Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹151. Səyyar vergi yoxlaması zamanı sənədlərin və əşyaların nümunə kimi götürülməsi barədə hansı sənəd tərtib olunur?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹152. Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi sənədləri və nümunə kimi əşyaları vermədiyi halda vergi orqanı tərəfindən hansı tədbirlər görülür?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹153. Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən hansı hallarda ekspertiza təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹154. Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən ekspertiza hansı orqanın qərarı ilə təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹155. Səyyar vergi yoxlaması zamanı əlavə ekspertiza nə vaxt təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹156. Səyyar vergi yoxlaması zamanı təkrar ekspertiza nə vaxt təyin edilir?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹157. Səyyar vergi yoxlaması zamanı hansı hallarda mütəxəssis dəvət oluna bilər?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹158. Səyyar vergi yoxlaması zamanı mütəxəssis hansı sənəd əsasında cəlb edilir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹159. Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi vergi yoxlaması aktına əlavə olunmuş mütəxəssisin rəyi ilə razılaşmadıqda hansı tədbirləri görə bilər?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹160. Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət edilmiş mütəxəssisin səhv və ya bilərəkdən yalan rəy verməsi nəticəsində vergi orqanlarına və ya vergi ödəyicisinə dəyən zərərin ödənilməsi hansı qanunvericiliyə müvafiq olaraq tələb oluna bilər?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹161. Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət olunan tərcüməçi hansı tələblərə cavab verməlidir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹162. Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət edilən müşahidəçilər ən azı neçə nəfər olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹163. Səyyar vergi yoxlaması zamanı hansı fiziki şəxslər müşahidəçi qismində dəvət edilə bilərlər?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹164. Səyyar vergi yoxlaması zamanı müşahidəçi kimi kimlərin iştirakına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹165. Səyyar vergi yoxlamaları zamanı eyni şəxs vergi orqanları tərəfindən vergi ili ərzində neçə dəfədən artıq müşahidəçi kimi dəvət oluna bilməz?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹166. Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] neçə gün müddətində qərar çıxarır?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹167. Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə çıxarılmış qərar əsasında 10 gündən gec olmayaraq vergi orqanı tərəfindən hansı tədbir görülür?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹168. Vergi ödəyicisi və ya onun nümayəndəsinin bilərəkdən hərəkətləri nəticəsində vergi orqanının vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə qərarının surəti və [və ya] tələbnaməsi ona təqdim oluna bilinmirsə, bu sənədlər [sənəd] hansı vaxtdan təqdim edilmiş hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹169. Operativ vergi nəzarəti hansı qaydada başlanır və nə vaxt həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹170. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanuni hərəkətləri nəticəsində vergi ödəyicisinə vurulan ziyan hansı qaydada ödənilir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹171. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicilərinə və vergi agentlərinə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hansı məsuliyyət tədbirləri tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹172. Kim vergi qanunvericiliyinin pozuntusu olan eyni hərəkətə (hərəkətsizliyə) görə təkrarən məsuliyyətə cəlb oluna bilər?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹173. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında vergi ödəyicisinin təqsirinin olmasına aradan qaldırılmaz şübhələr olduqda, onlar kimin xeyrinə şərh olunur?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹174. Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi qanunvericiliyinin bir neçə pozuntusuna yol verildikdə, maliyyə sanksiyaları necə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹175. Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçə il keçdikdə şəxs həmin qanunvericiliklə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsinə görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz və vergi öhdəlikləri yarana bilməz?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹176. Vergi Məcəlləsinin 57.1-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan şəxslər istisna olmaqla, vergi hesabatını və ya vergi öhdəliyinin yaranmaması barədə arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə vergi orqanının rəhbərinin [onun müavininin] qərarına əsasən hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹177. Məlumdur ki, vergi ödəyicisi vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclarını bildirişdə göstərilən müddət ərzində ödəmədikdə vergi orqanı aktivləri barədə məlumatın 10 gün ərzində vergi orqanına təqdim edilməsini vergi ödəyicisindən tələb edə bilər. Həmin məlumatı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹178. Verginin [o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin] hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə (yayınmanın vergi ödəyicilərinin vergi orqanına elektron formada təqdim etdikləri məlumatlar əsasında aşkar edilməsi halı istisna olmaqla) hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹179. Vergi Məcəlləsində göstərilən müddətdə vergi orqanında uçota alınmaq üçün və ya Məcəllədə göstərilən müddətdə olduğu yer barədə ərizənin verilməməsinə, həmçinin digər uçot məlumatlarında dəyişiklik haqqında məlumatın təqdim edilməməsinə görə, habelə Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş "Fərqlənmə nişanı" olmadan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və ya yük daşınmasına görə hansı miqdarda maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹180. Vergi Məcəlləsinin 65-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması üçün kredit təşkilatlarına və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərə sərəncamın verildiyi tarixdən, kredit təşkilatlarında və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərdə hesabları olmadığı halda Məcəllənin 65.