Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
851. Vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alındıqdan sonra neçə gün müddətində vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə, vergi orqanı vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borclarının ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə siyahıya alınmış əmlakın zəruri və kifayət olan həcmdə ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması haqqında qərar qəbul olunması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
852. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən hansı müddətdə aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, aldığı aktivlərin dəyərindən bu cür aktivlərə görə ödədiyi hər hansı məbləğlər çıxılandan sonra qalan məbləğdə vergi ödəyicisinin öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
853. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallarda ödəmə mənbəyində gəlirdən (mənfəətdən) vergi tutmadan həmin məbləği ödəyən hüquqi şəxslər və onların müvafiq işçiləri və ya fiziki şəxslər verginin tutulmamasına və büdcəyə köçürülməməsinə görə hansı qanunvericilik aktına əsasən məsuliyyət daşıyırlar?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
854. Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə ümidsiz borclar vergi orqanları tərəfindən aşağıdakı halların hansında silinmir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
855. Vergi ödəyicisi tərəfindən verginin hesablandığının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda kimin üzərinə düşür?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
856. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin vergi ödəyicisinə qaytarılması qaydaları hansı orqan tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
857. Siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satışında aşağıdakılardan hansının bilavasitə və ya dolayısı ilə alıcı kimi iştirak etməsinə yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
858. Vergi ödəyicisinin şikayətə baxılan müddət ərzində aşağıdakılardan hansını ödəməmək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
859. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün vergi hesabatı dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
860. Vergi öhdəliyinə aşağıdakı hansı hallarda xitam verilmiş hesab olunmur?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
861. Ləğv edilən müəssisənin (təşkilatın) vergi öhdəliklərini onun pul vəsaitləri, o cümlədən müəssisənin (təşkilatın) əmlakının satışından əldə edilən gəlir hesabına kim yerinə yetirir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
862. Varis (varislər) olmadıqda vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri necə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
863. Girov müqaviləsinin qeydiyyatı ilə bağlı xərclər kim tərəfindən ödənilir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
864. Əmlakın siyahıya alınması hansı qaydada həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
865. Siyahıya alınma zamanı vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən əmlakın siyahıya alınması haqqında hansı sənəd tərtib edilir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
866. İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının satıcısı üçün sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti nədir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
867. Faktiki ezamiyyə xərclərinin, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri əvəzinə üzücü heyətin üzvlərinə sutkalıq ödənişlərin və ya digər işgüzar xərclərin əvəzinin ödənilməsi hansı gəlirə daxildir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
868. Aşağıdakı hansı gəlirlər qeyri sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlərə aiddir?

1. sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq
verilməsinə görə alınan gəlir
2. vergi ödəyicisinin aktivlərinin ilkin qiymətinin artdığını göstərən hər hansı digər gəlir [təqdim olunduğu təqdirdə] — əmək haqqından başqa.
3. sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir
4. əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir
5. faiz gəliri
A.
B.
C.
D.
19 / 50
869. Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət müavinətləri hansı qaydada vergiyə cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
870. Müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş lotereyalardan pul şəklində əldə olunan uduşların dəyəri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
871. Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır?
1. həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri, habelə vəzifələrinin icrası zamanı həlak olmuş dövlət qulluqçularının valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
2. müharibə əlilləri
3. I və II qrup əlillər [müharibə əlillərindən başqa]
4. 1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
5. Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər
A.
B.
C.
D.
22 / 50
872. Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanına əsas iş yeri üzrə işlədiyi müəssisədə cari ayda 500 manat əmək haqqı hesablanmışdır. Hesablanmış əmək haqqından nə qədər gəlir vergisi tutulmalıdır?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
873. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərlotereya MMC-nin keçirdiyi lotereyada 2000 manat pul şəklində uduş əldə etmişdir. Bu uduşla bağlı həmin şəxsin 10 manat xərci olmuşdur. Bu uduşdan hansı məbləğdə gəlir vergisi hesablanmalıdır?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
874. Fiziki şəxsin illik gəliri 14 000 manat olmuşdur. O cümlədən:
- sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq verilməsinə görə alınan gəliri 9 000 manat;
- büdcədən maliyyələşən səhiyyə şöbəsinə müəssisəsinə göstərdiyi xidmətə görə 3 000 manat;
- sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə etdiyi əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən [müsbət fərq 2 000 manat]. Fiziki şəxsin vergiyə cəlb olunan illik gəlirindən gəlir vergisini müəyyən edin
A.
B.
C.
D.
25 / 50
875. Müəssisədə əsas iş yeri üzrə çalışan şəxs Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı olmaqla yanaşı, eyni zamanda məcburi köçkün statusuna malikdir və II qrup əlildir. Onun aylıq gəliri əmək haqqı 1000 manat təşkil edir. Qanunla müəyyən edilmiş azadolmaları və güzəştləri nəzərə almaqla onun ödəməli olduğu aylıq gəlir vergisini hesablayın
A.
B.
C.
D.
26 / 50
876. Məcburi köçkün statusuna malik vergi ödəyicisinin əlavə iş yeri üzrə muzdlu işdən aylıq gəliri 240 manat olmuşdur və onun himayəsində daimi qulluq tələb edən I qrup əlil və təqaüdçü vardır. Bu halda qanunla müəyyən edilmiş azadolmaları və güzəştləri nəzərə almaqla gəlir vergisini hesablayın
A.
B.
C.
D.
27 / 50
877. Xüsusi notariuslar üçün gəlir vergisinin hesabat dövrü hansı dövrdür?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
878. Aşağıdakılardan hansı gəlirdən çıxılan məbləğlərə aiddir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
879. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan qeyri-rezident fiziki şəxsə muzdlu işlə əlaqədar gəlir ödənilərkən hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
880. Vergi ödəyicisi vergi ili ərzində gəlir və xərclərin uçotu metodunu [kassa və ya hesablama metodu] neçə dəfə dəyişə bilər?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
881. Vergi uçotu məqsədləri üçün kassa metodu tətbiq edildikdə borc öhdəliyinin və ya icarə müqaviləsinin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, hansı hallarda hesabat ilində gəlirdən çıxılmalı olan və faktiki ödənilən faizlərin (icarə haqqının) məbləği həmin il üçün hesablanan faizlərin (icarə haqqının) məbləği kimi qəbul edilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
882. Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi mənəvi cəhətdən köhnəlmiş və ya dəbdən düşmüş qüsurlu malın, yaxud digər səbəblər üzündən istehsalına çəkilmiş xərclərdən (satınalma qiymətindən) yüksək qiymətə satıla bilməyən malın (məhsulun) dəyərini hansı göstərici (qiymət) əsas götürməklə qiymətləndirə bilər?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
883. Aktivlərin təqdim edilməsindən yaranan zərər necə müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
884. Aktivlərin verilməsi aşağıdakı hansı hallarda onların vergiyə cəlb olunan təqdim edilməsi sayılmır?
1) şəxs və ya şəxslər qrupu aktivləri hər hansı hüquqi şəxsə bu hüquqi şəxsdə iştirak payı əvəzinə verirsə (hər hansı öhdəlik götürməklə və ya götürməməklə)
2) şəxs və ya şəxslər qrupu bilavasitə mübadilədən sonra hüquqi şəxsdə iştirak paylarının 50 faizinə sahib olursa

3) şəxs və ya şəxslər qrupu bilavasitə mübadilədən sonra hüquqi şəxsdə iştirak paylarının 100 faizinə sahib olursa

