Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
420. Cari vergi ödəmələri nəyə aid edilir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
568. Yarışlarda, müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatların hansı dəyəri gəlir vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
269. Satışa çıxarılan əmlakla tanış olduqdan sonra hərracın keçirilməsinə neçə gün qalmış hərraca buraxılmış şəxslər hərracın təşkilatçısına hərracda iştirak edib-etməyəcəkləri barədə öz qərarlarını yazılı surətdə bildirməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
976. Yarışlarda, müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatların hansı dəyəri gəlir vergisinə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
542. Müqavilədə göstərilən işlərin başlandığı gündən maksimum hansı müddət ərzində başa çatdırılmasını nəzərdə tutan müqavilələr uzunmüddətli müqavilələrə aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
442. Əgər idxal olunan mallar gömrük rüsumlarından azad edilirsə, ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
417. Gəlir [mənfəət] vergisi üzrə cari ödəmə məbləğlərinin müəyyən edilməsinin neçə üsulu mövcuddur?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
860. Vergi öhdəliyinə aşağıdakı hansı hallarda xitam verilmiş hesab olunmur?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
350. Faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
429. ƏDV tutulan əməliyyatı göstərin:
A.
B.
C.
D.
11 / 50
313. Qeyri sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirinin məbləği 30.000 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
345. Əlillərin ictimai təşkilatlarına məxsus olan işçilərinin ümumi sayının azı neçə faizi əlillərdən ibarət olan istehsal müəssisələrinə mənfəət vergisindən 50 faiz güzəşt verilir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
819. Muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlir vergisini əlaqəli məlumata əsasən hesablamaq qeyri-mümkün olduqda və ya fiziki şəxslərin işləməsi rəsmiləşdirilmədikdə, vergi orqanı gəlir vergisinin məbləğini necə hesablayır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
812. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının neçə gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə bildiriş göndərir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
544. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili zamanı yenidən təşkilin iştirakçısı olan hüquqi şəxslər arasında əmlakın və iştirak paylarının verilməsinə hansı hallarda əmlakın vergiyə cəlb olunan özgəninkiləşdirilməsi kimi baxılır?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
884. Aktivlərin verilməsi aşağıdakı hansı hallarda onların vergiyə cəlb olunan təqdim edilməsi sayılmır?
1) şəxs və ya şəxslər qrupu aktivləri hər hansı hüquqi şəxsə bu hüquqi şəxsdə iştirak payı əvəzinə verirsə (hər hansı öhdəlik götürməklə və ya götürməməklə)
2) şəxs və ya şəxslər qrupu bilavasitə mübadilədən sonra hüquqi şəxsdə iştirak paylarının 50 faizinə sahib olursa

3) şəxs və ya şəxslər qrupu bilavasitə mübadilədən sonra hüquqi şəxsdə iştirak paylarının 100 faizinə sahib olursa

4) şəxs və ya şəxslər qrupu aktivləri hər hansı hüquqi şəxsə bu hüquqi şəxsdə iştirak payı əvəzinə vermirsə
A.
B.
C.
D.
17 / 50
981. Müharibə veteranı adı almış şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
83. Ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunması nəzərdə tutulmayan [tutulması mümkün olmayan] gəlirləri olan və ya royaltidən gəliri olan fiziki şəxslər uçota alınmaq üçün ərizəni vergi orqanına nə vaxt verməlidir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
716. Vergi orqanları öz fəaliyyətini yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarına münasibətdə necə həyata keçirirlər?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
661. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan vergi ödəyicisinin ailə üzvlərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
964. Fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) ayliq gəliri 2500 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
82. Vergi nəzarətinin həyata keçirməsini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəlikləri, habelə beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri hansı orqanda uçota alına bilərlər?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
641. Azərbaycan Respublikasında hansı vergilər müəyyən edilmir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
854. Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə ümidsiz borclar vergi orqanları tərəfindən aşağıdakı halların hansında silinmir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
968. Yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, habelə emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən dividend, diskont (istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirləri 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən neçə il müddətində gəlir vergisindən azaddır?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
281. Əmlakın satılmasından əldə edilən məbləğlər ilk növbədə hansı ödənişin yerinə yetirilməsinə yönəldilir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
548. Təqvim ili ərzində alınan hədiyyələrin, təhsil və ya müalicə haqlarını ödəmək üçün maddi yardımın, birdəfəlik müavinətin dəyərinin hansı məbləğədək olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır (hədiyyə, maddi yardım və miras vergi ödəyicisinin ailə üzvlərindən alındığı hallar istisna olmaqla)?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
668. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Faizlər anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
863. Girov müqaviləsinin qeydiyyatı ilə bağlı xərclər kim tərəfindən ödənilir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
19. Vergitutma məqsədləri üçün şəxs dedikdə kim nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
283. Vergi ödəyicisinin vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
456. Aksizli malları alan və bu malları vergi tutulan digər aksizli malların istehsalı üçün istifadə edən şəxs malları alarkən ödənilmiş aksiz məbləğini hansı qaydada əvəzləşdirir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
187. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə hər bir belə şəxs üzrə hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
622. Vergiləri tam həcmdə və vaxtında ödəməsi üzrə vergi ödəyicisinin əsas vəzifələri hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
927. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olan gəlirindən vergi necə tutulur?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
246. Təxirəsalınmaz hallar istisna olunmaqla, günün hansı vaxtı əmlakın siyahıya alınmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
162. Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət edilən müşahidəçilər ən azı neçə nəfər olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
84. Qeyri kommersiya hüquqi şəxslər dövlət qeydiyyatına alındığı gündən sonra neçə gün müddətində vergi orqanında uçota alınmaq üçün ərizə verməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
806. Kimlərin vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət etmək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
808. Vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət yuxarı vergi orqanına (yuxarı vəzifəli şəxsə) vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən öz hüquqlarının pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu gündən neçə gün müddətində verilir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
111. Şəhadətnamə-dublikatla hansı bankda hesab açmaq olar?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
464. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şərablara və şərab materiallarına tətbiq olunan aksiz vergisinin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
209. Vergi öhdəliyi nədir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
379. Azərbaycan mənbəyindən royalti şəklində əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
997. Lənkəran şəhərində fərdi foto fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
120. Kameral vergi yoxlaması hansı müddət ərzində həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
588. İstismara verilməmiş anbarda olan əsas vəsaitlər necə amortizasiya olunur?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
185. Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin pozulmasına görə vergi ödəyicilərinə Qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala ikinci dəfə yol verdikdə neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
790. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında vergi ödəyicisinin təqsirinin olmasında aradan qaldırılmaz şübhələr olduqda onlar necə şərh olunur?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
930. Məşğulluqdan və ya əmlakın təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident fiziki şəxs hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.