Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Ailə kəndli təsərr fatının zvlərinə onların statusunu, əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən vəsiqənin forması və verilmə Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında

Ailə kəndli təsərr fatının zvlərinə onların statusunu, əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən vəsiqənin forması və verilmə Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Ailə kəndli təsərr fatı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 319 n mrəli Fərmanının 1.6-cı bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Ailə kəndli təsərr fatının zvlərinə onların statusunu, əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən vəsiqənin forması və verilmə Qaydası təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı g ndən q vvəyə minir.

 

 

 

 

 

Bakı şəhəri, 27 fevral 2006-cı il Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

№ 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2006-cı il 27 fevral tarixli 59 n mrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Ailə kəndli təsərr fatının zvlərinə onların statusunu, əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən vəsiqənin

FORMASI və VERİLMƏ QAYDASI

 

1. MUMİ M DDƏALAR

 

1.1. Bələdiyyələr tərəfindən ailə kəndli təsərr fatı (bundan sonra - AKT) zv nə verilən vəsiqə onun statusunu, əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən sənəddir.

1.2. Vəsiqə ailə kəndli təsərr fatı zv nə AKT m vafiq ərazilər zrə bələdiyyədə u ota alındıqdan sonra 5 g n m ddətində verilir.

1.3. Ailə kəndli təsərr fatının baş ısı AKT zvlərinin vəsiqələrini (və ya vəsiqələrin dublikatını) almaq n onların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri m vafiq ərazilər zrə bələdiyyəyə təqdim etməlidir.

 

2. AİLƏ KƏNDLİ TƏSƏRR FATI ZV N N VƏSİQƏSİNİN FORMASI VƏ ONUN DOLDURULMASI

 

2.1. AKT zv n n vəsiqəsi (bu Qaydaya əlavədə verilmiş forma) 10 sm x 14 sm l də, z qabığı yaşıl rəngli, qalın cildli kitab a şəklindədir. AKT zv n n vəsiqəsi b lmədən ibarətdir. 1-ci b lmə z qabığı, 2-ci b lmə titul vərəqi, 3-c b lmə isə iş haqqında məlumatdır.

2.2. AKT zv n n vəsiqəsi m vafiq ərazilər zrə bələdiyyələr tərəfindən Azərbaycan Respublikasının d vlət dilində doldurulur.

2.3. M vafiq ərazilər zrə bələdiyyələr tərəfindən AKT zv n n vəsiqəsində təsdiqedici sənədlərə əsasən aşağıdakı qeydlər aparılır:

Titul vərəqi b lməsində AKT zv n n soyadı, adı, atasının adı (ixtisar olunmadan), doğulduğu tarix (g n, ay, il), AKT-yə zv olma tarixi (g n, ay, il), AKT-nin adı və h quqi nvanı yazılır;

vəsiqənin titul vərəqi vəsiqənin verilməsi n məsuliyyət daşıyan m vafiq ərazilər zrə bələdiyyənin sədri tərəfindən imzalanır və m h rlə təsdiq edilir;

İş haqqında məlumat b lməsinin 1-ci s tununda AKT zv n n fəaliyyətə başladığı g n, ay və il, 2-ci s tununda təsərr fat-təqvim illəri, 3-c s tununda AKT zv n n hansı işlə məşğul olduğu g stərilir, 4-c s tununda isə qeydlər m vafiq ərazilər zrə bələdiyyə sədri tərəfindən imzalanır və m h rlə təsdiq edilir.

2.4. AKT zv n n vəsiqəsində AKT statusunun itirilməsi və ləğv edilməsi səbəbləri Ailə kəndli təsərr fatı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəsinə uyğun g stərilməlidir.

2.5. AKT zv n n soyadının, adının, atasının adının vəsiqədə dəyişdirilməsi m vafiq ərazilər zrə bələdiyyələr tərəfindən təsdiqedici sənədlərə əsasən aparılır. Bu halda hansı sənədlərə istinad edildiyi g stərilməlidir. Dəyişikliklər vəsiqənin birinci səhifəsində edilir.

 

3. AİLƏ KƏNDLİ TƏSƏRR FATI ZVLƏRİNİN VƏSİQƏLƏRİNİN HAZIRLANMASI, VERİLMƏSİ VƏ SAXLANILMASI

 

3.1. AKT zvlərinin vəsiqələri Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərr fatı Nazirliyi tərəfindən hazırlanır, n mrələnir və m vafiq ərazilər zrə bələdiyyələrə atdırılır.

