Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

D vlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

D vlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. D vlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).

II. Bu Qanun dərc edildiyi g ndən q vvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 12 iyun 2001-ci il
№ 141-IIQ


 

 

Azərbaycan Respublikasının
12 iyun 2001-ci il tarixli 141-IIQ saylı Qanunu ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

D vlət vergİ orqanlarında xİdmət haqqında
Ə S A S N A M Ə

Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikasının D vlət vergi orqanlarında (bundan sonra vergi orqanları adlanacaq) xidmətin qaydalarını və vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin h quqi vəziyyətinin əsaslarını m əyyən edir.

I fəsil

mumİ m ddəalar

1. Vergi orqanlarında xidmət Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları sisteminə daxil olan vergi orqanlarının funksiya və məqsədlərini z peşəkar fəaliyyətləri ilə həyata ke irilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının (bundan sonra vətəndaşlar adlanacaq) d vlət qulluğunun x susi n v d r.

2. Vergi orqanlarında xidmət haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsindən, D vlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunundan, bu Əsasnamədən və vergi orqanlarında xidmətin qaydalarını tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının digər normativ h quqi aktlarından ibarətdir.

3. Vergi orqanları z səlahiyyətləri ər ivəsində h quq m hafizə orqanlarının səlahiyyətlərini həyata ke irirlər.

4. Bu Əsasnamədə vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri dedikdə vahid sistem təşkil edən Azərbaycan Respublikasının vergi orqanlarında vəzifəli tutan və bu Əsasnamədə nəzərdə tutulmuş qaydada x susi r tbələr verilmiş vətəndaşlar başa d ş l r.

5. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin x susi r tbələrinə uyğun olaraq x susi geyim forması və fərqlənmə nişanları m əyyən edilir.

Azərbaycan Respublikası m vafiq icra hakimiyyəti orqanı geyim formasının və fərqlənmə nişanlarının n munəsini, onların təchizat normasını və istifadə m ddətlərini m əyyən edir. X susi geyim forması pulsuz verilir.

5-1. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin şəxsi işinin aparılması qaydası D vlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-1-ci maddəsi nəzərə alınmaqla, m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.[1]

6. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilmiş n munə əsasında xidməti vəsiqələr verilir.

 

II fəsil

Vergİ orqanlarında xİdmətə qəbul

7. İrqindən, milliyətindən, dilindən, cinsindən, sosial mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, yaşayış yerindən, dini mənsubiyyətindən, əqidəsindən, ictimai və digər birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, m vafiq vəzifənin tələblərinə uyğun peşə hazırlığına malik olan və Azərbaycan Respublikasının d vlət dilini sərbəst bilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının vergi orqanlarında xidmət etmək h ququ vardır.[2]

8. Vergi orqanlarına xidmətə qəbul D vlət qulluğu haqqında Qanunla və bu Əsasnaməyə uyğun olaraq aparılır.

Bir qayda olaraq vergi orqanlarında xidmətə ali təhsil olan, m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilmiş qaydada yaşı 35-i ke məmiş vətəndaşlar qəbul edilirlər.

9. Vətəndaş aşağıdakı hallarda vergi orqanlarında xidmətə qəbul oluna bilməz:

1) məhkəmənin qanuni q vvəyə minmiş qərarı ilə məhdud fəaliyyət qabiliyyəti və ya fəaliyyəti olmayan hesab edildikdə;

2) zərindən məhkumluğu g t r lmədikdə və ya dənilmədikdə.

Qanunla m əyyən olunmuş m ddətli həqiqi hərbi xidmət ke məmiş (qanuni əsaslarla m ddətli həqiqi hərbi xidmətə ağırışdan m hlət h ququ olanlar və ya m ddətli həqiqi hərbi xidmətə ağırışdan azad edilənlər istisna ol-maqla) ağırış yaşlı vətəndaşlar d vlət vergi orqanlarında x susi r tbələr nə-zərdə tutulmuş vəzifələrə xidmətə qəbul edilmirlər.[3]

10. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin:

1) vergi məsələləri zrə nc şəxslərin m vəkkili olmağa;

2) vergi işi ilə əlaqədar m lki-h quqi xarakterli işləri m qavilə ilə yerinə yetirməyə;

3) təsərr fat subyektlərinin idarə edilməsində bilavasitə və ya n mayəndə vasitəsilə iştirak etməyə;

4) tətillərdə və d vlət orqanlarının işin pozan digər hərəkətlərdə iştirak etməyə;

5) sahibkarlıq fəaliyyəti ilə (o c mlədən vasitə ilərin k məyi ilə) məşğul olmağa, nc şəxslərə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan hər hansı bir yardım g stərməyə və bunun m qabilində haqq almağa, imtiyazlar və xidmətlər əldə etməyə, əvəz ilik qaydasında istənilən haqqı dənilən işi g rməyə (elmi-pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa) ixtiyarı yoxdur.

11. Vergi orqanlarına xidmətə qəbul edilən şəxslər n, onların peşəkarlıq səviyyəsini, m vafiq əmək funksiyasını icra etmək bacarığını yoxlamaq məqsədi ilə 3 aya qədər sınaq m ddəti m əyyən edilə bilər.

12. Sınaq m ddəti vergi orqanının vəzifəli şəxsinin vergi orqanlarındakı xidmət stajına daxil edilir, xidmət illərinə g rə əlavələrin dənişində və pensiya təyin olunarkən nəzərə alınır.

Sınaq m ddəti d vr ndə sınağın nəticəsi qənaətedici olmadıqda vergi orqanının vəzifəli şəxsinin xidmətinə bu Əsasnaməyə uyğun olaraq xitam verilir.

