Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹498. Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər, habelə rezident və qeyri-rezident müəssisələr torpaq sahələri barədə özlərinin mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri aldıqdan sonra fiziki şəxslər və bələdiyyə müəssisələri bələdiyyələrdə, digər müəssisələr isə vergi orqanında hansı müddət ərzində uçota durmalıdırlar?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹485. Bakı, Gəncə, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu və rayon tabeliyində olan şəhərlər istisna olmaqla, digər şəhərlərin rayon mərkəzlərinin ərazisində yerləşən sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin, hər 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹787. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanuni hərəkətləri nəticəsində vergi ödəyicisinə vurulan ziyan ödənilirmi?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹69. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹658. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan” Rezident” anlayışına aiddir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹65. Vergi orqanının işçisinə xidməti fəaliyyəti həyata keçirdiyi zaman peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verməyən ağır bədən xəsarəti yetirildikdə, ona dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hansı məbləğ ödənilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹57. Hansı şəxslər vergi agenti ola bilməzlər?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹560. Fiziki şəxsin muzdlu işlə əlaqədar aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, gəlir vergisinə münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹782. Nəzarət-kassa aparatının çeklərində aşağıdakı hansı məlumat olmur?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹443. Müstəqil elementlərdən ibarət əməliyyat bölünərkən ƏDV-yə cəlb edilən və ƏDV-dən azad olan əməliyyatlara ayrılırsa, onlara necə baxılır?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹569. Dövlət qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxması ilə əlaqədar verilən birdəfəlik haqq gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹30. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsində istifadə edilən royalti anlayışına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹346. Aşağıdakı xərclərdən hansının gəlirdən çıxılmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹451. İdxal olunan aksizli mallar üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹449. İdxal olunan minik avtomobilləri, istirahət və ya idman yaxtaları və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr üçün aksiz üzrə vergi tututlan əməliyyatın məbləği nədir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹501. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 102.2-ci maddəsində göstərilən şəxslərin mülkiyyətində olan torpaqlara görə torpaq vergisinin məbləğiĀ neçə manatĀ azaldılır?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹780. Vergi orqanı tərəfindən aşkar edilmiş vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicisi inzibati məsuliyyətə cəlb edilməli olduqda, bu hüquq pozuntuları haqqında işlərə baxılma və inzibati tənbeh tədbirlərinin həmin pozuntuların edilməsində günahkar olan vergi ödəyicisinin vəzifəli şəxslərinə və vergi ödəyicisi - fərdi sahibkara münasibətdə tətbiq edilməsi vergi orqanları tərəfindən hansı qanunvericilik aktına müvafiq olaraq həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹480. Kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının şərti balları hansı amillər nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹375. Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, rezidentlər və ya qeyri-rezidentlərin daimi nümayəndəliyi tərəfindən ödənilən faizlərdən əgər gəlir Azərbaycan Respublikası mənbəyindən əldə edilmişdirsə, ödəmə mənbəyində hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹598. Ümidsiz borc məbləğinin gəlirdən çıxılmasına hansı halda yol verilir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹918. Sumqayıt şəhəri ilə ölkənin digər yaşayış məntəqələri arasında (Bakı şəhəri istisna olmaqla) həyata keçirilən yük və sərnişin daşınmasına görə sadələşdirilmiş verginin məbləğinə hansı əmsal tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹623. Vergilərin azaldılmasına və digər hüquqpozmalarına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktına əsasən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹264. Məhkəmənin qərarı əsasında əmlakın hərracda satışı zamanı hərracın təşkilatçısı qismində kim çıxış edir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹420. Cari vergi ödəmələri nəyə aid edilir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹289. Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda qalib gəlmiş şəxsin ödədiyi beh nə vaxt geri qaytarılmır?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹38. Vergitutma məqsədləri üçün bazar qiyməti dedikdə, nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹711. Aşağıdakılardan hansı (kim) vergi məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹554. Miras vergi ödəyicisinin ailə üzvündən alındığı halda mirasın hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹908. ƏDV-nin düzgün hesablanması və vaxtında ödənilməsi üçün kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹183. Topdansatış ticarət fəaliyyəti istisna olmaqla vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçirilməmiş və ya texniki tələblərə cavab verməyən nəzarət-kassa aparatlarından istifadə etməklə nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində üçüncü dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹888. Ödəmə mənbəyində verginin tutulmamasına və ya büdcəyə köçürülməməsinə görə kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹120. Kameral vergi yoxlaması hansı müddət ərzində həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹990. Müəssisə işçisinə əsas iş yeri üzrə cari ayda 450 manat pul vəsaiti ödəmişdir [o cümlədən vəzifə maaşı 300 manat və yaşayış yerinin kirayəsi üçün 150 manat]. Həmin işçinin 18 yaşına çatmamış üç uşağı var, həyat yoldaşı işləmir. Bu halda gəlir vergisi hansı məbləğdən hesablanmalıdır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹279. Hərracın yekunları haqqında məlumat hərracın keçirildiyi gündən neçə təqvim günü müddətində hərracın təşkilatçısı tərəfindən hərracın keçirilməsi haqqında elanın verildiyi kütləvi informasiya vasitələrində verilir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹609. Maliyyə lizinqini həyata keçirən qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinə kreditlər (ssudalar), depozitlər (hesablar) üzrə ödənilən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹808. Vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət yuxarı vergi orqanına (yuxarı vəzifəli şəxsə) vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən öz hüquqlarının pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu gündən neçə gün müddətində verilir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹833. Vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatının onun barəsində kameral vergi yoxlaması aparıldıqdan sonra və ya hər hansı digər hərəkətlərin həyata keçirilməsi ilə qəbul edilməsi şərtləndirilə bilərmi və bu hal məsuliyyətə səbəb olurmu?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹889. Əvvəllər fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicilərinin cari vergi ödəmələrinin məbləği mənfəətdən və ya gəlirdən verginin məbləğinin neçə faizindən az olmamalıdır?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹219. Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi orqanının vergiləri hesablamaq hüququ yoxdur?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹31. Forvard kontraktı nədir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹728. Vergi orqanlarının vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar digər dövlət hakimiyyəti orqanları vergi orqanlarına kömək etməyə və zəruri hallarda müəyyən edilmiş qaydada onlara lazımi məlumatları verməyə borcludurlarmı?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹604. Nəqliyyat vasitələri üçün illik amortizasiya normasının yuxarı həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹166. Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] neçə gün müddətində qərar çıxarır?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹48. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin hüquqlarına aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹242. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin vergi ödəyicisinə qaytarılması qaydaları hansı icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹283. Vergi ödəyicisinin vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹784. Xronometraj metodu ilə müşahidə keçirilən zaman müxtəlif vergi ödəyicilərinin tətbiq etdikləri qiymətlərin nəzarət qaydasında mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlərdən neçə faizdən çox (aşağı və ya yuxarı) fərqlənməsi faktları aşkar edildikdə, istehsal həcmi və ya satış dövriyyəsi nəzarət qaydasında mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlər nəzərə alınmaqla hesablanır?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹928. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹837. Banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatları aşağıdakılardan hansını etməyə borclu deyil?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹250. İkinci növbədə hansı əmlaklar siyahıya alınır?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.