Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹651. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən vergitutma obyektlərinə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹652. Vergitutma obyektinin vergi tutulan hissəsinin kəmiyyətcə ifadəsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹653. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Şəxs” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹654. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Hüquqi şəxs” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹655. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Fiziki şəxs” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹656. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Vergi ödəyicisi” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹657. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Rezident” anlayışına aiddir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹658. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan” Rezident” anlayışına aiddir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹659. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Rezident” anlayışına aiddir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹660. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan vergi ödəyicisinin ailə üzvlərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹661. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan vergi ödəyicisinin ailə üzvlərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹662. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Mal” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹663. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Xidmət” (iş) anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹664. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Maliyyə xidmətləri” anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹665. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan Azərbaycan mənbəyindən gəlir anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹666. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Azərbaycan mənbəyindən gəlir” anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹667. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Əsas vəsaitlər” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgündür?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹668. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Faizlər” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹669. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Xalis mənfəət” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹670. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “İştirakçı” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹671. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “ Əmlak” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹672. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Əmlakın qalıq dəyəri” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹673. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Forvard kontraktı” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹674. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Opsion” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹675. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Royalti” anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹676. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Royalti” anlayışına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹677. Malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi zamanı hesablaşmaların qeydiyyatında istifadə edilən, fiskal yaddaşa malik olan və vergi orqanlarında müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatdan keçən elektron avadanlıq və ya kompüter sistemləri necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹678. Qiymətli kağızlar, mallar və ya pul vəsaitləri gələcəkdə müəyyən şərtlərlə bu sənədin bağlanması anına və ya tərəflərin qərarına əsasən bu cür əldə etmənin anına satış qiymətlərinin təsbit edilməsi ilə əldə etməyə (satmağa) hüququ təsdiq edən sənəd necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹679. Məqsədi gəlir götürmək olmayan və əldə etdiyi gəliri yalnız qeyri-kommersiya məqsədləri, o cümlədən öz nizamnamə məqsədləri üçün istifadə etməyi nəzərdə tutan qanunla qadağan edilməyən fəaliyyətin həyata keçirilməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹680. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq ixrac malları hesab edilən malların Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹681. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar ixrac malları sayılan malları idxal etmiş şəxsin həmin malları idxal edəndən sonra təqdim etmədən və idxal olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹682. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları sayılan malların Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹683. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar idxal malları sayılan malları təqdim etmədən və ixrac olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etmiş şəxsin həmin malları idxal etməsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹684. Gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası sərhədindəki iki məntəqə arasında Azərbaycan Respublikası ərazisi ilə daşınma necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹685. Yüklərin, sərnişinlərin, baqajın və poçtun daşıma sənədləri əsasında müxtəlif nəqliyyat növləri ilə Azərbaycan Respublikasında yerləşən göndərilmə (təyinat) məntəqəsi ilə digər dövlətdəki təyinat (göndərilmə) məntəqəsi arasında daşınması necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹686. Əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq müqavilə (kontrakt) əsasında, haqqı ödənilməklə yerinə yetirilən əmək fəaliyyəti (vergi məqsədləri üçün) necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹687. Vergitutma məqsədləri üçün xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən qeyri-kommersiya təşkilatı necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹688. Şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlir) götürülməsi olan fəaliyyəti necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹689. Büdcə smetası əsasında fəaliyyəti tamamilə və ya qismən büdcə vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən, hesablaşma hesabı olmayan qeyri-kommersiya təşkilatı necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹690. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün müəssisə anlayışına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹691. Fiziki şəxs və (və ya) xeyriyyə təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən və maddi və ya digər köməyə (yardıma) ehtiyacı olan fiziki şəxslərə və ya bilavasitə bu cür kömək (yardım) göstərən təşkilatlara, o cümlədən xeyriyyə təşkilatlarına, birbaşa bu cür təmənnasız kömək (yardım) göstərməkdən, o cümlədən əvəzsiz pul köçürməkdən ibarət olan fəaliyyət, yaxud Vergi Məcəlləsində digər hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, ictimai mənafelər naminə həyata keçirilən elmi, təhsil və ya başqa fəaliyyət necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹692. Aşağıdakılardan hansı bazar qiymətinin mahiyyətini düzgün əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹693. Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması aşağıdakı hansı halda həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹694. Vergi ödəyicisinin hüquqlarının və qanuni maraqlarının təmin olunmaması və ya lazımınca təmin olunmaması qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olurmu?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹695. Aşağıda göstərilən hansı şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹696. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹697. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin vəzifəsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹698. Vergi ödəyicisi aşağıdakı fəaliyyət növlərindən hansını həyata keçirərkən nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirməlidir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹699. Nağd pul hesablaşmaları nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməli olan fəaliyyət növü aşağıdakılardan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹700. Nağd pul hesablaşmalarının nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməsi məcburi olmayan fəaliyyət növləri aşağıdakılardan hansılardır? 
1. vəkillik, notariat və digər hüquq xidmətləri 
2. reklam xidməti 
3. kənd təsərrüfatı məhsullarının ticarət mərkəzlərində pərakəndə satışı 
4. kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada satışı 
5. apteklərdə dərman satışı
6. kafe fəaliyyəti
7. çay evi fəaliyyəti
8. avtomobillərin pərakəndə satışı
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.