Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Torpaq icarəsi haqqında

 

Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında d vlət, bələdiyyə və x susi m lkiyyətdə olan torpaqların icarəyə verilməsinin və icarə m nasibətlərinin h quqi əsaslarını m əyyən edir.

I fəsil

mumİ m ddəalar

Maddə 1. Torpaq icarəsi anlayışı

Torpaq icarəsi m qavilə əsasında əvəzi dənilməklə torpaqdan m ddətli istifadə etməkdir.

Maddə 2. Torpaq icarəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi

Torpaq icarəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının torpaq, m lki və digər qanunvericilik aktlarından ibarətdir.

Yerin təkindən, sudan, meşədən, bitki və heyvanat aləmindən, mədəni və təbii landşaftlardan istifadə zrə icarə m nasibətləri Azərbaycan Respublikasının m vafiq qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı d vlətlərarası m qavilələrdə torpaqların icarəyə verilməsi barədə m əyyən edilmiş qaydalar bu Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydalardan fərqlənərsə, beynəlxalq m qavilələrin qaydaları tətbiq olunur.

Ələt azad iqtisadi zonasında torpaqların icarəyə verilməsi və icarə m nasibətləri Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir.[1]

Maddə 3. Torpaq zərində icarə m nasibətləri

İcarəyəverənlə icarə i arasında yaranan h quqi və iqtisadi əlaqələr torpaq zərində icarə m nasibətləridir.

Maddə 4. İcarə m nasibətlərinin obyektləri

Torpaq zərində icarə m nasibətlərinin obyektləri d vlət, bələdiyyə və x susi m lkiyyətdə olan torpaqlardır.

Azərbaycan Respublikasında bu Qanunla m əyyənləşdirilən icarə m nasibətlərinin obyektləri olan d vlət və bələdiyyə torpaqları mənfəət əldə etmək məqsədilə fəaliyyət g stərən h quqi və fiziki şəxslərin istifadəsinə, qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada, icarə əsasında verilir. [2]

Torpağın istifadəsi haqqında sənədlərdə nəzərdə tutulduğu hallarda torpağın istifadə isi onu icarəyə verə bilər.

Maddə 5. İcarəyə verilən d vlət torpaqları

D vlət m lkiyyətində olan aşağıdakı torpaqlar icarəyə verilə bilər:

dağ-mədən sənayesinin, ehtiyatları təsdiq edilmiş faydalı qazıntı yataqlarının, magistral boru kəmərlərinin, sənaye, nəqliyyat, rabitə, energetika, m h m meliorasiya və su təsərr fatı obyektlərinin yerləşdiyi torpaqlar;

meşə fondu torpaqları;

Xəzər dənizinin (g l n n) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan b lməsinin dibi də daxil olmaqla su fondu torpaqları;

yay və qış otlaqlarının torpaqları;

d vlət elmi-tədqiqat və tədris m əssisələrinin, onların təcr bə bazalarının, maşın-sınaq stansiyalarının, d vlət sort-sınaq, baytarlıq, fitosanitar nəzarəti xidmətlərinin, toxum uluq və damazlıq m əssisələrinin torpaqları;[3]

sağlamlaşdırma və istirahət təyinatlı torpaqlar;

d vlət m əssisə, idarə və təşkilatlarının yerləşdiyi və ya d vlət obyektlərinin tikintisi layihələndirilmiş torpaqlar.

Digər d vlət torpaqlarının icarəyə verilməsi Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi və m vafiq qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

D vlət torpaqları icarəyə verilərkən, onların h quqi statusu, rejimi, məqsədli təyinatı nəzərə alınır, istifadəsi və m hafizəsi Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyi və digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.

Maddə 6. İcarəyə verilən bələdiyyə torpaqları

Bələdiyyə m lkiyyətində olan aşağıdakı torpaqlar icarəyə verilə bilər:

ehtiyat fondu torpaqları;

fiziki və h quqi şəxslərin istifadəsində olan torpaqlar.

mumi istifadədə olan torpaqların icarəyə verilməsi bələdiyyə torpaqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə m əyyən olunur.

Maddə 7. X susi m lkiyyətdə olan torpaqların icarəyə verilməsi

Azərbaycan Respublikasının h quqi və fiziki şəxslərinin x susi m lkiyyətində olan torpaqlar Azərbaycan Respublikasının m lki və torpaq qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə verilə bilər.

Maddə 8. İcarə m nasibətlərinin subyektləri

Torpaq zərində icarə m nasibətlərinin subyektləri Azərbaycan Respublikası, bələdiyyələr, Azərbaycan Respublikasının h quqi şəxsləri və vətəndaşları, habelə əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici h quqi şəxslər, beynəlxalq birliklər və təşkilatlar, habelə xarici d vlətlərdir. [4]

Azərbaycan Respublikası adından icarə m nasibətlərində z səlahiyyətləri daxilində m vafiq icra hakimiyyəti orqanları iştirak edirlər.

Bələdiyyələr icarə m nasibətlərində Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlər daxilində iştirak edirlər.

Azərbaycan Respublikasının h quqi şəxsləri və vətəndaşları icarə m nasibətlərində icarəyəverənlər və icarə ilər kimi iştirak edirlər.

Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici h quqi şəxslər, beynəlxalq birliklər və təşkilatlar, habelə xarici d vlətlər icarə m nasibətlərində yalnız icarə ilər və subicarə ilər kimi iştirak edə bilərlər. [5]

II fəsil

Torpaqların İcarəyə verİlməsİ

Maddə 9. Torpaqların icarəyə verilməsi şərtləri [6]

Torpaqlar icarəyə verilərkən aşağıdakı şərtlərə əməl edilir:

ərazinin təbii-coğrafi şəraitinin, torpaqdan istifadənin m ddətinin və x susiyyətlərinin, qonşu torpaqların m lkiyyət ilərinin və istifadə ilərinin qanunla qorunan mənafelərinin nəzərə alınması;

d vlət və bələdiyyə torpaqlarının icarəyə verilməsində torpaq qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş n vbəliyə əməl edilməsi;

torpaqların təyinatı zrə istifadə edilməsi;

torpaqların istifadəsi zamanı ekoloji tarazlığın g zlənilməsi və ətraf m hitin m hafizəsinin təmin edilməsi;

torpaq sahələrinin yerquruluşu layihələri və yaşayış məntəqələrinin baş planları əsasında verilməsi;

kənd təsərr fatı təyinatlı torpaqların m hafizəsi, keyfiyyətinin və m nbitliyinin qorunması, bərpası və yaxşılaşdırılmasının təmin edilməsi.

Maddə 10. Torpaqların icarəyə verilməsinin mumi qaydaları

Azərbaycan Respublikasında torpaqlar m lkiyyət ilərin və ya onların vəkil etdiyi orqanların qərarı (razılığı) ilə bilavasitə, torpaq m sabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilə bilər. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrdən irəli gələn hdəlikləri yerinə yetirmək məqsədi ilə torpağın d vlət icarəsinə verilməsi istisna olmaqla, bələdiyyə torpaqları zərində icarə h quqları yalnız a ıq torpaq hərracları və ya m sabiqələri vasitəsilə əldə edilə bilər. [7]

D vlət m lkiyyətində olan kənd təsərr fatı təyinatlı torpaqlar istisna olmaqla, digər d vlət və bələdiyyə torpaqlarının bilavasitə icarəyə verilməsi barədə qərar torpağı icarəyə g t rmək istəyənin ərizəsi, icarəyə verilən torpaq sahəsi qanuni istifadədə olduqda isə torpaq istifadə isinin razılığı və m vafiq icra hakimiyyəti orqanının və ya bələdiyyənin rəyi əsasında qəbul olunur və icarəyəverənlə icarə i arasında icarə m qaviləsi bağlanılır. [8]

X susi m lkiyyətdə olan torpaqların bilavasitə icarəyə verilməsi icarəyəverən və icarə i arasında bağlanmış və notarial qaydada təsdiq edilmiş m qavilə əsasında həyata ke irilir.

X susi şəhərsalma əhəmiyyətinə malik d vlət və bələdiyyə torpaqları ayrılıqda, yaxud layihələrlə birlikdə yalnız torpaq m sabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilə bilər.

D vlət torpaqlarının torpaq m sabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilməsini m vafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata ke irir.

Bələdiyyə m lkiyyətində və x susi m lkiyyətdə olan torpaqların torpaq m sabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilməsini m lkiyyət ilər sərbəst həyata ke irirlər. D vlət və bələdiyyə m lkiyyətində olan torpaqların hərraclar və ya m sabiqələr vasitəsilə icarəyə verilməsini qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada m vafiq icra hakimiyyəti orqanı təşkil edir. [9]

Torpaq m sabiqələrinin və ya hərraclarının ke irilməsində aşkarlıq təmin olunur.

Torpaq m sabiqəsində və ya hərracında qalib gəlmiş h quqi və ya fiziki şəxs icarəyəverənlə icarə m qaviləsi bağlayır. İcarə m qaviləsi torpaq m sabiqəsinin və ya hərracının şərtləri əsasında tərtib olunur.

Torpaqların icarəyə verilməsi ilə bağlı torpaq m sabiqələrinin və hərraclarının ke irilməsi qaydalarını m vafiq icra hakimiyyəti orqanı m əyyən edir.

 

Maddə 10-1. D vlət m lkiyyətində olan kənd təsərr fatı təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsinin x susiyyətləri[10]

 

10-1.1. D vlət m lkiyyətində olan kənd təsərr fatı təyinatlı torpaq sahəsini icarəyə g t rmək istəyən şəxs (bundan sonra ərizə i) m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqana (quruma) İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 29-cu və 30-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada ərizə ilə m raciət edir. Ərizədə torpaq sahəsindən istifadənin məqsədi və m ddəti g stərilir.

10-1.2. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:

10-1.2.1. ərizə i fiziki şəxs olduqda, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

10-1.2.2. ərizə i h quqi şəxs, xarici h quqi şəxsin filialı, n mayəndəliyi olduqda, h quqi şəxslərin d vlət reyestrindən ıxarışın surəti;

10-1.2.3. ərizə inin vergi dəyicisi kimi d vlət qeydiyyatına alınması barədə şəhadətnamənin surəti;

10-1.2.4. m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən m əyyən olunmuş formada torpaq sahəsindən istifadənin iqtisadi əsaslandırılması;

10-1.2.5. torpaq sahəsi qanuni istifadədə olduqda, torpaq istifadə isinin razılığını təsdiq edən sənəd.

