Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
251. Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı nağd pul vəsaitləri neçənci növbədə siyahıya alınır?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
252. Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı qeyri-istehsal binaları neçənci növbədə siyahıya alınır?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
253. Əmlakın siyahıya alınması haqqında qərarda hansı məlumatlar göstərilməlidir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
254. Əmlakın siyahıya alınması kimlərin iştirakı ilə həyata keçirilir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
255. Əmlakın siyahıya alınmasını həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri vergi ödəyicisinə [onun nümayəndəsinə] hansı sənədləri təqdim etməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
256. Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən hansı sənədlər tərtib olunur?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
257. Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı siyahıya alınan bütün əmlak baxış üçün hansı şəxslərə təqdim edilir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
258. Əmlakın siyahıya alınması haqqında olan qərar aşağıdakı hansı halda öz qüvvəsini itirir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
259. Siyahıya alınmış mallar harada məsul saxlamaya qoyulur?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
260. Vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alındıqdan sonra 30 gün müddətində vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə, vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə vergi orqanı hansı tədbiri görə bilər?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
261. Siyahıya alınmış əmlakın yararlılıq müddəti 30 gündən tez bitirsə, vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə vergi orqanı hansı tədbiri görə bilər?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
262. Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının açıq hərracda satılması barədə müraciətinə məhkəmə hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq baxır?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
263. Əmlakın hərracda satılması məqsədilə vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının qiymətləndirilməsi üçün dəvət edilmiş qiymətləndiricinin xidməti kim tərəfindən ödənilir?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
264. Məhkəmənin qərarı əsasında əmlakın hərracda satışı zamanı hərracın təşkilatçısı qismində kim çıxış edir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
265. Məhkəmənin qərarı qüvvəyə mindiyi gün siyahıya alınmış əmlakın yararlılıq müddəti 60 gündən tez başa çatdıqda və ya qida məhsulu olduqda məhkəmə icraçısı hərracın təşkilatçısına sənədləri neçə gün müddətində təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
266. Hərracın təşkilatçısı hərracın keçirilməsinə ən azı neçə gün qalmış kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən internet saytlarında və sosial şəbəkələrdə hərraca çıxarılacaq əmlak (yararlılıq müddəti başa çatmaqda, habelə yararsız hala düşmək təhlükəsi olan ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulu olan əmlak istisna olmaqla) barəsində elan dərc etdirir?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
267. Qanunvericiliyə uyğun olaraq hərracda iştirak etmək hüququnu əldə etmiş şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq imkanı nə vaxtdan yaradılır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
268. Hərraca çıxarılacaq əmlak barəsində elanın dərc edildiyi andan hansı şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq imkanı yaradılır?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
269. Satışa çıxarılan əmlakla tanış olduqdan sonra hərracın keçirilməsinə neçə gün qalmış hərraca buraxılmış şəxslər hərracın təşkilatçısına hərracda iştirak edib-etməyəcəkləri barədə öz qərarlarını yazılı surətdə bildirməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
270. Hərracın təşkilatçısı tərəfindən ərizə və sənədləri qəbul edilməyən şəxslərin sənədləri, imtinanın əsasları yazılı surətdə bildirilməklə hansı müddət ərzində qaytarılır?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
271. Hərracda iştirak etmək üçün müraciət etmiş şəxs öz ərizəsini nə vaxt geri götürə bilər?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
272. Hərracda iştirak etmək üçün müraciət edən şəxslərin hərraca buraxılıb-buraxılmaması barədə hərracın təşkilatçısının qərarı hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
273. Məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda iştirak etmək üçün müraciət edən şəxslər nə vaxt hərracın iştirakçısı statusunu əldə edirlər?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
274. Hərracın keçirilməsi zamanı satışa çıxarılan əmlakın ilkin satış qiyməti və ya ona əlavələr edilməklə artırılan satış qiyməti elan olunduqda, hərracda iştirak edən şəxslər hansı qaydada elan olunmuş qiymətə əmlakı almağa razı olduqlarını bildirirlər?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
275. Məlumdur ki, məhkəmənin qərarı əsasında hərracın keçirilməsi zamanı hərracı aparan şəxs tərəfindən hər yeni elan olunmuş qiymət üç dəfə təkrar edilməlidir. Elan olunmuş satış qiymətinə əmlakı almağa razı olan hərrac iştirakçılarının sayı neçə nəfər olduqda həmin qiymət iştirakçılar tərəfindən əlavəetmə yolu ilə artırılır?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
276. Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərrac hansı halda baş tutmamış hesab olunur?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
277. Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən birinci hərrac baş tutmadıqda və ya siyahı üzrə ayrı-ayrılıqda əmlakın satışı baş tutmadıqda, hər növbəti hərraca neçə gün qalmış kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən internet saytlarında və sosial şəbəkələrdə müvafiq elan dərc olunur? 
