Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹961. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi hansı qaydada tutulur?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹342. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının aldıqları əvəzsiz köçürmələr, üzvlük haqları və ianələr üzrə vergilər hansı qaydada tutulur?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹242. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin vergi ödəyicisinə qaytarılması qaydaları hansı icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹972. Ağac materiallardan məişət alətlərinin hazırlanması sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin gəliri hansı qaydada vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹217. Vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəliklərini onun varisi [varisləri] hansı qaydada ödəyir[lər]?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹255. Əmlakın siyahıya alınmasını həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri vergi ödəyicisinə [onun nümayəndəsinə] hansı sənədləri təqdim etməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹96. Vergi orqanı vergi ödəyicisinin uçota alınmasını vergi uçotuna alınması haqqında ərizə və Vergi Məcəlləsində göstərilən digər sənədlər daxil olduğu gündən sonrakı neçə gün müddətində (fiziki şəxslərin elektron formatda vergi uçotuna alınması istisna olmaqla) həyata keçirməli və həmin müddətdə də vergi ödəyicisinə müvafiq şəhadətnamə verməlidir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹384. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi və fiziki şəxslərin gəlir vergisi məqsədləri üçün vergi ili dedikdə hansı vaxt başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹318. Xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün fiziki şəxsə verilmiş maddi yardımın dəyərinin hansı hissəsi gəlir vergisindən azaddır?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹154. Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən ekspertiza hansı orqanın qərarı ilə təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹74. Dövlət hakimiyyəti orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi orqanları tərəfindən onlara verilən, kommersiya və [və ya] vergi sirrini təşkil edən məlumatları əks etdirən sənədləri istifadə etdikdən sonra hara təqdim etməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹432. Malları ƏDV-ə cəlb edilən əməliyyatlar nəticəsində əldə edən, lakin bu malları əldə edərkən ƏDV-ni əvəzləşdirməyə hüququ olmayan şəxsin həmin malları göndərməsinə vergi tutulan əməliyyat kimi baxıla bilərmi?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹60. Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi həmin şəxslərin istənilən 12 ay ərzində Azərbaycan Respublikasında üst-üstə neçə gündən az olmayaraq sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi yerdir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹47. Qiymətləri Azərbaycan Respublikasının Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənən mallar (işlər, xidmətlər) təqdim olunarkan (ixrac istisna olmaqla) və alınarkan vergitutma məqsədləri üçün hansı qiymətlər əsas götürülür?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹28. Dəyəri 500 manatdan çox olan maddi aktivlərin istifadə müddəti ən azı neçə ildən çox olduqda, onlar əsas vəsait sayılır?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹840. Müəssisənin iflas prosesinə məruz qaldığı hallarda vergi öhdəlikləri necə yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹269. Satışa çıxarılan əmlakla tanış olduqdan sonra hərracın keçirilməsinə neçə gün qalmış hərraca buraxılmış şəxslər hərracın təşkilatçısına hərracda iştirak edib-etməyəcəkləri barədə öz qərarlarını yazılı surətdə bildirməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹572. Müharibə əlillərinin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹903. Rezident olmayan və Azərbaycan Respublikasında ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməmiş şəxsin rezident agentinin Azərbaycan Respublikasına mallar göndərməsi ƏDV-nin məqsədləri üçün kim tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat sayılır?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹658. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan” Rezident” anlayışına aiddir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹619. Cari vergi ödəmələri nə vaxt yenidən haqq-hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹908. ƏDV-nin düzgün hesablanması və vaxtında ödənilməsi üçün kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹392. Hesablama metodunun tətbiqi zamanı borc öhdəliyi üzrə faizlər və ya əmlakın icarə haqqı ödənilərkən borc öhdəliyi və ya icarə müqaviləsi üzrə ödənişin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, xərc hansı qaydada bölüşdürülür?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹125. Aşağıda göstərilən hallardan hansı biri olduqda, yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti 30 gündən çox olmayan müddətə uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹247. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin hansı əmlakı siyahıya alına bilər?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹887. Aşağıda göstərilən hansı şəxslər [vergi agentləri] ödəmə mənbəyində gəlir vergisini tutmağa borcludurlar? 

1. vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, VÖEN təqdim etməyən fiziki şəxslərin göstərdiyi xidmətlərə (işlərə) görə həmin fiziki şəxslərə haqq ödəyən hüquqi 
şəxslər və ya fərdi sahibkarlar 
2. vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, icarə haqqı ödəyən fiziki şəxslər 
3. hüquqi və fiziki şəxslərə faizlər ödəyən hüquqi şəxslər və ya sahibkarlar 
4. dövlət sosial təminat sistemi vasitəsilə pensiyalar ödəyən şəxslər 
5. hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara bank hesablarındakı pul vəsaitlərinin nağd qaydada verilməsini həyata keçirən yerli banklar, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya poçt rabitəsinin milli operatoru
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹523. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat vasitələri ilə yüklərin daşınmasına görə nəqliyyat vasitələrinin yüklə birlikdə ümumi çəkisi 38 tondan 41 tonadək olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qət edilən yolun hər kilometri üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹880. Vergi ödəyicisi vergi ili ərzində gəlir və xərclərin uçotu metodunu [kassa və ya hesablama metodu] neçə dəfə dəyişə bilər?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹727. Vergi orqanları öz vəzifələrini mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, hüquq-mühafizə, maliyyə və digər dövlət hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirə bilərlərmi?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹679. Məqsədi gəlir götürmək olmayan və əldə etdiyi gəliri yalnız qeyri-kommersiya məqsədləri, o cümlədən öz nizamnamə məqsədləri üçün istifadə etməyi nəzərdə tutan qanunla qadağan edilməyən fəaliyyətin həyata keçirilməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹172. Kim vergi qanunvericiliyinin pozuntusu olan eyni hərəkətə (hərəkətsizliyə) görə təkrarən məsuliyyətə cəlb oluna bilər?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹735. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz xidməti vəzifələrini vergi ödəyicilərinə münasibətdə həyata keçirməsi aşağıdakı hansı halda yol verilməzdir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹695. Aşağıda göstərilən hansı şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹424. Hansı halda ƏDV ödəyicilərinin dövlət reyestrində müvafiq düzəlişlər edilir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹38. Vergitutma məqsədləri üçün bazar qiyməti dedikdə, nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹507. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və üç aya qədər qalan, mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrdən 4000 kub santimetrədək olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹101. Vergi ödəyicisi uçotdan çıxarıldıqda o, vergi orqanına nəyi təhvil verməlidir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹955. Təqvim ili ərzində alınan hədiyyələrin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹772. Səyyar vergi yoxlaması zamanı müqavilə əsasında cəlb olunan ekspert rəyi kimin adından verir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹87. Xüsusi vergi rejimində fəaliyyət göstərən müəssisələrin mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınması və ya mərkəzləşdirilmiş uçotdan çıxarılması, onların xüsusi vergi rejimində fəaliyyətə başlaması və ya həmin fəaliyyəti dayandırması barədə onların mərkəzləşdirilmiş uçotunu aparan müvafiq vergi orqanına ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra neçə gün müddətində həyata keçirilməlidir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹728. Vergi orqanlarının vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar digər dövlət hakimiyyəti orqanları vergi orqanlarına kömək etməyə və zəruri hallarda müəyyən edilmiş qaydada onlara lazımi məlumatları verməyə borcludurlarmı?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹846. Vergilərin müəyyən edilmiş ödənilmə müddətinin dəyişdirilməsi hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹267. Qanunvericiliyə uyğun olaraq hərracda iştirak etmək hüququnu əldə etmiş şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq imkanı nə vaxtdan yaradılır?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹382. Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın (sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan yaşayış fondu istisna olmaqla) vergitutma məqsədləri üçün aylıq icarə haqqının məbləği necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹118. Vergi orqanı tərəfindən yerlərə getmədən vergilərin hesablanmasını və ödənilməsini özündə əks etdirən və vergi ödəyicisinin fəaliyyəti haqqında vergi orqanında olan sənədlər və mənbəyi məlum olan məlumatlar əsasında keçirilən yoxlamalar necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹231. Vergilərin ödənilmə müddətinin dəyişdirilməsi nəticəsində yeni vergi öhdəliyi yaranırmı?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹155. Səyyar vergi yoxlaması zamanı əlavə ekspertiza nə vaxt təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹792. Şəxs aşağıda müəyyən olunmuş hallardan hansı olduqda, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹43. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti sonrakı [təkrar] satış qiymətinə əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹371. Vergilərin vaxtında ödənilməməsinə görə hesablanmış faizlər hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.