Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
441. Vergi agenti qeyri-rezidentə ƏDV-nin hesablanması barədə vergi orqanına nə vaxt bəyannamə təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
726. Dövlət gömrük orqanları vergitutma sahəsində hansı hüquq və vəzifələri həyata keçirirlər?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
23. Xidmətlərin göstərilməsi [işlərin görülməsi] zamanı istifadə olunan mallar ayrıca təqdim edilmirsə və ya xidmətin [işin] dəyərinə daxil edilməyən kompensasiyalı xərclər müqavilədə və ya ödəniş sənədlərində ayrıca göstərilmirsə,
A.
B.
C.
D.
4 / 50
614. Rezident güzəştli vergi tutulan ölkədə gəlir əldə edən qeyri-rezidentin nizamnamə fondunun hansı hissəsinə bilavasitə və ya dolayısı ilə sahibdirsə, rezidentin həmin gəliri onun vergi tutulan gəlirinə daxil edilir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
847. Aşağıdakı yerlərdən hansında vergi ödənilmir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
477. Fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan avtonəqliyyat vasitələrinə görə əmlak vergisi hansı qaydada və dərəcələrlə tutulur?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
621. Əvvəllər fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicilərinin mənfəət vergisi və ya gəlir vergisi üzrə cari vergi ödəmələri təqvim ili ərzində necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
468. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft mehsullarına aksiz dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
568. Yarışlarda, müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatların hansı dəyəri gəlir vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
292. Aşağıdakı məlumatlardan hansılar hərracın təşkilatçısı tərəfindən hərraca çıxarılacaq əmlak barəsində dərc etdirilən elanda əks olunmur?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
475. Pensiyaçıların sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə etdikləri binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisinin məbləği nə qədər azaldılır?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
344. Mərkəzi Bankın və onun qurumlarının gəlirləri mənfəət vergisinə hansı dərəcə ilə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
747. Vergi orqanında uçota alınmaq üçün vergi ödəyicisi tərəfindən verilmiş ərizədə göstərilənlərin düzgünlüyünə kim cavabdehdir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
453. Fiziki şəxs fərdi istehlakı üçün neçə litr alkoqollu içkini aksiz vergisi ödənilmədən idxal edə bilər?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
881. Vergi uçotu məqsədləri üçün kassa metodu tətbiq edildikdə borc öhdəliyinin və ya icarə müqaviləsinin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, hansı hallarda hesabat ilində gəlirdən çıxılmalı olan və faktiki ödənilən faizlərin (icarə haqqının) məbləği həmin il üçün hesablanan faizlərin (icarə haqqının) məbləği kimi qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
407. Hüquqi şəxsin sahibliyi əvvəlki ilə nisbətən neçə faiz dəyişdikdə, bu dəyişikliyin baş verdiyi vergi ilindən başlayaraq əvvəlki vergi ilindən zərərin, gəlirdən çıxılmaların, əvəzləşdirmələrin keçirilməsinə müəyyən istisna hallardan başqa icazə verilmir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
260. Vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alındıqdan sonra 30 gün müddətində vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə, vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə vergi orqanı hansı tədbiri görə bilər?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
459. Aşağıdakı mallardan hansı aksizli mallara aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
838. Vergi öhdəliyinin yaranması, dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi üçün əsaslar, həmçinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi qaydası və şərtləri hansı qanunvericilk aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
487. Xarici dövlətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və Vergi Məcəlləsinin 211.1.1-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edən zaman yol vergisinə cəlb olunmalı hallarda minik avtomobilləri üçün yol vergisi hansı göstəricilər əsasında hesablanır?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
555. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi hansı qaydada tutulur?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
385. Vergi ödəyicisinin istifadə etdiyi uçot metodu dəyişdirilərkən verginin məbləğinə təsir göstərən mühasibat əməliyyatlarına düzəlişlər nə vaxt aparılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
178. Verginin [o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin] hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə (yayınmanın vergi ödəyicilərinin vergi orqanına elektron formada təqdim etdikləri məlumatlar əsasında aşkar edilməsi halı istisna olmaqla) hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
707. Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, nə zaman vergi orqanına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada arayış təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
554. Miras vergi ödəyicisinin ailə üzvündən alındığı halda mirasın hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
164. Səyyar vergi yoxlaması zamanı müşahidəçi kimi kimlərin iştirakına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
852. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən hansı müddətdə aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, aldığı aktivlərin dəyərindən bu cür aktivlərə görə ödədiyi hər hansı məbləğlər çıxılandan sonra qalan məbləğdə vergi ödəyicisinin öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
467. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühərrikinin həcmi 4000 kub santimetrədək olduqda hansı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
675. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Royalti anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
717. Vergi orqanları tərəfindən onların səlahiyyətləri daxilində qəbul edilən qərarlar bütün hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidirmi?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
655. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Fiziki şəxs anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