13. Vergi orqanlarında xidmətə qəbul zamanı baş rəis heyəti vəzifələrinə və ondan yuxarı vəzifələrə təyin olunanlara, habelə elmi dərəcəsi olan şəxslərə sınaq m ddəti m əyyən edilmir.

14. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşə hazırlığı, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılması, habelə vergi orqanları n m təxəssislərin hazırlanması m vafiq icra hakimiyyəti orqanının tədris mərkəzində, Azərbaycan Respublikasının digər təhsil m əssisələrində habelə xarici d vlətlərin təhsil m əssisələrində m qavilə əsasında həyata ke irilə bilər.

III fəsil

Vergİ orqanları vəzİfəlİ şəxslərİnİn x susİ r tbələrİ və onların verİlmə qaydaları

15. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə tutduqları vəzifəsinə, ixtisasına və iş stajına g rə x susi r tbələr verilir.

Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə verilən x susi rətbələr ilkin və n vbəti r tbələrə b l n rlər.

16. Vergi orqanlarına xidmətə qəbul olunan vətəndaşlara və vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə aşağıdakı g stərilən x susi r tbələr verilir (bundan sonra x susi r tbə adlanacaq):

1) 3-c dərəcəli m fəttiş;

2) 2-ci dərəcəli m fəttiş;

3) 1-ci dərəcəli m fəttiş;

4) ki ik vergi xidməti m şaviri;

5) vergi xidməti m şaviri;

6) baş vergi xidməti m şaviri;

7) 3-c dərəcəli d vlət vergi xidməti m şaviri;

8) 2-ci dərəcəli d vlət vergi xidməti m şaviri;

9) 1-ci dərəcəli d vlətə vergi xidməti m şaviri;

10) Azərbaycan Respublikasının Həqiqi d vlət vergi xidməti m şaviri.

M vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilən vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə 3-c dərəcəli m fəttiş, 2-ci dərəcəli m fəttiş, 1-ci dərəcəli m fəttiş, ki ik vergi xidməti m şaviri, vergi xidməti m şaviri, baş vergi xidməti m şaviri və 3-c dərəcəli d vlət vergi xidməti m şaviri x susi r tbələri əvəzinə m vafiq olaraq 3-c dərəcəli h quqş nas, 2-ci dərəcəli h quqş nas, 1-ci dərəcəli h quqş nas, ki ik ədliyyə m şaviri, ədliyyə m şaviri, baş ədliyyə m şaviri və 3-c dərəcəli d vlət ədliyyə m şaviri x susi r tbələri verilir.

17. M vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə verilən x susi r tbələr Azərbaycan Respublikası məhkəmə və m vafiq icra hakimiyyəti orqanları əməkdaşlarına qanunvericiliklə verilən x susi r tbələrə və ixtisas dərəcələrinə bərabər tutulur.

18. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin tutduqları vəzifələr və bu vəzifələrə m vafiq x susi r tbələr aşağıdakılara b l n r:

1) ki ik rəis heyəti 3-c dərəcəli m fəttiş, 2-ci dərəcəli m fəttiş, 1-ci dərəcəli m fəttiş;

2) baş rəis heyəti ki ik vergi xidməti m şaviri, vergi xidməti m şaviri və baş vergi xidməti m şaviri;

3) ali rəis heyəti: 3-c dərəcəli d vlət vergi xidməti m şaviri, 2-ci dərəcəli d vlət vergi xidməti m şaviri, 1-ci dərəcəli d vlət vergi xidməti m şaviri və Azərbaycan Respublikasının Həqiqi d vlət vergi xidməti m şaviri.

19. Ali rəis heyətinə r tbələr Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilir. Vergi orqanlarının ki ik və baş rəis heyəti n nəzərdə tutulan x susi r tbələr m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilir.

20. Vergi orqanlarında bu Əsasnamənin q vvəyə mindiyi g nə kimi xidmət edən vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə x susi r tbələrin verilmə qaydası Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilir.

21. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsinə n vbəti x susi r tbə o, ştat zrə tutd ğu vəzifəyə g rə nəzərdə tutulmuş r tbəyə uyğun olduqda və əvvəlki x susi r tbədə m əyyən edilmiş xidmət illəri bitdikdə verilir.

22. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri n r tbələrdə xidmət illəri aşağıdakı kimi m əyyən edilir:

3-c dərəcəli m fəttiş 2 il;

2-ci dərəcəli m fəttiş 2 il;

1-ci dərəcəli m fəttiş 3 il;

ki ik vergi xidməti m şaviri 3 il;

vergi xidməti m şaviri 4 il.

Baş vergi xidməti m şaviri və daha y ksək r tbələr n x susi r tbələrdə xidmət illəri m əyyən edilmir.

23. X susi şəxsi xidmətlərinə g rə vergi orqanının vəzifəli şəxsinə n vbəti x susi r tbə ona vermiş x susi r tbə n m əyyən olunmuş xidmət illərinin yarısı ke dikdən sonra, bu tutduğu vəzifəyə g rə ştat zrə nəzərdə tutulmuş x susi r tbədən bir pillə y ksək olmamaq şərti ilə vaxtından əvvəl verilə bilər.

N vbəti x susi r tbənin vaxtından əvvəl və vergi orqanının vəzifəli şəxsinin tutduğu vəzifə n nəzərdə tutulan x susi r tb dən bir pillə yuxarı verilməsinə vergi orqanlarında xidmət m ddətində yalnız 2 dəfə yol verilə bilər.

24. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin x susi r tbədə xidmət illəri onlara bu r tbənin verildiyi g ndən başlayaraq hesablanır.

