Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
351. Əgər malların [işlərin, xidmətlərin] təqdim edilməsi ilə əlaqədar gəlir əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən ümumi gəlirə aid edilmişdirsə, vergi ödəyicisi onlarla bağlı olan ümidsiz borc məbləğinin hansı hissəsini gəlirdən çıxa bilər?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
352. Gəlir götürmək məqsədi ilə aparılan elmi-tədqiqat, layihə axtarış və təcrübə-konstruktor işlərinə çəkilən xərclər hansı halda gəlirdən çıxıla bilər?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
353. Müəssisənin balansında olan torpaqların illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
354. Nadir tarixi və memarlıq abidələri olan binalar, qurğular (tikililər) üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
355. Elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və labaratoriyalarda istifadə edilən avadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
356. Əsas vəsaitlərin (vəsaitin) təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin əsas vəsaitlərin (vəsaitin) qalıq dəyərindən artıq olduqda, yaranmış fərq:
A.
B.
C.
D.
7 / 50
357. Əsas vəsaitlərin (vəsaitin) təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin əsas vəsaitlərin (vəsaitin) qalıq dəyərindən az olduqda, yaranmış fərq:
A.
B.
C.
D.
8 / 50
358. Qurğular üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi onların əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
359. Əsas vəsaitlər üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan məbləği müəyyən edilərkən məhdudlaşdırılan faiz dərəcəsi hansı göstəriciyə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
360. Hesablama texnikası üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi onların əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin neçə faizidir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
361. Maşınlar, avadanlıqlar üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
362. Nəqliyyat vasitələri üzrə təmir xərclərinin yuxarı həddi necə faizdir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
363. Amortizasiya olunmayan, köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmayan avadanlıqların təmirinə çəkilmiş xərclər gəlirdən hansı qaydada çıxılır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
364. İcarəyə götürülmüş binaların, tikintilərin və qurğuların təmiri üzrə xərclərin gəlirdən çıxılan məbləği hansı faiz həddi ilə məhdudlaşdırılır?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
365. Öz işçilərinin xeyrinə əmlakın zərərdən sığortalanması üzrə sığorta haqları hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
366. Xarici sığortaçılarla bağlanmış həyat sığortası müqavilələri üzrə sığorta haqları hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
367. Geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
368. Qeyri-maddi aktivlərin alınmasına və ya istehsalına çəkilən xərclər vergi ödəyicisinin vergiyə cəlb olunan gəlirinin hesablanması zamanı gəlirdən çıxılmışdırsa, həmin xərclər amortizasiya olunmalı qeyri-maddi aktivlərin dəyərinə aid edilirmi?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
369. Aşağıdakı hansı vergilərin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
370. Ödənilmiş maliyyə sanksiyaları hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
371. Vergilərin vaxtında ödənilməməsinə görə hesablanmış faizlər hansı qaydada gəlirdən çıxılır?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
372. Dividendin faktiki sahibi olan fiziki və hüquqi şəxslərdən Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi tutulmuşdursa, dividendi alan fiziki və hüquqi şəxslərin həmin gəlirindən ilin sonunda hansı qaydada vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
373. Maliyyə lizinqini həyata keçirən rezident şəxslərə ssudalar üzrə ödənilən faizlərdən gəlir Azərbaycan mənbəyində əldə edilmişdirsə, həmin gəlirdən ödəmə mənbəyində hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
374. Mərkəzi Bankın filiallarına kreditlər [ssudalar] üzrə ödənilən faizlərdən ödəmə mənbəyində vergi hansı dərəcə ilə tutulur?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
375. Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, rezidentlər və ya qeyri-rezidentlərin daimi nümayəndəliyi tərəfindən ödənilən faizlərdən əgər gəlir Azərbaycan Respublikası mənbəyindən əldə edilmişdirsə, ödəmə mənbəyində hansı dərəcə ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
376. Faizlərin faktiki sahibi olan fiziki şəxslərdən ödəmə mənbəyində vergi tutulmuşdursa, həmin gəlirdən ilin sonunda hansı qaydada vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
377. Həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi və ya onun xeyrinə ödənilən sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq kimi alınan gəlirdən ödəniş mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
378. Fiziki şəxsin daşınan və daşınmaz əmlakı üçün aldığı icarə haqqından ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
