Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹613. Rezidentin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan mənbəyindən olmayan gəlirindən ödənilmiş gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin məbləğləri Azərbaycanda vergi ödənilərkən nəzərə alınırmı?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹793. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna etməyən hal hansıdır?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹242. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin vergi ödəyicisinə qaytarılması qaydaları hansı icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹746. Kommersiya hüquqi şəxslərinə, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filiallarına nə zaman vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi verilir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹792. Şəxs aşağıda müəyyən olunmuş hallardan hansı olduqda, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹377. Həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi və ya onun xeyrinə ödənilən sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq kimi alınan gəlirdən ödəniş mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹111. Şəhadətnamə-dublikatla hansı bankda hesab açmaq olar?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹88. İri vergi ödəyicilərinə aid edilən müəssisələrin olduqları yer üzrə uçotdan çıxarılaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınması və ya mərkəzləşdirilmiş uçotdan çıxarılması barədə Vergilər Nazirliyinin müəyyən etdiyi vergi orqanı tərəfindən nə vaxtadək qərar qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹968. Yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, habelə emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən dividend, diskont (istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirləri 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən neçə il müddətində gəlir vergisindən azaddır?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹218. Hansı hallarda ödənilməli olan vergi məbləğini hesablamaq vəzifəsi vergi agentinə həvalə edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹749. Vergi ödəyicisinin olduğu yer və ya yaşadığı yer dəyişdikdə, vergi orqanına bu cür dəyişiklik baş verdiyi gündənĀ neçəĀ gün müddətində ərizə verməlidir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹135. Bilavasitə səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxslərinə vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi ərazilərə və ya binalara (yaşayış binaları [sahələri] istisna olmaqla) daxil olmağa icazə verilmədikdə, yoxlamanı keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən hansı sənəd tərtib edilir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹576. Aşağıdakı şəxslərdən kim vergitutma məqsədləri üçün vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹736. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicisi barədə əldə edilən məlumat olmaqla kommersiya və vergi sirriĀ  hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹58. Vergi ödəyicisindən verginin tutulması mümkün olmadığı hallarda neçə gün müddətində vergi agenti bu barədə vergi orqanına yazılı məlumat verməlidir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹390. Hansı uçot metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəlir əldə edilməsinin və xərc çəkilməsinin faktiki vaxtından asılı olmayaraq gəlirini və xərcini müvafiq surətdə gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi və ya xərcin çəkilməsi barədə öhdəliyin yarandığı vaxt nəzərə almalıdır?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹43. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti sonrakı [təkrar] satış qiymətinə əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹834. Aşağıdakı hallardan hansı olduqda vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatı qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹936. İşə götürənin öz işçisinə malı, işi və ya xidməti təqdim etdiyi, yaxud hədiyyə verdiyi halda - bu cür malların, işlərin və xidmətlərin bazar qiyməti ilə dəyəri muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirə aid edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹313. Qeyri sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirinin məbləği 30.000 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹329. Yarışlarda, müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatların hansı dəyəri gəlir vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹593. Vergi ödəyicisinin istifadə etdiyi uçot metodu dəyişdirilərkən verginin məbləğinə təsir göstərən mühasibat əməliyyatlarına düzəlişlər nə vaxt aparılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹99. Vergi ödəyicisi vergi orqanında uçota alınmaq üçün verdiyi ərizə formasında olan məlumatlarda hər hansı dəyişiklik baş verdikdə, dəyişiklik baş verən gündən neçə gün müddətində vergi orqanına məlumat verməlidir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹44. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti dəyərin toplanması üsuluna əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹192. Hansı hallarda vergi orqanı vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması haqqında kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları aparan şəxsə icra sənədi olan sərəncam verir?

