Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
962. Alimentlər gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
332. 1941-1945-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallar ilə təltif edilmiş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
425. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş hallarda ƏDV ödəyicisi haqqında rəsmi sorğulara əsasən sorğu edənə hansı sənəd verilir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
224. Verginin hesablanması barədə bildirişdə aşağıdakılardan hansı göstərilmir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
378. Fiziki şəxsin daşınan və daşınmaz əmlakı üçün aldığı icarə haqqından ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
862. Varis (varislər) olmadıqda vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri necə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
749. Vergi ödəyicisinin olduğu yer və ya yaşadığı yer dəyişdikdə, vergi orqanına bu cür dəyişiklik baş verdiyi gündən neçə gün müddətində ərizə verməlidir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
730. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri hansı fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilməzlər?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
530. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı iki həftə müddət üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
970. Fiziki şəxslərin bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
982. Çernobıl AES-də qəza nəticəsində şüa xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
196. Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi orqanının vergini əlaqəli məlumatlara əsasən hesablamaq hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
320. Miras vergi ödəyicisinin ailə üzvündən alındığı halda mirasın hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
528. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği xüsusi təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı bir aya qədər müddət üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
532. Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın istehsalı ilə məşğul olan şəxslər yol vergisini nə vaxt dövlət büdcəsinə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
392. Hesablama metodunun tətbiqi zamanı borc öhdəliyi üzrə faizlər və ya əmlakın icarə haqqı ödənilərkən borc öhdəliyi və ya icarə müqaviləsi üzrə ödənişin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, xərc hansı qaydada bölüşdürülür?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
210. Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi öhdəliyinə xitam verilir?

Vergi öhdəliyinə xitam verildiyi halları göstərin:
1. vergi ödəyicisi vəfat etmiş və ya Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada ölmüş hesab edildikdə (əmlak vergiləri üzrə borclar istisna olmaqla)
2. vergi ödəyicisinin hesablarında və ya kassasında pul vəsaiti olmadığı halda
3. vergi öhdəliyinin yaranması anından 3 il keçdikdə
4. ləğvetmə komissiyası tərəfindən büdcə ilə bütün hesablaşmalar aparıldıqdan sonra vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs ləğv edildikdə
5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müflis olması nəticəsində ləğv edilmiş borclu vergi ödəyicisinin məhkəmənin qərarı ilə ödənilməsindən imtina edilmiş tələblər ləğv edilmiş sayıldıqda
A.
B.
C.
D.
18 / 50
340. Xeyriyyə təşkilatının sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir hansı qaydada mənfəət vergisinə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
750. Bank idarəsində hesab açmaq üçün vergi orqanına ərizə verildikdə vergi orqanı bu ərizə əsasında vergi ödəyicisinə neçə gündən gec olmayaraq şəhadətnamə-dublikat verir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
393. Hüquqi şəxs yaratmadan birgə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər həmin fəaliyyətdən əldə etdikləri birgə gəliri hansı qaydada bölüşdürürlər?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
951. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəliri 30000 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
608. Rezident müəssisə tərəfindən ödənilən dividenddən ödəmə mənbəyində neçə faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
871. Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır?
1. həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri, habelə vəzifələrinin icrası zamanı həlak olmuş dövlət qulluqçularının valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
2. müharibə əlilləri
3. I və II qrup əlillər [müharibə əlillərindən başqa]
4. 1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
5. Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər
A.
B.
C.
D.
24 / 50
906. Hansı şəxslərin ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasını vermək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
288. Siyahıya alınmış əmlakın hərracda satılmasından əldə edilən məbləğlər tənbeh tədbirinin yönəldilməsi və əmlakın satışı üzrə xərclərin, sonra isə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsinə yönəldikdən sonra vəsaitin qalan hissəsi necə istifadə edilir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
991. Müəssisə işçisinə əsas iş yeri üzrə cari ayda müəssisədə qəbul edilmiş əməyin ödənilməsi sisteminə müvafiq olaraq hesablamışdır: 
vəzifə maaşı 249 manat; 
işəgötürən tərəfindən ödənilən tibbi sığorta haqqı 50 manat; 
faktiki ezamiyyə xərcləri 110 manat. 
