Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
701. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
702. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
703. "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinə uyğun olaraq nağdsız ödənişlərin aparılması üçün POS-terminalların quraşdırılmasını təmin etmək vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aiddirmi?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
704. Vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda vergi orqanına vergi hesabatının əvəzinə, hesabatın təqdim edilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətdən gec olmayaraq hansı sənəd təqdim edilir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
705. Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, həmin fəaliyyətin və ya əməliyyatların dayandırılması günündən gec olmayaraq vergi orqanına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada hansı sənəd təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
706. Vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdığı dövrdə faktiki olaraq fəaliyyət göstərməsi müəyyən edildikdə vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilməklə nə tələb olunur?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
707. Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, nə zaman vergi orqanına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada arayış təqdim edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
708. Sahibkarlıq fəaliyyətini müvəqqəti dayandırması haqqında arayış təqdim edən vergi ödəyicilərinin əmlakı və (və ya) torpağı olduqda əmlak və (və ya) torpaq vergisinin hesabatları hansı qaydada vergi orqanına təqdim edilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
709. Aşağıdakılardan hansı vergi agentinin mahiyyətini düzgün əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
710. Vergi agentinin birbaşa və ya dolayı yolla tabe olduğu şəxsin təqsiri üzündən ona həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
711. Aşağıdakılardan hansı (kim) vergi məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
712. Aşağıdakılardan hansı (kim) vergi məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
713. Aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən fəaliyyət sayılır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
714. Daimi nümayəndəlik aşağıdakılardan hansını əhatə etmir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
715. Vergi orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində hansı orqanların səlahiyyətlərini həyata keçirlər?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
716. Vergi orqanları öz fəaliyyətini yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarına münasibətdə necə həyata keçirirlər?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
717. Vergi orqanları tərəfindən onların səlahiyyətləri daxilində qəbul edilən qərarlar bütün hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidirmi?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
718. Vergi orqanının işçisinə xidməti fəaliyyəti həyata keçirdiyi zaman peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verməyən ağır bədən xəsarəti yetirildikdə, ona dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hansı məbləğ ödənilir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
719. Aşağıdakılardan hansı qanunvericilik aktları vergi orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi əsaslarına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
720. Vergi orqanının işçisinə xidməti fəaliyyəti həyata keçirdiyi zaman peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verməyən ağır bədən xəsarəti yetirildikdə, ona dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hansı məbləğ ödənilir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
721. Vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi, o cümlədən vergi orqanlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, vergi sahəsində elmi-texniki potensialın artırılması məqsədilə hansı vəsait hesabına bu orqanların büdcədənkənar fondu yaradılır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
722. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
723. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
724. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
725. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
726. Dövlət gömrük orqanları vergitutma sahəsində hansı hüquq və vəzifələri həyata keçirirlər?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
727. Vergi orqanları öz vəzifələrini mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, hüquq-mühafizə, maliyyə və digər dövlət hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirə bilərlərmi?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
728. Vergi orqanlarının vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar digər dövlət hakimiyyəti orqanları vergi orqanlarına kömək etməyə və zəruri hallarda müəyyən edilmiş qaydada onlara lazımi məlumatları verməyə borcludurlarmı?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
729. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri dövlət qulluğundadırlarmı?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
730. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri hansı fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilməzlər?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
731. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlərmi?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
732. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə xüsusi rütbələr verilərkən aşağıdakılardan hansı göstərici nəzərə alınmır?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
733. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hansı göstəricilərinə uyğun olaraq xüsusi geyim forması və fərqlənmə nişanları vardır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
734. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz xidməti vəzifələrini vergi ödəyicilərinə münasibətdə həyata keçirməsi aşağıdakı hansı halda yol verilməzdir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
735. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz xidməti vəzifələrini vergi ödəyicilərinə münasibətdə həyata keçirməsi aşağıdakı hansı halda yol verilməzdir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
736. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicisi barədə əldə edilən məlumat olmaqla kommersiya və vergi sirri  hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
737. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
738. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifələrinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
739. Aşağıdakılardan hansı vergi nəzarətinin məqsədinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
740. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən vergi nəzarəti formasına aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
741. Aşağıdakılardan hansı vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən vergi nəzarəti forması deyil?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
742. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər hansı vergi orqanlarında uçota alınır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
743. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirdən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər hansı vergi orqanlarında uçota alınır?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
744. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə fərdi sahibkarlar və Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər hansı vergi orqanlarında uçota alınır?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
745. Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə xüsusi notariuslar hansı vergi orqanlarında uçota alınır?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
746. Kommersiya hüquqi şəxslərinə, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filiallarına nə zaman vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi verilir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
747. Vergi orqanında uçota alınmaq üçün vergi ödəyicisi tərəfindən verilmiş ərizədə göstərilənlərin düzgünlüyünə kim cavabdehdir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
748. Hüquqi şəxsin ləğvi və ya yenidən təşkil edilməsi, hüquqi şəxs tərəfindən öz filialının və ya nümayəndəliyinin ləğv edilməsi, nümayəndəlik vasitəsi ilə fəaliyyətinin ləğvi, fərdi sahibkarın fəaliyyətinin ləğvi hallarında uçotdan çıxarılma Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddəsində göstərilən müddətlər nəzərə alınmaqla kimin müraciətinə əsasən həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
749. Vergi ödəyicisinin olduğu yer və ya yaşadığı yer dəyişdikdə, vergi orqanına bu cür dəyişiklik baş verdiyi gündən neçə gün müddətində ərizə verməlidir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
750. Bank idarəsində hesab açmaq üçün vergi orqanına ərizə verildikdə vergi orqanı bu ərizə əsasında vergi ödəyicisinə neçə gündən gec olmayaraq şəhadətnamə-dublikat verir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.