10-1.3. M vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) təqdim olunmuş ərizəyə və ona əlavə olunmuş sənədlərə 10 g n m ddətində baxaraq aşağıdakı h quqi hərəkətlərdən birini edir:

10-1.3.1. torpaq sahəsinin icarəyə verilməsini məqsədəuyğun hesab etmədikdə və ya ərizədə və ona əlavə edilmiş sənədlərdə icarə m qaviləsinin bağlanmasından imtinaya səbəb olan atışmazlıqlar aşkar etdikdə, torpaq sahəsinin icarəyə verilməsindən imtina edilməsi barədə inzibati akt qəbul edir. Bu inzibati akt torpaq sahəsinin icarəyə verilməsindən imtina hallarına istinad edilməklə əsaslandırılmalıdır;

10-1.3.2. torpaq sahəsinin icarəyə verilməsini məqsədəuyğun hesab etdikdə, bu barədə rəy hazırlayır, həmin rəy və bu Qanunun 10-1.1-ci və 10-1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş sənədlər də əlavə olunmaqla, icarə m qaviləsini bağlamağa razılıq alınması n 2 g n m ddətində m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqana (quruma) g ndərir.

10-1.4. M vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) ərizədə və ona əlavə edilmiş sənədlərdə aradan qaldırılması m mk n olan və torpaq sahəsinin icarəyə verilməsindən imtinaya səbəb olmayan atışmazlıqlar aşkar etdikdə, ərizənin qeydiyyata alındığı tarixdən 3 g ndən gec olmayaraq onların aradan qaldırılması barədə məlumatı ərizə iyə təqdim edir və ya sifarişli po t g ndərişi vasitəsilə g ndərir və formal tələblərə əməl olunmamasının h quqi nəticələrini ona izah edir. Bu zaman ərizəyə baxılması ilə bağlı m ddətin axımı dayandırılır. atışmazlıqların aradan qaldırılması barədə ərizə inin m raciətindən sonra m ddətin axımı bərpa olunur.

10-1.5. M vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) bu Qanunun 10-1.3.2-ci maddəsinə əsasən razılıq alınması n təqdim olunan m raciətə və ona əlavə olunan sənədlərə d vlət torpaq kadastrının məlumatları əsasında 15 g n m ddətində baxaraq d vlət torpağının icarəyə verilməsinə razılıq verir və ya həmin m raciət və əlavə olunan sənədlər kadastr məlumatları ilə uyğunsuzluq təşkil etdikdə d vlət torpağının icarəyə verilməsinə razılıq vermir. M vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqanının (qurumun) icarə m qaviləsinin bağlanmasına razılıq verilməsindən imtina barədə qərarı imtina hallarına istinad edilməklə əsaslandırılmalıdır.

10-1.6. M vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) bu Qanunun 10-1.3.2-ci maddəsinə uyğun olaraq razılıq almaq n təqdim olunan m raciətə 30 g n m ddətində m nasibət bildirmədikdə, m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) razılıq verilməsi prezumpsiyasından ıxış edir.

10-1.7. Bu Qanunun 10-1.5-ci və 10-1.6-cı maddələrinin m ddəaları nəzərə alınmaqla, m vafiq icra hakimiyyəti orqanının m əyyən etdiyi orqan (qurum) icarə i ilə icarə m qaviləsi bağlayır və ya icarə m qaviləsinin bağlanmasından imtina haqqında inzibati akt qəbul edir.

 

Maddə 11. Torpaq icarəsi m qaviləsi

İcarəyəverənlə icarə inin m nasibətləri torpaq icarəsi m qaviləsi ilə tənzimlənir.

Torpaq icarəsi m qaviləsi Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyinə uyğun tərtib olunmalıdır.

İcarə m qaviləsində aşağıdakılar nəzərdə tutulmalıdır: [11]

icarəyəverən və icarə inin adları, h quqi nvanları, digər rekvizitləri, onların h quq və vəzifələri;

torpaq sahəsinin l s , keyfiyyət kateqoriyası, sərhədləri və təyinatı barədə məlumatlar;

icarənin m ddəti, icarə haqqı, ona yenidən baxılması şərtləri və dənilmə qaydaları;

torpaqların istifadəsi, m hafizəsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması şərtləri;

m qavilənin dəyişdirilməsi, uzadılması, vaxtından əvvəl ləğv edilməsi və xitamı qaydası;

fors-major halları baş verdikdə torpağın geri alınması şərtləri;

m qavilənin şərtlərinin pozulması ilə bağlı tərəflərin məsuliyyəti və m bahisəli məsələlərin həlli qaydası.

Torpaq icarəsi m qaviləsində torpağın subicarəyə verilməsi, satın alınması, torpaq və m lki qanunvericiliklə m əyyən edilmiş digər şərtlər də nəzərdə tutula bilər.

Maddə 12. Torpaq sahəsi zərində icarə h ququnun d vlət qeydiyyatı

 

Torpaq sahəsi zərində m ddəti on bir aydan ox olan icarə h ququ qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada daşınmaz əmlakın d vlət reyestrində d vlət qeydiyyatına alınır. [12]

 

Maddə 13. İcarənin m ddətləri

Torpaq icarəsinin m ddətləri tərəflərin razılığı ilə m əyyən edilir və onlar qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada bağlanan m qavilədə təsbit olunurlar. [13]

Maddə 14. İcarə haqqı

Torpağın icarə haqqı torpaqdan m ddətli istifadəyə g rə icarə inin icarəyəverənə dədiyi vəsaitdir.

İcarəyəverən torpaq vergisi tədiyə isi olduqda, torpaq vergisi icarə haqqının tərkibinə daxil edilir.

İcarəyəverən torpaq vergisi tədiyə isi olmadıqda, icarə haqqının tərkibində torpaq vergisi nəzərə alınmır.