Bu halda gəlir vergisinin dərəcəsi tətbiq edilən məbləği müəyyən edin?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
12. Vergi məbləğlərinin bəyannamə forması üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
950. Qeyri sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirinin məbləği 30.000 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
195. Qeyri-qanuni əldə edilən gəlir vergiyə cəlb edilirmi?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
359. Əsas vəsaitlər üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan məbləği müəyyən edilərkən məhdudlaşdırılan faiz dərəcəsi hansı göstəriciyə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
881. Vergi uçotu məqsədləri üçün kassa metodu tətbiq edildikdə borc öhdəliyinin və ya icarə müqaviləsinin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, hansı hallarda hesabat ilində gəlirdən çıxılmalı olan və faktiki ödənilən faizlərin (icarə haqqının) məbləği həmin il üçün hesablanan faizlərin (icarə haqqının) məbləği kimi qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
381. Rezident müəssisələrə Azərbaycan Respublikasının ərazisində ödənilmiş icarə haqqından ödəmə mənbəyində gəlir vergisi hansı dərəcə ilə tutulur?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
952. Azərbaycan vətəndaşı olmayan diplomatik və konsulluq əməkdaşının rəsmi məşğulluğundan gəliri hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
131. Səyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiyanın aparılması qaydaları hansı orqan tərəfindən müəyyən edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
217. Vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəliklərini onun varisi [varisləri] hansı qaydada ödəyir[lər]?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
176. Vergi Məcəlləsinin 57.1-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan şəxslər istisna olmaqla, vergi hesabatını və ya vergi öhdəliyinin yaranmaması barədə arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə vergi orqanının rəhbərinin [onun müavininin] qərarına əsasən hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
893. ƏDV üzrə vergitutma obyekti olan əməliyyatları göstərin:

1. malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi;
2. fövqəladə hallardan başqa, malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam
amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması;
3. fövqəladə hallar nəticəsində malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam
amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması;
4. ƏDV qeydiyyatının ləğvetmə vaxtı sahiblikdə qalan mallar
5. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda xidmətlər göstərilməsi və ya işlər görülməsi
A.
B.
C.
D.
38 / 50
258. Əmlakın siyahıya alınması haqqında olan qərar aşağıdakı hansı halda öz qüvvəsini itirir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
758. Növbəti səyyar vergi yoxlaması təqvim ili ərzində neçə dəfədən çox olmayaraq keçirilir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
755. Kameral yoxlama nəticəsində vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün hesablanmaması (vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi) aşkar edildikdə, vergi ödəyicisinə neçə iş günü müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada vergi orqanı tərəfindən vergilərin hesablanmasına dair vergi orqanının qərarı göndərilir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
363. Amortizasiya olunmayan, köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmayan avadanlıqların təmirinə çəkilmiş xərclər gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
342. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının aldıqları əvəzsiz köçürmələr, üzvlük haqları və ianələr üzrə vergilər hansı qaydada tutulur?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
579. Aşağıdakılardan hansılar gəlirdən çıxılmayan xərclərə aiddir? 
1. qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı çəkilən xərclər 
2. əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclər 
3. dövriyyə vəsaitlərinin alınmasına və gətirilməsinə çəkilən xərclər 
4. faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi 
5. norma həddində ehtiyat fondlarına ayırmalar üzrə çəkilən xərclər
A.
B.
C.
D.
44 / 50
600. Məhsuldar heyvanlar üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
627. Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi hansı qanunvericilik aktlarından ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
491. Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrindən Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş vergi tutulduqdan sonra nə vaxt büdcəyə keçirilir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
928. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
63. Vergi orqanları məhkəmələrə iddia ərizələrinin verilməsi üçün dövlət rüsumunu hansı miqdarda ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
656. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Vergi ödəyicisi anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
281. Əmlakın satılmasından əldə edilən məbləğlər ilk növbədə hansı ödənişin yerinə yetirilməsinə yönəldilir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.