hesabların a ılması n şəhadətnamə-dublikatın verilməsi [53]

7.8.

Vergi və digər b dcə daxilolmalarının internet vasitəsilə dənilməsi

7.9.

Bəyannamələrin vergi orqanları tərəfindən hazırlanması və təsdiq edilmək n vergi dəyicilərinə g ndərilməsi

7.10.

Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi

7.11.

Vergi hdəliyinin yaranmaması haqqında arayışların vergi orqanına təqdim edilməsi [54]

7.12.

Vergi borcu barədə arayışın verilməsi n m raciətin qəbulu

7.13.

Şəxsi hesab vərəqəsindən ıxarışın verilməsi n m raciətin qəbulu

7.14.

zləşmə aktlarının verilməsi n m raciətin qəbulu

7.15.

Vergi dəyicisinin təsərr fat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatı

7.16.

Vergi dəyicisinin filialının, n mayəndəliyinin onlayn qeydiyyatı

7.17.

Vergi dəyicisinin təsərr fat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatdan ıxarılması

7.18.

Vergi dəyicisinin filialının, n mayəndəliyinin onlayn qeydiyyatdan ıxarılması

7.19.

ƏDV məqsədləri n qeydiyyatın onlayn ləğv edilməsi

7.20.

Nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan ıxarılması

7.21.

POS-terminalın onlayn qeydiyyatı

7.22.

POS-terminalın onlayn qeydiyyatdan ıxarılması

7.23.

Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması

7.24.

H quqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması

7.25.

H quqi şəxsin filialının, n mayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması

7.26.

Vergi dəyicisinin təsərr fat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn dayandırılması

7.27.

Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası

7.28.

H quqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası

7.29.

H quqi şəxsin filialının, n mayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn bərpası

7.30.

Vergi dəyicisinin təsərr fat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn bərpası

7.31.

H quqi şəxsin u ot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi

7.32.

Fiziki şəxsin u ot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi

7.33.

H quqi şəxsin filialının, n mayəndəliyinin u ot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi

7.34.

Vergi dəyicisinin təsərr fat subyektinin (obyektinin) u ot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi

7.35.

Vergilər Nazirliyinə g ndərilmiş m raciətlərin, sorğuların və məktubların icrasının m raciət edənlər tərəfindən onlayn izlənilməsi

7.36.

Satınalmalar zrə məlumatların onlayn təqdim edilməsi

7.37.

Vergi orqanı əməkdaşlarının fəaliyyətində korrupsiya və digər h quqpozma halları barədə məlumatın onlayn verilməsi

7.38.

Vergi orqanı əməkdaşlarının qeyri-etik davranışı barədə məlumatın onlayn verilməsi

7.39.

Vergilər Nazirliyinin Apellyasiya Şurasına m raciətin təqdim edilməsi [55]

7.40.

Vətəndaşların vergi orqanlarında qəbula yazılması

7.41.

B dcə rekvizitləri barədə məlumatın verilməsi

7.42.

Vergi kalkulyatoru

7.43.

İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi dəyiciləri barədə məlumatların verilməsi

7.44.

Vergi u otuna alınmış vergi dəyiciləri barədə məlumatların verilməsi

7.45.

Kommersiya qurumlarının d vlət reyestri məlumatlarının verilməsi

7.46.

ƏDV dəyiciləri barədə məlumatların verilməsi

7.47.

Kommersiya h quqi şəxsin adının unikallığının yoxlanılması

7.48.

ağrı Mərkəzində vergi qanunvericiliyi və elektron xidmətlərin tətbiqi ilə bağlı sualların cavablandırılması

7.49.

ağrı Mərkəzində vergidən yayınma halları və vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkəti (hərəkətsizliyi) barədə m raciətlərin qəbulu

7.50.

ağrı Mərkəzində vergi n vləri barədə məlumatın verilməsi

7.51.

Vergi borcu barədə məlumatın verilməsi [56]

7.52.

ağrı Mərkəzində SMS vasitəsilə daxil olmuş m raciətlərin SMS ilə cavablandırılması

7.53.

ağrı Mərkəzində qeyri-iş saatlarında zəng etmiş şəxsin sonradan onunla canlı rejimdə əlaqə yaradılması barədə m raciətinin qəbulu

7.54.

Fiziki və h quqi şəxslərlə sual-cavab [57]

7.55.

Vergilər Nazirliyinə m raciət [58]

7.56.

Vergi orqanlarına xidmətə qəbul n m raciətin və sənədlərin qəbulu

7.57.

Vergi orqanlarında vakant vəzifələr zrə qeydə alınmış namizədlər barədə statistik məlumatların verilməsi

7.58.[59]

Vergi partnyorluğu Sazişi nin bağlanılması n ərizələrin qəbulu

7.59.[60]

Azərbaycan Respublikasında kommersiya h quqi şəxslərin d vlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə kommersiya h quqi şəxsin ləğv edilməsi, kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və m ddəti haqqında ilk məlumatın dərc olunması ilə bağlı m raciətlərin qəbulu və dərcolunma faktını təsdiq edən sənədin verilməsi.

7.60.

Cari vergi dəmələrinin hesablanması haqqında Arayış ın təqdim edilməsi

7.61. [61]

ağrı Mərkəzi vasitəsilə Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi nin təqdim edilməsi

7.62.

Gəlir və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi m ddətinin uzadılması barədə ərizələrin qəbulu

7.63. [62]

Asan imza istifadə i İD-sinin dəyişdirilməsi

7.64.

Fiziki şəxsin vergi u otundan ıxarılması

7.65.

Hazır sənəd barədə məlumatın verilməsi

7.66.

Sadələşdirilmiş vergi zrə sabit məbləğin dənilməsi haqqında qəbz in verilməsi[63]

7.67.

Artıq dənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi dəyicisinə qaytarılması məqsədi ilə m raciətin təqdim edilməsi[64]

7.68.

Vergi hdəliyinin əvvəlcədən m əyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi [65]

7.69.

Sıfır faiz (0%) dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb olunma haqqında sertifikatın təqdim edilməsi

 

8. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi[66]

8.1.

Neft məhsullarının satışına x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

8.2.

Qaz məhsullarının satışına x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

8.3.

İxrac nəzarətinə d şən və Energetika Nazirliyinin səlahiyyətinə aid olan malların (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı və tranziti n icazənin verilməsi məqsədi ilə m raciətin və sənədlərin qəbulu

8.4. [67]

Qazın istehsalına və təbii qazın emalına, neft və neft məhsulllarının emalına icazənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

8.5.

İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti n podrat ılara və subpodrat ılara x susi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında şəhadətnamə verilməsi məqsədi ilə m raciətin və sənədlərin qəbulu

8.6.

Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri zrə fəaliyyətə x susi icazənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[68]

8.7.

Sənaye qaz qurğusunun istismarına icazə verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[69]

8.8.

Qaz istismarı qaydalarının pozulmasına g rə cərimələrin internet vasitəsilə dənilməsi

8.9.

Enerji istismarı qaydalarının pozulmasına g rə cərimələrin internet vasitəsilə dənilməsi

 

9. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial M dafiəsi Nazirliyi

9.1.

Məşğulluqla bağlı, habelə peşə hazırlığı, əlavə təhsil və haqqı dənilən ictimai işlərə cəlb olunmaq n m raciətin və sənədlərin qəbulu

9.2.

Peşə se imi ilə bağlı onlayn testləşdirmə

9.3.

Məşğulluq orqanları vasitəsilə iş axtarışı

9.4.

İşəg t rənlərin hesabatlarının onlayn təqdim edilməsi

9.5.

İşsizlik statusunun verilməsi və m avinətinin təyin edilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[70]

9.6.

İşsizlik m avinətinin məbləğinin hesablanması kalkulyatoru

9.7.

İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisə barədə aidiyyəti d vlət strukturuna məlumatların verilməsi

9.8.

nvanlı sosial yardımla bağlı m raciətin edilməsi[71]

9.9.

D vlət sosial təminat xidmətləri zrə m raciətin və sənədlərin qəbulu

9.10.

Sosial m avinətlərin və təqa dlərin hesablanması zrə sosial kalkulyator

9.11.

Əlilliyin m əyyən edilməsi, tibbi-sosial reabilitasiyanın həyata ke irilməsi, protez-ortopedik məmulatların və reabilitasiya vasitələrinin təminatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

9.12.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici lkələrdə işə d zəlmələrində vasitə ilik fəaliyyətinə x susi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

9.13.[72]

Əmək m qaviləsi bildirişlərinin qeydiyyata alınması və bu barədə işəg t rənə məlumatın verilməsi

9.14.

Əmək m qaviləsi bildirişləri barədə məlumatın iş ilərə verilməsi

9.15.

Tibbi-sosial ekspert komissiyaları tərəfindən ke irilmiş m ayinə barədə məlumatın verilməsi

9.16.

Sığortaedənin (h quqi şəxs) onlayn u ota alınması

9.17.

Sığortaedənin (fiziki şəxs) onlayn u ota alınması

9.18.

Ailə kəndli təsərr fatının onlayn u ota alınması

9.19.

Kənd təsərr fatına yararlı torpaq sahəsi olan şəxsin onlayn u ota alınması

9.20.

Sığortaolunanınonlayn u ota alınması

9.21.

Bankda və ya digər kredit təşkilatında hesabın a ılması n sığortaedənə şəhadətnamənin verilməsi ilə bağlı m raciətin və sənədlərin qəbulu

9.22.

Məcburi d vlət sosial sığortası zrə hesabatların təqdim edilməsi

9.23.

Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı zrə sığortaolunanlar haqqında məlumatın təqdim edilməsi

9.24.

Əmək şəraitinə g rə g zəştli əmək stajı hesablanan iş ilərin siyahısının təqdim edilməsi

9.25.

Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı zrə borcu barədə arayışın sığortaedənə verilməsi

9.26.

D vlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin dəyişdirilməsi və ya dublikatının verilməsi n m raciətin qəbulu

9.27.

Əmək qabiliyyətinin m vəqqəti itirilməsinə g rə m avinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi

9.28.

Hamiləliyə və doğuma g rə m avinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi

9.29.

Uşağın anadan olmasına g rə m avinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi

9.30.

Uşağın yaşı tamam olanadək, ona qulluq etməyə g rə m avinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi

9.31.

Sığortaolunanlara məlumatların verilməsi

9.32.

Pensiya kalkulyatoru

9.33.

Pensiya təyinatının və pensiya n v n n dəyişdirilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

9.34.

Pensiya ıya məlumatların verilməsi

9.35.

Məcburi d vlət sosial sığorta vəsaitlərinin onlayn dənilməsi

9.36.

Dəfn n m avinətin dənilməsi ilə bağlı m raciətin və sənədlərin qəbulu[73]

9.37.

İş yerinə dair arayışın verilməsi[74]

9.38.

D vlət sosial sığorta sistemində x susi hesabın aktivləşdirilməsi[75]

 

10. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərr fatı Nazirliyi

10.1.

Etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu i kilərin (şərabın, konyakın, arağın və siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən m əyyən edilən digər alkoqollu i kilərin) istehsalı və idxalına x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

10.2.

T t n məmulatının istehsalı və idxalına x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

10.3.

zəl baytarlıq təbabəti fəaliyyətinə x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

10.4.

Baytarlıq preparatlarının istehsalı və satışı fəaliyyətinə x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

10.5.

zəl toxum uluq fəaliyyəti sahəsində şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

10.6.

zəl damazlıq fəaliyyəti sahəsində şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

10.7.

Baytarlıq nəzarətində olan y klərin, o c mlədən baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin idxal-ixracına icazənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

10.8.

Baytarlıq preparatlarının aprobasiyası, ekspertizası, sınaqdan ke irilməsi, d vlət qeydiyyatına alınması, d vlət reyestrinin aparılması və qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[76]

10.9.

Lizinq əməliyyatlarının aparılması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

10.10.

Traktorların, həm inin meşə və kənd təsərr fatında istifadə edilən, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən m əyyən edilən mexaniki nəqliyyat vasitələrinin d vlət qeydiyyatına alınması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

10.11.

