Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
901. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməmişdirsə, (sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidirsə) qeyri rezidentə ödənilən məbləğə ƏDV-ni necə hesablamalıdır?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
902. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsə, qeyri-rezidentə hesablanan verginin ödənilməsini təsdiq edən ödəmə sənədi vergi agentinə ƏDV-nin məbləğini əvəzləşdirmək hüququnu verirmi?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
903. Rezident olmayan və Azərbaycan Respublikasında ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməmiş şəxsin rezident agentinin Azərbaycan Respublikasına mallar göndərməsi ƏDV-nin məqsədləri üçün kim tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat sayılır?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
904. Komitent qeyri-rezident olduqda, ƏDV məqsədləri üçün komisyonçunun vergi tutulan əməliyyatının vaxtı hansı vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
905. Bir hissəsi vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyəti, digər hissəsi isə başqa məqsədlər üçün nəzərdə tutulan vergiyə cəlb olunan əməliyyatlara görə və malların idxalı üçün vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə onun tərəfindən nağdsız qaydada ƏDV-nin depozit hesabı vasitəsilə ödənilmiş ƏDV-nin məbləği hansı qaydada əvəzləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
906. Hansı şəxslərin ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasını vermək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
907. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs ləğv edildikdə və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxsin fəaliyyətinə xitam verildikdə ƏDV məqsədləri üçün vergi dövrü hansı dövrü əhatə edir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
908. ƏDV-nin düzgün hesablanması və vaxtında ödənilməsi üçün kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
909. Sifarişçinin göndərdiyi xammaldan Azərbaycan Respublikası ərazisində mallar istehsal edildiyi hallarda aksizin ödəyicisi kimdir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
910. Aşağıdakı hansı mal aksizli mal hesab edilmir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
911. Fiziki şəxs fərdi istehlakı üçün neçə ədəd siqareti aksiz vergisi ödəmədən idxal edə bilər?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
912. Əgər gömrük rüsumu tutulması məqsədləri üçün idxal, rüsumun geri qaytarılması rejiminin təsiri altına düşürsə və ya azadolmanın şərtləri pozulduğu üçün gömrük rüsumunun ödənilməsi tələb edilirsə, həmin rejim aksizin tutulmasına da tətbiq olunurmu?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
913. İdxal mallarına görə aksizlər nə vaxt əvəzləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
914. Azərbaycan Respublikasında içməli spirtə tətbiq olunan aksizin dərəcəsi nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
915. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarında, Naxçıvan Muxtar Respublikasında vergi uçotuna alınmış, lakin Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri vergini hansı dərəcə ilə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
916. Müxtəlif vergi dərəcələri ilə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilən gəlirlər üzrə uçot necə aparılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
917. Müxtəlif vergi dərəcələri ilə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilən gəlirlər üzrə uçot ayrı-ayrı aparılmadıqda, hansı vergi dərəcəsi tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
918. Sumqayıt şəhəri ilə ölkənin digər yaşayış məntəqələri arasında (Bakı şəhəri istisna olmaqla) həyata keçirilən yük və sərnişin daşınmasına görə sadələşdirilmiş verginin məbləğinə hansı əmsal tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
919. Gəncə şəhəri ilə ölkənin digər yaşayış məntəqələri arasında (Bakı şəhəri istisna olmaqla) həyata keçirilən yük və sərnişin daşınmasına görə sadələşdirilmiş verginin məbləğinə hansı əmsal tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
920. Hesabat dövrü üçün sadələşdirilmiş verginin məbləği (mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını (o cümlədən taksi ilə) və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxslər, idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının operatoru və satıcıları olan şəxslər, mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış, torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər, fəaliyyət zamanı işçi cəlb edən fiziki şəxslər istisna olmaqla, Vergi Məcəlləsinin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə fərdi qaydada məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla) vergi dərəcəsini hansı göstəriciyə tətbiq etməklə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
921. Sadələşdirilmiş vergi üçün hansı dövr hesabat dövrü sayılır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
922. Fərqlənmə nişanının və Xüsusi fərqlənmə nişanının formaları hansı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
923. Fərqlənmə nişanının və Xüsusi fərqlənmə nişanının formalarında hansı məlumatlar əks etdirilir?
1) vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin tam adı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı;
2) vergi ödəyicisinin bank hesabları;
3) nişanın qüvvədə olma müddəti;
4) avtonəqliyyat vasitəsinin markası və dövlət qeydiyyatı nişanı;
5) təsisçi haqqında məlumat;
6) vergi ödəyicisinin qeydiyyata alındığı vergi orqanı haqqında məlumat;
A.