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş bildirişdə göstərilən müddətin başa çatdığı tarixdən vergi ödəyicisi tərəfindən onun kassasından, AR-nın Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hesabdan pul vəsaitinin silinməsi növbəliliyi pozulmaqla, nağd qaydada məxaric əməliyyatları aparıldıqda â– aparılmış məxaric əməliyyatlarının neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹181. ƏDV üzrə qeydiyyat məcburi olduğu halda, qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərilməsinə görə vergi ödəyicisinə ƏDV üzrə qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərdiyi bütün dövr ərzində büdcəyə ödənilməli olan ƏDV məbləğinin neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹182. Topdansatış ticarət fəaliyyəti istisna olmaqla nəzarət-kassa aparatları və ya ciddi hesabat blankları tətbiq edilmədən nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində birinci dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹183. Topdansatış ticarət fəaliyyəti istisna olmaqla vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçirilməmiş və ya texniki tələblərə cavab verməyən nəzarət-kassa aparatlarından istifadə etməklə nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində üçüncü dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹184. Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı pul vəsaitinin 1000 manatdan çox olan məbləğdə uçotdan gizlədilməsinə və ya uçota alınmamasına görə, bu hal il ərzində ilk dəfə baş verdikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹185. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin pozulmasına görə vergi ödəyicilərinə Qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala ikinci dəfə yol verdikdə neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹186. Plombların vurulması və açılması arasındakı müddətdə nəzarət-ölçü cihazlarının göstəricilərində dəyişikliklərin edilməsinə, texnoloji avadanlıqlardakı plombların zədələnməsinə, istehsal olunmuş məhsulların aksiz markası ilə markalanmamasına, tam uçota alınmamasına, aksiz markalarının inventarizasiyasında kənarlaşmalara yol verilməsinə, eləcə də Vergi Məcəlləsinin 191.2-ci maddəsinin tələblərini pozmaqla hazır məhsulun istehsal sahəsindən kənara çıxarılmasına görə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹187. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə hər bir belə şəxs üzrə hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹188. Vergi orqanından şəhadətnamə-dublikat alınmadan sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün qeyri-rezident bank idarələrində və digər qeyri-rezident kredit təşkilatlarında açılmış hesaba (rezident banklar tərəfindən qeyri-rezident banklarda açılmış müxbir hesablar istisna olmaqla) mədaxil edilmiş pul vəsaitinin neçə faizi miqdarında vergi ödəyicisinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹189. Vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və ya digər hesablar açdığına görə banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarına hər açılmış hesab üçün hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹190. Vergi ödəyicisinin valyuta hesabından vəsait mübahisəsiz qaydada tutulduğu halda bank həmin gün Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi rəsmi məzənnə ilə sərəncamda göstərilən məbləğin neçə faizinədək hesabdakı valyuta vəsaitini dondurur?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹191. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının neçə gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə bildiriş göndərir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹192. Hansı hallarda vergi orqanı vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması haqqında kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları aparan şəxsə icra sənədi olan sərəncam verir?

1. vergi ödəyicisinin fəaliyyəti dayandırıldığı zaman bank əməliyyatlarının aparılması aşkar edildikdə
2. vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və bəyan edilmiş vergilər vergi ödəyicisinə göndərilən bildirişdə göstərilən müddətdən sonra da ödənilmədikdə
3. vergi orqanının hesabladığı vergilər vergi ödəyicisinə göndərilən bildirişdə göstərilən müddətdən sonra da ödənilmədikdə
4. vergi orqanının hesabladığı faizlər və tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları vergi ödəyicisinə göndərilən bildirişdə göstərilən müddətdən sonra da ödənilmədikdə
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹193. Sərəncam banka və ya digər kredit təşkilatına daxil olduğu gündən neçə gün ərzində borc ödənilmədikdə geri qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹194. Vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı vergi ödəyicisinin valyutada olan bank hesabına yönəldildikdə, bank və ya digər kredit təşkilatı hansı hərəkətləri həyata keçirir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹195. Qeyri-qanuni əldə edilən gəlir vergiyə cəlb edilirmi?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹196. Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi orqanının vergini əlaqəli məlumatlara əsasən hesablamaq hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹197. Vergilər əlaqəli məlumatlar və analoji vergi ödəyicisi barədə məlumatlar əsasında hesablandıqda, verginin məbləği necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹198. Muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlir vergisini əlaqəli məlumata əsasən hesablamaq mümkün olmadıqda və ya fiziki şəxslərin işləməsi rəsmiləşdirilmədikdə, gəlir vergisi necə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹199. Verginin hesablanması üçün vergi ödəyicisi barədə vergi orqanında bir neçə əlaqəli məlumat olduqda, vergi hansı məlumata əsasən hesablanır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹200. Hansı vergi ödəyicilərinə əlaqəli məlumata əsasən vergi hesablanmır?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.