Traktorların, həm inin meşə və kənd təsərr fatında istifadə edilən, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən m əyyən edilən mexaniki nəqliyyat vasitələrinə d vlət texniki baxışın ke irilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[77]

10.12.

Traktor s r c s vəsiqəsinin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

10.13.

Bitki və bitki ilik məhsullarının idxalına və ixracına, təkrar ixracına, Azərbaycan Respublikasının ərazisində daşınmasına və d vriyyəsinə idxal karantin icazəsinin, təkrar ixracat fitosanitar sertifikatının və fitosanitar sertifikatlarının verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[78]

10.14.

Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin d vlət sınağının aparılması və qeydiyyata alınması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

10.15.[79]

Aqrolizinq A ıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yeni alınan, lizinqə verilən və lizinq yolu ilə satılan kənd təsərr fatı texnikasına g zəştlərin tətbiq edilməsi barədə m raciətlərin qəbulu

 

11. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

11.1.

Təsərr fat (iqtisadi) fəaliyyətlərinin həyata ke irilməsi ilə əlaqədar d vlət ekoloji ekspertiza rəyinin verilməsi

11.2.

Toksiki istehsalat tullantılarının utilizasiyasına və zərərsizləşdirilməsinə x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

11.3.

Yabanı dərman bitkilərinin xammalının yığılmasına x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

11.4.

M lki d vriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların (ozondağıdıcı maddələr və tərkibində belə maddələr olan məhsullar, elmi tədqiqat, sınaq və sərgilərdə n mayiş məqsədləri n nəzərdə tutulan genetik modifikasiya olunmuş bitkilər, həm inin m asir biotexnoloji və gen m həndisliyi metodları ilə yaradılmış kənd təsərr fatı bitki materialları) d vriyyəsinə icazə verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[80]

11.5.

Atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına və zərərli fiziki təsirlərə icazənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

11.6.

Sudan x susi istifadəyə icazənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

11.7.

Ekoloji və normativ sənədlərin razılaşdırılması və təsdiq edilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

11.8.

Meşə fonduna daxil olmayan yaşıllıqların istifadəsi, m hafizəsi və qorunması ilə əlaqədar rəyin verilməsi[81]

11.9.

Yerin təki sahəsinə faydalı qazıntıların ıxarılması, faydalı qazıntıların ıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədi ilə dağ-mədən ayırması statusunun verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

11.10.

Vəhşi heyvanların ovuna icazələrin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

11.11.

Sənaye balıq ovu n balıqovlama biletlərinin verilməsi məqsədi ilə m raciətin və sənədlərin qəbulu

11.12.

Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ov etmək n icazənin verilməsi məqsədi ilə m raciətin və sənədlərin qəbulu

11.13.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş mal və materialların idxalına və ixracına razılığın verilməsi

11.14.

Milli Parklara onlayn bilet satışı

11.15.

Meşə məhsulları və dərman bitkilərinin onlayn satışı

11.16.

Meşə fondu torpaqlarından istifadə edilməsi n razılığın verilməsi

11.17.

Ətraf m hit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatların verilməsi

11.18.

Cərimə, ziyan və dəmələrin internet vasitəsilə dənilməsi

11.19.

Geodeziya, qravimetriya, fotoqrammetriya, topoqrafiya işlərinin həyata ke irilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

11.20.

M xtəliftəyinatlı xəritə və atlasların tərtibatı, nəşri n m raciətin və sənədlərin qəbulu

11.21.[82]

CİS n baza xəritələrinin tərtibi ilə əlaqədar m raciətin və sənədlərin qəbulu

11.22.

Fiziki və h quqi şəxslər tərəfindən zooloji kolleksiyaların yaradılması və zənginləşdirilməsi ilə əlaqədar icazənin verilməsi

11.23.

Ov uluq biletinin verilməsi

11.24.

Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsinə və onların bir kateqoriyadan digərinə ke irilməsinə dair rəyin verilməsi[83]

 

12. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

12.1.

Mehmanxana, istirahət evləri, pansionlar və digər analoji yerləşdirmə obyektlərinin ballarının onlayn hesablanması, qeydiyyatı və kateqoriyaların verilməsi xidmətləri[84]

12.2.

Arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən ıxarışların, arxiv sənədlərinin surətlərinin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

12.3.

Mədəni və tarixi sərvətlərin h quqi, fiziki şəxslər və əcnəbi vətəndaşlar tərəfindən respublika ərazisindən kənara ıxarılmasına, həm inin qaytarılmasına icazələrin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

12.4.

Mədəniyyət və turizm zrə investisiya layihələrinin və proqramlarının onlayn təqdim edilməsi

12.5.

Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərin və turistlərin səfərlərinin təşkil olunduğu xarici lkələrdə (yerlərdə) və lkə ərazisində turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan obyektlərdə və əcnəbi turistlərin səfərlərinin təşkil olunduğu digər yerlərdə m vcud vəziyyət barədə məlumatın verilməsi

12.6.

Turizm, mehmanxana, mehmanxana tipli obyektlərə və turizm fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən h quqi və fiziki şəxslərə icazələrin, lisenziyaların verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

12.7.

Fiziki və h quqi şəxslərə tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası zrə işlərin yerinə yetirilməsi n icazələrin verilməsi ilə bağlı m raciətin və sənədlərin qəbulu

12.8.

Arxeoloji qazıntı işlərinin aparılması ilə əlaqədar icazələrin qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

12.9.

Abidələrin təhl kəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə h quqi və fiziki şəxslərlə m hafizə m qavilələrinin və aktlarının bağlanılması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

12.10.

Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin alqı-satqısı ilə əlaqədar icazələrin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

12.11.

Filmlərin d vlət reyestrində qeydə alınmasına və lkə ərazisində n mayişinə icazələrin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

12.12.

Kino zrə ekspert şuralarına və ssenari m sabiqələrinin m nsiflər heyətinə sinopsis və ssenarilərin təqdim edilməsi

12.13.

Şəhər, rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana və muzey sistemlərinin hesabatlarının onlayn təqdim edilməsi

12.14.

Fiziki və h quqi şəxslərə d vlət kitabxana və muzey fondunda saxlanılan biblioqrafiya məlumatlarının verilməsi

12.15.

Fiziki və h quqi şəxslərə d vlət kitabxana və muzey fondunda saxlanılan və m əllif h quqları ilə qorunmayan məlumatların verilməsi

12.16.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində olan təşkilatlarda (d vlət teatr-tamaşa və konsert m əssisələrində, rəsm qalereyalarında, muzeylərdə, qoruqlarda və s.) ke irilən mədəni tədbirlərə onlayn bilet satışı

12.17.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin CİS naviqasiya sistemi zrə xidmətlər

 

13. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

13.1.

mumi təhsil m əssisələrinə m əllimlərin işə qəbulu n m raciətin və sənədlərin qəbulu və imtahan nəticələri haqqında məlumat verilməsi

13.2.

2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici lkələrdə təhsili zrə D vlət Proqramı na əsasən m raciətin və sənədlərin qəbulu

13.3.

Təhsil m əssisələrinin akkreditasiyası n m raciətin və sənədlərin qəbulu

13.4.

Təhsil m əssisələrinə lisenziyaların verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

13.5.

Peşə təhsili m əssisələrinə qəbul n m raciətin və sənədlərin qəbulu[85]

13.6.

Xarici d vlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyin m əyyən edilməsinin (nostrifikasiyası) onlayn yoxlanılması

13.7.

Təhsil sənədlərinin həqiqiliyinin onlayn yoxlanılması

13.8.

Şagirdlərin təhsildə qazandıqları cari nailiyyətləri əks etdirən məlumatların verilməsi

 

14. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

14.1.

Vətəndaşlara elektron sağlamlıq kartı zrə məlumatların verilməsi

14.2.

D vlət tərəfindən dərman vasitələri ilə təmin olunan xəstələrə şəxsi məlumatları, onların qeydiyyatı və aldığı dərmanlar barədə məlumatın verilməsi

14.3.

Obliqat qruplara aid vətəndaşlara m ayinələrdən ke mələri barədə məlumatın verilməsi

14.4.

M əssisə rəhbərlərinə obliqat qrupuna daxil olan iş iləri barədə məlumatın verilməsi

14.5.

zəl tibb və əcza ılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq n x susi razılığın (lisenziya) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.6.

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan tibb m əssisələrində işə qəbulla bağlı ke iriləcək m sabiqələrdə iştirak etmək n m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.7.

Dərman vasitələri haqqında məlumatın verilməsi

14.8.

İmmunoprofilaktika zrə məlumatın verilməsi

14.9.

Ambulator tibb m əssisələrindən evə ağırış və ya həkim qəbuluna yazılma

14.10.

Xarici lkələrdə ali və orta ixtisas təhsili almış, diplomdan sonra ixtisaslaşma ke ən tibb və əcza ılıq iş ilərinin işə buraxılması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.11.

Tibb m əssisələri barədə məlumatların verilməsi

14.12.

Tibbi arayışların elektron registrindən məlumatların verilməsi

14.13.

Doğum haqqında tibbi şəhadətnamə elektron registrindən məlumatların verilmə si

14.14.

l m haqqında tibbi şəhadətnamə elektron registrindən məlumatların verilməsi

14.15.

zəl tibb m əssisəsində narkotik və psixotrop maddələrin istifadəsinə razılıq məktubunun verilməsi

14.16.

Dərman vasitələrinin idxalına icazə verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.17.

Prekursorların idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və istehsalı ilə məşğul olmağa x susi razılığın verilməsi (lisenziya) n m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.18.

Dərman vasitəsinin və dərman maddəsinin d vlət qeydiyyatı şəhadətnaməsinin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.19.

Səhiyyə Nazirliyinə g ndərilmiş sorğuların və məktubların icrasının m raciət edənlər tərəfindən onlayn izlənilməsi

14.20.

Radioaktiv maddə və materialların, ionlaşdırıcı ş a mənbələri olan qurğuların, avadanlıqların və radioaktiv tullantıların daşınması sullarının və şəraitinin sanitariya qaydalarına uyğun olması barədə sanitar-epidemioloji rəyin verilməsi

14.21.

Yeyinti məhsulları zərində m alicəvi , pəhriz və onlara bərabər tutulan adların verilməsi və reklam xarakterli digər məlumatların etiketdə yerləşdirilməsinə icazə məktubunun verilməsi

14.22.

Rentgen kabinetinin istismarına icazə verən sanitar-epidemioloji rəyin verilməsi

14.23.

İonlaşdırıcı ş a mənbələri ilə işlərə icazə verən sanitar-epidemioloji rəyin verilməsi

14.24.

Qida məhsullarının daşınmasına icazə verən sanitariya pasportunun verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.25.

Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər n sanitariya pasportunun verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.26.

Gəminin (daxili sularda zən gəmilər n) sanitariya nəzarətindən azad edilməsi haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.27.

zmə h ququ n gəmi (daxili sularda zən gəmilər n) sanitariya şəhadətnaməsinin verilməsi məqsədi ilə m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.28.

Tikinti n torpaq sahəsinin sanitariya-gigiyena cəhətdən yararlı olması haqqında rəyin verilməsi

14.29.

Tikinti və yenidənqurma layihələrinə sanitar-epidemioloji rəyin verilməsi

14.30.

Daxili istehsal məhsullarına və idxal edilən məhsullara gigiyenik sertifikatın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.31.

Beş ildən ox işləməyən tibb m təxəssislərinin hazırlığa g ndərilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.32.

Tibb iş ilərinin sertifikasiyadan ke məsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.33.

Tibb iş ilərinin ixtisas dərəcələrinin artırılması ilə əlaqədar m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.34.

Xarici lkələrdə tibbi təhsil və ya fəaliyyət g stərilməsi n m vafiq arayışın verilməsi məqsədi ilə m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.35.

Respublikadan kənarda m alicə alınması ilə əlaqədar m raciətin və sənədlərin qəbulu

14.36.

Tibbi m ayinə kartlarının onlayn sifarişi

14.37.