25. 3-c dərəcəli m fəttiş, 2-ci dərəcəli m fəttiş və 1-ci dərəcəli m fəttiş, ki ik vergi xidməti m şaviri, vergi xidməti m şaviri və baş vergi xidməti m şaviri x susi r tbələri olan vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin x susi r tbələri, onlar xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən xidməti intizam qaydalarını pozduqlarına g rə aşağı salına bilər.

26. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin bu Əsasnamənin 46-cı maddəsinə uyğun olaraq intizam tənbehi qaydasında aşağı salınmış x susi r tbədə xidmət m ddəti, bərpa olunmuş x susi r tbədə xidmət illərinə əlavə edilmir.

27. Xarici r tbəsi aşağı salınmış vergi orqanının vəzifəli şəxsinin attestasiyasının nəticələri m sbət olduqda o, ştat zrə t tduğu vəzifədən asılı olmayaraq z əvvəlki x susi r tbəsinə bərpa olunur.

28. İntizam tənbehi tətbiq edilmiş vergi orqanının vəzifəli şəxsinə n vbəti x susi r tbə, həmin şəxsin zərindən intizam tənbehi g t r lənədək verilmir.

29. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri, habelə istefada olan şəxslər ancaq məhkəmənin qərarı ilə x susi r tbədən məhrum edilə bilərlər.

30. Vergi orqanlarının ali rəis heyəti n nəzərdə tutulan vəzifələrin və bu vəzifələrə uyğun x susi r tbələrin siyahısı Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunur.

31. Vergi orqanlarının ki ik və baş rəis heyəti n nəzərdə tutulan vəzifələrin və bu vəzifələrə uyğun x susi rətbələrin siyahısı m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunur.

IV fəsil

Vergİ orqanları vəzİfələrİ şəxslərİnİn h quqları və vəzİfələrİ

32. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri Azərbaycan Respublikasının q vvədə olan qanunvericiliyinə və tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrinə, digər normativ h quqi aktlarına, habelə bu Əsasnaməyə uyğun olaraq z səlahiyyətləri daxilində vəzifələr yerinə yetirir və m əyyən h quqlardan istifadə edirlər.

33. Vergi orqanının vəzifəli şəxsinin aşağıdakı h quqları vardır:

vergi orqanında tutduğu vəzifəyə dair h quq və vəzifələrini m əyyən edən sənədlərlə tanış olmaq;

m əyyən edilmiş qaydada xidməti vəzifələrini yerinə yetirmək n zəruri olan məlumat və sənədlər almaq:

xidməti vəzifələrinə uyğun olaraq qərarlar qəbul etmək və ya onların hazırlanmasında iştirak etmək;

xidmət illərinə g rə, xidmətin nəticələr və ixtisasının səviyyəsi nəzərə alınmaqla, əmək haqqının artırılmasına və vergi orqanlarında xidməti y ksəlişə;

şəxsi işində olan materiallarla tanış olmaq və zəruri hallarda z haqqında olan dəyişikliklərlə bağlı şəxsi işinə əlavələr etmək;

maddi həvəsləndirmə və inkişaf fondunun vəsaitləri hesabına z ixtisasını artırmaq və təkmilləşdirmək; [4]

xidmət illəri nəzərə alınmaqla pensiya təminatına; [5]

şərəf və ləyaqətini al aldan məlumatların təkzib edilməsi n xidməti araşdırmaların aparılmasını tələb etmək;

həmkarlar iqttifaqlarında birləşmək;

vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin iclaslarında iştirak etmək;

m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri qanunvericiliklə m əyyən edilmiş hallarda və qaydada fiziki q vvə, x susi vasitələr və xidməti silah tətbiq etmək.

Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanı vergi orqanlarında istifadə olunan x susi vasitələr, xidməti silah və onlar n sursatların siyahısını m əyyən edir.

Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər h quqları da vardır.

34. Vergi orqanının vəzifəli şəxsi aşağıdakıları etməyə borcludur:

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına və digər normativ aktlarına riayət etmək;

fiziki və h quqi şəxslərin h quqlarının və qanuni maraqlarının m dafiəsini təmin etmək;

vergi orqanlarının rəislərinin səlahiyyətləri ər ivəsində verdikləri əmr və sərəncamları yerinə yetirmək;

xidməti vəzifələri h dudlarında fiziki və h quqi şəxslərin m raciətlərinə vaxtında baxmaq;

vergi orqanlarında m əyyən edilən daxil intizam və xidməti informasiya və rəftar qaydalarını g zləmək, vəzifə təminatlarını yerinə yetirmək;

d vlət sirrini və qanunla m əyyən edilmiş digər sirrləri qorumaq, xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən ona məlum olmuş məlumatları a ıqlamamaq.

35. Vergi orqanının vəzifəli şəxsinin tutduğu vəzifəyə dair vəzifə borcları vəzifə təlimatları ilə m əyyən edilir.

36. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən d vlət n mayəndəsi kimi təmsil olunur və d vlətin m hafizəsi altında olurlar. Qanunla səlahiyyət verilmiş m vafiq orqanlar və vəzifəli şəxslər istisna olmaqla, onların fəaliyyətinə he kəsin m daxilə etmək h ququ yoxdur.

37. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifəyə təyin olunması zamanı onların z əsas ixtisası, yaxud ona yaxın olan ixtisas sahəsi zrə yenidən hazırlığı aparıla bilər.

38. Təşkilati-ştat təbdirlərinin həyata ke irilməsi ilə əlaqədar vəzifədən azad olunmuş vergi orqanının vəzifəli şəxsi 3 ay m ddətinə, əmək haqqı saxlanılmaqla m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qaydada həmin orqanın sərəncamında saxlanıla bilər. M stəsna hallarda bu m ddət m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən bir ilədək m ddətə uzadıla bilər. Bu m ddətdə vergi orqanının vəzifəli şəxsinin xəstə olduğu, əsas və əlavə məzuniyyətlərdə olduğu m raciət daxil edilmir.

