Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹261. Siyahıya alınmış əmlakın yararlılıq müddəti 30 gündən tez bitirsə, vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə vergi orqanı hansı tədbiri görə bilər?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹206. Hansı vergi növləri üzrə hesabatın verilməsi müddəti uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹132. Səyyar vergi yoxlamasının nəticələri hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹310. Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslər istisna olmaqla aylıq gəliri 2500 manatdan artıq olan fiziki şəxsin muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹307. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹563. Fiziki şəxsin azı neçə il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi sadələşdirilmiş vergidən azaddır?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹877. Xüsusi notariuslar üçün gəlir vergisinin hesabat dövrü hansı dövrdür?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹363. Amortizasiya olunmayan, köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmayan avadanlıqların təmirinə çəkilmiş xərclər gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹869. Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət müavinətləri hansı qaydada vergiyə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹668. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Faizlər” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹977. Beynəlxalq yarışlarda və müsabiqələrdə pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹628. Vergi Məcəlləsinin əsasında və ya onun icrası məqsədi ilə qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar Vergi Məcəlləsinin müddəalarına...
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹391. Hesablama metodundan istifadə edilərkən hansı vaxt gəliri almaq hüququnun əldə edildiyi vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹351. Əgər malların [işlərin, xidmətlərin] təqdim edilməsi ilə əlaqədar gəlir əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən ümumi gəlirə aid edilmişdirsə, vergi ödəyicisi onlarla bağlı olan ümidsiz borc məbləğinin hansı hissəsini gəlirdən çıxa bilər?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹135. Bilavasitə səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxslərinə vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi ərazilərə və ya binalara (yaşayış binaları [sahələri] istisna olmaqla) daxil olmağa icazə verilmədikdə, yoxlamanı keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən hansı sənəd tərtib edilir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹921. Sadələşdirilmiş vergi üçün hansı dövr hesabat dövrü sayılır?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹962. Alimentlər gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹388. Vergi uçotunun məqsədləri üçün vergi ödəyicisi kassa metodundan istifadə etdikdə, xərcin çəkilməsi vaxtı hansı vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹546. Hüquqi şəxsin sahibliyi əvvəlki ilə nisbətən neçə faiz dəyişdikdə, bu dəyişikliyin baş verdiyi vergi ilindən başlayaraq əvvəlki vergi ilindən zərərin, gəlirdən çıxılmaların, əvəzləşdirmələrin keçirilməsinə (Vergi Məcəlləsində göstərilən hallar istisna edilməklə) icazə verilmir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹17. Aşağıdakılardan hansı vergitutma elementlərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹878. Aşağıdakılardan hansı gəlirdən çıxılan məbləğlərə aiddir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹399. İcarəyə verən maddi əmlakı maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə icarəyə verirsə, vergitutma məqsədləri üçün əmlakın sahibi kim hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹233. Vergi orqanı neçə gün müddətində vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması barədə müraciətinə baxır və müvafiq əsaslar olduğu halda müddətin uzadılması barədə qərar qəbul edir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹663. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Xidmət” (iş) anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹758. Növbəti səyyar vergi yoxlaması təqvim ili ərzində neçə dəfədən çox olmayaraq keçirilir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹155. Səyyar vergi yoxlaması zamanı əlavə ekspertiza nə vaxt təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹767. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş sorğuların icrası ilə bağlı zəruri olan sənədlər və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri vergi orqanının müraciətinə əsasən vergi ödəyicisi tərəfindən neçə iş günü müddətində təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹159. Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi vergi yoxlaması aktına əlavə olunmuş mütəxəssisin rəyi ilə razılaşmadıqda hansı tədbirləri görə bilər?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹332. 1941-1945-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallar ilə təltif edilmiş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹735. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz xidməti vəzifələrini vergi ödəyicilərinə münasibətdə həyata keçirməsi aşağıdakı hansı halda yol verilməzdir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹824. Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən hər hansı müddətin axımı nə vaxt başlanır?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹382. Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın (sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan yaşayış fondu istisna olmaqla) vergitutma məqsədləri üçün aylıq icarə haqqının məbləği necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹650. Dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödəniş necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹350. Faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹520. Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrdən 3000 kub santimetrədək olan minik avtomobilləri, avtobuslar və digər avtomobil nəqliyyatı vasitələri olan şəxslər illik yol vergisini hansı məbləğdə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹236. Vergini birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduğu halda, vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti uzadılarkən faiz hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹463. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şampan şərabına tətbiq olunan aksizin dərəcəsi aşağıdakılardan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹165. Səyyar vergi yoxlamaları zamanı eyni şəxs vergi orqanları tərəfindən vergi ili ərzində neçə dəfədən artıq müşahidəçi kimi dəvət oluna bilməz?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹826. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan hər hansı müddətin sonu qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, həmin müddət hansı günə keçir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹317. Təqvim ili ərzində alınan hədiyyələrin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹988. Təqaüd, pensiya və işsizlik müavinəti alan şəxslər (uşaqlardan başqa) vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilirlərmi?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹948. Aylıq gəliri 2500 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹467. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühərrikinin həcmi 4000 kub santimetrədək olduqda hansı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹396. Vergi ödəyicisi özünün mülkiyyətində olan və sonradan satılmaq, yaxud məhsul istehsalı, işlər görülməsi və ya xidmətlər göstərilməsində istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulan hər hansı malı əmtəə-material ehtiyatlarına aid edə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹711. Aşağıdakılardan hansı (kim) vergi məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹529. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği az təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı üç aya qədər müddət üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹100. Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması hansı hallarda mümkündür?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹640. Fiziki və hüquqi şəxslərin vergilərə aid normativ hüquqi aktlarla azad tanış olmaq imkanı təmin edilməlidirmi?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹452. Aksizli malların ixracı hansı dərəcə ilə aksizə cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹896. Fiziki şəxsin aldığı və Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında ödəmə mənbəyindən vergi tutulmuş hansı məbləğlər gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.