Profilaktik peyvəndlərin vaxtı barədə SMS vasitəsilə xəbərdarlıq verilməsi

14.38.

Tibbi kadrların vahid registrindən məlumatların verilməsi

 

15. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi[86]

15.1.

Bəzi fəaliyyət n vlərinə lisenziya verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[87]

15.2.

M lki d vriyyənin m əyyən iştirak ılarına mənsub ola bilən və d vriyyədə olmasına icazə əsasında yol verilən (m lki d vriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların d vriyyəsi n icazə verilməsi məqsədi ilə m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.3.

İxrac nəzarətinə d şən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) zrə icazə verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.4.

N mrə resurslarının ayrılması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.5.

Təsis isi və ya redaksiyasının daimi yeri Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənarda olan xarici d vri mətbu nəşrlərin Azərbaycan Respublikasında yayılmasına razılıq verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.6.

Telefon əkilişi, n mrənin dəyişdirilməsi və addan ada ke irilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.7.

Telefon servis xidmətlərinə qoşulma n m raciətin və sənədlərin qəbulu[88]

15.8.

İnternet xidmətlərinə qoşulma n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.9.

Telekommunikasiya vasitələrinə və qurğularına uyğunluq sertifikatının verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.10.

Radiorabitə vasitələrinin qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.11.

Rabitə xidmət haqlarının internet vasitəsilə dənilməsi

15.12.

Rabitə və kommunal xidmətlər zrə borcların internet vasitəsilə yrənilməsi

15.13.

Şəhərlərarası və beynəlxalq danışıq qəbzləri (danışıqların a ıqlamaları) barədə məlumatın verilməsi

15.14.

Po t g ndərişlərinin izlənilməsi

15.15.

D vri mətbuata internet-abunə

15.16.

Elektron imzanın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.17.[89]

Rəqəmsal taxoqraf kartlarının verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.18.

Azərbaycan Respublikasının mumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağır əkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə icazə verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.19.

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyinin balansında olan mumi istifadə edilən avtomobil yollarının təhkim və qorunma (m hafizə) zolağında m vafiq işlərin g r lməsinə razılıq verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.20.

İxrac nəzarəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən ixrac nəzarətinə d şən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) zrə icazələrin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.21.

Məsafədən idarə edilən pilotsuz u an aparatların d vriyyəsinə icazənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.22.

Dəniz inin şəxsiyyət sənədinin və dəniz inin qeyd kitab asının verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.23.

Dəniz ilərə sertifikatların (diplomların) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.24.

Sertifikatın (diplomun) Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında D vlət Dəniz Agentliyi tərəfindən tanınması haqqında təsdiqnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.25.

Azərbaycan Respublikasının D vlət bayrağı altında zmək h ququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.26.

Gəmiyə m lkiyyət h ququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.27.

Gəminin Gəmi və liman vasitələrinin m hafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə nin tələblərinə uyğunluğu haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.28.

Limanın Gəmi və liman vasitələrinin m hafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə nin tələblərinə uyğunluğu haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.29.

Gəmi Tarixinin Fasiləsiz Qeydləri (GTFQ) sənədinin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.30.

Dəniz ilik şirkətinin Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə nin tələblərinə uyğunluğu haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.31.

Gəminin Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə nin tələblərinə uyğunluğu haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.32.

Neftlə irklənmədən yaranan zərərə g rə m lki məsuliyyətin maliyyə təminatı haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.33.

Bunker yanacağı ilə irklənmə nəticəsində vurulan zərərə g rə m lki məsuliyyətlə bağlı sığorta və ya digər maliyyə təminatı haqqında sertifikatın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.34.

Minimum heyət tərkibi haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.35.

Azərbaycan Respublikasının D vlət Gəmi Reyestrində qeydiyyatda olan gəmiyə ıxarışın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.36.

Azərbaycan Respublikasının Berbout- arter Reyestrində qeydiyyatda olan gəmiyə ıxarışın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.37.

Azərbaycan Respublikasının D vlət Gəmi Reyestrində qeydiyyatda olan gəminin qeydiyyatdan ıxarılması haqqında arayışın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.38.

Azərbaycan Respublikasının Berbout- arter Reyestrində qeydiyyatda olan gəminin qeydiyyatdan ıxarılması haqqında arayışın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

15.39.

Limanlarda gəmi agenti tərəfindən xidmətlərin g stərilməsinə dair sertifikatın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

 

16. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi[90]

16.1.

Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və y k daşımalarına x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

16.2.

Rəqəmsal taxoqraf kartlarının verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

16.3.

Dəmir yolu nəqliyyatında sərnişin daşımaları n elektron bilet satışı[91]

16.4.

Azərbaycan Respublikasının mumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağır əkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə icazə verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

16.5.

Nəqliyyat Nazirliyinin balansında olan mumi istifadə edilən avtomobil yollarının təhkim və qorunma (m hafizə) zolağında m vafiq işlərin g r lməsinə razılıq verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[92]

 

17. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi

17.1. [93]

Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təşkil edilən beynəlxalq və lkə səviyyəli tədbirlərdə iştirak etmək n m raciətin və sənədlərin qəbulu

17.2.

İdman təsnifatına uyğun olaraq, idman sahəsində fəxri adların verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

17.3.

Gənclər təşkilatlarının layihələrinin qismən maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qrant m sabiqəsində iştirak etmək n m raciətin və sənədlərin qəbulu

17.4.

Gənclərin beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

17.5.

Yarış məqsədli idman nəqliyyat vasitələrinin d vlət qeydiyyatına alınması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

17.6.

İdman mərc oyunlarının həyata ke irilməsi məqsədi ilə h quqi şəxsin akkreditasiya olunması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

 

18. Azərbaycan Respublikasının M dafiə Sənayesi Nazirliyi

18.1.

İxrac nəzarətinə d şən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) zrə icazənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

 

19. Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar zrə D vlət Komitəsi[94]

19.1.

Qiymətli kağızların qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

19.2.

X susi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

19.3.

Lotereyanın təşkili və ke irilməsinin qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

19.4.

Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslər, mərkəzi depozitar, səhmdar investisiya fondu, investisiya fondunun idarə iləri və emitentlər tərəfindən hesabatların onlayn təqdim edilməsi [95]

19.5.

Qiymətli kağızların d vriyyədən ıxarılması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

19.6.

Emitentlərin adlarının dəyişməsi ilə əlaqədar qiymətli kağızların d vlət reyestrində dəyişikliklərin edilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

19.7.

Qiymətli kağızların girovda olub-olmaması barədə arayışların verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

19.8.

Qiymətli kağızlarla girova xitam verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

19.9. [96]

Fiziki şəxslərin investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata ke irilməsinə dair ixtisas şəhadətnamələrinin alınması məqsədi ilə attestasiyasının ke irilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu.

19.10.

Lotereya təşkilat ılarının, idman-mərc və cıdır-şans (totalizator) oyunlarının operatorları tərəfindən hesabatların onlayn təqdim olunması

 

20. Azərbaycan Respublikasının D vlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

20.1.

D vlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq n h quqi və fiziki şəxslərə x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

 

21. Azərbaycan Respublikasının Qa qınların və Məcburi K k nlərin İşləri zrə D vlət Komitəsi

21.1.

Status sənədlərinin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

21.2.

Vahid aylıq m avinət verilən məcburi k k nlər və onlara bərabər tutulan şəxslər barədə məlumatın təqdim edilməsi [97]

21.3.

Kommunal xidmətlərdən istifadə edən məcburi k k nlərin m vafiq xidmət təşkilatları və icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş siyahısının təqdim olunması

21.4.

Məcburi k k nlər zrə yemək xərcləri və kommunal xidmətlər barədə məlumat verilməsi[98]

 

22. Azərbaycan Respublikasının D vlət G mr k Komitəsi

22.1.

Malların və nəqliyyat vasitələrinin g mr k rəsmiləşdirilməsi zrə elektron g mr k bəyannaməsinin qəbulu, g mr k rəsmiləşdirilməsi və rəsmiləşdirilmə prosesinin onlayn monitorinqi[99]

22.2.

D vlət sərhədindən ke irilən malların və nəqliyyat vasitələrinin g mr k rəsmiləşdirilməsi n ilkin məlumatlandırma zrə m raciətin və sənədlərin qəbulu

22.3.

Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının g mr k sərhədindən ke irilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi zrə elektron Sərnişin Bəyannaməsinin qəbulu

22.4.

Xarici-iqtisadi fəaliyyət iştirak ıları tərəfindən idxal-ixrac olunan malların və nəqliyyat vasitələrinin g mr k rəsmiləşdirilməsi prosesinin onlayn monitorinqi[100]

22.5.

Xarici iqtisadi fəaliyyət iştirak ılarına həyata ke irdikləri idxal-ixrac əməliyyatları barədə statistik məlumatların verilməsi

22.6.

Bəyannamə ilərin g mr k ekspertizasının aparılması n m raciətin qəbulu

22.7.

Malların nomenklaturası və mal və nəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan m vafiq g mr k dənişləri barədə məlumatların verilməsi

22.8.

R sumsuz ticarət mağazasının təsis edilməsinə dair icazə verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

22.9. [101]

G mr k brokeri və g mr k daşıyıcısı fəaliyyətinə lisenziyanın verilməsi, onun fəaliyyətinin dayandırılması və ləğv edilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

22.10.[102]

G mr k anbarlarının və m vəqqəti saxlanc anbarlarının təsis edilməsinə lisenziyanın verilməsi, onun fəaliyyətinin dayandırılması və ləğv edilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

22.11.

Vətəndaşlardan D vlət G mr k Komitəsinə daxil olan sorğu və məktubların icrasının m raciət edənlər tərəfindən onlayn izlənilməsi

22.12.

G mr k bəyannamələri haqqında məlumatın verilməsi[103]

22.13.

G mr k əməliyyatları və ya g mr k proseduru ilə bağlı dəniləcək g mr k dənişlərinin həyata ke irilməsi

22.14.

Mallar haqqında g mr k sərhəd buraxılış məntəqələrində qeydə alınan məlumatların verilməsi

22.15.

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrlə m əyyən edilmiş hallarda idxal-ixrac vergilərindən azadolma haqqında sertifikatın verilməsi[104]

 

23. Azərbaycan Respublikasının D vlət Torpaq və Xəritə əkmə Komitəsi[105]

23.1.

Kartoqrafiya fəaliyyəti zrə x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

23.2.

Torpaq kadastr məlumatları barədə arayışların verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

23.3.

Torpaq kadastr məlumatlarının hazırlanması və kadastr xidmətlərinin g stərilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

23.4.

Geodeziya, qravimetriya, fotoqrammetriya, topoqrafiya, m həndis-geodeziya işlərinin həyata ke irilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

23.5.

M xtəliftəyinatlı xəritə və atlasların tərtibatı və nəşri n m raciətin və sənədlərin qəbulu

23.6.

Yerquruluşu işlərinin, torpaq və geobotaniki tədqiqatların aparılması, bonitirovka xəritələrinin hazırlanması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

23.7.

Torpaq kadastr xəritələrinin və CİS n baza xəritələrinin tərtibi ilə əlaqədar m raciətin və sənədlərin qəbulu

23.8.

Ərazi vahidlərinin və inzibati ərazi dairələrinin xəritələrinin hazırlanması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

23.9.

Bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

 

24. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri D vlət Komitəsi

24.1.

Daşınmaz Əmlakın D vlət Reyestrindən məlumatların verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.2.

Daşınmaz əmlak obyektləri barədə kadastr məlumatlarının hazırlanması və kadastr xidmətlərinin g stərilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.3.

Daşınmaz əmlak obyektlərinə nvanların verilməsi və nvan reyestri məlumat bazasından arayışların, nvan xəritələrindən ıxarışların, digər nvan məlumatlarının verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.4.

M sadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik h ququ əsasında d vlət m lkiyyətinə ke ən əmlakların satışı

24.5.

D vlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə edilməsi vəziyyəti haqqında x susi hesabat formasının təqdim olunması

24.6.

