Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
40. Neçə gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara (işə, xidmətə) tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi, bazar qiymətinə təsir edən amillər nəzərə alınmaqla, bazarda eyni (analoji) mal (iş, xidmət) üçün müvafiq əməliyyatlar zamanı təşəkkül tapan qiymətlərin səviyyəsindən 30%-dən çox dəyişdikdə, bazar qiyməti tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
355. Elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və labaratoriyalarda istifadə edilən avadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
745. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə xüsusi notariuslar hansı vergi orqanlarında uçota alınır?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
477. Fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan avtonəqliyyat vasitələrinə görə əmlak vergisi hansı qaydada və dərəcələrlə tutulur?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
559. Alimentlər gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
548. Təqvim ili ərzində alınan hədiyyələrin, təhsil və ya müalicə haqlarını ödəmək üçün maddi yardımın, birdəfəlik müavinətin dəyərinin hansı məbləğədək olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır (hədiyyə, maddi yardım və miras vergi ödəyicisinin ailə üzvlərindən alındığı hallar istisna olmaqla)?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
399. İcarəyə verən maddi əmlakı maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə icarəyə verirsə, vergitutma məqsədləri üçün əmlakın sahibi kim hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
67. Yuxarı vergi orqanları tabeliyində olan vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qeyri-qanuni aktlarını və qərarlarını ləğv edə bilərlərmi?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
440. Qeyri-rezidentə məxsus əmlak vergi agentinə icarəyə verilmək üçün idxal edildikdə, əmlakın sahibi olan qeyri-rezidentin icazəsi ilə vergi agenti idxaldan ödənilmiş vergidən ƏDV-nin məbləğinin əvəzləşdirilməsini tələb edə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
285. Siyahıya alınmış əmlakın hərracda satışından daxil olan pul vəsaiti vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsi üçün kifayət etmədikdə və ya əmlak qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada hərracda satılmadıqda, vergi orqanı tərəfindən hansı tədbir görülməlidir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
441. Vergi agenti qeyri-rezidentə ƏDV-nin hesablanması barədə vergi orqanına nə vaxt bəyannamə təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
66. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi , Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında işləyən dövlət qulluqçuları və vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, həmçinin vergi orqanlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, vergi sahəsində elmi-texniki potensialın artırılması məqsədi ilə vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə sanksiyaları məbləğinin və məhkəmənin qərarı ilə müsadirə edilmiş aksiz markası olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış malların satışından əldə edilən vəsaitin neçə faizi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin hesablarına köçürülür?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
326. Fiziki şəxslərin xalq musiqi alətlərinin istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
408. Rezident fiziki şəxslər illik gəlir vergisi bəyannaməsini nə vaxt təqdim edirlər?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
162. Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət edilən müşahidəçilər ən azı neçə nəfər olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
158. Səyyar vergi yoxlaması zamanı mütəxəssis hansı sənəd əsasında cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
143. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş sorğuların icrası ilə bağlı zəruri olan sənədlər və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri vergi orqanının müraciətinə əsasən neçə gün müddətində təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
615. Hansı uçot metodundan istifadə olunarkən, vergi ödəyicisi gəlir əldə edirsə və ya onun faiz gəliri, yaxud əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə etmək hüququ vardırsa, borc öhdəliklərinin və ya icarə müqaviləsi üzrə ödəmənin müddətinin qurtardığı vaxt gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
489. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan platinin hər qramına görə tətbiq edilən aksiz dərəcələri nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
116. Vergi orqanı tərəfindən yoxlanılmış vergi dövrü üçün vergi ödəyicisinin ödədiyi və ya ödəməli olduğu vergilər üzrə səyyar vergi yoxlamalarının keçirilməsi hansı hallarda qadağan deyildir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
740. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən vergi nəzarəti formasına aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
44. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti dəyərin toplanması üsuluna əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
299. Məşğulluqdan və ya əmlakın təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident fiziki şəxs hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
784. Xronometraj metodu ilə müşahidə keçirilən zaman müxtəlif vergi ödəyicilərinin tətbiq etdikləri qiymətlərin nəzarət qaydasında mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlərdən neçə faizdən çox (aşağı və ya yuxarı) fərqlənməsi faktları aşkar edildikdə, istehsal həcmi və ya satış dövriyyəsi nəzarət qaydasında mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlər nəzərə alınmaqla hesablanır?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
442. Əgər idxal olunan mallar gömrük rüsumlarından azad edilirsə, ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
430. Aşağıda göstərilən əməliyyatlardan hansı ƏDV üzrə vergitutma obyekti sayılmır?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
825. Vergi Məcəlləsində hər hansı müddət nə vaxt bitir? 
A.