39. Vergi orqanının vəzifəli şəxsinin həmin vergi orqanında və ya digər yerə xidmətə ke irilməsinə vergi orqanının vəzifəli şəxsinin razılığı ilə yol verilir.

40. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri xidmət zrə aşağıdakı hallarda başqa işə ke irilirlər:

vəzifəli şəxsin y ksək vəzifəyə ke irilməsi;

vəzifəli şəxsdən daha məqsədy nl istifadə edilməsi ilə;

vəzifəli şəxsin sağlamlığa və ya yaş həddi nəzərə alınmaqla digər vəzifəyə ke irilməsi.

41. Xidməti vəzifə ilə bağlı barəsində cinayət işi qaldıran, habelə xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən kobud pozuntulara yol verən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri istintaq və ya xidməti araşdırma başa atana qədər tutduğu vəzifələrdən m vəqqəti olaraq kənar edilə bilərlər. Həmin şəxslər qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada vəzifələrinə qaytarıldıqda onlara işdən kənarlaşdırılıldıqları m ddət ərzində verilməmiş əmək haqqı dənilir.

42. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri digər h quqi-m hafizə orqanların xidmətə ke irilərkən onların vergi orqanlarında xidmət illəri g stərilən orqanlarda xidmət illərinə daxil edilir.

Digər h quq-muhafizə orqanlarından vergi orqanlarına xidmətə qəbul edilmiş vəzifəli şəxslərin həmin orqanlarda xidmət illəri vergi orqanlarında xidmət illərinə daxil edilir.

V fəsil

Xİdmətİ İntİzam və həvəsləndİrmə

43. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri z səlahiyyətlərini həyata ke irən zaman Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, vəzifə təminatlarına, habelə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının və bilavasitə tabe olduqları rəislərin əmr və g stərişlərinə əməl edirlər.

44. Vergi orqanlarının n munəvi daxili intizam qaydaları m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir.

45. Xidmətdə y ksək m vəffəqiyyətlərə, uzun m ddət q sursuz xidmətə g rə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə aşağıdakı həvəsləndirmə tədbirləri g r l r:

1) təşəkk r elan edilməsi;

2) fərdi qaydada m kafatlandırılması;

3) m vafiq icra hakimiyyəti orqanının fəxri fərmanı ilə təltif edilməsi;

4) n vbəti x susi r tbənin vaxtından əvvəl verilməsi;

5) n vbəti x susi r tbənin tutduğu vəzifə n nəzərdə tutulandan bir pillə yuxarı verilməsi;

6) tətbiq edilmiş intizam tənbehinin vaxtından əvvəl ləğv edilməsi.

45-1. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri x susi xidmətlərinə g rə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən edilmiş qaydada d vlət təltifinə təqdim oluna bilərlər.[6]

46. Vergi orqanının vəzifəli şəxsi xidməti intizam qaydalarını pozduqda ona aşağıdakı intizam tənbehlərindən biri tətbiq edilə bilər:

1) t hmət;

2) sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli t hmət;

3) 6 ay m ddətinə aşağı vəzifəyə ke irmə;

4) x susi r tbəni bir pillə aşağı salma;

5) vergi orqanlarında xidmətinə xitam verilmə.

46-1. Vergi orqanının vəzifəli şəxsi Korrupsiyaya qarşı m barizə haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.1-ci maddəsində m əyyən edilmiş tələblərə əməl etmədikdə və ya həmin Qanunun 9-cu maddəsində g stərilən h quqpozmaları t rətdikdə (onlar inzibati və ya cinayət məsuliyyəti yaratmadıqda) intizam məsuliyyətinə cəlb olunur. [7]

47. İntizam tənbehinin q vvədə olduğu m ddətdə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə bu Əsasnamənin 45-ci maddəsində nəzərdə tutulan (6-cı bənd istisna olmaqla) həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edilə bilməz.

48. İntizam tənbehi verilərkən vergi orqanının vəzifəli şəxsinin əvvəlki peşəkarlıq səviyyəsi və xidmətə m nasibəti, t rətdiyi xətanın ağırlığı və xarakteri, xətanın t rətdiyi zaman m vcud olmuş hallar nəzərə alınmalıdır. İntizam tənbehi verilməmişdən əvvəl, vergi orqanının vəzifəli şəxsindən yazılı izahatın verilməsi tələb edilməlidir. Zəruri hallarda izahatda g stərilən məlumatların yoxlanılması həyata ke irilir və bu yoxlamanın nəticəsindən asılı olaraq qərar qəbul edilir.

Vergi orqanının vəzifəli şəxsinin yazılı izahat verməkdən imtina etməsi ona intizam tənbehi verilməsini istisna etmir.

49. İntizam tənbehi, intizam tənbehini tətbiq etməyə səlahiyyəti olan vergi orqanının m vafiq vəzifəli şəxsinə xidməti intizam pozulduğu məlum olduğu andan 20 g n m ddətində, xidməti araşdırmanın aparılması, cinayət işi və ya inzibati xəta haqqında işin qaldırılması hallarında isə m vafiq olaraq araşdırmanın qurtardığı, səlahiyyətli orqan və ya vəzifəli şəxs tərəfindən inzibati və ya cinayət işinə baxılması və onun barəsində son qərar qəbul edilməsi g n ndən etibarən bir ay m ddətində tətbiq edilə bilər.