Daşınmaz əmlaka dair ıxarışların verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.7.[106]

Daşınmaz əmlakın ipotekasının d vlət qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.8.

Daşınmaz əmlakın ipotekasının d vlət qeydiyyatının ləğvi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.9.

İpoteka predmeti olan daşınmaz əmlaka tutmanın y nəldilməsi haqqında bildirişin qeydə alınması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.10.

İpoteka predmeti olan daşınmaz əmlaka tutmanın y nəldilməsi haqqında bildirişin ləğvi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.11.

Daşınmaz əmlakın ipotekasının əlavə d vlət qeydiyyatı və sonrakı ipotekanın d vlət qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu[107]

24.12.

Daşınmaz əmlakın ipotekasının əlavə d vlət qeydiyyatı və sonrakı ipotekanın d vlət qeydiyyatının ləğvi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.13.

Daşınmaz əmlakın lizinqinin d vlət qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.14.

Daşınmaz əmlakın lizinqinin d vlət qeydiyyatının ləğvi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.15.

D vlət m əssisə və təşkilatlarının, habelə tam zəlləşdirilməmiş səhmdar cəmiyyətlərinin və nizamnamə fondunda d vlət payı olan h quqi şəxslərin balansında olan limitdən və tələbatdan artıq minik avtomobillərinin və digər nəqliyyat vasitələrinin, o c mlədən normativ istismar m ddəti bitmiş, tam aşınmış, silinməli olan nəqliyyat vasitələrinin və avadanlıqların hərraclar vasitəsilə satışına aid m raciət və sənədlərin qəbulu

24.16.

D vlət əmlakının icarəyə verilməsi m qavilələri zrə icarə haqqı borcunun dənilməsi[108]

24.17.

Servitutun d vlət qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.18.

Servitutun d vlət qeydiyyatının ləğvi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.19.

Daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun d vlət qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.20.

Daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun d vlət qeydiyyatının ləğvi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.21.

Məhv olmuş daşınmaz əmlakın və onun zərindəki h quqların d vlət qeydiyyatının ləğvi

24.22.

Daşınmaz əmlak obyekti barədə daşınmaz əmlakın d vlət reyestrindən məlumatların verilməsi (daşınmaz əmlak zərində h quqların məhdudlaşdırılmasına (y kl l y nə) dair d vlət reyestrindən arayışların verilməsi istisna olmaqla)

24.23.[109]

Başa atdırılmamış tikililər kimi zəlləşdirilən obyektlərin hərracda satışına dair sifarişlərin qəbulu

24.24.

Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan, habelə yaşayış binalarında yerləşən d vlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş istifadədə olmayan qeyri-yaşayış sahələrinin hərracda satışına dair sifarişlərin qəbulu

24.25.

Ki ik m əssisələrin (obyektlərin) hərracda satışına dair sifarişlərin qəbulu

24.26.

Orta və iri d vlət m əssisələrinin evrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin pul hərraclarında satışına dair sifarişlərin qəbulu

24.27.

M lkiyyət inin arzusu ilə daşınmaz əmlakın d vlət reyestrində qeydiyyata alınmış daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasportun və plan l s n n) tərtib edilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.28.

Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və ya səhm zərflərinin ixtisaslaşdırılmış pul hərraclarında satışına dair sifarişlərin qəbulu

24.29.[110]

Ki ik d vlət m əssisələrinin (obyektlərinin) əmək kollektivi zvlərinə g zəştli satışı

24.30.[111]

Torpaq kadastr məlumatları barədə arayışların verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.31.

Torpaq kadastr məlumatlarının hazırlanması və kadastr xidmətlərinin g stərilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.32.

M xtəliftəyinatlı xəritə və atlasların tərtibatı və nəşri n m raciətin və sənədlərin qəbulu[112]

24.33.

Yerquruluşu işlərinin aparılması və torpaq kadastr məlumatlarının hazırlanması[113]

24.34.

Torpaq kadastr xəritələrinin və CİS n baza xəritələrinin tərtibi ilə əlaqədar m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.35.

Ərazi vahidlərinin, inzibati ərazi dairələrinin və sahə inzibati ərazi dairələrinin xəritələrinin hazırlanması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

24.36.

Bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması n m raciətin və sənədlərin qəbulu[114]

24.37.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində quraşdırılmış Fasiləsiz Fəaliyyət G stərən İstinad Stansiyaları Şəbəkəsi ndə olan məlumatların verilməsi[115]

24.38.

D vlət və bələdiyyə m lkiyyətində olan torpaqların m lkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı elektron hərracların ke irilməsi[116]

 

25. Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri zrə D vlət Komitəsi

25.1.

lkələrarası vladlığa g t rmə n m raciətin və sənədlərin qəbulu

25.2.

lkədaxili vladlığa g t rmə ilə bağlı məlumatların verilməsi

 

26. Azərbaycan Respublikasının D vlət Statistika Komitəsi

26.1.

Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi

26.2.

Statistik məlumatların buraxılış təqviminin və mətbu məlumatların yayım təqviminin təqdim edilməsi

26.3.

Statistik məlumatların (g stəricilərin) verilməsi

26.4.

Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı

26.5.

Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına g rə inzibati cərimələrin internet vasitəsilə dənilməsi

 

27. Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş zrə D vlət Komitəsi

27.1.

Dini qurumların d vlət qeydiyyatına alınması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

27.2.[117]

Dini təyinatlı ədəbiyyatın (kağız və elektron daşıyıcılarında), audio və video materialların, mal və məmulatların və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarının satışı zrə ixtisaslaşdırılmış satış məntəqələrinin yaradılması ilə əlaqədar razılığın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

27.3.

Dini ibadət yerinin tikintisinin və m vcud dini ibadət yerinin yenidən qurulmasının (bərpasının, əsaslı təmirinin) məqsədəuyğunluğu barədə rəy verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

27.4.

Dini təyinatlı ədəbiyyatın (kağız və elektron daşıyıcılarında), audio və video materialların, mal və məmulatların və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarının istehsal, idxal, ixrac edilməsinə, habelə sərbəst yayılmasına razılığın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

27.5.

Dini tədris m əssisələrinin fəaliyyətinə x susi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n rəy bildirilməsinə dair m raciətin və sənədlərin qəbulu

27.6. [118]

Azərbaycan Respublikasında dini qurumların d vlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə dini qurumun ləğv edilməsi, kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və m ddəti haqqında ilk məlumatın dərc olunması ilə bağlı m raciətlərin qəbulu və dərcolunma faktını təsdiq edən sənədin verilməsi.

 

28. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş zrə D vlət Komitəsi

28.1.

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların m raciətlərinin qəbulu

 

29. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent zrə D vlət Komitəsi

29.1.[119]

Uyğunluğu qiymətləndirən qurumun akkreditasiyası n m raciətin və sənədlərin qəbulu

29.2. [120]

Sertifikatlaşdırma və ya inspeksiya orqanının akkreditasiyası n m raciətin və sənədlərin qəbulu

29.3.[121]

Xarici lkənin uyğunluğu qiymətləndirən qurumunun Azərbaycan Respublikasının ərazisində uyğunluğu qiymətləndirmə fəaliyyətinin razılaşdırılması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

29.4.

Apellyasiya şurasına etirazın (ərizənin) verilməsi

29.5.

Əmtəə nişanının və ya coğrafi g stəricinin d vlət reyestrində qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

29.6.

İxtiranın, faydalı modelin, sənaye n munəsinin, əmtəə nişanının və ya coğrafi g stəricinin reyestr məlumatlarından ıxarış verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

29.7.

Lisenziya m qavilələrinin d vlət reyestrində qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

29.8.

İxtiraya, faydalı modelə və ya sənaye n munəsinə patent verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

29.9.

Əmtəə nişanına dair h quqların verilməsi barədə m qavilələrin d vlət reyestrində qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu[122]

29.10.

Texniki reqlamentlər, standartlar və keyfiyyətin qiymətləndirilməsi prosedurlarına dair sorğuların onlayn təqdim edilməsi

29.11.

Standartlaşdırma sahəsində normativ sənədlərin qeydiyyatı və onlarda dəyişiklik aparılması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

29.12.

l mə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi haqqında sertifikatın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

29.13.

Cərimələrin internet vasitəsilə dənilməsi

 

30. Azərbaycan Respublikasının D vlət Sosial M dafiə Fondu[123]

30.1.

Sığortaedənin (h quqi şəxs) onlayn u ota alınması

30.2.

Sığortaedənin (fiziki şəxs) onlayn u ota alınması

30.3.

Ailə kəndli təsərr fatının onlayn u ota alınması

30.4.

Kənd təsərr fatına yararlı torpaq sahəsi olan şəxsin onlayn u ota alınması

30.5.

Sığortaolunanın onlayn u ota alınması

30.6.

Bankda və ya digər kredit təşkilatında hesabın a ılması n sığortaedənə şəhadətnamənin verilməsi ilə bağlı m raciətin və sənədlərin qəbulu

30.7.

Məcburi d vlət sosial sığortası zrə hesabatların təqdim edilməsi

30.8.

Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı zrə sığortaolunanlar haqqında məlumatın təqdim edilməsi

30.9.

Əmək şəraitinə g rə g zəştli əmək stajı hesablanan iş ilərin siyahısının təqdim edilməsi

30.10.

Məcburi d vlət sosial sığorta haqqı zrə borcu barədə arayışın sığortaedənə verilməsi

30.11. [124]

Şəxsi hesab vərəqəsindən ıxarışın sığortaedənə verilməsi

30.12.

zləşmə aktlarının sığortaedənə verilməsi

30.13.

N vbəti səyyar yoxlamanın ke irilməsinin vaxtının dəyişdirilməsi n m raciətin qəbulu

30.14.

N vbədənkənar səyyar yoxlamanın ke irilməsi n m raciətin qəbulu

30.15.

D vlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin dəyişdirilməsi və ya dublikatının verilməsi n m raciətin qəbulu

30.16.

Əmək qabiliyyətinin m vəqqəti itirilməsinə g rə m avinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi

30.17.

Hamiləliyə və doğuma g rə m avinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi

30.18.

Uşağın anadan olmasına g rə m avinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi

30.19.

Uşağın yaş tamam olanadək ona qulluq etməyə g rə m avinətlə bağlı haqq-hesab cədvəlinin təqdim edilməsi

30.20.

Sığortaolunanlara məlumatların verilməsi

30.21.

Pensiya kalkulyatoru

30.22.

Pensiya təyinatının və pensiya n v n n dəyişdirilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

30.23.

Pensiya ıya məlumatların verilməsi

30.24.

Məcburi d vlət sosial sığorta vəsaitlərinin onlayn dənilməsi

30.25.

Dəfn n m avinətin dənilməsi ilə bağlı m raciətin və sənədlərin qəbulu

 

31. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında D vlət Qulluğu Məsələləri zrə Komissiya

31.1.

D vlət qulluğuna qəbul zrə qeydiyyat n m raciətin və sənədlərin qəbulu

31.2.

M sabiqə və m sahibə nəticələri barədə məlumatların verilməsi

31.3.

D vlət qulluq ularının reyestrindən məlumatların verilməsi

31.4.

D vlət orqanlarına ehtiyat kadrlar barədə m vafiq məlumatların verilməsi

31.5.

D vlət qulluğu stajı kalkulyatoru

31.6.

Onlayn sınaq test imtahanlarının ke irilməsi

31.7.

D vlət qulluq ularının etik davranış qaydalarına riayət etməsi barədə m raciətlərin qəbulu

 

32. Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu zrə D vlət Komissiyası (TQDK)

32.1.

Namizədlərin (abituriyentlərin, bakalavrların, namizədlərin (rezidenturaya sənəd verənlər) ərizələrinin onlayn qəbulu

32.2.

Namizədlərə imtahana buraxılış vərəqələrinin internet vasitəsilə verilməsi

32.3.

Namizədlərin elektron ixtisas se imi ərizələrinin onlayn qəbulu

32.4.

Namizədlərə, sınaq imtahanı iştirak ılarına imtahan nəticələri haqqında məlumatların internet və ya qısa mesaj (SMS) vasitəsilə verilməsi

32.5.