X susi m lkiyyətdə olan torpaqların icarə haqqı tərəflərin razılığı ilə m əyyən olunur.

D vlət və bələdiyyə m lkiyyətində olan torpaqların icarə haqqının aşağı həddi və hərraca (m sabiqəyə) ıxarılan d vlət və ya bələdiyyə m lkiyyətində olan torpaqların icarə haqqının ilkin qiyməti (qiyməti) onların təyinatından, sahəsindən, coğrafi yerləşməsindən və keyfiyyətindən asılı olaraq m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş normativlər əsasında m əyyənləşdirilir. Həmin sənədlərdə torpağın normativ qiyməti, torpaq vergisi, habelə tələb və təklif nəzərə alınmalıdır. [14]

Kənd təsərr fatı təyinatlı torpaqlara təklif tələbi stələdiyi hallarda d vlət m lkiyyətində olan torpaq n icarə haqqı, hərraca (m sabiqəyə) ıxarılan d vlət və ya bələdiyyə m lkiyyətində olan torpaqlar n isə torpağın icarə haqqının ilkin qiyməti (qiyməti) g zəştli m əyyən edilə bilər. [15]

Kənd təsərr fatına az yararlı və yararsız torpaqlar kənd təsərr fatı ehtiyacları n icarəyə verildikdə torpaq qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş imtiyazlar tətbiq olunur. [16]

İcarə haqqı tərəflərin razılığı ilə pul, natura və ya qarışıq formalarda m əyyən edilə bilər.

Qanunla m əyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, d vlət m lkiyyətində olan torpaqların icarə haqları Azərbaycan Respublikasının d vlət b dcəsinə k r l r.

D vlət m lkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalara nəzarət m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata ke irilir. [17]

Maddə 15. Torpaq icarəsi m qaviləsinin dəyişdirilməsi, uzadılması, vaxtından əvvəl ləğv edilməsi və xitamı

Torpaq icarəsi m qaviləsinin dəyişdirilməsi, uzadılması, vaxtından əvvəl ləğv edilməsi və xitamı Azərbaycan Respublikasının m lki qanunvericiliyində və m qavilədə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada həyata ke irilir. [18]

Torpağı icarəyə verən h quqi şəxsin yenidən təşkil edilməsi, habelə torpaq m lkiyyət isinin h ququnun başqa şəxsə ke məsi m qavilə şərtlərinin dəyişdirilməsi və ya onun vaxtından əvvəl ləğv edilməsi n əsas ola bilməz.

Bu Qanun q vvəyə mindikdən sonra icarəyə g t r lm ş d vlət və bələdiyyə torpaqları zəlləşdirilərkən icarəyəverənin h quqları yeni m lkiyyət iyə ke ir.

İcarə m ddəti tamam olanadək icarə i fiziki şəxs vəfat etdikdə icarə m qaviləsi zrə h quqlar, Azərbaycan Respublikasının m lki qanunvericiliyində m əyyən olunmuş qaydada, onun h quqi varislərinə ke ir.

Maddə 16. İcarəyə verilmiş torpaqların d vlət ehtiyacları n alınması [19]

H quqi və ya fiziki şəxslərə icarəyə verilmiş torpaqların d vlət ehtiyacları n alınması halları və şərtləri Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi və Torpaqların d vlət ehtiyacları n alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə m əyyən edilir.

Torpaq d vlət ehtiyacları n alındıqda, onun əvəzində icarə iyə eyni l də və keyfiyyətdə başqa torpaq verilə bilər.

Torpaq d vlət ehtiyacları n alınarkən icarə ilər tərəfindən bu torpağa əkilmiş xərclər qanunvericiliklə m əyyən olunmuş qaydada dənilir.

Maddə 17. İcarəyə verilmiş torpaqların məqsədli təyinatının dəyişdirilməsi

İcarəyə verilmiş torpaqların məqsədli təyinatı Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada m əyyən olunur və icarə m qaviləsində əks etdirilir.

İcarəyə verilmiş torpaqların başqa məqsədlər n istifadəsinə yalnız məqsədli təyinatının dəyişdirilməsindən sonra yol verilə bilər.

İcarəyə verilmiş torpaqların məqsədli təyinatının dəyişdirilməsi Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada həyata ke irilir.

III fəsil

İcarəyəverən və İcarə İ

Maddə 18. Torpağın icarəyə vermək h ququ

Azərbaycan Respublikasında torpağı icarəyə vermək h ququ m lkiyyət ilərə, onların vəkil etdiyi orqanlara, Azərbaycan Respublikasının h quqi və fiziki şəxslərinə məxsusdur.

D vlət m lkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsini qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada m vafiq icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyə torpaqlarını isə bələdiyyələr həyata ke irirlər.

X susi m lkiyyətdə olan torpaqların icarəyə verilməsini qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada m lkiyyət ilər həyata ke irirlər.

Maddə 19. İcarəyəverənin h quqları

İcarəyəverənin h quqları aşağıdakılardır:

icarəyə verilmiş torpaq sahələrinin təyinatı zrə istifadəsinə və icarə m qaviləsinin şərtlərinə əməl edilməsinə nəzarət etmək;

icarəyə verilmiş torpaq sahələrinin istifadəsi, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, qorunması və m hafizəsi barədə icarə ilərdən məlumatlar almaq;

icarə m qaviləsinin dəyişdirilməsi, vaxtından əvvəl ləğv edilməsi, dayandırılması və (bələdiyyə torpaqlarına dair m qavilə istisna olmaqla) uzadılması barədə təkliflər vermək; [20]

icarə inin təqsiri z ndən icarəyə verilmiş torpaqlara vurulmuş zərərin əvəzinin dənilməsini tələb etmək;

icarəyə verilmiş torpaqlarda icarəyə verənin razılığı olmadan tikilmiş və quraşdırılmış binaların, qurğuların s k lməsini tələb etmək;

qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər h quqları həyata ke irmək.