50. İntizam tənbehi, intizam xətası t rətmiş vergi orqanının vəzifəli şəxsinin xəstə olduğu, yaxud məzuniyyətdə, ezamiyyətdə olduğu vaxt, habelə t rədilmiş xətadan 6 ay, m vafiq təftiş və ya yoxlamanın nəticələrinə g rə isə onun t rədildiyi g ndən 2 ildən artıq vaxt ke dikdən sonra tətbiq edilə bilməz. Vergi orqanının vəzifəli şəxsinin məzuniyyətdə, ezamiyyətdə və xəstə olduğu vaxt, habelə cinayət və ya inzibati xəta haqqında işlər zrə icraat vaxtı bu m ddətə daxil edilmir.

51. Vergi orqanının vəzifəli şəxsinə verilmiş intizam tənbehi tətbiq olunmamışsa, onun zərindən g t r l r və o, tənbeh almamış hesab olunur.

52. İntizam tənbehi tətbiq edilmiş vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanına, habelə məhkəməyə şikayət etmək h ququna malikdirlər.

53. Həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərini tətbiq etmək h quqları olan şəxslərin siyahısı m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfəindən m əyyən edilir.

Vergi orqanının vəzifəli şəxsinə onun birbaşa rəisinin səlahiyyətlərinə daxil olmayan həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri tətbiq etmək lazım gəlirsə, bu zaman m vafiq icra hakimiyyəti orqanı qarşısında həmin rəis tərəfindən vəsatət qaldırılır.

54. Vergi orqanlarının rəisləri həvəsləndirmə tədbirlərinin və intizam tənbehlərinə tətbiqi zrə onlara verilmiş səlahiyyətləri aşarsa, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

VI fəsil

Vergİ orqanlarının vəzİfəlİ şəxslərİnİn attestasİyası və fəalİyyətİnİn qİymətləndİrİlməsİ[8]

55. Kadrların peşəkarlıq, işg zarlıq və mənəvi keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi, habelə tutduğu vəzifəyə uyğun gəlib-gəlmədiyi barədə nəticə ıxarmaq məqsədilə m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi qaydada m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin attestasiyası ke irilir.[9]

Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin attestasiyası zamanı onların xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticələri nəzərə alınır. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi "D vlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilmiş qaydada həyata ke irilir.[10]

56. Yalnız m vafiq vəzifədə azı 1 il xidmət edən və 5 (beş) ildə bir dəfədən ox olmayaraq vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin attestasiyası ke irilə bilər. [11]

57. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaradılan attestasiya komissiyası vergi orqanlarının vəzifəli şəxsinin tutduğu vəzifəyə uyğun gəldiyi və ya uyğun gəlmədiyi, habelə işini yaxşılaşdırsa və komissiyanın t vsiyələrini yerinə yetirsə, 1 (bir) ildən sonra təkrar attestasiyadan ke mək şərtilə tutduğu vəzifəyə uyğun gəldiyi haqqında 3 ( ) qiymətdən yalnız birini verir. Bununla yanaşı attestasiya komissiyası bu qiymətində vergi orqanlarının vəzifəli şəxsinin başqa vəzifədə istifadə edilməsinin məqsədə m vafiqliyi barədə t vsiyyə verə bilər. [12]

57-1. Attestasiya olunan vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə onların xidməti fəaliyyətinə bilavasitə aid olmayan sualların verilməsi, habelə onların siyasi baxışlarına və etiqadına g rə qiymətləndirilməsi yolverilməzdir. [13]

57-2. Attestasiyanın nəticələri (qiymət və t vsiyələr), habelə attestasiya zamanı verilən suallar və cavablar 1 (bir) n sxədə tərtib edilən, sədr, katib və attestasiya komissiyasının səsvermədə iştirak etmiş digər zvləri tərəfindən imzalanan attestasiya vərəqəsinə yazılır.

 

VII fəsil

Vergİ orqanında xİdmətİn şərtlərİ

58. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən edilmiş tam iş vaxtı şamil edilir.

59. Xidmət şəraitindən asılı olaraq vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin bəzi kateqoriyalarına qısaldılmış iş vaxtı m əyyən edilə bilər.

60. M stəsna hallarda vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri z xidməti vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan qaydada iş vaxtından artıq işlərə, həm inin gecə vaxtı, istirahət, səsvermə, iş g n hesab edilməyən bayram g nləri və mumxalq h zn g n ndə işə cəlb oluna bilərlər.[14]

Belə hallarda onların əməyi Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi ilə m əyyən olunmuş qaydada dənilir.

61. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi ilə m əyyən olunmuş qaydada əsas vəzifələri ilə yanaşı digər vəzifələri m vəqqəti icra etməyə g rə əlavə əmək haqqının dənilməsi h ququna malikdirlər.

62. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə aşağıda g stərilən məzuniyyətlər verilir:

1) hər il verilən əsas məzuniyyət;

2) əlavə məzuniyyətlər;

3) sosial məzuniyyətlər;

4) təhsili davam etdirmək və elmi yaradıcılıqla məşğul olmaq n verilən təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti;

5) dənişsiz məzuniyyət.

Məzuniyyət m ddəti təqvim g n ilə hesablanır.

63. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi ilə m əyyən olunmuş qaydada və m ddətdə illik əsas məzuniyyət verilir.

64. Xidmətin birinci ili n vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin əsas məzuniyyət h ququ onların xidmətə daxil olduqları andan etibarən 6 ay xidmətindən sonra yaranır.

Xidmətin ikinci və sonrakı illəri n məzuniyyət təqvim ilinin istənilən vaxtında, məzuniyyətlərin verilməsi n vbəsində m vafiq surətdə verilə bilər.

65. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin ke irilmiş məzuniyyətini n vbəti xidmət ili n verilən əsas məzuniyyətlə birləşdirmək olar.

66. Xidməti zərurətlə əlaqədar olaraq məzuniyyətdə olan vergi orqanının vəzifəli şəxsi məzuniyyətdən geri ağırıla bilər. Məzuniyyətdən geri ağırma m vafiq əmrlə rəsmiləşdirilir. Belə halda məzuniyyətdən geri ağırılan vəzifəli şəxsə işə başladığı g ndən etibarən əməkhaqqı hesablanır və istifadə edilməmiş məzuniyyət g nlərinin əvəzində dənişsiz əlavə istisrahət gunləri verilir.[15]

67. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə aşağıdakı hallarda vergi orqanlarında xidmət illərinə g rə dənişli əlavə məzuniyyət verilir;

1) 5 ildən 10 ilədək xidmət illərinə g rə 3 təqvim g n ;

2) 10 ildən 15 ilədək xidmət illərinə g rə 5 təqvim g n ;

3) 15 ildən 20 ilədək xidmət illərinə g rə 10 təqim g n ;

4) 20 il və daha ox xidmət illərinə g rə 15 təqvim g n .

68. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin əlavə məzuniyyəti onların arzusu ilə n vbəti xidməti ili n verilən əsas məzuniyyətlə cəmlənərək birlikdə verilə bilər.

69. Əsas məzuniyyətdən istifadə etməmiş vergi orqanlarının vəzifəli şəxsinin xidmətinə xitam verilməsi halları istisna olmaqla məzuniyyətin pulla əvəz edilməsinə yol verilmir.

70. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə sosial, yaradıcılıq və təhsil, habelə dənişsiz məzuniyyətlərin verilməsi qaydası və onların m ddəti Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi ilə m əyyən edilir.

71. Azərbaycan Respublikasının m vafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə n vbəti olaraq verilən geyim formasının dənilməsinə yol verilir.

72. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə x susi r tbələrindən asılı olaraq aşağıda g stərilən miqdarda x susi r tbələr zrə maaşlar m əyyən edilir:

Azərbaycan Respublikasının Həqiqi d vlət vergi xidməti m şaviri 60 manat miqdarında; [16]

1-ci dərəcəli d vlət vergi xidməti m şaviri 54 manat miqdarında;

2-ci dərəcəli d vlət vergi xidməti m şaviri 51 manat miqdarında;

3-c dərəcəli d vlət vergi xidməti m şaviri (3-c dərəcəli d vlət ədliyyə m şaviri) 48 manat miqdarında;

baş vergi xidməti m şaviri (baş ədliyyə m şaviri) 45 manat miqdarında;

vergi xidməti m şaviri (ədliyyə m şaviri) 42 manat miqdarında;

ki ik vergi xidməti m şaviri (ki ik ədliyyə m şaviri) 39 manat miqdarında;

1-ci dərəcəli m fəttiş (1-ci dərəcəli h quqş nas) 36 manat miqdarında;

2-ci dərəcəli m fəttiş (2-ci dərəcəli h quqş nas) 33 manat miqdarında;

3-c dərəcəli m fəttiş (3-c dərəcəli h quqş nas) 30 manat miqdarında.[17]

73. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifə maaşlarına bu orqanlarda xidmət illərinə g rə aşağıda g stərilən miqdarda əlavələr m əyyən edilir:

1 ildən 5 ilədək 21 manat miqdarında;

5 ildən 10 ilədək 24 manat miqdarında;

10 ildən 15 ilədək 27 manat miqdarında;

15 ildən 20 ilədək 30 manat miqdarında;

20 ildən 25 ilədək 39 manat miqdarında;

25 ildən 30 ilədək 45 manat miqdarında;

30 ildən yuxarı 60 manat miqdarında.[18]

74. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin d vlət tərəfindən icbari şəxsi sığortalanması Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata ke irilir.

VIII fəsil

Vergİ orqanlarının vəzİfəlİ şəxslərİnİn xİdmətİnə xİtam verİlməsİ n əsaslar və pensİya təmİnatı

75. Vergi orqanının vəzifəli şəxsinin xidmətinə aşağıdakı hallarda xitam verilə bilər:

1) z təşəbb s ilə;

2) pensiyaya ıxmaq h ququ verən xidmət illərinə g rə;

3) təşkilati-ştat tədbirlərinin ke irilməsi ilə əlaqədar, əgər vəzifəli şəxsin vergi orqanlarında digər vəzifəyə ke irilməsi qeyri-m mk n olduqda və ya belə vəzifəyə ke irilmədən g stərilən vəzifəli şəxs imtina etdikdə;

4) tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmədiyi barədə attestasiya komissiyasının qiyməti olduqda, əgər vəzifəli şəxsin vergi orqanlarında onun ixtisasına uyğun olan digər vəzifəyə ke irilməsi qeyri-m mk n olduqda və ya belə vəzifəyə ke irilmədən g stərilən şəxs imtina etdikdə, habelə sınağın nəticəsi qənaətedici olmadıqda; [19]

5) xidməti intizamı bir dəfə kobud şəkildə pozduqda və ya xidməti vəzifələrini m ntəzəm surətdə yerinə yetirilmədikdə;

6) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verildikdə;

7) Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyinə m vafiq olaraq tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda;

8) Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər hallarda.

Bu maddənin 3 - 7-ci bəndlərində g stərilən əsaslara g rə vergi orqanının vəzifəli şəxsinin xidmətinə xitam verilməsi m vafiq icra hakimiyyəti orqanının təşəbb s ilə həyata ke irilir. [20]

76. Vergi orqanının vəzifəli şəxsi əmək qabiliyyətini m vəqqəti itirdiyi d vrdə, habelə məzuniyyətdə və ezamiyyətdə olduğu vaxt ərzində m vafiq icra hakimiyyəti orqanının təşəbb s ilə onun xidmətinə xitam verilməsinə yol verilmir.