Namizədlərə onların cavab kartlarının qrafik təsvirlərinin internet vasitəsilə verilməsi

32.6.

Bakalavrların bakalavr pilləsinə qəbul olmaq n təqdim etdikləri ərizələrin iş n mrələrinin axtarışı

32.7.

Sınaq imtahanına yazılış

32.8.

Onlayn sınaq imtahanının ke irilməsi

32.9.

İnternetdə video m hazirələr

32.10.

TQDK-nın virtual dəmə kartlarının onlayn və qısa mesaj (SMS) vasitəsilə satışı

32.11.

TQDK nəşrlərinin və onların elektron versiyalarının onlayn satışı

32.12.

TQDK-nın yenilikləri barədə SMS məlumatlandırma

32.13.

Vətəndaşların TQDK-nın rəhbərliyinin və məsul iş ilərinin qəbuluna onlayn yazılması[125]

32.14.

mumi təhsili həyata ke irən təhsil m əssisələrində mumtəhsil fənləri zrə biliyinin yekun qiymətləndirilməsi (attestasiyası) aparılan təhsilalanların TQDK-nın Şagird-məzun sistemi ndə zləri haqqında məlumatları internet vasitəsilə yoxlaması

 

33. Azərbaycan Respublikasının D vlət Miqrasiya Xidməti

33.1.

Azərbaycan Respublikasında m vəqqəti olma m ddətinin uzadılması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

33.2.

Azərbaycan Respublikasında m vəqqəti yaşamaq n icazənin alınması (m ddətinin uzadılması) n m raciətin və sənədlərin qəbulu[126]

33.3.

Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq n icazənin alınması (m ddətinin uzadılması) n m raciətin və sənədlərin qəbulu[127]

33.4.

Əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı dənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması n iş icazəsinin alınması n m raciətin və sənədlərin qəbulu[128]

33.5.

Əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı dənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması n iş icazəsinin m ddətinin uzadılması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

33.5-1.[129]

Azərbaycan Respublikasında 15 g ndən artıq m vəqqəti olan əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin olduğu yer zrə qeydiyyata alınması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

33.6.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının əldə edilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

33.7.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının bərpa edilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

33.8.

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından ıxmaq n m raciətin və sənədlərin qəbulu

33.9.

Miqrasiya orqanlarında qulluğa qəbul olunmaq n m raciətin və sənədlərin qəbulu

33.10.

Cərimələrin internet vasitəsilə dənilməsi

 

34. Azərbaycan Respublikasının D vlət Sərhəd Xidməti

34.1.

Azərbaycan Respublikasının D vlət Sərhəd Xidmətinə qəbul olmaq n m raciətin və sənədlərin qəbulu

34.2.

Azərbaycan Respublikasının D vlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyasına qəbul olmaq n m raciətin və sənədlərin qəbulu

 

35. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə ağırış zrə D vlət Xidməti

35.1.[130]

Həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslərə hərbi xidmətke mə haqqında arayışın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

35.2.

Arxiv arayışlarının verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

35.3.

İtirilmiş hərbi biletlərin (ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqələrin) əvəzinə yenisinin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

35.4.

ağırış ılara m ddətli həqiqi hərbi xidmətlərini hansı hərbi hissədə ke mələri barədə məlumatların internet və ya qısa mesaj (SMS) vasitəsilə verilməsi

35.5.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə ağırış zrə D vlət Xidmətinə həqiqi hərbi xidmətə (işə) qəbulla əlaqədar m raciətin və sənədlərin qəbulu

 

36. Azərbaycan Respublikasının Əqli M lkiyyət Agentliyi[131]

36.1.

M əlliflik h ququ obyektinin qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

36.2.

Əlaqəli h quqlar obyektinin qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

36.3.

M əlliflik h ququ ilə qorunan məlumat toplularının qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

36.4.

X susi qorunma h ququ ilə qorunan məlumat toplularının qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

36.5.

İnteqral sxem topologiyalarının d vlət qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

36.6.

Əmtəə nişanının və ya coğrafi g stəricinin d vlət reyestrində qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

36.7.

İxtiranın, faydalı modelin, sənaye n munəsinin, əmtəə nişanının və ya coğrafi g stəricinin reyestr məlumatlarından ıxarış verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

36.8.

Lisenziya m qavilələrinin d vlət reyestrində qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

36.9.

İxtiraya, faydalı modelə və ya sənaye n munəsinə patent verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

36.10.

Əmtəə nişanına dair h quqların verilməsi barədə m qavilələrin d vlət reyestrində qeydiyyatı n m raciətin və sənədlərin qəbulu

36.11.

Apellyasiya şurasına etirazın (ərizənin) verilməsi

36.12.

Audiovizual əsərin, fonoqramın, komp ter proqramının, məlumat toplusunun, kitabın n sxələrinə nəzarət markasının verilməsi

 

36-1. Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri zrə D vlət Agentliyi[132]

36-1.1.

Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri zrə fəaliyyətə x susi icazənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

 

37. Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar zrə D vlət Agentliyi[133]

37.1.

Ke irilməsi nəzərdə tutulan d vlət satınalmalarına dair məlumatların verilməsi

37.2.

Ke irilmiş m sabiqələr və qalib malg ndərən (podrat ı) haqqında məlumatların verilməsi

37.3.

Xarici lkələrdə ke irilən d vlət satınalmalarına dair məlumatların verilməsi

 

37-1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar zrə D vlət Agentliyi[134]

37-1.1.

İnformasiya sistemləri, informasiya ehtiyatları və elektron xidmətlərlə bağlı d vlət orqanları tərəfindən təqdim olunan layihələrə (təkliflərə) rəy verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

37-1.2.

"ASAN xidmət" mərkəzlərində g stərilən xidmətlərdən istifadə məqsədi ilə onlayn n vbənin tutulması

37-1.3.

"ASAN xidmət" mərkəzlərində g stərilən xidmətin nəticəsində təqdim edilməli olan hazır sənədlə bağlı məlumatın verilməsi

 

38. Azərbaycan Respublikasının D vlət M lki Aviasiya Administrasiyası

38.1.

Azərbaycan Respublikasından və ya Azərbaycan Respublikasına u uşların yerinə yetirilməsi n icazələrin verilməsi ilə bağlı m raciətin və sənədlərin qəbulu[135]

38.2.

Hava nəqliyyatı ilə sərnişin və y k daşımalarının həyata ke irilməsi n x susi razılığın (lisenziyanın) verilməsi ilə bağlı m raciətin və sənədlərin qəbulu

38.3.

İxrac nəzarəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən ixrac nəzarətinə d şən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) zrə icazələrin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[136]

38.4.

Məsafədən idarə edilən pilotsuz u an aparatların d vriyyəsinə icazənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu.[137]

 

39. Azərbaycan Respublikasının D vlət Dəniz Administrasiyası

39.1.

Dəniz inin şəxsiyyət sənədinin və dəniz inin qeyd kitab asının verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.2.

Dəniz ilərə sertifikatların (diplomların) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.3.

Sertifikatın (diplomun) Azərbaycan Respublikasının D vlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən tanınması haqqında təsdiqnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.4.

Azərbaycan Respublikasının D vlət bayrağı altında zmək h ququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.5.

Gəmiyə m lkiyyət h ququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.6.

Su nəqliyyatı ilə y k və sərnişin daşınmasına x susi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.7.

Gəminin "Gəmi və liman vasitələrinin m hafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə"nin tələblərinə uyğunluğu haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.8.

Limanın (liman məntəqəsinin) Gəmi və liman vasitələrinin m hafizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə nin tələblərinə uyğunluğu haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu[138]

39.9.

Gəmi Tarixinin Fasiləsiz Qeydləri (GTFQ) sənədinin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.10.

Dəniz ilik şirkətinin Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə nin tələblərinə uyğunluğu haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.11.

Gəminin Əmniyyətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq Məcəllə nin tələblərinə uyğunluğu haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.12.

Neftlə irklənmədən yaranan zərərə g rə m lki məsuliyyətin maliyyə təminatı haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.13.

Bunker yanacağı ilə irklənmə nəticəsində vurulan zərərə g rə m lki məsuliyyətlə bağlı sığorta və ya digər maliyyə təminatı haqqında sertifikatın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.14.

Minimum heyət tərkibi haqqında şəhadətnamənin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.15.

Azərbaycan Respublikasının D vlət Gəmi Reyestrində qeydiyyatda olan gəmiyə ıxarışın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.16.

Azərbaycan Respublikasının Berbout- arter Reyestrində qeydiyyatda olan gəmiyə ıxarışın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.17.

Azərbaycan Respublikasının D vlət Gəmi Reyestrində qeydiyyatda olan gəminin qeydiyyatdan ıxarılması haqqında arayışın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.18.

Azərbaycan Respublikasının Berbout- arter Reyestrində qeydiyyatda olan gəminin qeydiyyatdan ıxarılması haqqında arayışın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

39.19.[139]

Limanlarda gəmi agenti tərəfindən xidmətlərin g stərilməsi n sertifikatın verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

 

40. Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi

40.1.

Arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən ıxarışların, arxiv sənədlərinin surətlərinin verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

40.2.

Elmi tədqiqat və digər məqsədlərlə arxiv sənədlərindən istifadə edilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

40.3.

Azərbaycan Respublikası Milli arxiv fondunun məzmunu və tərkibi haqqında məlumatların verilməsi[140]

 

41. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhl kəsizliyi Agentliyi[141]

41.1.

İdxal və ixrac edilən qida məhsullarına qida təhl kəsizliyi sertifikatının verilməsi n m raciətin və sənədlərin qəbulu

41.2.

Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət g stərən subyektlərin qida təhl kəsizliyi qeydiyyatına alınması n m raciətin və sənədlərin qəbulu

 

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.             08 dekabr 2011-ci il tarixli 199 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1247)

2.             26 yanvar 2012-ci il tarixli 17 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 01, maddə 40)

3.             2 mart 2012-ci il tarixli 55 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 256)

4.             17 oktyabr 2012-ci il tarixli 235 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 20 oktyabr 2012-ci il, № 236, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 10, maddə 1016)

5.             16 noyabr 2012-ci il tarixli 268 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 21 noyabr 2012-ci il, № 259, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1207)

6.             12 iyun 2013-c il tarixli 131 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 21 iyun 2013-c il, № 133; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 06, maddə 745)

7.             20 iyun 2013-c il tarixli 145 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 22 iyun 2013-c il, № 134; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 06, maddə 757)

8.             5 iyul 2013-c il tarixli 170 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti 10 iyul 2013-c il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 07, maddə 868)

9.             7 avqust 2013-c il tarixli 205 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 25 avqust 2013-c il, № 185, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 08, maddə 1005)

10.          16 avqust 2013-c il tarixli 219 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 3 sentyabr 2013-c il, № 192, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 08, maddə 1018)

11.          29 noyabr 2013-c il tarixli 332 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 8 dekabr 2013-c il, № 271; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 11, maddə 1466)

12.          25 dekabr 2013-c il tarixli 349 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 29 dekabr 2013-c il, № 289, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 12, maddə 1639)

13.          24 yanvar 2014-c il tarixli 20 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 31 yanvar 2014-c il, № 20, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 1, maddə 69)

14.          06 fevral 2014-c il tarixli 36 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 20 fevral 2014-c il, № 37, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 02, maddə 36)

15.          14 fevral 2014-c il tarixli 46 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 20 fevral 2014-c il, № 37, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, №02, maddə 201)

16.          21 fevral 2014-c il tarixli 52 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 2 mart 2014-c il, № 46, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 02, maddə 207)

17.          12 mart 2014-c il tarixli 74 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 16 mart 2014-c il, № 56, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 03, maddə 307)

18.          19 mart 2014-c il tarixli 86 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 1 aprel 2014-c il, № 63, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 03, maddə 317)

19.          16 aprel 2014-c il tarixli 105 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 19 aprel 2014-c il, № 79, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 04, maddə 449)

20.          5 may 2014-c il tarixli 131 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 24 may 2014-c il, № 108; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 05, maddə 560)

