Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹801. Vergi və ya cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün vergi ödəyicisindən və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin neçə faizi məbləğində faiz tutulur?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹802. Vergi orqanı tərəfindən hüquqi şəxsə, fərdi sahibkara, filiala və nümayəndəliyə vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətini göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və ya digər hesablar açdığına görə banklara və digər kredit təşkilatlarına hər açılmış hesab üçün neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹803. Vergi ödəyicisinin valyuta hesabından vəsait mübahisəsiz qaydada tutulduğu halda bank həmin gün Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi rəsmi məzənnə ilə sərəncamda göstərilən məbləğin 105 faizinədək hesabdakı valyuta vəsaitini dondurur. Bundan sonra hansı halda sərəncam icra olunur?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹804. Vergi ödəyicilərinə vergi orqanlarının hüquqa zidd hərəkətləri (qərarları) və ya hərəkətsizliyi nəticəsində dəymiş zərər necə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹805. Vergi orqanları tərəfindən düzgün tutulmayan vergi, maliyyə sanksiyaları, faizlər və inzibati cərimələrin məbləğləri, vergilər üzrə borclar olmadıqda, Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmadıqda vergi ödəyicisinin müraciətinə əsasən neçə gün müddətində geri qaytarılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹806. Kimlərin vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət etmək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹807. Vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət qanunla müəyyən edilmiş qaydada hansı orqana verilir ?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹808. Vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət yuxarı vergi orqanına (yuxarı vəzifəli şəxsə) vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən öz hüquqlarının pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu gündən neçə gün müddətində verilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹809. Vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs üzrlü səbəbdən vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət üzrə müddəti buraxmışdırsa, yuxarı vergi orqanı və ya yuxarı vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən həmin müddət necə bərpa edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹810. Vergi ödəyicisinin və ya başqa borclu şəxsin vergi orqanının qərarlarından (aktlarından), vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayətinə yuxarı vergi orqanı və ya onun vəzifəli şəxsi tərəfindən həmin şikayət alındığı gündən neçə gün müddətində baxılırĀ və şikayət vermiş şəxsə yazılı cavab verilir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹811. Vergi orqanlarının qərarları (aktları), onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətləri (hərəkətsizliyi) barəsində məhkəməyə verilmiş şikayətlərə (iddia ərizələrinə) hansı qaydada baxılır?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹812. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının neçə gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə bildiriş göndərir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹813. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının 5 gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə hansı sənədi göndərir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹814. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini bildirişdə göstərilən müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanının hesabladığı və ya yenidən hesabladığı vergilər, faizlər və ya tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə vergi orqanı vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında borc məbləğinin neçə faizi həcmində pul vəsaitinin məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması haqqında kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları aparan şəxsə icra sənədi olan sərəncam verir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹815. Vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamları bank və digər kredit təşkilatı tərəfindənĀ aşağıdakı hansı qanuvericilik aktına müvafiq olaraq ödənişlərin növbəliliyi ardıcıllığına uyğun olaraq icra edilir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹816. Qeyri-qanuni əldə edilən gəlir Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq müsadirə edilmirsə, həmin gəlirin qeyri-qanuniliyi onun vergiyə cəlb edilməsinə təsir göstərirmi?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹817. Vergilər əlaqəli məlumatlar və analoji vergi ödəyicisi barədə məlumatlar əsasında hesablandıqda, verginin məbləği necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹818. Vergi ödəyicisi barədə əlaqəli məlumatları əldə etmək mümkün olmadıqda, vergilər necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹819. Muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlir vergisini əlaqəli məlumata əsasən hesablamaq qeyri-mümkün olduqda və ya fiziki şəxslərin işləməsi rəsmiləşdirilmədikdə, vergi orqanı gəlir vergisinin məbləğini necə hesablayır?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹820. Verginin hesablanması üçün vergi ödəyicisi barədə vergi orqanında bir neçə əlaqəli məlumat olduqda vergi necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹821. Şəxs fərdi istehlakına, o cümlədən əmlak alınmasına çəkilən xərclərin ödənilməsi üçün kifayət olmayan məbləğdə gəlir əldə etdiyini bildirirsə, vergi orqanı gəliri və vergiləri necə müəyyən edir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹822. Verginin məqsədləri üçün barter əməliyyatları malların (işlərin, xidmətlərin) bazar qiymətləri ilə satışı kimi qiymətləndirildikdə, müvafiq əməliyyatlarĀ  hansı sənədlə rəsmiləşdirilməlidir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹823. Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti yeni investisiya layihəsinə əsasən sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında digər istehsal sahəsi qurduqda, Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergi güzəştləri rezidentin sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında hansı tarixdən hesablanır?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹824. Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən hər hansı müddətin axımı nə vaxt başlanır?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹825. Vergi Məcəlləsində hər hansı müddət nə vaxt bitir?Ā 
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹826. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan hər hansı müddətin sonu qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, həmin müddət hansı günə keçir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹827. Xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan hər hansı əməliyyat necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹828. Vergi orqanının vergi ödəyicisinə göndərdiyi hər hansı bildiriş və ya digər sənəd adı göstərilməklə kim tərəfindən imzalanmalı və möhürlə təsdiq edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹829. Mühasibat uçotu sənədləri, o cümlədən elektron və (və ya) kağız formatda məlumatlar tam oxunaqlı şəkildə hansı müddətdə saxlanmalıdır?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹830. Vergi hesabatını aşağıdakı şəxslərdən hansı imzalamalıdır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹831. Vergi hesabatını bir nəfərdən çox tərtibatçı hazırlayırsa, onu aşağıdakı şəxslərdən hansı imzalayır?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹832. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar nə vaxtadək təqdim ediləĀ bilər?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹833. Vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatının onun barəsində kameral vergi yoxlaması aparıldıqdan sonra və ya hər hansı digər hərəkətlərin həyata keçirilməsi ilə qəbul edilməsi şərtləndirilə bilərmi və bu hal məsuliyyətə səbəb olurmu?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹834. Aşağıdakı hallardan hansı olduqda vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatı qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹835. Görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin haqqını ödəyən, yaxud hər hansı digər ödəmələr aparan şəxs, qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada ödənilmiş məbləğlər haqqında kimə məlumat verməlidir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹836. Hesabatın verilmə müddəti başa çatanadək vergi ödəyicisi gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə müraciət edirsə və bu zaman ödənilməli olan verginin məbləğini tamamilə ödəyirsə, hesabatın verilməsi müddəti hansı müddətədək uzadılmış hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹837. Banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatları aşağıdakılardan hansını etməyə borclu deyil?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹838. Vergi öhdəliyinin yaranması, dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi üçün əsaslar, həmçinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi qaydası və şərtləri hansı qanunvericilk aktı ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹839. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹840. Müəssisənin iflas prosesinə məruz qaldığı hallarda vergi öhdəlikləri necə yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹841. Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərini aşağıdakı şəxslərdən hansı yerinə yetirir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹842. Vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri kim tərəfindən və hansı qaydada ödənilir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹843. Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi ödəyicisi vergi bazasını, vergi dərəcəsini və vergi güzəştlərini əsas götürərək hesabat dövri üçün ödənilməli olan verginin məbləğini necə hesablayır?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹844. Vergi orqanının səyyar və kameral (Vergi Məcəlləsinin 37.2-ci maddəsində göstərilən hal üzrə kameral vergi yoxlaması ilə hesablama istisna olmaqla) vergi yoxlamasının nəticələrinə görə hesablanmış vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyalarını hesabat dövri qurtardıqdan sonra neçə il ərzində yenidən hesablamaq hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹845. Vergi ödəyicisinə verginin hesablanması haqqında hansı sənəd göndərilir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹846. Vergilərin müəyyən edilmiş ödənilmə müddətinin dəyişdirilməsi hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹847. Aşağıdakı yerlərdən hansında vergi ödənilmir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹848. Vergi Məcəlləsində başqa hallar müəyyən edilməmişdirsə, artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qalan məbləğləri vergi ödəyicisinin yazılı ərizəsinə əsasən neçə gün ərzində vergi ödəyicisinə qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹849. Vergilər üzrə yaranmış borc hansı ardıcıllıqla ödənilir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹850. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin əmlakının hansı hissəsi siyahıya alına bilər?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.