586. Aşağıda göstərilən aktivlərdən hansılar amortizasiya olunan aktivlər hesab olunur?
1. elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda istifadə edilən avadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər
2. heyvanxanalarda və digər analoji müəssisələrdə olan heyvanat aləminin eksponatları
3. istifadə müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlər
4. kinofondlar (video, audio, foto)
5. istifadə müddəti məlum olan qeyri-maddi aktivlər
6. maşın, avadanlıq və hesablama texnikası
A.
B.
C.
D.
33 / 50
235. Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti vergi ili ərzində 1 aydan 9 ayadək uzadıldıqda, həmin müddət ərzində vergi ödəyicisinə faizlər hesablanırmı?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
553. Hədiyyə və maddi yardım vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin ailə üzvlərindən alındığı halda onun dəyərinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
958. Təhsil və ya müalicə haqları almış şəxslərə güzəşt hansı halda verilir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
357. Əsas vəsaitlərin (vəsaitin) təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin əsas vəsaitlərin (vəsaitin) qalıq dəyərindən az olduqda, yaranmış fərq:
A.
B.
C.
D.
37 / 50
556. Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət müavinətləri hansı qaydada gəlir vergisinə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
70. Dövlət gömrük orqanları mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildikdə, vergilərin tutulması sahəsində hansı qanunlarla müəyyən edilmiş hüquq və vəzifələri yerinə yetirirlər?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
368. Qeyri-maddi aktivlərin alınmasına və ya istehsalına çəkilən xərclər vergi ödəyicisinin vergiyə cəlb olunan gəlirinin hesablanması zamanı gəlirdən çıxılmışdırsa, həmin xərclər amortizasiya olunmalı qeyri-maddi aktivlərin dəyərinə aid edilirmi?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
479. Müəssisələr üçün torpaq vergisinin vergitutma obyekti dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
730. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri hansı fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilməzlər?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
830. Vergi hesabatını aşağıdakı şəxslərdən hansı imzalamalıdır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
616. Fiziki şəxslər gəlir vergisini hansı büdcəyə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
360. Hesablama texnikası üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi onların əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin neçə faizidir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
466. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühərrikinin həcmi 3000 kub santimetrədək olduqda hansı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
71. Hansı halda vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicilərinə münasibətdə öz xidməti vəzifələrini həyata keçirmək yolverilməzdir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
922. Fərqlənmə nişanının və Xüsusi fərqlənmə nişanının formaları hansı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
243. Vergilər üzrə borclar ödənilərkən hesablanmış faizlər neçənci növbədə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
390. Hansı uçot metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəlir əldə edilməsinin və xərc çəkilməsinin faktiki vaxtından asılı olmayaraq gəlirini və xərcini müvafiq surətdə gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi və ya xərcin çəkilməsi barədə öhdəliyin yarandığı vaxt nəzərə almalıdır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
440. Qeyri-rezidentə məxsus əmlak vergi agentinə icarəyə verilmək üçün idxal edildikdə, əmlakın sahibi olan qeyri-rezidentin icazəsi ilə vergi agenti idxaldan ödənilmiş vergidən ƏDV-nin məbləğinin əvəzləşdirilməsini tələb edə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.