21.          5 iyun 2014-c il tarixli 178 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 8 iyun 2014-c il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 6, maddə 733)

22.          13 iyun 2014-c il tarixli 194 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 22 iyun 2014-c il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 09, maddə 747)

23.          15 iyul 2014-c il tarixli 232 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyul 2014-c il, № 157; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 07, maddə 920)

24.          31 iyul 2014-c il tarixli 266 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 5 avqust 2014-c il, № 165; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 07, maddə 953)

25.          26 sentyabr 2014-c il tarixli 315 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 12 oktyabr 2014-c il, № 221, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1287)

26.          23 oktyabr 2014-c il tarixli 349 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 28 oktyabr 2014-c il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1319)

27.          4 noyabr 2014-c il tarixli 364 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 13 noyabr 2014-c il, № 247; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1505)

28.          11 noyabr 2014-c il tarixli 365 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 14 noyabr 2014-c il, № 248; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 11, maddə 1506)

29.          21 noyabr 2014-c il tarixli 377 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 7 dekabr 2014-c il, № 268, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 12, maddə 1656)

30.          29 yanvar 2015-ci il tarixli 19 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 8 fevral 2015-ci il, № 30, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 1, maddə 71)

31.          31 mart 2015-ci il tarixli 97 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 19 aprel 2015-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 465)

32.          27 aprel 2015-ci il tarixli 120 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 17 may 2015-ci il, № 104, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 5, maddə 609)

33.          5 iyun 2015-ci il tarixli 218 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 21 iyun 2015-ci il, № 132, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 06, maddə 790)

34.          8 iyul 2015-ci il tarixli 262 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 31 iyul 2015-ci il, № 162, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 07, maddə 893)

35.          4 noyabr 2015-ci il tarixli 351 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1415)

36.          6 noyabr 2015-ci il tarixli 357 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1421)

37.          04 dekabr 2015-ci il tarixli 374 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 10 dekabr 2015-ci il, № 272, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, 12, maddə 1573)

38.          28 yanvar 2016-cı il tarixli 24 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 7 fevral 2016-cı il, № 28; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 367)

39.          15 fevral 2016-cı il tarixli 42 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 27 fevral 2016-cı il, № 45; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 384)

40.          2 mart 2016-cı il tarixli 101 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 3 aprel 2016-cı il, № 69, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 774)

41.          29 aprel 2016-cı il tarixli 176 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 may 2016-cı il, № 97, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 4, maddə 830)

42.          13 may 2016-cı il tarixli 195 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 20 may 2016-cı il, № 108, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 955)

43.          1 iyul 2016-cı il tarixli 260 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 5 iyul 2016-cı il, № 143, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №7, maddə 1340)

44.          15 iyul 2016-cı il tarixli 276 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyul 2016-cı il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №7, maddə 1355)

45.          19 iyul 2016-cı il tarixli 279 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyul 2016-cı il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №7, maddə 1358)

46.          18 avqust 2016-cı il tarixli 309 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 19 avqust 2016-cı il, № 180, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №8, maddə 1446)

47.          23 avqust 2016-cı il tarixli 311 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 25 avqust 2016-cı il, № 185, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №8, maddə 1448)

48.          20 sentyabr 2016-cı il tarixli 351 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 22 sentyabr 2016-cı il, № 207, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1578)

49.          4 noyabr 2016-cı il tarixli 440 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 5 noyabr 2016-cı il, № 245, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1928)

50.          14 dekabr 2016-cı il tarixli 500 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 15 dekabr 2016-cı il, № 278, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2219)

51.          16 dekabr 2016-cı il tarixli 514 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 18 dekabr 2016-cı il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 12, maddə 2233)

52.          1 fevral 2017-ci il tarixli 24 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 3 fevral 2017-ci il, № 24, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 2, maddə 277)

53.          10 aprel 2017-ci il tarixli 137 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 12 aprel 2017-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, maddə 624)

54.          11 may 2017-ci il tarixli 201 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 12 may 2017-ci il, № 100, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №5 , maddə 972)

55.          22 may 2017-ci il tarixli 215 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 24 may 2017-ci il, № 110, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 986)

56.          30 iyun 2017-ci il tarixli 273 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 4 iyul 2017-ci il, № 140, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №6 , maddə 1247)

57.          7 iyul 2017-ci il tarixli 281 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 11 iyul 2017-ci il, № 146, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1479)

58.          13 iyul 2017-ci il tarixli 287 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 14 iyul 2017-ci il, № 149, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 7, maddə 1484)

59.          12 sentyabr 2017-ci il tarixli 363 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 sentyabr 2017-ci il, № 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 9, maddə 1720)

60.          12 sentyabr 2017-ci il tarixli 368 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 sentyabr 2017-ci il, № 198, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №9 , maddə 1725)

61.          28 sentyabr 2017-ci il tarixli 399 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 30 sentyabr 2017-ci il, № 213, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 9, maddə 1754)

62.          17 oktyabr 2017-ci il tarixli 436 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 20 oktyabr 2017-ci il, № 230, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1898)

63.          20 oktyabr 2017-ci il tarixli 464 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 oktyabr 2017-ci il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1926)

64.          20 oktyabr 2017-ci il tarixli 468 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 24 oktyabr 2017-ci il, № 233, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1930)

65.          17 noyabr 2017-ci il tarixli 498 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 18 noyabr 2017-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 11, maddə 2162)

66.          29 noyabr 2017-ci il tarixli 518 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 1 dekabr 2017-ci il, № 265, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №11 , maddə 2180)

67.          19 mart 2018-ci il tarixli 110 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 29 mart 2018-ci il, № 69, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №3, maddə 620)

68.          30 aprel 2018-ci il tarixli 190 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 2 may 2018-ci il, № 98, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 835)

69.          21 may 2018-ci il tarixli 232 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 may 2018-ci il, № 114, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 4, maddə 1139)

70.          16 iyul 2018-ci il tarixli 304 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 17 iyul 2018-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, II kitab, maddə 1638)

71.          17 avqust 2018-ci il tarixli 355 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 18 avqust 2018-ci il, № 184, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №8, maddə 1806)

72.          2 oktyabr 2018-ci il tarixli 426 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 4 oktyabr 2018-ci il, № 222)

73.          15 oktyabr 2018-ci il tarixli 447 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 19 oktyabr 2018-ci il, № 235)

74.          24 oktyabr 2018-ci il tarixli 463 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 26 oktyabr 2018-ci il, № 241, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 10, maddə 2177)

75.          16 noyabr 2018-ci il tarixli 488 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 20 noyabr 2018-ci il, № 261)

76.          30 noyabr 2018-ci il tarixli 516 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 4 dekabr 2018-ci il, № 273)

77.          1 dekabr 2018-ci il tarixli 521 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 4 dekabr 2018-ci il, № 273)

78.          18 dekabr 2018-ci il tarixli 537 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 20 dekabr 2018-ci il, № 287)

79.          19 dekabr 2018-ci il tarixli 544 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289)

80.          21 yanvar 2019-cu il tarixli 15 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 24 yanvar 2019-cu il, № 18)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 464 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 oktyabr 2017-ci il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1926) ilə qərarın adına və 1-ci hissəsinə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları s zlərindən sonra və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər s zləri, preambulasına D vlət orqanlarının s zlərindən sonra və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslərin s zləri əlavə edilmişdir.

 

[2] 16 noyabr 2012-ci il tarixli 268 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 21 noyabr 2012-ci il, № 259, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1207) ilə 3-c hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3. M əyyən edilsin ki, elektron xidmətlər reyestrinin operatoru funksiyalarını Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi həyata ke irir.

 

[3] 13 iyun 2014-c il tarixli 194 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 22 iyun 2014-c il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 09, maddə 747) ilə 4-c hissədə İnformasiya Texnologiyaları s zləri Y ksək Texnologiyalar s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 16 noyabr 2012-ci il tarixli 268 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 21 noyabr 2012-ci il, № 259, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1207) ilə 4.2-ci bənd ləğv edilmişdir.

 

[5] 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 464 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 oktyabr 2017-ci il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1926) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın adına, 1.2-ci, 1.3-c , 3.1-ci, 4.1-ci, 4.2-ci bəndlərə, 4.4-c bəndin birinci c mləsinə, 11.1-ci, 11.2-ci, 11.7-ci, 13.1-ci bəndlərə və 2.1.1-ci, 2.1.5-ci, 12.1.3-c yarımbəndlərə ismin m vafiq hallarında mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları s zlərindən sonra ismin m vafiq hallarında və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər s zləri və 4.5-ci, 9.3-c , 9.7-ci bəndlərə, 10.1-ci bəndin birinci c mləsinə, 10.3-c , 10.4-c , 10.8-ci bəndlərə, 2.1.3-c , 9.5.1-ci yarımbəndlərə ismin m vafiq hallarında mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı s zlərindən sonra ismin m vafiq hallarında və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxs s zləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 464 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 oktyabr 2017-ci il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1926) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 1.1-ci bəndində D vlət orqanlarının s zlərindən sonra və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslərin s zləri əlavə edilmişdir.

 

[7] 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 464 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 oktyabr 2017-ci il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1926) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 1.2-ci, 7.2-ci (hər iki halda) bəndlərdə, 9.2-ci bəndin nc c mləsində, 9.4-c , 11.6-cı, 12.2-ci bəndlərdə və 2.1.1-ci, 2.1.4-c , 2.1.7-ci, 2.1.8-ci (hər iki halda), 6.1.1-ci, 6.1.2-ci, 7.1.4-c , 11.5.2-ci yarımbəndlərdə ismin m vafiq hallarında d vlət orqanları s zləri ismin m vafiq hallarında d vlət qurumları s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 16 noyabr 2012-ci il tarixli 268 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 21 noyabr 2012-ci il, № 259, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1207) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 2.1.7-ci yarımbənddən elektron xidmətlər reyestri, s zləri ıxarılmışdır.

 

[9] 7 avqust 2013-c il tarixli 205 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 25 avqust 2013-c il, № 185, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 08, maddə 1005) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 2.1.8-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.1.8. "Elektron h kumət" portalı - mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının g stərdiyi elektron xidmətlərin cəmləşdirildiyi və istifadə ilərin "bir pəncərə" prinsipi əsasında m raciətini və nəticələrin əldə edilməsini təmin edən internet informasiya ehtiyatı;

 

[10] 23 avqust 2016-cı il tarixli 311 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 25 avqust 2016-cı il, № 185, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, №8, maddə 1448) ilə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 3.1.15-ci yarımbəndindən qiymətli kağızlar, s zləri ıxarılmışdır.

 

[11] 4 noyabr 2015-ci il tarixli 351 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 11, maddə 1415) ilə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 3.1.27-ci yarımbəndi ləğv edilmişdir.

 

[12] 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 464 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 oktyabr 2017-ci il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1926) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 4.2-ci bəndində g stərir s z g stərirlər s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 16 noyabr 2012-ci il tarixli 268 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 21 noyabr 2012-ci il, № 259, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 11, maddə 1207) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 6.2.3-c yarımbəndində xidmətləri qeydə alaraq reyestrini aparmaq və Elektron h kumət portalına s zləri xidmətlərin qeydə alınaraq Reyestrə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 7 avqust 2013-c il tarixli 205 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 25 avqust 2013-c il, № 185, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 08, maddə 1005) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 6.2.3-1-ci yarımbəndi əlavə edilmişdir.

 

[15] 20 sentyabr 2016-cı il tarixli 351 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 22 sentyabr 2016-cı il, № 207, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1578) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 7.1.1-ci yarımbənddə elektron xidmət b lməsində s zləri d vlət xidmətləri b lməsində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 20 sentyabr 2016-cı il tarixli 351 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 22 sentyabr 2016-cı il, № 207, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1578) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 7.1.5-ci yarımbənddə elektron xidmət b lməsi s zləri d vlət xidmətləri b lməsi s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 464 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 oktyabr 2017-ci il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1926) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 9.2-ci bəndin birinci c mləyə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı s zlərindən sonra və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxs s zləri əlavə edilmişdir və həmin c mlədən və təsdiq edir s zləri ıxarılmışdır və yeni məzmunda ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

[18] 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 464 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 oktyabr 2017-ci il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1926) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 9.8-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9.8. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunmuş inzibati reqlament həmin orqanın internet informasiya ehtiyatında yerləşdirilməli və tanışlıq n ictimaiyyətə a ıq olmalıdır.