Maddə 20. İcarəyəverənin vəzifələri [21]

İcarəyəverənin vəzifələri aşağıdakılardır:

icarəyə verilən torpaq sahəsini icarə m qaviləsi və torpaq qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada icarə iyə təhvil vermək;

icarəyə verilmiş d vlət m lkiyyətində olan torpaq sahəsi zəlləşdirilərkən, bu sahənin satın alınmasını ilk n vbədə icarə iyə təklif etmək;

icarə m qaviləsinin şərtlərinə əməl etmək, m qavilənin m ddəti qurtardıqda və ya m qavilə vaxtından əvvəl ləğv edildikdə, m qavilədə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, onun razılığı ilə icarə inin vəsaiti hesabına aparılmış tikinti işlərinin dəyərini dəmək;

qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri həyata ke irmək.

Maddə 21. İcarə i

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və h quqi şəxsləri, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici h quqi şəxslər, beynəlxalq birliklər və təşkilatlar, habelə xarici d vlətlər bu Qanunda və torpaq qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada torpaq icarə isi ola bilərlər. [22]

Maddə 22. İcarə inin h quqları

İcarə inin h quqları aşağıdakılardır:

torpaq sahələrindən icarə m qaviləsi ilə m əyyən edilmiş həddə sərbəst istifadə etmək;

icarə obyekti zəlləşdirildiyi, başqasına istifadəyə və ya icarəyə verildiyi halda həmin obyektə qoyulmuş investisiyanı icarəyəverəndən tələb etmək;

icarə m qaviləsinin uzadılması n icarəyəverənə təklif vermək;

icarəyəverənin razılığı ilə icarəyə g t r lm ş torpaq sahələrində torpaqdan təyinatı zrə səmərəli istifadə etmək məqsədilə tikililər və avadanlıqlar quraşdırmaq;

icarəyə g t r lm ş torpağın keyfiyyətinin təbii proseslər nəticəsində pisləşdiyi halda icarə haqqının azaldılmasını icarəyəverəndən tələb etmək;

d vlət m lkiyyətində olan torpaq sahəsi zəlləşdirildiyi halda həmin sahənin ilk n vbədə ona təklif edilməsini icarəyəverəndən tələb etmək;

qonşu torpaq m lkiyyət ilərinin və istifadə ilərinin torpaq sahələrinə torpaq qanunvericiliyi ilə m əyyən edilmiş servitut qoyulmasını tələb etmək;

qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər h quqları həyata ke irmək.

Maddə 23. İcarə inin vəzifələri

İcarə inin vəzifələri aşağıdakılardır:

icarəyə g t r lm ş torpaqlardan təyinatı zrə istifadə etmək;

icarə m qaviləsinin şərtlərinə və torpaq qanunvericiliyinin tələblərinə riayət etmək;

icarəyə g t r lm ş kənd təsərr fatı təyinatlı torpaqların m hafizəsi, keyfiyyətinin qorunması, bərpası və yaxşılaşdırılması n m vafiq aqrotexniki tədbirlər g rmək;

icarəyə g t r lm ş torpaq sahələrini m qavilənin m ddəti başa atdıqdan sonra vaxtında geri qaytarmaq;

icarəyə g t r lm ş torpaq sahəsinə, ətraf m hitə və əhalinin sağlamlığına ziyan vurmamaq;

torpaq sahəsindən istifadəyə g rə icarə haqqını, digər tədiyələri vaxtında dəmək;

qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri həyata ke irmək.

IV fəsil

İcarə zamanı m lkİyyət m nasİbətlərİ

Maddə 24. Daşınmaz əmlaka dair əqdlərin bağlanması ilə əlaqədar torpaq zərində icarə h ququnun əldə edilməsi

Daşınmaz əmlaka dair əqdlərin bağlanması ilə əlaqədar tikiliyə, qurğuya, sənaye, nəqliyyat, rabitə və digər obyektlərə icarə h ququ başqa şəxsə ke ərkən, bu əmlakın yerləşdiyi torpaq sahəsi zərində icarə h ququ, qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada həmin şəxsə ke ir.

Maddə 25. M lkiyyət h ququ

İcarə inin icarəyə g t rd y torpaqdan istifadə nəticəsində əldə etdiyi məhsul, əmlak və gəlir icarə inin m lkiyyətidir.

İcarəyə g t r lm ş torpaq sahəsində icarəyəverənin razılığı ilə icarə inin vəsaiti hesabına tikilmiş binalar və qurğular icarə iyə məxsusdur. M qavilənin m ddəti qurtardıqda və ya m qavilə vaxtından əvvəl ləğv edildikdə, icarə m qaviləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, icarəyəverən həmin binaların və qurğuların dəyərini m əyyən edilmiş qaydada dəməyə borcludur, qanunvericilikdə və m qavilədə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, torpaq sahəsindən icarə m ddəti başa atdıqdan sonra icarə i tərəfindən ucaldılmış m vəqqəti tikili onun hesabına s k lməlidir. [23]

İcarəyə g t r lm ş torpaq sahəsində icarəyəverənin razılığı olmadan icarə inin vəsaiti hesabına tikilmiş, aparılması m mk n olmayan binaların və qurğuların m qəddəratı tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə, bu m mk n olmadıqda isə Azərbaycan Respublikasının torpaq və m lki qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında həll edilir.