77. Vergi orqanlarında xidmətə vergi orqanının vəzifəli şəxsinin təşəbb s ilə xitam verildikdə, o, 1 ay qabaqcadan birbaşa tabe olduğu rəisini bu barədə yazılı surətdə xəbərdar etməlidir.

78. M vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən m əyyən edilən vergi orqanında xidmət edən vəzifəli şəxslərin pensiya təminatı x susi r tbəli şəxslər n Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş qaydada həyata ke irilir.

Vergi orqanlarında d vlət qulluğunda alışan vəzifəli şəxslərə d vlət qulluq uları n Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş pensiya təminatı şamil edilir. [21]

IX fəsil

Vergİ orqanlarının vəzİfəlİ şəxslərİnİn vergİ orqanlarında xİdmətə və vəzİfəyə bərpa edİlməsİ

79. Vergi orqanlarında xidmətinə xitam verilməsi və ya başqa vəzifəyə ke irilməsi barədə qərarla razı olmayan vergi orqanının vəzifəli şəxsinin həmin qərardan m vafiq icra hakimiyyəti orqanına və ya məhkəməyə şikayət h ququ vardır.

80. Vergi orqanlarında vəzifəyə bərpa olunmaq n əsas m vafiq icra hakimiyyəti orqanının əmri və ya q vvəyə minmiş məhkəmə qərarıdır.

Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifəyə bərpası onların əvvəllər tutduqları vəzifəyə bərabər olan vəzifəyə və ya onların razılığı ilə digər vəzifəyə təyin olunmaq yolu ilə həyata ke irilir.

81. Xidmətinə xitam verildiyi g ndən bərpa olunma g n nə kimi ke miş m ddət vergi orqanlarında xidmətə bərpa edilmiş vergi orqanının vəzifəli şəxsinin xidmət illərinə daxil edilir və bu m ddət n ona atası əmək haqqı dənilir.

X fəsil

Yekun m ddəalar 

82. Vergi orqanlarının maliyyələşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının d vlət b dcəsi və bu orqanların b dcədənkənar fondu hesabına həyata ke irilir. [22]

83. Vergi orqanlarında xidməti tənzimləyən normativ h quqi aktların pozulmasına g rə vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə m vafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       23 may 2006-cı il tarixli 116-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 6, maddə 486)

2.       10 oktyabr 2006-cı il tarixli 159-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 927)

3.       20 noyabr 2006-cı il tarixli 178-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1013)

4.       22 dekabr 2006-cı il tarixli 211-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 1, maddə 1)

5.       1 may 2007-ci il tarixli 323-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 441)

6.       16 iyun 2007-ci il tarixli 389-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 756)

7.       19 oktyabr 2007-ci il tarixli 462-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1078)

8.       1 fevral 2008-ci il tarixli 538-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 155)

9.       1 aprel 2008-ci il tarixli 581-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 4, maddə 253)

10.    28 aprel 2009-cu il tarixli 807-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 26 iyun 2009-cu il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 399)

11.    1 fevral 2010-cu il tarixli 951-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2010-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 03, maddə 171)

12.    11 may 2010-cu il tarixli 1010-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyun 2010-cu il, № 134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 484)

13.    29 dekabr 2015-ci il tarixli 81-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 fevral 2016-cı il, № 38; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, I kitab, maddə 194)

14.    31 may 2017-ci il tarixli 692-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7 , maddə 1259)

15.    30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1318-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 13 dekabr 2018-ci il, № 281)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI


[1] 30 oktyabr 2018-ci il tarixli 1318-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 13 dekabr 2018-ci il, № 281) ilə D vlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə yə yeni məzmunda 5-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[2] 28 aprel 2009-cu il tarixli 807-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 26 iyun 2009-cu il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 399) ilə edilmiş D vlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə nin 7-ci maddəsində malik olan s zlərindən sonra və Azərbaycan Respublikasının d vlət dilini sərbəst bilən s zləri əlavə edilmişdir.

 

[3] 22 dekabr 2006-cı il tarixli 211-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 1, maddə 1) ilə 9-cu maddəsinə yeni məzmunda ikinci hissə əlavə edilmişdir.

 

[4] 1 may 2007-ci il tarixli 323-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 441) ilə 33-c maddənin yeddinci abzası ıxarılmışdır.

 

[5] 19 oktyabr 2007-ci il tarixli 462-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1078) ilə 33-c maddənin yeddinci abzasından xidmət illəri nəzərə alınmaqla s zləri ıxarılmışdır.

 

[6] 11 may 2010-cu il tarixli 1010-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 24 iyun 2010-cu il, № 134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 484) ilə "D vlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə"yə 45-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[7] 10 oktyabr 2006-cı il tarixli 159-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 927) ilə aşağıdakı məzmunda 46-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[8] 1 fevral 2008-ci il tarixli 538-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 155) ilə VI fəslin adında "attestasiyası" s z ndən sonra "və fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi" s zləri əlavə edilmişdir.

 

[9] 31 may 2017-ci il tarixli 692-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 22 iyul 2017-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №7 , maddə 1259) ilə D vlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə nin 55-ci maddəsinin birinci hissəsində Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə m əyyən edilmiş s zləri m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 1 fevral 2008-ci il tarixli 538-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 155) ilə 55-ci maddəyə ikinci hissə əlavə edilmişdir.