 

[19] 20 sentyabr 2016-cı il tarixli 351 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 22 sentyabr 2016-cı il, № 207, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1578) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 11.2-ci bənddə elektron xidmətləri b lməsində s zləri d vlət xidmətləri b lməsində s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 7 avqust 2013-c il tarixli 205 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 25 avqust 2013-c il, № 185, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-c il, № 08, maddə 1005) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 11.4-c bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11.4. "Elektron h kumət" portalının fəaliyyətinin təşkili, təhl kəsizliyinin təmin edilməsi Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən həyata ke irilir.

 

13 iyun 2014-c il tarixli 194 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 22 iyun 2014-c il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 09, maddə 747) ilə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 11.4-c bəndində İnformasiya Texnologiyaları s zləri Y ksək Texnologiyalar s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

21 yanvar 2019-cu il tarixli 15 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 24 yanvar 2019-cu il, № 18) ilə 1 n mrəli əlavə - Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 11.4-c bəndində Rabitə və Y ksək Texnologiyalar s zləri Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 464 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 oktyabr 2017-ci il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1926) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 1 n mrəli əlavənin yuxarı sağ k nc ndə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları s zlərindən sonra və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik h quqi şəxslər s zləri əlavə edilmişdir.

 

[22] 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 464 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 oktyabr 2017-ci il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1926) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 1 n mrəli əlavənin Təsdiq edirəm hissəsi ıxarılmışdır.

 

[23] 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 464 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 oktyabr 2017-ci il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1926) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 1 n mrəli əlavənin 1.5-ci bəndindən orqanlarının və s zləri ıxarılmışdır.

 

[24] 28 sentyabr 2017-ci il tarixli 399 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 30 sentyabr 2017-ci il, № 213, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 9, maddə 1754) ilə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın N munəvi formasının 1.8-ci bəndindən icazə, x susi razılıq (lisenziya), s zləri ıxarılmışdır.

 

[25] 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 464 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 oktyabr 2017-ci il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1926) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 1 n mrəli əlavənin 2.3-c , 2.5-ci bəndlərdə, 2.6.1-ci və 2.6.2-ci yarımbəndlərdə ismin m vafiq hallarında d vlət orqanları s zləri ismin m vafiq hallarında d vlət qurumları s zləri ilə və 3.4.3-c yarımbənddə d vlət orqanı s zləri d vlət qurumu s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[26] 20 sentyabr 2016-cı il tarixli 351 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 22 sentyabr 2016-cı il, № 207, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1578) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 1 n mrəli əlavəsinin 2.6-cı bəndinin Qeydlər ində Elektron xidmət b lməsinə s zləri D vlət xidmətləri b lməsinə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[27] 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 464 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 oktyabr 2017-ci il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1926) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 2 n mrəli əlavənin yuxarı sağ k nc nə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları s zlərindən sonra və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərə-findən yaradılan publik h quqi şəxslər s zləri əlavə edilmişdir.

 

[28] 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 464 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 oktyabr 2017-ci il, № 232, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №10 , maddə 1926) ilə 1 n mrəli əlavə Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər g stərilməsi Qaydaları nın 2 n mrəli əlavənin 4-c hissəsindən orqanlarının və s zləri ıxarılmışdır.

 

[29] 26 yanvar 2012-ci il tarixli 17 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 01, maddə 40) ilə 2 n mrəli əlavə - Elektron xidmət n vlərinin Siyahısı nın 22.7-ci bəndi əlavə edilmişdir.

 

26 yanvar 2012-ci il tarixli 17 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 01, maddə 40) ilə 2 n mrəli əlavə - Elektron xidmət n vlərinin Siyahısı nın 26.10-cu və 26.11-ci bəndlər ləğv edilmişdir.

 

2 mart 2012-ci il tarixli 55 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 03, maddə 256) ilə 2 n mrəli əlavə - Elektron xidmət n vlərinin Siyahısı nın 29.3-c bəndi ləğv edilmişdir.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 199 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 12, maddə 1247) ilə "Elektron xidmət n vlərinin Siyahısı"nın 31.2-ci bəndi ləğv edilmişdir.

 

17 oktyabr 2012-ci il tarixli 235 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 20 oktyabr 2012-ci il, № 236, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 10, maddə 1016) ilə 2 n mrəli əlavə - Elektron xidmət n vlərinin Siyahısı yeni redaksiyada təsdiq edilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr

tarixli 191 n mrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

2 n mrəli əlavə

 

Elektron xidmət n vlərinin

SİYAHISI

 

Sıra №-si

Xidmətin adı

1

2 

 

1. Ailə, Qadın və Uşaq Problem ləri zrə D vlət Komitəsi

1.1.

lkələrarası vladlığa g t rmə ilə bağlı e-m raciət

1.2.

lkədaxili vladlığa g t rmə ilə bağlı e-m raciət

 

2. F vqəladə Hallar Nazirliyi

2.1.

X susi razılıqların (lisenziyaların) verilməsi n e-m raciət

2.2.

X susi icazələrin verilməsi n e-m raciət

2.3.

Tikintidə Təhl kəsizliyə Nəzarət D vlət Agentliyində obyektlərin ekspertizasının aparılması n e-m raciət

2.4.

Ki ik Həcmli Gəmilər zrə D vlət M fəttişliyi tərəfindən gəmilərin d vlət qeydiyyatının aparılması n e-m raciət

 

3. Dini Qurumlarla İş zrə D vlət Komitəsi

3.1.

Dini qurumların d vlət qeydiyyatına alınması n e-m raciət

3.2.

Dini təyinatlı ədəbiyyatın, əşyaların və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarının satışı ilə bağlı ixtisaslaşdırılmış satış məntəqələrinin yaradılması ilə əlaqədar razılığın verilməsi

3.3.

Dini ibadət yerlərinin tikintisinin və yenidən qurulmasının məqsədəuyğunluğu barədə rəy verilməsi

3.4.

Dini təyinatlı ədəbiyyata rəy verilməsi

3.5.

Dini tədris m əssisələrinin fəaliyyətinə x susi razılığın (lisenziyanın) verilməsi n rəy verilməsi

 

4. D vlət Qulluğu Məsələləri zrə Komissiya

4.1.

D vlət qulluğuna qəbul zrə e-qeydiyyat

4.2.

M sabiqə və m sahibə nəticələri barədə məlumatların əldə edilməsi

4.3.

D vlət qulluq ularının Reyestrindən məlumatların əldə edilməsi

4.4.

D vlət orqanları tərəfindən ehtiyat kadrlar barədə m vafiq məlumatların əldə edilməsi

4.5.

D vlət qulluğu sahəsində m xtəlif statistik hesabatların təqdim edilməsi

4.6.

D vlət qulluğu stajı kalkulyatoru

4.7.

Onlayn sınaq test imtahanlarının ke irilməsi

 

5. Əmək və Əhalinin Sosial M dafiəsi Nazirliyi

5.1.

İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisə barədə məlumatın verilməsi

5.2.

Peşə hazırlığı və əlavə təhsilə cəlb olunmaq istəyən vətəndaşların e-qeydiyyatı

5.3.

Haqqı dənilən ictimai işlər barədə məlumatın əldə edilməsi

5.4.

Haqqı dənilən ictimai işə cəlb olunmaq istəyən vətəndaşların e-qeydiyyatı

5.5.

Peşəy n m xidməti barədə informasiyanın əldə edilməsi

5.6.

Onlayn peşəy n m n n testləşdirilməsi

5.7.

D vlət Məşğulluq Xidməti vasitəsilə iş axtarışı

5.8.

Kvota zrə m əyyən olunmuş vakansiyalar barədə məlumatın əldə edilməsi

5.9.

"Əmək Birja"larına m raciət edən işəg t rənlərin iş i q vvəsinə olan tələbatı haqqında məlumat əldə edilməsi

5.10.

"Əmək Birja"larına m raciət edən işaxtaran vətəndaşların e-qeydiyyatı

5.11.

Məşğulluq Xidməti Orqanları zrə e-hesabatların qəbulu

5.12.

İşsizlik m avinətinin hesablanması kalkulyatoru

5.13.

Sosial kalkulyator

5.14.

nvanlı Sosial Yardım alınması n e-m raciət

5.15.

D vlət sosial təminat xidmətləri zrə e-n vbə

5.16.

Sosial m dafiə tədbirləri barədə məlumat əldə edilməsi

5.17.

İşsiz statusunun verilməsi, işsizlik m avinətinin təyin edilməsi

5.18.

Əlilliyin təyin edilməsi

 

6. Əmlak Məsələləri D vlət Komitəsi

6.1.

Daşınmaz əmlakın d vlət reyestrində olan məlumatlar barədə arayışların verilməsi

6.2.

Daşınmaz əmlak obyektləri barədə kadastr məlumatlarının hazırlanması və kadastr xidmətlərinin g stərilməsi n e-m raciət

6.3.

Daşınmaz əmlak obyektlərinə nvanların verilməsi və nvan reyestri məlumat bazasından arayışların, nvan xəritələrindən ıxarışların, digər nvan məlumatlarının təqdim edilməsi

6.4.

M sadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik h ququ əsasında d vlət m lkiyyətinə ke ən əmlakların e-satışı

6.5.

D vlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti haqqında x susi hesabat formasının təqdim edilməsi

6.6.

Daşınmaz əmlaka dair ıxarışların verilməsi n m raciətlərin və m vafiq sənədlərin elektron və ya skan edilmiş formatda rəsmi qəbul edilməsi

 

7. D vlət G mr k Komitəsi

7.1.

E-y k g mr k bəyannamələri

7.2.

Mal və nəqliyyat vasitələrinin g mr k rəsmiləşdirilməsi n e-m raciət

7.3.

E-sərnişin bəyannamələri

7.4.

E-n vbə

7.5.

Nəqliyyat operatorlarının e-qeydiyyatı

7.6.

G mr k Hospitalına e-m raciət

7.7.

Xarici İqtisadi Fəaliyyət iştirak ılarının bəyan etdikləri mal və nəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsi prosesinin gedişi və idxal-ixrac əməliyyatları haqqında real vaxt rejimində məlumat ala bilməsi zrə e-m raciət

 

8. M əllif H quqları Agentliyi

8.1.

M əllif h quqlarının e-qeydiyyatı

8.2.

M əllif və h quq istifadə iləri n rəqəmsal şəbəkələrdə lisenziyalaşdırma və h quqların idarə olunması zrə e-xidmət

8.3.

Pərakəndə satışda yayılan məhsullara, fonoqramlara, audiovizual əsərlərə, verilənlər bazasına, proqram təminatına unikal kodların verilməsi və onların e-qeydiyyatı

8.4.

M əlliflik h ququ və əlaqəli h quqlara əsaslanan mallara x susi damğalanmış holoqramların verilməsi

8.5.

Yayılmaq n buraxılmış m əlliflik h ququ və əlaqəli h quqlara əsaslanan malların d vlət reyestrlərinin, h quq sahiblərinin kollektivləri və yayım təşkilatları arasında lisenziyaların aparılması və şəhadətnamələrin verilməsi

8.6.

Ticarət şəbəkəsində efirlə və kabellə yayılmasına icazə verilmiş obyektlərin "h quqlarının tənzimlənməsi" məqsədi ilə e-ekspertizası

 

9. Ədliyyə Nazirliyi

9.1.

Notariat kontorları və notariat hərəkətlərinin aparılması barədə məlumat əldə edilməsi

9.2.

Aparılmış notariat hərəkətləri barədə məlumatın və onlarla bağlı sənədlərin surətlərinin D vlət Notariat Arxivindən əldə edilməsi

9.3.

Qeydiyyat orqanları və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatının aparılması barədə məlumat əldə edilməsi

9.4.