4) şəxs və ya şəxslər qrupu aktivləri hər hansı hüquqi şəxsə bu hüquqi şəxsdə iştirak payı əvəzinə vermirsə
A.
B.
C.
D.
35 / 50
885. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili zamanı yenidən təşkilin iştirakçısı olan hüquqi şəxsin iştirak paylarının iştirakçı tərəf olan digər hüquqi şəxsdəki iştirak payının dəyişməsi ilə əlaqədar bölüşdürülməsi, yenidən təşkildə iştirakçı tərəflər üçün dividend sayılırmı?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
886. Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi nümayəndəliyi olan qeyri-rezident fiziki şəxslər gəlir vergisinin illik bəyannaməsini nə vaxt vergi orqanına təqdim edirlər?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
887. Aşağıda göstərilən hansı şəxslər [vergi agentləri] ödəmə mənbəyində gəlir vergisini tutmağa borcludurlar? 

1. vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, VÖEN təqdim etməyən fiziki şəxslərin göstərdiyi xidmətlərə (işlərə) görə həmin fiziki şəxslərə haqq ödəyən hüquqi 
şəxslər və ya fərdi sahibkarlar 
2. vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, icarə haqqı ödəyən fiziki şəxslər 
3. hüquqi və fiziki şəxslərə faizlər ödəyən hüquqi şəxslər və ya sahibkarlar 
4. dövlət sosial təminat sistemi vasitəsilə pensiyalar ödəyən şəxslər 
5. hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara bank hesablarındakı pul vəsaitlərinin nağd qaydada verilməsini həyata keçirən yerli banklar, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya poçt rabitəsinin milli operatoru
A.
B.
C.
D.
38 / 50
888. Ödəmə mənbəyində verginin tutulmamasına və ya büdcəyə köçürülməməsinə görə kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
889. Əvvəllər fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicilərinin cari vergi ödəmələrinin məbləği mənfəətdən və ya gəlirdən verginin məbləğinin neçə faizindən az olmamalıdır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
890. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisi tərəfindən mənfəət, yaxud gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, həmin vergi ödəyicisinə qarşı hansı məsuliyyət tədbiri görülür?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
891. ƏDV ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi itirildikdə və ya yararsız hala düşdükdə ona hansı sənəd verilir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
892. Şəxs ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmək üçün ərizə verdikdən sonra neçə iş günündən gec olmayaraq vergi orqanı ona müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi forma üzrə qeydiyyat bildirişi verməyə borcludur?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
893. ƏDV üzrə vergitutma obyekti olan əməliyyatları göstərin:

1. malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi;
2. fövqəladə hallardan başqa, malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam
amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması;
3. fövqəladə hallar nəticəsində malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam
amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması;
4. ƏDV qeydiyyatının ləğvetmə vaxtı sahiblikdə qalan mallar
5. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda xidmətlər göstərilməsi və ya işlər görülməsi
A.
B.
C.
D.
44 / 50
894. Hansı halda müəssisənin bir vergi ödəyicisi tərəfindən digər vergi ödəyicisinə təqdim edilməsi vergi tutulan əməliyyat sayılmır?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
895. Pul-kredit əməliyyatlarında hər hansı girov və ya lombard təminatının təqdim edilməsi və qaytarılması əlavə dəyər vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
896. Fiziki şəxsin aldığı və Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında ödəmə mənbəyindən vergi tutulmuş hansı məbləğlər gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
897. Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) avtomobil benzininə, dizel yanacağına və maye qaza görə yol vergisi necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
898. Azərbaycan Respublikasında akkreditə edilmiş beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin rəsmi istifadəsi üçün nəzərdə tutulan mal və xidmətlərdən ƏDV hansı dərəcə ilə tutulur?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
899. Vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, ƏDV məqsədləri üçün ləğvetmə vaxtı onun sahibliyində qalan mallar üçün vergi tutulan əməliyyat nə vaxt aparılmış sayılır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
900. ƏDV-nin məqsədləri üçün nəqletmenin həyata keçirildiyi yer [işlər, xidmətlər bu nəqletmə ilə bağlı olduqda] hara sayılır?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.