Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
401. Əvvəllər gəlirdən çıxılmış ehtiyat azalırsa, həmin ehtiyatın azalmış məbləği gəlirə daxil edilirmi?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
402. Aktivlərin təqdim edilməsindən əldə edilən gəlir necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
403. Aktivlərin təqdim edilməsindən yaranan zərər necə müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
404. Aktivlər kreditlər hesabına alındığı halda, kredit faizləri:
A.
B.
C.
D.
5 / 50
405. Vergi tutulan gəlir müəyyən edilərkən aşağıdakı hansı halda gəlir və ya zərər nəzərə alınır?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
406. Hər hansı hüquqi şəxs ləğv edilirsə, həmin hüquqi şəxsin aktivi hüquqi şəxs olan iştirakçıya verilirsə və bilavasitə ləğv etmədən əvvəl iştirakçıya hüquqi şəxsdə iştirak payının 100 faizi məxsus olmuşdursa, aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?
A.
B.
C.
D.
7 / 50
407. Hüquqi şəxsin sahibliyi əvvəlki ilə nisbətən neçə faiz dəyişdikdə, bu dəyişikliyin baş verdiyi vergi ilindən başlayaraq əvvəlki vergi ilindən zərərin, gəlirdən çıxılmaların, əvəzləşdirmələrin keçirilməsinə müəyyən istisna hallardan başqa icazə verilmir?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
408. Rezident fiziki şəxslər illik gəlir vergisi bəyannaməsini nə vaxt təqdim edirlər?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
409. Hüquqi şəxslər mənfəət vergisi bəyannaməsini nə vaxt vergi orqanına təqdim edirlər?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
410. Vergi ödəyicisi Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdıqda, habelə vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin fəaliyyətinə xitam verildikdə neçə gün müddətində vergi orqanına gəlir və ya mənfəət vergisi bəyannaməsini təqdim edir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
411. Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi ləğv edildikdə vergi orqanına məlumat kim tərəfindən verilir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
412. Hüquqi şəxs ləğv edildikdə ləğvetmə haqqında qərarda göstərilən ləğvolunma tarixindən sonra neçə gün ərzində ləğvetmə komissiyası vergi orqanına mənfəət vergisinin bəyannaməsini təqdim edir?
A.
B.
C.
D.
13 / 50
413. Aşağıda göstərilən hansı gəlirlərdən ödəmə mənbəyində vergi tutulmur?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
414. Ödəmə mənbəyində verginin tutulmamasına və ya büdcəyə köçürülməməsinə görə kim məsuliyyət daşıyır?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
415. ƏDV ödəyiciləri və sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri istisna olmaqla muzdla işləyən fiziki şəxslərə ödəmələr verən hüquqi şəxslər, fərdi sahibkarlar və xüsusi notariuslar ödəmə mənbəyində tutulan vergilər barədə bəyannaməni nə vaxt vergi orqanına təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
416. Gəlir [mənfəət] vergisi üzrə rüblük cari ödəmənin məbləği əvvəlki vergi ilində hesablanmış vergi məbləğinin hansı hissəsini təşkil edir? 
A.
B.
C.
D.
17 / 50
417. Gəlir [mənfəət] vergisi üzrə cari ödəmə məbləğlərinin müəyyən edilməsinin neçə üsulu mövcuddur?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
418. Vergi ödəyicisi il ərzində cari vergi ödəmələrinin məbləğini müəyyənləşdirməyin iki mümkün metodundan hansını seçdiyi barədə vergi orqanına nə vaxt məlumat verir?
A.
B.
C.
D.
19 / 50
419. Vergi ödəyicisi cari vergi ödəmələrinin məbləğini müəyyənləşdirmək üçün tətbiq etdiyi metod barədə məlumat vermədiyi halda vergi orqanının tətbiq etdiyi metod vergi ilinin sonunadək dəyişdirilə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
420. Cari vergi ödəmələri nəyə aid edilir?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
421. Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyiciləri rüb başa çatdıqdan sonra hansı müddətdə cari vergi ödəmələrini (mənfəət, gəlir) aparmalı və rüb ərzində mənfəətdən və ya gəlirdən hesablanmış cari vergi məbləği barədə vergi orqanına arayış təqdim etməlidirlər?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
422. Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri mənfəət və ya gəlir vergisinin ödəyicisi olduqda onların mənfəət və ya gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəmələrinin məbləği hansı normativ sənədə əsasən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
423. ƏDV-nin ödəyicilərinin reyestri hansı orqan tərəfindən aparılır?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
424. Hansı halda ƏDV ödəyicilərinin dövlət reyestrində müvafiq düzəlişlər edilir?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
425. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş hallarda ƏDV ödəyicisi haqqında rəsmi sorğulara əsasən sorğu edənə hansı sənəd verilir?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
426. Vergi ödəyicisinin ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatlarının ümumi məbləği əvvəlki tam 12 təqvim ayı ərzində 100 000 manatdan çox olmadığı halda vergi ödəyicisi son qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən neçə il keçdikdən sonra qeydiyyatın ləğv olunması barədə ərizə verə bilər?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
427. Vergi ödəyicisinin ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatlarının ümumi məbləği əvvəlki tam 12 təqvim ayı ərzində maksimum hansı məbləğdən çox olmadığı halda vergi ödəyicisi son qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən bir il keçdikdən sonra qeydiyyatın ləğv olunması barədə ərizə verə bilər?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
428. Vergi ödəyicisinin ƏDV qeydiyyatı ləğv edilərkən vergi orqanı şəxsin ƏDV qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə məlumatı neçə gün müddətində Maliyyə Nazirliyinə göndərməlidir?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
429. ƏDV tutulan əməliyyatı göstərin:
A.