Azərbaycan adları barədə məlumat əldə edilməsi

9.5.

Qeydiyyata alınmış vətəndaşlıq vəziyyəti aktları ilə bağlı sənədlərin əldə edilməsi

9.6.

Qeyri-kommersiya h quqi şəxslərin və təhsil m əssisələrinin qeydiyyatı proseduru, adları, eləcə də qeydiyyata alınıb-alınmaması barədə məlumat əldə edilməsi

9.7.

Mətbu nəşrlərin u otu n e-m raciət

9.8.

Qeydiyyata alınmış qeyri-kommersiya h quqi şəxslər və təhsil m əssisələri n fərdi e-pəncərə

9.9.

İcra qurumları barədə məlumat əldə edilməsi

9.10.

İcra qurumları tərəfindən hərraca ıxarılan əmlaklar barədə məlumat əldə edilməsi

9.11.

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrindən məlumat əldə edilməsi

9.12.

Dəyəri 500 manatdan artıq olmayan daşınar əmlakların satışı zrə ticarət şəbəkələri haqqında məlumat əldə edilməsi

9.13.

M lki d vriyyə nəticəsində baş verən oxsaylı h quqi hadisələrdən yaranan yeni h quq və vəzifələr barədə fiziki və h quqi şəxslərin məlumatlandırılması

 

10. Daxili İşlər Nazirliyi

10.1.

Xidməti və m lki silahın qeydiyyata alınması (qeydiyyatının dəyişdirilməsi) n e-m raciət

10.2.

Xidməti və m lki silahın alınmasına və saxlanılmasına x susi icazənin verilməsi n e-m raciət

10.3.

M xtəlif n v m h rlərin və ştampların hazırlanmasına x susi razılığın verilməsi n e-m raciət

10.4.

Qeyri-d vlət ( zəl) m hafizə fəaliyyətinə x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n e-m raciət

10.5.

Vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi n e-m raciət

10.6.

mumvətəndaş pasportlarının dəyişdirilməsi n e-m raciət

10.7.

Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələrinin və lkə h dudlarını tərk etmək n x susi n munəli pasportlarının dəyişdirilməsi n e-m raciət

10.8.

S r c l k vəsiqələrinin verilməsi n e-m raciət

10.9.

Nəqliyyat vasitələrinə texniki baxışın ke irilməsi n e-m raciət

10.10.

Yol şəbəkəsinin m əyyən hissələrinə y kdaşıyan nəqliyyat vasitələrinin və avtobusların buraxılması n x susi buraxılış vərəqələrinin verilməsi

10.11.

Daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbulla bağlı e-m raciət

10.12.

Məhkumluq barədə arayışların verilməsi

10.13.

Arxiv arayışlarının verilməsi

10.14.

D vriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr, psixotrop maddələr, d vriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin istehsalında istifadə edilən və d vriyyəsinə nəzarət edilən avadanlığın istifadəsinə x susi icazənin verilməsi n e-m raciət

10.15.

Narkotik vasitələrə və psixotrop maddələrə aid olmayan g cl təsir edən və ya zəhərli maddələr, həmin maddələri hazırlamaq və ya emal etmək n avadanlığın d vriyyəsinə x susi icazənin verilməsi n e-m raciət

10.16.

M lkiyyət ilərin əmlakının m hafizəyə g t r lməsi n e-m raciət

10.17.

İtirilmiş əşyanın tapılmaması barədə arayışların verilməsi

10.18.

Yol hərəkəti qaydalarının pozuntusu ilə bağlı g r lən tədbirlər barədə məlumat əldə edilməsi

10.19.

Nəqliyyat vasitələrinin d vlət qeydiyyatına alınması n e-m raciət

10.20.

Nəqliyyat vasitələrində reklamın yayılmasına razılığın verilməsi n e-m raciət

10.21.

Nəqliyyat vasitələrinin avadanlıqla təchiz olunmasına razılığın verilməsi n e-m raciət

10.22.

Uşaq bağ alarına və yay istirahət d şərgələrinə yollayışların verilməsi n e-m raciət

10.23.

Sanatoriya tipli "Azərbaycan" istirahət evinə yollayışların verilməsi n e-m raciət

 

11. Gənclər və İdman Nazirliyi

11.1.

Xaricə səfər edən ayrı-ayrı gənclər və idman n mayəndə heyətinə, rəsmilərə viza alınmasına razılıq verilməsi n e-m raciət

11.2.

Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Gənclər və İdman Nazirliyinin m raciətinə əsasən viza alınması n e-m raciət

11.3.

Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təşkil edilən beynəlxalq və respublika səviyyəli tədbirlərdə iştirak etmək n e-qeydiyyat

11.4.

İdman federasiyaları və klubların yaradılması n e-m raciət

11.5.

İdman təsnifatına uyğun olaraq idman sahəsində fəxri adların alınması n e-m raciət

11.6.

Gənclər təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qrant m sabiqəsinə e-m raciət

11.7.

Gənclərin beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı n e-m raciət

 

12. Kənd Təsərr fatı Nazirliyi

12.1.

Etil spirti və alkoqollu i kilər, t t n məmulatları, zəl toxum uluq fəaliyyəti və baytarlıq təbabəti n lisenziyaların verilməsi

 

13. Xarici İşlər Nazirliyi

13.1.

Azərbaycan Respublikasına səfər etmək istəyən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər n elektron qaydada verilən vizaların (e-viza) alınması məqsədi ilə e-m raciət

13.2.

Jurnalistlərin e-akkreditasiyası

13.3.

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların e-m raciəti

13.4.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin e-m raciəti

 

14. Qa qınların və Məcburi K k nlərin İşləri zrə D vlət Komitəsi

14.1.

Status sənədlərinin verilməsi n e-m raciət

14.2.

Əraziləri işğal olunmuş rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən təsdiq olunan yemək xərci n d vlət b dcəsindən verilən aylıq m avinəti alan məcburi k k nlərin siyahısının təqdim olunması

14.3.

Yemək xərci n d vlət b dcəsindən verilən aylıq m avinəti alan məcburi k k nlər barədə məlumat əldə edilməsi

14.4.

Kommunal xidmətlərdən istifadə edən məcburi k k nlər barədə məlumat əldə edilməsi

14.5.

Kommunal xidmətlərdən istifadə edən məcburi k k nlərin m vafiq xidmət təşkilatları və icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş siyahısının təqdim olunması

 

15. Qiymətli Kağızlar zrə D vlət Komitəsi

15.1.

Qiymətli kağızların e-qeydiyyatı

15.2.

X susi razılığın (lisenziyanın) verilməsi

15.3.

Lotereyanın təşkili və ke irilməsinin e-qeydiyyatı

15.4.

Qiymətli kağızlar bazarının iştirak ıları tərəfindən hesabatların təqdim olunması

15.5.

Aksiz markalarının əldə edilməsi n e-m raciət

15.6.

Aksiz markaları zrə digər e-xidmətlər

15.7.

Qiymətli kağızların d vriyyədən ıxarılması

15.8.

Emitentlərin adlarının dəyişməsi ilə əlaqədar qiymətli kağızların d vlət reyestrində dəyişikliklərin edilməsi

15.9.

Qiymətli kağızların girovda olub-olmaması barədə arayışların verilməsi

15.10.

Qiymətli kağızlarla girova xitam

15.11.

Qiymətli kağızlar bazarı iştirak ılarının attestasiyadan ke irilməsi

 

16. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

16.1.

Arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən ıxarışların, arxiv sənədlərinin surətlərinin verilməsi

16.2.

Vətəndaşlar, h quqi və fiziki şəxslər tərəfindən respublikadan kənara ıxarılması, həm inin qaytarılması barədə m raciət olunan mədəni sərvətlərə icazələrin verilməsi

16.3.

Mədəni və tarixi sərvətlərin respublikadan kənara ıxarılmasına icazələrin verilməsi

16.4.

Respublika ərazisindən kənara ıxarılan, m vəqqəti ıxarılan və qaytarılan mədəni sərvətlərin e-qeydiyyatı

16.5.

Vətəndaşların və h quqi şəxslərin respublika ərazisində turizm xidməti sahəsində investisiya ilə bağlı layihələrin təqdim olunması

16.6.

Mədəniyyət və turizm zrə d vlət investisiya layihələrinin və təsdiq olunmuş investisiya proqramlarının təqdim olunması

16.7.

Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərin və turistlərin səfərləri təşkil olunduğu lkələrdə (yerlərdə) problemlər barədə e-m raciət

16.8.

Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan obyektlərdə və lkə ərazisində əcnəbi turistlərin səfərlərinin təşkil olunduğu digər yerlərdəki problemlər barədə e-m raciət

16.9.

Turizm, mehmanxana, mehmanxana tipli obyektlərə və turizm işləri zrə fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən h quqi və fiziki şəxslər n icazələrin, lisenziyaların verilməsi

16.10.

Bərpa işləri zrə fəaliyyətlə məşğul olmaq n icazələrin verilməsi

16.11.

Təşkilatlara (h quqi şəxs) və fərdi sahibkarlara lkə əhəmiyyətli mədəni irs abidələrinin (tarix və mədəniyyət abidələrinin) bərpası zrə işlərin yerinə yetirilməsi n icazələrin verilməsi

16.12.

Təşkilatlara (h quqi şəxs) arxeoloji qazıntı işlərinin aparılması n x susi icazələrin verilməsi

16.13.

Filmlərin d vlət reyestrində qeydə alınması n sənədlərin təqdim edilməsi və lkə ərazisində n mayiş n icazələrin verilməsi

16.14.

Kino zrə ekspert şuralarına və ssenari m sabiqələrinin m nsiflər heyətinə sinopsis və ssenarilərin təqdim edilməsi

16.15.

Şəhər, rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana və muzey sistemlərinin hesabatlarının təqdim edilməsi

16.16.

D vlət kitabxana və muzey fondunda saxlanılan biblioqrafiya məlumatlarının əldə edilməsi

16.17.

D vlət kitabxana və muzey fondunda saxlanılan və m əllif h quqları ilə qorunmayan məlumatların əldə edilməsi

16.18.

E-bilet

 

17. Nəqliyyat Nazirliyi

17.1.

Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və y k daşımalarının lisenziyalaşdırılması n e-m raciət

17.2.

Rəqəmsal taxoqraf kartlarının verilməsi n e-m raciət

17.3.

E-bilet

17.4.

Azərbaycan Respublikasının mumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağır əkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə x susi icazə verilməsi

17.5.

Nəqliyyat Nazirliyinin m lkiyyətində olan mumi istifadə edilən avtomobil yollarında m vafiq işlərin g r lməsi n texniki şərtin verilməsi

 

18. D vlət M lki Aviasiya Administrasiyası

18.1.

Azərbaycan Respublikasından və ya Azərbaycan Respublikasına u uşların yerinə yetirilməsi n icazələrin verilməsi

18.2.

Hava nəqliyyatı ilə sərnişin və y k daşımalarının həyata ke irilməsi n x susi razılığın (lisenziya) verilməsi

18.3.

Hava nəqliyyatında sərnişin daşımalarının satışı və bronlaşdırılması zrə fəaliyyət g stərən agentliklərə sertifikatların verilməsi

18.4.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "İxrac nəzarəti haqqında" 2005-ci il 15 dekabr tarixli 230 n mrəli qərarına əsasən ixrac nəzarətinə d şən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) zrə x susi icazələrin verilməsi

 

19. D vlət Dəniz Administrasiyası

19.1.

Dəniz inin şəxsiyyət sənədinin və Dəniz inin Qeyd Kitab asının verilməsi

19.2.

Dəniz ilərə sertifikatların (diplomların) verilməsi

19.3.

Sertifikatın (diplomun) Azərbaycan Respublikasının D vlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən tanınması haqqında təsdiqnamənin verilməsi

19.4.

Azərbaycan Respublikasının D vlət bayrağı altında zmək h ququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi

19.5.

Gəmiyə m lkiyyət h ququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi

 

20. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

20.1.

Bəzi fəaliyyət n vlərinə x susi razılıq (lisenziya) verilməsi n e-m raciət