B.
C.
D.
24 / 50
924. Azərbaycan Respublikasında gəlir vergisinin ödəyicisi kimlərdir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
925. Rezident fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti nədir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
926. Fiziki şəxslərdən ödəmə mənbəyində vergi tutulduğu halda vergiyə cəlb olunan gəlir vergitutma obyekti hesab edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
927. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olan gəlirindən vergi necə tutulur?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
928. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
929. Qeyri-rezident fiziki şəxsin ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb edilməsi nəzərdə tutulan ümumi gəliri hansı qaydada vergitutma obyektidir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
930. Məşğulluqdan və ya əmlakın təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident fiziki şəxs hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
931. Vergitutma məqsədləri üçün rezident fiziki şəxsin gəliri dedikdə hansı gəlir başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
932. Vergitutma məqsədləri üçün qeyri-rezident fiziki şəxsin gəliri dedikdə hansı gəlir başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
933. Qeyri-rezident vergi ödəyicisinin gəlirinə aşağıdakılardan hansılar aiddir?
1) muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir
2) faktiki ezamiyyə xərcləri
3) muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir
4) vergilərdən azad edilən gəlirlərdən və əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidənqiymətlən-dirilməsindən yaranan artımdan başqa bütün digər gəlirlər
5) vergilərdən azad edilən və edilməyən digər gəlirlər
A.
B.
C.
D.
34 / 50
934. Hansı gəlir muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
935. İşəgötürən tərəfindən fiziki şəxsə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsindən aşağı faiz dərəcəsi ilə ssuda verildiyi halda hansı məbləğ muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirdir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
936. İşə götürənin öz işçisinə malı, işi və ya xidməti təqdim etdiyi, yaxud hədiyyə verdiyi halda - bu cür malların, işlərin və xidmətlərin bazar qiyməti ilə dəyəri muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirə aid edilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
937. Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirlərə aşağıdakılardan hansılar aiddir?
1) işçinin xərclərinin əvəzi ödənildiyi halda - ödənən vəsaitin məbləği
2) işçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda, həmin borcun və ya öhdəliyin məbləği
3) əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən alınan gəlir
4) işəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları
5) dividend
A.
B.
C.
D.
38 / 50
938. İşçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda həmin borcun və ya öhdəliyin məbləği hansı gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
939. İşəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları hansı gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
940. İşə götürən tərəfindən əyləncə və yemək xərclərinin [müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş normalar daxilində müalicə-profilaktik yeməklərə, süd və ona bərabər tutulan digər məhsullara və vasitələrə sərf olunan xərclər, həmçinin dəniz nəqliyyatında üzücü heyətə verilən yemək xərcləri istisna olmaqla], habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərclərinin çəkilməsinin nəticəsi kimi əldə edilən gəlir vergi tutulan gəlirə aiddirmi?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
941. Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirlər hansı gəlirlərdən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
942. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
943. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
944. Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
945. Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
946. Hansı gəlirlər qeyri sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?

1. sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir
2. gəlirdən çıxılan kompensasiya edilən məbləğlərdən və ya ehtiyatların azalmasından gəlir
3. həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi və ya onun xeyrinə ödənilən sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq.
4. dividend
5. işçinin xərclərinin əvəzi ödənildiyi halda, ödənən vəsaitin məbləği
A.
B.
C.
D.
47 / 50
947. Aylıq gəliri 2500 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
948. Aylıq gəliri 2500 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
949. İki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən hansı qaydada gəlir vergisi hesablanır və hansı büdcəyə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
950. Qeyri sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirinin məbləği 30.000 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.