Maddə 26. İcarə zamanı sahibkarlıq fəaliyyəti

İcarə i icarə m qaviləsinə uyğun olaraq z n n təsərr fat fəaliyyətini m stəqil m əyyənləşdirir, məhsuluna və əmlakına sərbəst sərəncam verir.

İcarə inin sahibkarlıq fəaliyyəti yalnız m qaviləsinin şərtləri ilə məhdudlaşdırıla bilər.

İcarə inin icarəyə g t rd y torpaq zərində h ququnun m hafizəsi m lkiyyət inin h ququnun m hafizəsi ilə eyni əsasda təmin edilir.

İcarəyəverənin borcları zrə tələbin icarəyə verilmiş torpağa y nəldilməsinə yol verilmir.

Maddə 27. Sahibkarlıq fəaliyyəti nəticəsində dəymiş zərərin dənilməsi

İcarəyə g t r lm ş torpaqlarda sahibkarlıq fəaliyyəti nəticəsində d vlətə, h quqi və fiziki şəxslərə, ətraf m hitə və m lkiyyət ilərə dəymiş zərər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada dənilir.

Maddə 28. İcarəyə g t r lm ş torpağın satın alınması

İcarə i icarəyə g t rd y torpaq sahəsini m lkiyyət inin razılığı ilə tamamilə və ya qismən satın ala bilər. [24]

İcarəyə g t r lm ş torpaqların satın salınması Azərbaycan Respublikasının torpaq və zəlləşdirmə haqqında qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.

Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə, xarici h quqi şəxslərə, beynəlxalq birliklərə və təşkilatlara, habelə xarici d vlətlərə icarəyə verilmiş torpaqlar onların x susi m lkiyyətinə verilə bilməz. [25]

V fəsil

Torpaq İcarəsİ haqqında qanunverİcİlİyİn pozulmasına g rə məsulİyyət və m bahİsələrİn həllİ

Maddə 29. Torpaq icarəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması ilə bağlı əqdlərin etibarsızlığı

Torpaq icarəsi haqqında qanunvericiliyin tələbləri pozulmaqla bağlanmış əqdlər etibarsızdır.

Maddə 30. Torpaq icarəsi haqqında qanunvericiliyin pozulmasına g rə məsuliyyət

Torpaq icarəsi haqqında qanunvericiliyin pozulmasında təqsirkar olan h quqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində m əyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 31. M bahisələrin həlli

Torpaqların icarəyə verilməsi, istifadəsi, m qavilənin dəyişdirilməsi, uzadılması, vaxtından əvvəl ləğv edilməsi və xitamı ilə əlaqədar m bahisəli məsələlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında həll olunur.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 11 dekabr 1998-ci il

№ 587-IQ

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       27 fevral 2001-ci il tarixli 96-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 149)

2.       23 aprel 2002-ci il tarixli 311-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 241)

3.       22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706)

4.       3 dekabr 2002-ci il tarixli 396-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 14)

5.       7 aprel 2006-cı il tarixli 91-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 389)

6.       21 aprel 2006-cı il tarixli 100-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 6, maddə 478)

7.       30 may 2006-cı il tarixli 122-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 8, maddə 657)

8.       17 aprel 2007-ci il tarixli 315-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 745)

9.       1 aprel 2008-ci il tarixli 588-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №5, maddə 348)

10.    28 oktyabr 2008-ci il tarixli 709-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 dekabr 2008-ci il, № 277, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1048)

11.    20 aprel 2012-ci il tarixli 337-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 05 iyun 2012-ci il, № 122, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 6, maddə 503)

12.    13 fevral 2015-ci il tarixli 1185-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 20 mart 2015-ci il, № 063, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 3, maddə 247)

13.    31 may 2018-ci il tarixli 1154-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 12 iyun 2018-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1183)

14.    28 dekabr 2018-ci il tarixli 1417-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 yanvar 2019-cu il, № 23)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1417-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 30 yanvar 2019-cu il, № 23) ilə 2-ci maddəyə yeni məzmunda d rd nc hissə əlavə edilmişdir.

 

[2] 28 oktyabr 2008-ci il tarixli 709-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 dekabr 2008-ci il, № 277, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1048) ilə 4-c maddənin ikinci hissəsində "bir qayda olaraq" s zləri "qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 7 aprel 2006-cı il tarixli 91-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 389) ilə 5-ci maddəsinin birinci hissəsinin altıncı abzasında bitki m hafizəsi, bitki karantini s zləri fitosanitar nəzarəti s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 27 fevral 2001-ci il tarixli 96-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 149) ilə 8-ci maddənin birinci hissəsindən xarici investorlara məxsus m əssisələr və s zləri ıxarılmışdır.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Torpaq zərində icarə m nasibətlərinin subyektləri Azərbaycan Respublikası, bələdiyyələr, Azərbaycan Respublikasının h quqi şəxsləri və vətəndaşları, habelə əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici h quqi şəxslər, beynəlxalq birliklər və təşkilatlar, habelə xarici investorlara məxsus m əssisələr və xarici d vlətlərdir.