A.
B.
C.
D.
28 / 50
278. Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında hərrac keçirildikdə, hansı halda yararlılıq müddəti başa çatmış yeyinti məhsullarının hərraca yenidən qida məhsulları qismində çıxarılması mümkündür?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
279. Hərracın yekunları haqqında məlumat hərracın keçirildiyi gündən neçə təqvim günü müddətində hərracın təşkilatçısı tərəfindən hərracın keçirilməsi haqqında elanın verildiyi kütləvi informasiya vasitələrində verilir?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
280. Hərracın qalibi ilə sifarişçi arasında müqavilə imzalandığı andan ən geci neçə bank günü müddətində hərracın qalibi ödəməli olduğu pul vəsaitini satıcının müəyyən etdiyi bank hesabına köçürür?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
281. Əmlakın satılmasından əldə edilən məbləğlər ilk növbədə hansı ödənişin yerinə yetirilməsinə yönəldilir?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
282. Siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satışında vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin və ya digər işçilərinin bilavasitə və ya dolayısı ilə alıcı kimi hansı hallarda iştirak etməsinə yol verilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
283. Vergi ödəyicisinin vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
284. Vergi orqanının vergi ödəyicisinə hesabladığı vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
285. Siyahıya alınmış əmlakın hərracda satışından daxil olan pul vəsaiti vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsi üçün kifayət etmədikdə və ya əmlak qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada hərracda satılmadıqda, vergi orqanı tərəfindən hansı tədbir görülməlidir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
286. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və bu Məcəllədə müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən hansı dövr ərzində aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, aldığı aktivlərin dəyərindən bu cür aktivlərə görə ödədiyi hər hansı məbləğlər çıxılandan sonra qalan məbləğdə vergi ödəyicisinin öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
287. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən əvvəlki 3 illik dövr ərzində aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, vergi ödəyicisinin hansı məbləğdə öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
288. Siyahıya alınmış əmlakın hərracda satılmasından əldə edilən məbləğlər tənbeh tədbirinin yönəldilməsi və əmlakın satışı üzrə xərclərin, sonra isə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların ödənilməsinə yönəldikdən sonra vəsaitin qalan hissəsi necə istifadə edilir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
289. Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda qalib gəlmiş şəxsin ödədiyi beh nə vaxt geri qaytarılmır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
290. Hərracın keçirilməsi zamanı satışa çıxarılan əmlakın ilkin satış qiyməti və ya ona əlavələr edilməklə artırılan satış qiyməti elan olunduqda, hərracda iştirak edən şəxslər öz biletlərini qaldırmaqla nəyi bildirirlər?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
291. Hərracın şərtlərinə uyğun olaraq, hərracda iştirak etmək üçün ərizələrini geri götürmüş şəxslərin ödədiyi beh geri qaytarılırmı?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
292. Aşağıdakı məlumatlardan hansılar hərracın təşkilatçısı tərəfindən hərraca çıxarılacaq əmlak barəsində dərc etdirilən elanda əks olunmur?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
293. Siyahıya alınmış əmlakın açıq hərracda satılmasında hərracın sifarişçisi qismində kim çıxış edir?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
294. Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında əmlakın, ona dair heç bir şərt qoyulmadan hərracda satışı zamanı kim həmin əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu əldə edir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
295. Azərbaycan Respublikasında gəlir vergisinin ödəyicisi kimlərdir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
296. Rezident fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti nədir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
297. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olan gəlirindən vergi necə tutulur?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
298. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
299. Məşğulluqdan və ya əmlakın təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident fiziki şəxs hansı gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
300. Vergitutma məqsədləri üçün rezident fiziki şəxsin gəliri dedikdə hansı gəlir başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.