1. vergi ödəyicisinin fəaliyyəti dayandırıldığı zaman bank əməliyyatlarının aparılması aşkar edildikdə
2. vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və bəyan edilmiş vergilər vergi ödəyicisinə göndərilən bildirişdə göstərilən müddətdən sonra da ödənilmədikdə
3. vergi orqanının hesabladığı vergilər vergi ödəyicisinə göndərilən bildirişdə göstərilən müddətdən sonra da ödənilmədikdə
4. vergi orqanının hesabladığı faizlər və tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları vergi ödəyicisinə göndərilən bildirişdə göstərilən müddətdən sonra da ödənilmədikdə
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹96. Vergi orqanı vergi ödəyicisinin uçota alınmasını vergi uçotuna alınması haqqında ərizə və Vergi Məcəlləsində göstərilən digər sənədlər daxil olduğu gündən sonrakı neçə gün müddətində (fiziki şəxslərin elektron formatda vergi uçotuna alınması istisna olmaqla) həyata keçirməli və həmin müddətdə də vergi ödəyicisinə müvafiq şəhadətnamə verməlidir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹414. Ödəmə mənbəyində verginin tutulmamasına və ya büdcəyə köçürülməməsinə görə kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹357. Əsas vəsaitlərin (vəsaitin) təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin əsas vəsaitlərin (vəsaitin) qalıq dəyərindən az olduqda, yaranmış fərq:
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹934. Hansı gəlir muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹825. Vergi Məcəlləsində hər hansı müddət nə vaxt bitir?Ā 
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹541. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən yerli əhəmiyyətli tikinti materiallarına hansı faydalı qazıntılar aid edilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹708. Sahibkarlıq fəaliyyətini müvəqqəti dayandırması haqqında arayış təqdim edən vergi ödəyicilərinin əmlakı və (və ya)Ā torpağı olduqda əmlak və (və ya)Ā torpaqĀ vergisinin hesabatları hansı qaydada vergi orqanına təqdim edilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹438. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsə, qeyri-rezidentdən hesablanan ƏDV nə vaxt büdcəyə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹72. Hansı halda vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicilərinə münasibətdə öz xidməti vəzifələrini həyata keçirmək yolverilməzdir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹185. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin pozulmasına görə vergi ödəyicilərinə Qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala ikinci dəfə yol verdikdə neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹864. Əmlakın siyahıya alınması hansı qaydada həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹592. Fiziki şəxsin əmlakın təqdim edilməsindən yaranan zərəri həmin ildə kompensasiya edilə bilmirsə, o, gələcəkdə neçə ilədək davam edən sonrakı dövrə keçirilir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹76. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər harada uçota alınırlar?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹964. Fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) ayliq gəliri 2500 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹989. Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququ nə vaxtdan yaranır?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹866. İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının satıcısı üçün sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti nədir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹897. Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) avtomobil benzininə, dizel yanacağına və maye qaza görə yol vergisi necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹450. Aksizli malların idxalı zamanı aksiz tutulan əməliyyatın vaxtı hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹728. Vergi orqanlarının vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar digər dövlət hakimiyyəti orqanları vergi orqanlarına kömək etməyə və zəruri hallarda müəyyən edilmiş qaydada onlara lazımi məlumatları verməyə borcludurlarmı?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹272. Hərracda iştirak etmək üçün müraciət edən şəxslərin hərraca buraxılıb-buraxılmaması barədə hərracın təşkilatçısının qərarı hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹265. Məhkəmənin qərarı qüvvəyə mindiyi gün siyahıya alınmış əmlakın yararlılıq müddəti 60 gündən tez başa çatdıqda və ya qida məhsulu olduqda məhkəmə icraçısı hərracın təşkilatçısına sənədləri neçə gün müddətində təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹720. Vergi orqanının işçisinə xidməti fəaliyyəti həyata keçirdiyi zaman peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verməyən ağır bədən xəsarəti yetirildikdə, ona dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hansı məbləğ ödənilir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹168. Vergi ödəyicisi və ya onun nümayəndəsinin bilərəkdən hərəkətləri nəticəsində vergi orqanının vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə qərarının surəti və [və ya] tələbnaməsi ona təqdim oluna bilinmirsə, bu sənədlər [sənəd] hansı vaxtdan təqdim edilmiş hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹610. Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinin ödədiyi və ya onun adından ödənilən royaltidən gəlir Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq Azərbaycan mənbəyindən əldə edilmişdirsə ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹89. İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxslər Azərbaycan Respublikasında hansı müddətdə olduqları yer üzrə vergi orqanına ərizə təqdim etməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.