 

[5] 3 dekabr 2002-ci il tarixli 396-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 14) ilə 8-ci maddənin beşinci hissəsindən "xarici investorlara məxsus m əssisələr və" s zləri ıxarılmışdır.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici h quqi şəxslər, beynəlxalq birliklər və təşkilatlar, habelə xarici investorlara məxsus m əssisələr və xarici d vlətlər icarə m nasibətlərində yalnız icarə ilər və subicarə ilər kimi iştirak edə bilərlər.

 

[6] 28 oktyabr 2008-ci il tarixli 709-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 dekabr 2008-ci il, № 277, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1048) ilə 9-cu maddənin nc abzası ıxarılmışdır və d rd nc -yeddinci abzaslar m vafiq olaraq nc -altıncı abzaslar hesab edilmişdir.

 

[7] 28 oktyabr 2008-ci il tarixli 709-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 dekabr 2008-ci il, № 277, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1048) ilə birinci hissəyə yeni məzmunda ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

13 fevral 2015-ci il tarixli 1185-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Respublika qəzeti, 20 mart 2015-ci il, № 063, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 3, maddə 247) ilə 10-cu maddəsinin birinci hissəsinin ikinci c mləsində Bələdiyyə s z Azərbaycan Respublikasının tərəfdar ıxdığı beynəlxalq m qavilələrdən irəli gələn hdəlikləri yerinə yetirmək məqsədi ilə torpağın d vlət icarəsinə verilməsi istisna olmaqla, bələdiyyə s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 27 fevral 2001-ci il tarixli 96-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 149) ilə 10-cu maddənin ikinci hissəsində m vafiq icra hakimiyyəti orqanının s zlərindən sonra və ya bələdiyyənin s zləri əlavə edilmişdir.

 

28 oktyabr 2008-ci il tarixli 709-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 dekabr 2008-ci il, № 277, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1048) ilə ikinci hissədə "və bələdiyyə", "və ya bələdiyyənin" s zləri ıxarılmışdır.

 

31 may 2018-ci il tarixli 1154-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 12 iyun 2018-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1183) ilə 10-cu maddənin ikinci hissəsinə D vlət s z ndən sonra m lkiyyətində olan kənd təsərr fatı təyinatlı torpaqlar istisna olmaqla, digər d vlət s zləri əlavə edilmişdir.

 

[9] 28 oktyabr 2008-ci il tarixli 709-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 dekabr 2008-ci il, № 277, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1048) ilə altıncı hissəyə yeni məzmunda ikinci c mlə əlavə edilmişdir.

 

[10] 31 may 2018-ci il tarixli 1154-VQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti, 12 iyun 2018-ci il, № 131, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №6, maddə 1183) ilə yeni məzmunda 10-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

[11] 17 aprel 2007-ci il tarixli 315-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 745) ilə 11-ci maddəsinin 3-c hissəsinin yeddinci abzası ıxarılmışdır, səkkizinci abzas yeddinci abzas hesab edilmişdir.

 

[12] 27 fevral 2001-ci il tarixli 96-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 149) ilə 12-ci maddənin birinci hissəsinin ikinci c mləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

D vlət qeydiyyatına alınmamış icarə m qaviləsi etibarsız sayılır.

 

23 aprel 2002-ci il tarixli 311-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 241) ilə 12-ci maddənin 1-ci hissəsinə yeni ikinci c mlə əlavə edilmişdir. Əvvəlki ikinci c mlə nc c mlə hesab edilmişdir.

 

21 aprel 2006-cı il tarixli 100-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 6, maddə 478) ilə "Torpaq icarəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 3, maddə 154; 2001-ci il, № 3, maddə 149; 2002-ci il, № 5, maddə 241, № 12, maddə 706; 2003-c il, № 1, maddə 14) 12-ci maddəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 12. Torpaq icarəsi m qaviləsinin d vlət qeydiyyatı

Torpaq icarəsi m qaviləsi m vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qanunvericilikdə m əyyən edilmiş qaydada d vlət qeydiyyatına alınır. Torpağa icarə h ququ həm inin qanunvericiliklə m əyyən edilmiş qaydada daşınmaz əmlakın d vlət reyestrində qeydə alınmalıdır. Torpaq sahələri zərində qeydiyyatdan ke məmiş icarə h quqlarının m dafiəsinə və toxunulmazlığına təminat verilmir. D vlət və bələdiyyə torpaqlarının icarə ilərinə torpaqdan m vəqqəti istifadə h ququna dair şəhadətnamələr verilir.

 

[13] 27 fevral 2001-ci il tarixli 96-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 149) ilə 13-c maddənin mətni yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Azərbaycan Respublikasında torpaqlar h quqi və fiziki şəxslərin icarəsinə uzunm ddətə və qısam ddətə verilir.

Torpağın qısam ddətli icarəsi on beş ilədək, uzunm ddətli icarəsi isə on beş ildən doxsan doqquz ilədək m əyyən oluna bilər.

 

[14] 28 oktyabr 2008-ci il tarixli 709-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 dekabr 2008-ci il, № 277, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1048) ilə beşinci hissədə "və bələdiyyə" s zləri ıxarılmışdır, "aşağı həddi" s zlərindən sonra "və hərraca (m sabiqəyə) ıxarılan d vlət və ya bələdiyyə m lkiyyətində olan torpaqların icarə haqqının ilkin qiyməti (qiyməti)" s zləri əlavə edilmişdir.