B.
C.
D.
30 / 50
430. Aşağıda göstərilən əməliyyatlardan hansı ƏDV üzrə vergitutma obyekti sayılmır?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
431. Vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, ləğvetmə vaxtı onun sahibliyində qalan mallar əlavə dəyər vergisinə cəlb edilirmi?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
432. Malları ƏDV-ə cəlb edilən əməliyyatlar nəticəsində əldə edən, lakin bu malları əldə edərkən ƏDV-ni əvəzləşdirməyə hüququ olmayan şəxsin həmin malları göndərməsinə vergi tutulan əməliyyat kimi baxıla bilərmi?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
433. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün tikilən binanın qeyri-yaşayış sahələri üzrə, habelə mülkiyyətində olan qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini (təqdim edilmədə verginin tutlmasının istisna hallari nəzərə alinmaqla) həyata keçirən şəxslərin təqdim etdiyi şəxsi qeyri-yaşayış sahələri  üçün sadələşdirilmiş vergi vergitutma obyektindən hesablanan vergi məbləğinə hansı əmsal tətbiq edilməklə hesablanır?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
434. Müəssisənin bir əməliyyat çərçivəsində bir vergi ödəyicisi tərəfindən digər vergi ödəyicisinə təqdim edilməsi müəssisəni təqdim edən şəxsi əvvəlki vergi dövrləri üçün vergiləri, faizləri və ya maliyyə sanksiyalarını ödəməkdən azad edirmi?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
435. Xidmətlər mədəniyyət, incəsənət, təhsil, bədən tərbiyəsi və ya idman sahəsində göstərilirsə, ƏDV məqsədləri üçün xidmətlərin göstərildiyi yer hansı yer sayılır?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
436. İşlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi zamanı qeyri-rezidentə ödənilən məbləğə ƏDV necə tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
437. ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezident Azərbaycan Respublikası ərazisində xidmət göstərirsə və ya iş görürsə (o cümlədən elektron ticarət qaydasında Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda otel xidmətləri və aviabiletlərin sifarişi üzrə xidmətlər istisna olmaqla, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi) ƏDV-yə hansı dərəcə ilə cəlb olunur? 
A.
B.
C.
D.
38 / 50
438. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsə, qeyri-rezidentdən hesablanan ƏDV nə vaxt büdcəyə ödənilir?
A.
B.
C.
D.
39 / 50
439. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsə, qeyri-rezidentə hesablanan verginin ödənilməsini təsdiq edən ödəmə sənədi vergi agentinə ƏDV-nin məbləğini əvəzləşdirmək hüququnu verirmi?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
440. Qeyri-rezidentə məxsus əmlak vergi agentinə icarəyə verilmək üçün idxal edildikdə, əmlakın sahibi olan qeyri-rezidentin icazəsi ilə vergi agenti idxaldan ödənilmiş vergidən ƏDV-nin məbləğinin əvəzləşdirilməsini tələb edə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
441. Vergi agenti qeyri-rezidentə ƏDV-nin hesablanması barədə vergi orqanına nə vaxt bəyannamə təqdim etməlidir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
442. Əgər idxal olunan mallar gömrük rüsumlarından azad edilirsə, ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyənləşdirilir?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
443. Müstəqil elementlərdən ibarət əməliyyat bölünərkən ƏDV-yə cəlb edilən və ƏDV-dən azad olan əməliyyatlara ayrılırsa, onlara necə baxılır?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
444. Rezident olmayan və Azərbaycan Respublikasında ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməmiş şəxsin rezident agentinin Azərbaycan Respublikasına mallar göndərməsi ƏDV-nin məqsədləri üçün kim tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat sayılır?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
445. Agent ƏDV üzrə vergi ödəyicisi olduqda, agentin digər şəxsdən [vəkalət verəndən] aldığı elektron vergi hesab-fakturası ona ƏDV məbləğini əvəzləşdirmək hüququ verirmi?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
446. Agent malların [işlərin, xidmətlərin] alıcısına [sifarişçisinə] elektron vergi hesab-fakturası verə bilərmi?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
447. Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan neft məhsulları üçün aksizlər üzrə vergi tutulan əməliyyatın məbləği dedikdə nə başa düşülür? 
A.
B.
C.
D.
48 / 50
448. Neft məhsulları istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan digər aksizli mallar üçün vergi tutulan əməliyyat nə hesab olunur? 
A.
B.
C.
D.
49 / 50
449. İdxal olunan minik avtomobilləri, istirahət və ya idman yaxtaları və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr üçün aksiz üzrə vergi tututlan əməliyyatın məbləği nədir?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
450. Aksizli malların idxalı zamanı aksiz tutulan əməliyyatın vaxtı hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.

25 sentyabr 2019-cu il tarixindən saytımız yeni versiyada istifadəyə verilmişdir.