379. Azərbaycan mənbəyindən royalti şəklində əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
30 / 50
380. Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinə Azərbaycan Respublikasında ödənilən royaltidən ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
381. Rezident müəssisələrə Azərbaycan Respublikasının ərazisində ödənilmiş icarə haqqından ödəmə mənbəyində gəlir vergisi hansı dərəcə ilə tutulur?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
382. Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın (sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan yaşayış fondu istisna olmaqla) vergitutma məqsədləri üçün aylıq icarə haqqının məbləği necə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
383. Xarici ölkənin ərazisində tətbiq olunan mənfəət (gəlir) vergisinin dərəcəsi Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan mənfəət (gəlir) vergisinin dərəcəsindən ən azı neçə dəfə kiçik olduqda həmin xarici ölkə güzəştli vergi tutulan ölkə sayılır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
384. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi və fiziki şəxslərin gəlir vergisi məqsədləri üçün vergi ili dedikdə hansı vaxt başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
385. Vergi ödəyicisinin istifadə etdiyi uçot metodu dəyişdirilərkən verginin məbləğinə təsir göstərən mühasibat əməliyyatlarına düzəlişlər nə vaxt aparılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
386. Hansı uçot metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəliri əldə edəndə və ya gəlir onun sərəncamına veriləndə, bu gəliri nəzərə almalı və gəlirdən öz xərclərini yalnız bu xərcləri çəkdiyi zaman çıxmalıdır?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
387. Vergi ödəyicisi kassa metodu ilə uçot apardıqda onun maliyyə öhdəliyinin ləğv edildiyi və ya ödənildiyi halda (qarşılıqlı hesablaşmalar aparıldıqda və sair bu kimi hallarda) hansı vaxt gəlirin əldə edildiyi vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
388. Vergi uçotunun məqsədləri üçün vergi ödəyicisi kassa metodundan istifadə etdikdə, xərcin çəkilməsi vaxtı hansı vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
389. Vergi uçotu məqsədləri üçün kassa metodu tətbiq edildikdə vergi ödəyicisi qarşısında maliyyə öhdəlikləri ləğv edildiyi və ya ödənildiyi halda (qarşılıqlı hesablaşmalar aparıldıqda və sairə bu kimi hallarda), hansı vaxt xərcin çəkilməsi vaxtı sayılır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
390. Hansı uçot metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi gəlir əldə edilməsinin və xərc çəkilməsinin faktiki vaxtından asılı olmayaraq gəlirini və xərcini müvafiq surətdə gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi və ya xərcin çəkilməsi barədə öhdəliyin yarandığı vaxt nəzərə almalıdır?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
391. Hesablama metodundan istifadə edilərkən hansı vaxt gəliri almaq hüququnun əldə edildiyi vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
392. Hesablama metodunun tətbiqi zamanı borc öhdəliyi üzrə faizlər və ya əmlakın icarə haqqı ödənilərkən borc öhdəliyi və ya icarə müqaviləsi üzrə ödənişin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, xərc hansı qaydada bölüşdürülür?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
393. Hüquqi şəxs yaratmadan birgə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər həmin fəaliyyətdən əldə etdikləri birgə gəliri hansı qaydada bölüşdürürlər?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
394. Müqavilədə göstərilən işlərin başlandığı gündən maksimum hansı müddət ərzində başa çatdırılmasını nəzərdə tutan müqavilələr uzunmüddətli müqavilələrə aid edilmir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
395. Uzunmüddətli müqavilə dedikdə, nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
396. Vergi ödəyicisi özünün mülkiyyətində olan və sonradan satılmaq, yaxud məhsul istehsalı, işlər görülməsi və ya xidmətlər göstərilməsində istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulan hər hansı malı əmtəə-material ehtiyatlarına aid edə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
397. Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi istehsal etdiyi, yaxud satın aldığı malların istehsal xərclərinə və ya satınalma qiymətlərinə əsasən müəyyənləşdirilən dəyərini uçotda əks etdirərkən bu malların saxlanmasına və nəql olunmasına çəkilən xərcləri onların dəyərinə daxil edə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
398. Vergi ödəyicisi onun ixtiyarında olan malların fərdi uçotunu aparmırsa, o, əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu hansı qiymətləndirmə metodundan istifadə etməklə aparmaq hüququna malikdir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
399. İcarəyə verən maddi əmlakı maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə icarəyə verirsə, vergitutma məqsədləri üçün əmlakın sahibi kim hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
400. Əvvəllər gəlirdən çıxılmış ümidsiz borc ödənilirsə, əldə edilən məbləğ:
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.