Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
1. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
2. Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bələdiyyələrdə vergitutmanın ümumi əsasları və vergilər Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
3. Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyindən başqa aşağıdakılardan hansı digər qanunvericilik aktlarına vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri daxil edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
4. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə vergilər haqqında Vergi Məcəlləsi ilə və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, hansı müddəalar tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
5. Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsi çərçivəsində vergi siyasəti, vergi inzibatçılığı və vergi dərəcələrinin müəyyən edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi zərurəti yarandıqda həmin qanun layihələri Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə hansı müddətədək təqdim edilir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
6. Hansı vergilərin müəyyən edilməsinə yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
7. Mülkiyyət formasına, fiziki şəxslərin vətəndaşlığına və kapitalın yerinə görə vergi dərəcələri necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
8. Azərbaycan Respublikasında vergilərin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi necə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
9. Vergilər haqqında qanunvericiliyin bütün ziddiyyətləri və aydın olmayan məqamları kimin xeyrinə şərh edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
10. Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi hansı vergilərdən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
11. Bələdiyyələr öz ərazilərində vergitutmanın hansı məsələləri barədə qərar qəbul edə bilərlər?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
12. Vergi məbləğlərinin bəyannamə forması üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
13. Vergi məbləğlərinin bildiriş üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
14. Dövlət vergiləri ilə Muxtar Respublika vergiləri arasındakı fərq hansı vergi növü ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
15. Hansı vergi yerli vergilərə [bələdiyyə vergilərinə] aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
16. Vergi məbləğinin hesablanması üçün vergi dərəcəsi aşağıdakılardan hansına tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
17. Aşağıdakılardan hansı vergitutma elementlərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
18. Vergitutma bazası nədir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
19. Vergitutma məqsədləri üçün şəxs dedikdə kim nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
20. Vergitutma məqsədləri üçün vergi ödəyicisi dedikdə kim nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
21. Fiziki şəxs vergi ilində Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı son gündən etibarən bu vergi ilinin sonunadək olan dövr ərzində hansı şərtlə Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidenti sayılır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
22. Vergitutma məqsədləri üçün qeyri-maddi aktivlər dedikdə nə nəzərdə tutulmur?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
23. Xidmətlərin göstərilməsi [işlərin görülməsi] zamanı istifadə olunan mallar ayrıca təqdim edilmirsə və ya xidmətin [işin] dəyərinə daxil edilməyən kompensasiyalı xərclər müqavilədə və ya ödəniş sənədlərində ayrıca göstərilmirsə,
A.
B.
C.
D.
24 / 50
24. Aşağıdakılardan hansı maliyyə xidmətlərinə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
25. Vergitutma məqsədləri üçün dividend dedikdə, nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
26. Aşağıdakılardan hansı qeyri-rezidentin Azərbaycan mənbəyindən gəlirinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
27. Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi nümayəndəliyi və ya əmlakı olan şəxsdən alınan faizlər şəklində gəlir hansı halda Azərbaycan mənbəyindən gəlirə aid edilir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
28. Dəyəri 500 manatdan çox olan maddi aktivlərin istifadə müddəti ən azı neçə ildən çox olduqda, onlar əsas vəsait sayılır?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
29. Əmlakın qalıq dəyəri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
30. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsində istifadə edilən royalti anlayışına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
31. Forvard kontraktı nədir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
32. Opsion nədir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
33. Malların ixracı dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
34. Malların təkrar idxalı nədir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
35. Vergitutma məqsədləri üçün aşağıdakılardan hansı xeyriyyəçilik fəaliyyəti sayılır?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
36. Vergitutma məqsədləri üçün büdcə təşkilatını səciyyələndirən başlıca əlamətlər hansılardır?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
37. ƏDV-nin depozit hesabı dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
38. Vergitutma məqsədləri üçün bazar qiyməti dedikdə, nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
39. Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergitutma məqsədləri üçün malların [işlərin, xidmətlərin] qiyməti kimi hansı qiymət qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
40. Neçə gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara (işə, xidmətə) tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi, bazar qiymətinə təsir edən amillər nəzərə alınmaqla, bazarda eyni (analoji) mal (iş, xidmət) üçün müvafiq əməliyyatlar zamanı təşəkkül tapan qiymətlərin səviyyəsindən 30%-dən çox dəyişdikdə, bazar qiyməti tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
41. Bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasındakı əməliyyat hansı halda nəzərə alına bilər?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
42. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə təsir etməyən amil hansıdır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
43. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti sonrakı [təkrar] satış qiymətinə əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
44. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti dəyərin toplanması üsuluna əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
45. Vergilər bazar qiymətləri ilə hesablanarkən, mallar (işlər, xidmətlər) vergi ödəyicisinin mühasibat uçotunda hansı qiymətlərlə uçota alınır?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
46. Alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] alış qiyməti bazar qiymətlərindən neçə faizdən çox yuxarıdırsa və onların dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilibsə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən hallarda həmin malların (işlərin, xidmətlərin) dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə bazar qiymətləri ilə aid edilir və vergilər yenidən hesablanır?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
47. Qiymətləri Azərbaycan Respublikasının Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənən mallar (işlər, xidmətlər) təqdim olunarkan (ixrac istisna olmaqla) və alınarkan vergitutma məqsədləri üçün hansı qiymətlər əsas götürülür?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
48. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin hüquqlarına aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
49. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
50. Aşağıda göstərilənlərdən hansı vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.