Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
601. İstismar vaxtı çatmayan çoxillik əkmələr üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
602. Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
603. Ümumi istifadədə olan parklardakı avadanlıqlar üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
604. Nəqliyyat vasitələri üçün illik amortizasiya normasının yuxarı həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
605. Maşınlar və avadanlıqlar üzrə amortizasiya ayırmalarının məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
606. Təmir xərclərinin faktiki məbləği məhdudlaşdırılan məbləğdən az olduqda, hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
607. Aşağıdakı hansı verginin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
608. Rezident müəssisə tərəfindən ödənilən dividenddən ödəmə mənbəyində neçə faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
609. Maliyyə lizinqini həyata keçirən qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinə kreditlər (ssudalar), depozitlər (hesablar) üzrə ödənilən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
610. Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinin ödədiyi və ya onun adından ödənilən royaltidən gəlir Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq Azərbaycan mənbəyindən əldə edilmişdirsə ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
611. Qeyri-rezidentlərin daimi nümayəndəliklərinə Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş icarə haqqından ödəmə mənbəyində vergi hansı dərəcə ilə tutulur?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
612. Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında beynəlxalq rabitə xidməti və ya beynəlxalq daşımalar həyata keçirən qeyri-rezidentə ödənilən, daimi nümayəndəliklə bağlı olmayan gəlirindən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
613. Rezidentin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan mənbəyindən olmayan gəlirindən ödənilmiş gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin məbləğləri Azərbaycanda vergi ödənilərkən nəzərə alınırmı?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
614. Rezident güzəştli vergi tutulan ölkədə gəlir əldə edən qeyri-rezidentin nizamnamə fondunun hansı hissəsinə bilavasitə və ya dolayısı ilə sahibdirsə, rezidentin həmin gəliri onun vergi tutulan gəlirinə daxil edilir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
615. Hansı uçot metodundan istifadə olunarkən, vergi ödəyicisi gəlir əldə edirsə və ya onun faiz gəliri, yaxud əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə etmək hüququ vardırsa, borc öhdəliklərinin və ya icarə müqaviləsi üzrə ödəmənin müddətinin qurtardığı vaxt gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
616. Fiziki şəxslər gəlir vergisini hansı büdcəyə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
617. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrdə hansı məsələlər nəzərdə tutulduğu halda ödəmə mənbəyində artıq tutulmuş vergi məbləği müəyyən edilmiş qaydada geri qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
618. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisində aparılmış vergi yoxlaması nəticəsində aşkar edilmiş vaxtında ödənilməmiş mənfəət, yaxud gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəmələrinə münasibətdə bütün ötmüş müddətə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş faiz hansı qaydada [müddətdə] tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
619. Cari vergi ödəmələri nə vaxt yenidən haqq-hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
620. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisi tərəfindən mənfəət, yaxud gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, həmin vergi ödəyicisinə qarşı hansı məsuliyyət tədbiri görülür?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
621. Əvvəllər fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicilərinin mənfəət vergisi və ya gəlir vergisi üzrə cari vergi ödəmələri təqvim ili ərzində necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
622. Vergiləri tam həcmdə və vaxtında ödəməsi üzrə vergi ödəyicisinin əsas vəzifələri hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
623. Vergilərin azaldılmasına və digər hüquqpozmalarına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktına əsasən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
624. Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını hansı qanunvericilik aktı müəyyən edir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
625. Vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını hansı qanunvericilik aktı müəyyən edir
A.
B.
C.
D.
26 / 50
626. Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bələdiyyələrdə vergitutmanın ümumi əsasları və vergilər hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
627. Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi hansı qanunvericilik aktlarından ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
628. Vergi Məcəlləsinin əsasında və ya onun icrası məqsədi ilə qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar Vergi Məcəlləsinin müddəalarına...
A.
B.
C.
D.
29 / 50
629. Vergi qanunvericiliyi aktları ilə digər sahə qanunvericilik aktları arasında Vergi Məcəlləsinin 2.7-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri üzrə ziddiyyət yarandıqda hansı qanunvericilik aktları tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
630. Vergi qanunvericiliyindən başqa aşagıdakı hansı qanunvericilik aktına vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri daxil edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
631. Vergi azadolmalarının və güzəştlərinin verilməsi ilə bağlı müddəalar hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyənləşdirilir
A.
B.
C.
D.
32 / 50
632. Vergi Məcəlləsindən başqa digər normativ hüquqi aktlarda vergi azadolmaları və güzəştləri ilə bağlı müddəalar nəzərdə tutula bilərmi?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
633. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə vergilər haqqında Vergi Məcəlləsi ilə və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, hansı müddəalar tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
634. Tam amortizasiya olunmuş əsas vəsaitlər istismara yararlı olduğu hallarda onların illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
635. Mülkiyyət formasından və ya fiziki şəxslərin vətəndaşlığından və ya kapitalın yerindən asılı olaraq vergilərin müxtəlif dərəcələri müəyyən edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
636. Azərbaycan Respublikasına gətirilən mallar üçün həmin malların hansı ölkədən gətirilməsindən asılı olaraq Vergi Məcəlləsinə və gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müxtəlif gömrük rüsumu dərəcələrinin müəyyən edilməsi mümkündürmü?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
637. Azərbaycan Respublikasında vergilərin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi necə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
638. Vergi sistemi sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməlidirmi?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
639. Vergilər haqqında qanunvericiliyin bütün ziddiyyətləri və aydın olmayan məqamları kimin xeyrinə şərh edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
640. Fiziki və hüquqi şəxslərin vergilərə aid normativ hüquqi aktlarla azad tanış olmaq imkanı təmin edilməlidirmi?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
641. Azərbaycan Respublikasında hansı vergilər müəyyən edilmir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
642. Azərbaycan Respublikasında Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq xüsusi vergi rejimi tətbiq edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
643. Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmayan vergilərin müəyyən edilməsinə yol verilirmi?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
644. Vergi məbləğləri aşağıdakı hansı formada tutulmur?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
645. Aşağıdakı hansı vergi növü dövlət vergisi hesab edilmir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
646. Aşağıdakı hansı vergi növü Muxtar Respublika vergilərinə aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
647. Aşağıdakı hansı vergi növü yerli vergi (bələdiyyə vergisi) hesab edilmir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
648. Azərbaycan Respublikasının ərazisində vergilər hansı valyutada ödənilir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
649. Aşağıdakı hansı orqan vergi qanunvericiliyi ilə tənzimlənən münasibətlərin iştirakçısı deyil?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
650. Dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödəniş necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.