 

[15] 28 oktyabr 2008-ci il tarixli 709-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 dekabr 2008-ci il, № 277, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1048) ilə altıncı hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

D vlət və bələdiyyə m lkiyyətində olan kənd təsərr fatı təyinatlı torpaqlara təklif tələbi stələdiyi hallarda icarə haqqı g zəştli tətbiq edilə bilər.

 

[16] 28 oktyabr 2008-ci il tarixli 709-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 dekabr 2008-ci il, № 277, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1048) ilə yeddinci hissə ıxarılmışdır və səkkizinci-onuncu hissələr m vafiq olaraq yeddinci-doqquzuncu hissələr hesab edilmişdir.

 

[17] 22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 706) ilə 14-c maddəyə doqquzuncu və onuncu abzaslar əlavə edilmişdir.

 

[18] 28 oktyabr 2008-ci il tarixli 709-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 dekabr 2008-ci il, № 277, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1048) ilə 15-ci maddənin birinci hissəsində "m lki" s z ıxarılmışdır.

 

[19] 30 may 2006-cı il tarixli 122-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 8, maddə 657) ilə 16-cı maddəsinin adından fors-major halları baş verdikdə s zləri ıxarılmışdır.

 

30 may 2006-cı il tarixli 122-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 8, maddə 657) ilə 16-cı maddəsinin birinci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

İcarəyə verilmiş d vlət və bələdiyyə torpaqları, habelə x susi m lkiyyətdə olan torpaqlar, fors-major halları baş verdikdə Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada, icarə m ddəti qurtarmamış d vlət, bələdiyyə və ya ictimai ehtiyaclar n geri alına bilər. İcarəyə verilmiş torpaqların geri alınması icarə ilərin razılığı ilə həmin torpaqları verən m vafiq icra hakimiyyəti orqanının, bələdiyyənin və ya məcburi qaydada məhkəmənin qərarı ilə həyata ke irilir.

 

30 may 2006-cı il tarixli 122-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 8, maddə 657) ilə 16-cı maddəsinin ikinci hissəsində , bələdiyyə s z ehtiyacları s z ilə əvəz edilmişdir.

 

1 aprel 2008-ci il tarixli 588-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №5, maddə 348) ilə 16-cı maddəsinin birinci və ikinci hissələrindən "və ya ictimai ehtiyaclar" s zləri ıxarılmışdır.

 

20 aprel 2012-ci il tarixli 337-IVQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 05 iyun 2012-ci il, № 122, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 6, maddə 503) ilə 16-cı maddə yeni redaksiyada verilmişdir

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 16. İcarəyə verilmiş torpaqların geri alınması

H quqi və ya fiziki şəxslərə icarəyə verilmiş torpaq sahələrinin d vlət ehtiyacları və ya ictimai ehtiyaclar n geri alınması şərtləri və halları Azərbaycan Respublikasının M lki Məcəlləsi ilə m əyyən edilir.

Torpaq sahəsi d vlət, ehtiyacları və ya ictimai ehtiyaclar n geri alındıqda, onun əvəzində icarə iyə eyni l də və keyfiyyətdə başqa torpaq sahəsi verilə bilər.

Torpaq sahəsi geri alınarkən icarə ilər tərəfindən bu sahəyə əkilmiş xərclər qanunvericiliklə m əyyən olunmuş qaydada dənilir.

 

[20] 28 oktyabr 2008-ci il tarixli 709-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 dekabr 2008-ci il, № 277, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1048) ilə 19-cu maddənin d rd nc abzasında "və uzadılması" s zləri "və (bələdiyyə torpaqlarına dair m qavilə istisna olmaqla) uzadılması" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[21] 28 oktyabr 2008-ci il tarixli 709-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan qəzeti 12 dekabr 2008-ci il, № 277, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1048) ilə 20-ci maddənin nc abzasında "icarəyə verilmiş" s zlərindən sonra, 22-ci maddənin yeddinci abzasında isə "torpaq sahəsi" s zlərindən əvvəl "d vlət m lkiyyətində olan" s zləri əlavə edilmişdir.

 

[22] 3 dekabr 2002-ci il tarixli 396-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-c il, № 1, maddə 14) ilə 21-ci maddədən "xarici investorlara məxsus m əssisələr və" s zləri ıxarılmışdır.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və h quqi şəxsləri, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici h quqi şəxslər, beynəlxalq birliklər və təşkilatlar, habelə xarici investorlara məxsus m əssisələr və xarici d vlətlər bu Qanunda və torpaq qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada torpaq icarə isi ola bilərlər.

 

[23] 27 fevral 2001-ci il tarixli 96-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 149) ilə 25-ci maddənin ikinci hissəsinin ikinci c mləsində borcludur s z borcludur, qanunvericilikdə və m qavilədə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, torpaq sahəsindən icarə m ddəti başa atdıqdan sonra icarə i tərəfindən ucaldılmış m vəqqəti tikili onun hesabına s k lməlidir. s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[24] 1 aprel 2008-ci il tarixli 588-IIIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №5, maddə 348) ilə 28-ci maddəsinin birinci hissəsi ıxarılmışdır.

 

[25] 27 fevral 2001-ci il tarixli 96-IIQD n mrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 149) ilə 28-ci maddənin nc hissəsindən xarici investorlara məxsus m əssisələrə və s zləri ıxarılmışdır.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə, xarici h quqi şəxslərə, beynəlxalq birliklərə və təşkilatlara, habelə xarici investorlara məxsus m əssisələrə və xarici d vlətlərə icarəyə verilmiş torpaqlar onların x susi m lkiyyətinə verilə bilməz.
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.