B.
C.
D.
28 / 50
367. Geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
868. Aşağıdakı hansı gəlirlər qeyri sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlərə aiddir?

1. sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq
verilməsinə görə alınan gəlir
2. vergi ödəyicisinin aktivlərinin ilkin qiymətinin artdığını göstərən hər hansı digər gəlir [təqdim olunduğu təqdirdə] — əmək haqqından başqa.
3. sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir
4. əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir
5. faiz gəliri
A.
B.
C.
D.
30 / 50
125. Aşağıda göstərilən hallardan hansı biri olduqda, yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti 30 gündən çox olmayan müddətə uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
168. Vergi ödəyicisi və ya onun nümayəndəsinin bilərəkdən hərəkətləri nəticəsində vergi orqanının vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə qərarının surəti və [və ya] tələbnaməsi ona təqdim oluna bilinmirsə, bu sənədlər [sənəd] hansı vaxtdan təqdim edilmiş hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
711. Aşağıdakılardan hansı (kim) vergi məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
864. Əmlakın siyahıya alınması hansı qaydada həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
780. Vergi orqanı tərəfindən aşkar edilmiş vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicisi inzibati məsuliyyətə cəlb edilməli olduqda, bu hüquq pozuntuları haqqında işlərə baxılma və inzibati tənbeh tədbirlərinin həmin pozuntuların edilməsində günahkar olan vergi ödəyicisinin vəzifəli şəxslərinə və vergi ödəyicisi - fərdi sahibkara münasibətdə tətbiq edilməsi vergi orqanları tərəfindən hansı qanunvericilik aktına müvafiq olaraq həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
99. Vergi ödəyicisi vergi orqanında uçota alınmaq üçün verdiyi ərizə formasında olan məlumatlarda hər hansı dəyişiklik baş verdikdə, dəyişiklik baş verən gündən neçə gün müddətində vergi orqanına məlumat verməlidir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
298. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
724. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
60. Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi həmin şəxslərin istənilən 12 ay ərzində Azərbaycan Respublikasında üst-üstə neçə gündən az olmayaraq sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi yerdir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
92. Yerli (bələdiyyələrin) vergi ödəyicilərinin uçotu hansı orqan tərəfindən aparılır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
908. ƏDV-nin düzgün hesablanması və vaxtında ödənilməsi üçün kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
553. Hədiyyə və maddi yardım vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin ailə üzvlərindən alındığı halda onun dəyərinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
832. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar nə vaxtadək təqdim edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
862. Varis (varislər) olmadıqda vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri necə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
496. Yerin təkindən çıxarılan bentonit gillərinə görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
683. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar idxal malları sayılan malları təqdim etmədən və ixrac olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etmiş şəxsin həmin malları idxal etməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
295. Azərbaycan Respublikasında gəlir vergisinin ödəyicisi kimlərdir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
38. Vergitutma məqsədləri üçün bazar qiyməti dedikdə, nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
616. Fiziki şəxslər gəlir vergisini hansı büdcəyə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
874. Fiziki şəxsin illik gəliri 14 000 manat olmuşdur. O cümlədən:
- sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq verilməsinə görə alınan gəliri 9 000 manat;
- büdcədən maliyyələşən səhiyyə şöbəsinə müəssisəsinə göstərdiyi xidmətə görə 3 000 manat;
- sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə etdiyi əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən [müsbət fərq 2 000 manat]. Fiziki şəxsin vergiyə cəlb olunan illik gəlirindən gəlir vergisini müəyyən edin
A.
B.
C.
D.
50 / 50
454. Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti idxal edilən mallar aksizə necə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.