Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹201. Əlaqəli məlumatlara əsasən hesablanmış vergilər hansı hallarda yenidən hesablanır?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹202. Verginin məqsədləri üçün barter əməliyyatları malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri ilə satışı kimi qiymətləndirildikdə, müvafiq əməliyyatlar necə rəsmiləşdirilməlidir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹203. Hansı halda vergi orqanı vergitutma obyektlərini bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla dəqiqləşdirir, verginin məbləğini yenidən hesablayır və Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə nəzərdə tutulan sanksiyaları tətbiq edir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹204. Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən hər hansı müddətin axımı hansı vaxtdan başlanır?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹205. Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan hər hansı müddətin sonu qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, həmin müddətlə bağlı hansı tədbir görülür?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹206. Hansı vergi növləri üzrə hesabatın verilməsi müddəti uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹207. Hansı halda gəlir vergisi və ya mənfəət vergisi üzrə vergi hesabatının verilməsi müddəti üç ayadək uzadılmış hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹208. Gəlir və ya mənfəət vergisi üzrə hesabatın verilmə müddəti nə qədər uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹209. Vergi öhdəliyi nədir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹210. Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi öhdəliyinə xitam verilir?

Vergi öhdəliyinə xitam verildiyi halları göstərin:
1. vergi ödəyicisi vəfat etmiş və ya Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada ölmüş hesab edildikdə (əmlak vergiləri üzrə borclar istisna olmaqla)
2. vergi ödəyicisinin hesablarında və ya kassasında pul vəsaiti olmadığı halda
3. vergi öhdəliyinin yaranması anından 3 il keçdikdə
4. ləğvetmə komissiyası tərəfindən büdcə ilə bütün hesablaşmalar aparıldıqdan sonra vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs ləğv edildikdə
5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müflis olması nəticəsində ləğv edilmiş borclu vergi ödəyicisinin məhkəmənin qərarı ilə ödənilməsindən imtina edilmiş tələblər ləğv edilmiş sayıldıqda
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹211. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi hansı qanunvericilik sənədində nəzərdə tutulmuş ardıcıllıqla həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹212. Ləğv edilən müəssisənin vergi öhdəlikləri kim tərəfindən yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹213. Müəssisənin iflas prosesinə məruz qaldığı hallarda vergi öhdəlikləri hansı qaydada yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹214. Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəlikləri kim tərəfindən və hansı qaydada yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹215. Bir hüquqi şəxs təşkilati-hüquqi formasının dəyişdirilməsi yolu ilə digər hüquqi şəxsə çevrildikdə, onun vergilərin ödənilməsinə dair öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə hüquqi varisi hansı şəxs sayılır?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹216. Fiziki şəxs vəfat etdikdə onun vergi öhdəlikləri kim tərəfindən yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹217. Vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəliklərini onun varisi [varisləri] hansı qaydada ödəyir[lər]?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹218. Hansı hallarda ödənilməli olan vergi məbləğini hesablamaq vəzifəsi vergi agentinə həvalə edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹219. Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi orqanının vergiləri hesablamaq hüququ yoxdur?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹220. Vergi orqanının səyyar və kameral (Vergi Məcəlləsinin 37.2-ci maddəsində göstərilən hal üzrə kameral vergi yoxlaması ilə hesablama istisna olmaqla) vergi yoxlamasının nəticələrinə görə hesablanmış vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyalarını hesabat dövrü qurtardıqdan sonra neçə il ərzində yenidən hesablamaq hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹221. Vergilərin hesablanmasına dair bildiriş hansı müddətdə vergi ödəyicisinə göndərilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹222. Vergi orqanlarında vergi ödəyicisinin vergini ödəməkdən yayınmaq niyyətində olduğunu təsdiq edən əsaslandırılmış konkret məlumata əsasən verginin hesablanması barədə vergi orqanının qərarından aşağıdakı əsaslardan hansı olduqda, vergi ödəyicisinin məhkəməyə müraciət etmək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹223. Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı halda, həmin mənfəət (gəlir) hansı orqan tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalar əsasında hesablanır?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹224. Verginin hesablanması barədə bildirişdə aşağıdakılardan hansı göstərilmir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹225. Vergilərin müəyyən edilmiş ödənilmə müddəti hansı qaydada dəyişdirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹226. Vergi orqanları vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmış [yenidən hesablanmış] məbləğini neçə il ərzində tutmaq hüququna malikdirlər?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹227. Vergi ödəyicisi vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra neçə il ərzində ondan düzgün tutulmamış vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmasını və hesablanmış məbləğin yenidən hesablanmasını tələb etmək hüququna malikdir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹228. Vergi ödəyicisi artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğinin qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra neçə il ərzində tələb etmək hüququna malikdir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹229. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətləri hansı halda müəyyən edilmiş müddətdən daha gec müddətə dəyişdirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹230. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddəti hansı hallarda dəyişdirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹231. Vergilərin ödənilmə müddətinin dəyişdirilməsi nəticəsində yeni vergi öhdəliyi yaranırmı?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹232. Hansı hallarda vergi öhdəliyinin yerinə yetirilmə müddəti dəyişdirilə bilməz?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹233. Vergi orqanı neçə gün müddətində vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması barədə müraciətinə baxır və müvafiq əsaslar olduğu halda müddətin uzadılması barədə qərar qəbul edir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹234. Təbii fəlakət və digər qarşısıalınmaz qüvvə nəticəsində vergi ödəyicisinə zərər dəydikdə, yaxud verginin birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduqda vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətləri vergi ili ərzində nə qədər uzadıla bilər?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹235. Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti vergi ili ərzində 1 aydan 9 ayadək uzadıldıqda, həmin müddət ərzində vergi ödəyicisinə faizlər hesablanırmı?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹236. Vergini birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduğu halda, vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti uzadılarkən faiz hansı dərəcə ilə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹237. Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması haqqında qərar hansı vaxtdan qüvvəyə minir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹238. Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin uzadılmış müddətinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi haqqında qərar vermiş vergi orqanı neçə gün müddətində vergi ödəyicisinə bu barədə məlumat verməlidir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹239. Vergilər Nazirliyi rüblər üzrə [dövri olaraq] müddəti uzadılan vergi öhdəliklərinin məbləği barədə hansı icra orqanına məlumat verir?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹240. Vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilmiş məbləğləri onların hesablanmış məbləğlərindən artıq olduqda, artıq ödənilmiş məbləğlər:
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹241. Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, artıq ödənilmiş vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları digər vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edildikdən sonra artıq ödənilmiş qalan məbləğlər vergi ödəyicisinin yazılı ərizəsinə əsasən neçə gün ərzində vergi ödəyicisinə qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹242. Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin vergi ödəyicisinə qaytarılması qaydaları hansı icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹243. Vergilər üzrə borclar ödənilərkən hesablanmış faizlər neçənci növbədə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹244. Vergilər üzrə borclar ödənilərkən tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları neçənci növbədə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹245. Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdən sonra yerinə yetirmədikdə, bu öhdəliyin yerinə yetirilməsinin üsulu kimi nə tətbiq edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹246. Təxirəsalınmaz hallar istisna olunmaqla, günün hansı vaxtı əmlakın siyahıya alınmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹247. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin hansı əmlakı siyahıya alına bilər?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹248. Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin hansı əmlakı siyahıya alına bilər?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹249. Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı hazır məhsullar neçənci növbədə siyahıya alınır?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹250. İkinci növbədə hansı əmlaklar siyahıya alınır?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.