Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
778. Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı tərtib edilən protokolda aşağıdakılardan hansı göstərilmir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
442. Əgər idxal olunan mallar gömrük rüsumlarından azad edilirsə, ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
152. Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi sənədləri və nümunə kimi əşyaları vermədiyi halda vergi orqanı tərəfindən hansı tədbirlər görülür?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
868. Aşağıdakı hansı gəlirlər qeyri sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlərə aiddir?

1. sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq
verilməsinə görə alınan gəlir
2. vergi ödəyicisinin aktivlərinin ilkin qiymətinin artdığını göstərən hər hansı digər gəlir [təqdim olunduğu təqdirdə] — əmək haqqından başqa.
3. sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir
4. əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir
5. faiz gəliri
A.
B.
C.
D.
5 / 50
112. Vergi orqanları tərəfindən keçirilən yoxlamalar hansı formalarda ola bilər?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
156. Səyyar vergi yoxlaması zamanı təkrar ekspertiza nə vaxt təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
791. Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi qanunvericiliyinin bir neçə pozuntusuna yol verildikdə, maliyyə sanksiyaları hər pozuntuya münasibətdə necə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
228. Vergi ödəyicisi artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğinin qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra neçə il ərzində tələb etmək hüququna malikdir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
734. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz xidməti vəzifələrini vergi ödəyicilərinə münasibətdə həyata keçirməsi aşağıdakı hansı halda yol verilməzdir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
773. Hansı hallarda əlavə ekspertiza təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
220. Vergi orqanının səyyar və kameral (Vergi Məcəlləsinin 37.2-ci maddəsində göstərilən hal üzrə kameral vergi yoxlaması ilə hesablama istisna olmaqla) vergi yoxlamasının nəticələrinə görə hesablanmış vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyalarını hesabat dövrü qurtardıqdan sonra neçə il ərzində yenidən hesablamaq hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
648. Azərbaycan Respublikasının ərazisində vergilər hansı valyutada ödənilir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
349. Fiziki şəxsin fərdi istehlakla və ya əmək haqqının alınması ilə bağlı olan xərcləri gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
529. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində (yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün oxların sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq vergi hesablanması) göstərilən verginin məbləği az təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı üç aya qədər müddət üçün nə qədər artırılır?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
733. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hansı göstəricilərinə uyğun olaraq xüsusi geyim forması və fərqlənmə nişanları vardır?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
320. Miras vergi ödəyicisinin ailə üzvündən alındığı halda mirasın hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
431. Vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, ləğvetmə vaxtı onun sahibliyində qalan mallar əlavə dəyər vergisinə cəlb edilirmi?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
690. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün müəssisə anlayışına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
513. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və üç aya qədər qalan, oturacaq yerlərinin sayı 13-dən 30-dək olan xarici dövlətlərin avtobusları üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
826. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan hər hansı müddətin sonu qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, həmin müddət hansı günə keçir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
684. Gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası sərhədindəki iki məntəqə arasında Azərbaycan Respublikası ərazisi ilə daşınma necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
189. Vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və ya digər hesablar açdığına görə banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarına hər açılmış hesab üçün hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
903. Rezident olmayan və Azərbaycan Respublikasında ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməmiş şəxsin rezident agentinin Azərbaycan Respublikasına mallar göndərməsi ƏDV-nin məqsədləri üçün kim tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat sayılır?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
787. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanuni hərəkətləri nəticəsində vergi ödəyicisinə vurulan ziyan ödənilirmi?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
377. Həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi və ya onun xeyrinə ödənilən sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq kimi alınan gəlirdən ödəniş mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
804. Vergi ödəyicilərinə vergi orqanlarının hüquqa zidd hərəkətləri (qərarları) və ya hərəkətsizliyi nəticəsində dəymiş zərər necə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
732. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə xüsusi rütbələr verilərkən aşağıdakılardan hansı göstərici nəzərə alınmır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
481. Yaşayış fondlarının tutduğu torpaqların 100 kvadrat metrinə görə (10000 kvadrat metrədək olduqda) Bakı şəhəri üçün torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
293. Siyahıya alınmış əmlakın açıq hərracda satılmasında hərracın sifarişçisi qismində kim çıxış edir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
983. Birinci və ikinci qrup əlillərin [müharibə əlillərindən başqa] hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəliri gəlir vergisi hesablanarkən hansı məbləğdə azaldılır ?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
380. Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinə Azərbaycan Respublikasında ödənilən royaltidən ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
280. Hərracın qalibi ilə sifarişçi arasında müqavilə imzalandığı andan ən geci neçə bank günü müddətində hərracın qalibi ödəməli olduğu pul vəsaitini satıcının müəyyən etdiyi bank hesabına köçürür?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
792. Şəxs aşağıda müəyyən olunmuş hallardan hansı olduqda, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
757. Növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı neçə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
574. Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400 manat məbləğində azaldılır?
1. Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanları
2. müharibə əlilləri
3. I və II qrup əlillər [müharibə əlillərindən başqa]
4. Sovet İttifaqı Qəhrəmanları
5. Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər
A.
B.
C.
D.
36 / 50
486. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan, qeyri-rezidentlərə məxsus avtonəqliyyat vasitələrindən yol vergisi hansı dövlət orqanı tərəfindən tutulur?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
999. Xırdalan şəhərində fərdi qaydada pinəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs aylıq nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
375. Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, rezidentlər və ya qeyri-rezidentlərin daimi nümayəndəliyi tərəfindən ödənilən faizlərdən əgər gəlir Azərbaycan Respublikası mənbəyindən əldə edilmişdirsə, ödəmə mənbəyində hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
105. Vergi orqanı uçota aldıqdan sonra neçə gün müddətində fərdi sahibkara onun vergi uçotuna alınması barədə məlumat verir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
436. İşlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi zamanı qeyri-rezidentə ödənilən məbləğə ƏDV necə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
573. Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır?
1. həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri, habelə vəzifələrinin icrası zamanı həlak olmuş dövlət qulluqçularının valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
2. müharibə əlilləri
3. I və II qrup əlillər [müharibə əlillərindən başqa]
4. 1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
5. Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər
A.
B.
C.
D.
42 / 50
124. Səyyar vergi yoxlamasının neçə forması vardır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
895. Pul-kredit əməliyyatlarında hər hansı girov və ya lombard təminatının təqdim edilməsi və qaytarılması əlavə dəyər vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
575. Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin hansı məbləğindən vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
416. Gəlir [mənfəət] vergisi üzrə rüblük cari ödəmənin məbləği əvvəlki vergi ilində hesablanmış vergi məbləğinin hansı hissəsini təşkil edir? 
A.
B.
C.
D.
46 / 50
90. Xarici dövlətin rezidentinin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən və daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmələrinin uçota alınması barədə verilən ərizəyə aşağıda göstərilən sənədlərdən hansıları əlavə edilməlidir:
1. xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı dövlətdə qeydiyyat (inkorporasiya) sənədi və ticarət reyestrindən çıxarış
2. xarici dövlətin rezidentinin səlahiyyətli orqanının Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin yaradılması haqqında qərarı və təsis sənədləri
3. xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı ölkədə və digər ölkələrdə əldə etdiyi gəlirlər barədə məlumatlar
4. xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı ölkədə və digər ölkələrdəki rəhbərlərinin [təmsilçilərinin] şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surəti
5. Azərbaycan Respublikasında hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd [icarə müqaviləsi, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən və ya digər sənədlər] və bölmənin rəhbərinin [təmsilçisinin] şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;
A.
B.
C.
D.
47 / 50
57. Hansı şəxslər vergi agenti ola bilməzlər?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
359. Əsas vəsaitlər üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan məbləği müəyyən edilərkən məhdudlaşdırılan faiz dərəcəsi hansı göstəriciyə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
783. Aşağıdakı hansı halda vergi ödəyicisində xronometraj metodu ilə müşahidə aparıla bilməz?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
646. Aşağıdakı hansı vergi növü Muxtar Respublika vergilərinə aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.