 

[11] 29 dekabr 2015-ci il tarixli 81-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 fevral 2016-cı il, № 38; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, I kitab, maddə 194) ilə 56-cı maddədə 3 ( ) ildə bir dəfədən ox olmayaraq s zləri 5 (beş) ildə bir dəfədən ox olmayaraq s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 29 dekabr 2015-ci il tarixli 81-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 fevral 2016-cı il, № 38; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, I kitab, maddə 194) ilə 57-ci maddənin birinci c mləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

M vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaradılan attestasiya komissiyası vergi orqanlarının vəzifəli şəxsinin tutduğu vəzifəyə uyğun olduğu və ya uyğun olmadığı haqqında iki qərardan birini qəbul edir.

29 dekabr 2015-ci il tarixli 81-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 fevral 2016-cı il, № 38; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, I kitab, maddə 194) ilə 57-ci maddənin ikinci c mləsində qərarında s z qiymətində s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 29 dekabr 2015-ci il tarixli 81-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 fevral 2016-cı il, № 38; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, I kitab, maddə 194) ilə yeni məzmunda 57-1-ci və 57-2-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[14] 16 iyun 2007-ci il tarixli 389-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 756) ilə D vlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə nin 60-cı maddəsinin birinci hissəsində bayram s z ndən əvvəl iş g n hesab edilməyən s zləri əlavə edilmişdir.

1 fevral 2010-cu il tarixli 951-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2010-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 03, maddə 171) ilə 60-cı maddənin birinci hissəsində iş g n hesab edilməyən bayram və istirahət g nlərində s zləri istirahət, səsvermə, iş g n hesab edilməyən bayram g nləri və mumxalq h zn g n ndə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 1 fevral 2010-cu il tarixli 951-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 19 mart 2010-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 03, maddə 171) ilə 66-cı maddənin nc c mləsində vəzifəli şəxsə s zlərindən sonra işə başladığı g ndən etibarən əməkhaqqı hesablanır və s zləri əlavə edilmişdir.

 

[16] 23 may 2006-cı il tarixli 116-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 6, maddə 486) ilə Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 12 iyun tarixli 141-IIQ n mrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "D vlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə" nin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 443) 72-ci maddəsinin ikinci-on birinci abzaslarında və 73-c maddəsinin ikinci-səkkizinci abzaslarında "aylıq gəlirin vergi tutulmayan məbləğinin" s zləri "minimum aylıq əməkhaqqının" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 20 noyabr 2006-cı il tarixli 178-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1013) ilə 72-ci maddənin ikinci abzasında minimum aylıq əmək haqqının 2 misli s zləri 60 manat s zləri ilə, nc abzasında minimum aylıq əmək haqqının 1,8 misli s zləri 54 manat s zləri ilə, d rd nc abzasında minimum aylıq əmək haqqının 1,7 misli s zləri 51 manat s zləri ilə, beşinci abzasında minimum aylıq əmək haqqının 1,6 misli s zləri 48 manat s zləri ilə, altıncı abzasında minimum aylıq əmək haqqının 1,5 misli s zləri 45 manat s zləri ilə, yeddinci abzasında minimum aylıq əmək haqqının 1,4 misli s zləri 42 manat s zləri ilə, səkkizinci abzasında minimum aylıq əmək haqqının 1,3 misli s zləri 39 manat s zləri ilə, doqquzuncu abzasında minimum aylıq əmək haqqının 1,2 misli s zləri 36 manat s zləri ilə, onuncu abzasında minimum aylıq əmək haqqının 1,1 misli s zləri 33 manat s zləri ilə, on birinci abzasında minimum aylıq əmək haqqının 1 misli s zləri 30 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 20 noyabr 2006-cı il tarixli 178-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1013) ilə 73-c maddənin ikinci abzasında minimum aylıq əmək haqqının 0,7 misli s zləri 21 manat s zləri ilə, nc abzasında minimum aylıq əmək haqqının 0,8 misli s zləri 24 manat s zləri ilə, d rd nc abzasında minimum aylıq əmək haqqının 0,9 misli s zləri 27 manat s zləri ilə, beşinci abzasında minimum aylıq əmək haqqının 1 misli s zləri 30 manat s zləri ilə, altıncı abzasında minimum aylıq əmək haqqının 1,3 misli s zləri 39 manat s zləri ilə, yeddinci abzasında minimum aylıq əmək haqqının 1,5 misli s zləri 45 manat s zləri ilə, səkkizinci abzasında minimum aylıq əmək haqqının 2 misli s zləri 60 manat s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 29 dekabr 2015-ci il tarixli 81-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 19 fevral 2016-cı il, № 38; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, I kitab, maddə 194) ilə 75-ci maddənin 4-c bəndində qərarı s z qiyməti s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[20] 19 oktyabr 2007-ci il tarixli 462-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1078) ilə 75-ci maddənin birinci hissəsinin 2-ci bəndi ıxarılmışdır və ikinci hissəsində 2-7 rəqəmləri 3-7 rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 19 oktyabr 2007-ci il tarixli 462-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1078) ilə 78-ci maddədə, maddədə h quq m hafizə orqanlarının əməkdaşları n s zləri x susi r tbəli şəxslər n Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda s zləri ilə əvəz edilmişdir və maddəyə yeni məzmunda ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

[22] 1 may 2007-ci il tarixli 323-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 441) ilə 82-ci maddədən və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının maddi həvəsləndirmə və inkişaf fondu s zləri ıxarılmışdır.

 

1 aprel 2008-ci il tarixli 581-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 4, maddə 253) ilə 82-ci maddəsində "d vlət b dcəsi" s zlərindən sonra "və bu orqanların b dcədənkənar fondu" s zləri əlavə edilmişdir.

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.