3.2. AKT zv n n vəsiqəsinin hazırlanması ilə əlaqədar vəsait m vafiq bələdiyyələr tərəfindən ayrılır.

3.3. AKT zvləri tərəfindən vəsiqə n haqq dənilmir.

3.4. Vəsiqə AKT zv n n z ndə saxlanılır.

 

4. AİLƏ KƏNDLİ TƏSƏRR FATI ZV N N VƏSİQƏSİNİN DUBLİKATI

 

4.1. Vəsiqə itirildikdə və ya yararsız hala salındıqda, AKT zv n n xahişi ilə ona vəsiqənin dublikatı verilir.

4.2. Dublikat almaq h ququna malik olan iş i d vlət qəzetlərinin birində itirilmiş vəsiqənin etibarsız hesab edilməsi barədə elan dərc etdirdiyi g ndən 1 ay sonra AKT-nin baş ısına m raciət etməlidir.

4.3. AKT-nin baş ısı bu Qaydanın 1.3-c bəndinə əsasən m vafiq ərazilər zrə bələdiyyəyə m raciət edir.

AKT zv nə m vafiq ərazilər zrə bələdiyyə tərəfindən m əyyən edilmiş qaydada yeni vəsiqə (dublikat) verilir.

AKT zv n n yeni vəsiqəsinin titul vərəqinin yuxarı sağ tərəfində iri hərflərlə Dublikat s z yazılır.

4.4. AKT zv n n vəsiqəsi bu Qaydanın 2-ci bəndinə uyğun doldurulur.

4.5. AKT zv nə dublikat vəsiqə verildiyi zaman həmin vaxta qədər AKT zv n n işi haqqında məlumat m vafiq bələdiyyələr tərəfindən m əyyənləşdirilir və dublikata qeyd olunur.

 

5. AİLƏ KƏNDLİ TƏSƏRR FATI ZV N N VƏSİQƏSİNİN U OTU

 

5.1. AKT zv n n vəsiqəsinin u otu m vafiq ərazilər zrə bələdiyyələr tərəfindən aparılır və mədaxil-məxaric kitabında qeydə alınır.

5.2. Mədaxil-məxaric kitabına vəsiqənin sifarişi və alınması ilə əlaqədar b t n əməliyyatlar yazılır. Kitab bələdiyyələr tərəfindən aparılır.

5.3. Mədaxil-məxaric kitabı n mrələnməli, qaytanlanmalı, bələdiyyə sədri tərəfindən imzalanmalı və m h rlə təsdiq edilməlidir.

5.4. AKT zv nə vəsiqə verildikdə və AKT-nin fəaliyyətinə xitam verildikdə, AKT zv mədaxil və məxaric kitabında imza edir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ailə kəndli təsərr fatının zvlərinə onların statusunu,

əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən

vəsiqənin forması və verilmə Qaydası na

ƏLAVƏ

 

Ailə kəndli təsərr fatı zv n n vəsiqəsinin

FORMASI

 

I.                   z qabığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ailə kəndli təsərr fatı zv n n

VƏSİQƏSİ

 

II.                Titul vərəqi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ailə kəndli təsərr fatı zv n n vəsiqəsi

№____

 

Soyadı_________________________________________________________________

 

Adı____________________________________________________________________

 

Atasının adı____________________________________________________________

 

Doğulduğu tarix________________________________________________________

(g n, ay, il)

 

Ailə kəndli təsərr fatına zv olduğu tarix__________________________________

 

________________________________________________________________________________

(g n, ay, il)

 

H quqi nvanı_________________________________________________________

 

Vəsiqə sahibinin imzası__________________________________________________

 

Vəsiqəni verən orqanın adı_______________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

Məsul şəxsin imzası __________________________ M.Y.

 

Vəsiqənin verilmə tarixi ____ _________________ 20____ il

 

 

 

III.             İş haqqında məlumat

 

AKT fəaliyyətinə başlanması və dayandırılması tarixi ( il, ay, g n)

Məlumat hansı il n verilir

Məşğulluq n v

Qeydləri təsdiq edən şəxslərin imzası və m h r

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.